MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
25 Ağustos 2020
Şifa-i Şerif Dersleri 86. Bölüm

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif Dersleri 86. Bölüm 25 Ağustos 2020

 

00:01:00 Şifâ-i Şerîf dersine başlarken / Giresun’daki sel / Boğularak ölenler / Şehitlik / Ben de Göreleliyim

00:02:00 - 00:03:00 Duâ

00:04:00 Kayıp olunca mezar / Kayıp duâsı da okuyalım

00:05:00 Asker - sivil kayıpları olanlara duâ / Ehli Beyt silsilesinden olan

00:06:00 Aklı gitmiş olsa / Ona okunsa mutlaka ayılır / Tilmisânî / Bir sebeple aklı gitmiş olsa

00:07:00 İmam Tilmisânî, Hafâcî / Büyük muhaddisler / Dergiye yetiştirdim / Belki de birkaç saatimi aldı / Hadîs senedi bu / Vaktiniz yetmeyebilir

00:08:00 el-Emâli’ş-şeceriyye / لا إله إلا الله حصني / Bu isnâd okunsa diyor

00:09:00 Ehli Beyt’e geldiği noktaya kadar / İmam Ali Rıza / İmam Mûsâ Kâzım / Eylül’ün dergisi

00:10:00 Bu isnâdı bütün kaynaklarıyla beyân ettim / Hastaya, illetliye / Sıtmanın çeşitleri var / Gazabına çarpılmayın / Mutlaka okuyun

00:11:00 Hem hadisi okumuş olursunuz / Hadîsi de ekledik ki / Ona gire azâbımdan kurtulur / Yarım satır bir hadîs-i kudsî / Safer gelecek meselâ / Sayfa vermeme gerek yok

00:12:00 Bu sohbeti dinleyerek merâk edenler / İbnü Sekre / Sene 508 / Şifâ-i Şerîf sâhibi de

00:13:00 O kanalda kimler vardı? / Ehli Beyt imamlarına dayanmadı / O silsile de nereden geliyor? / İmam Tirmizî / Hind b. Ebî Hâle Radıyallâhu ‘Anh / Dayısı oluyor / Hadîce annemiz

00:14:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şemâil-i şerîfesi / Sitedekini dinleyelim / Kâdî ‘Iyâz Hazretleri diyor ki / Dedemin şemâil-i şerîfesini sordum

00:15:00 Tam kafamda kavrayabilmek için dayıma sordum / Bana dedi ki / Kâdî ‘Iyâz kimden okumuş / Mâverâunnehr / Hüdâverdi

00:16:00 Allahverdi

00:17:00 İran / Dinevr

00:24:00 Şeyh Ebû Tâhir / Gelmişler / Ondan okumuşlar

00:25:00 Evet! Bana bunu falân zât haber verdi / Hadîs üstâdının / Bunu benden nakledebilirsin / Gidip bizzât senedi / Bu ikrâr / İcâzet

00:26:00 Dînevr / Kerc / Şu andaki bakla / Baklagiller

00:27:00 Bâkıllânî / Şimdi bu zât kim? / Ebû Tâlib / Orada bir ihtilâf var / Bu ‘Alî, Zeynelâbidîn

00:28:00 Hasen b. Muhammed / Bunun meşhurluğu şu / Ebû Muhammed kim?

00:29:00 Yusuf oğlu / Cübbeli / Onun künyesi olmuş / İbnü Ebî Tâhir / ‘Alevî ne demek?

00:30:00 Hazreti Huseyn’in torunu / Duâ

00:31:00 SENED

00:32:00 Hazreti Huseyn’in oğlu / Ca’fer, Ca’fer-i Sâdık

00:33:00 Nakşî silsilesinde / İmam Mûsâ el-Kâzım / Ali Rıza ismi kimden geliyor?

00:34:00 Irak’ta Kâzımıye’de / Kabrin etrâfında dönme / Biz de gittik, ziyâret ettik / Bağdat’a gidemedim

00:35:00 Mûsâ b. Ca’fer / On iki imamın en yükseklerinden biri / Bâkır, yarıp giden

00:36:00 Bakara neden deniyor? / Tarlayı yara yara gidiyor / Sonra tohum atacaklar / Niye Bâkır deniyor? / O kadar âlimdi ki

00:37:00 Bütün Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den gelen ilimleri / Yarınca ne oluyor? / Bütün insanlara ilim yollarını yarmış, açmış / Muhammed el-Bâkır dediğimiz

00:38:00 Hazreti Huseyn / Şehîd-i Kerbelâ / Seccâd / Bin tâne zeytin ağacı vardı / İki bin rekat günlük nâfile namaz / Her ağacın altınca / Alnı secdeden nur kaplamış

00:39:00 Hazreti Huseyn Efendimizin soyu ondan geliyor / Hazreti Huseyn Efendimiz şehîd edildiği zaman / ağır hasta idi / Onu ayakta görmediklerinden / Çapulcular / İmam Ali Zeynel Abidin

00:40:00 Hazreti Hasen Efendimiz’in soyu / Fas’taki krallar / Cennetü’l-Bakî’

00:41:00 Osmanlı zamânında kube vardı / Mısır’da olma rivâyeti kuvvetli / Efendi Hazretlerimizle / İmam Şa’rânî

00:42:00 Irak’taki Kerbelâ / Hazreti Hasen Efendimiz Medîne’de / Şî‘a’nın / Şerhler gelirken

00:43:00 Babası Hazreti Huseyn / Âişe annemizden rivâyet etmiş / İftirâ edenler / On sekiz âyeti inkarla kâfir / On iki imamdan kim geliyor?

00:44:00 Yukarıdan başlasan dördüncü oluyor / Hazreti ‘Alî / Cemel Vak’ası / İbnü Sebe / Ölene kadar ağladı / Hazreti ‘Alî haklı idi

00:45:00 Medîne’den çok uzaklaştı / Saygıda kusur etmedi / Hazreti ‘Alî bu ümmetten değil mi? / Bu âyetin üstüne mezhep olur mu? / Böyle Müslümanlık mı olur?

00:46:00 Medîne’de yaşadığı için / En özel hadîslere / Âişe annemizden öğreniyordu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den direk aldı / Büyük dedesini görmedi / Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh

00:47:00 Hayatta hiç sevmediği bir sahâbe / Dedesinin ilimlerini kimden alacak? / Keşfi açık / Dinde fıkıh tespit etmek için / Helal haram ne ile sabit olacak?

00:48:00 Demek ki Ebû Hureyre’ye güveniyordu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ashâbına îmân etmeyen / Ehli Beyt, Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in koruması altında / Sahâbe hakkında da âyet var

00:49:00 Allah hepsine cenneti vaad etti / Ebû Hureyre, Şî‘a’nın hiç sevmediği / Ehli Beyt’in imamları, Ehli Sünnet’inde imamlarıdır / İmam Zührî

00:50:00 İmâm Âzam Hazretleri / Nu’mân helâk olurdu / Sözün kaynağı / Müctehid oldum / Mürşide intisâb

00:51:00 Tâbi‘în olabiliyor / Kûfe Mescidi’nde / Ca’fer-i Sâdık / Efendi Hazretleri: “Koca İmam Âzam helâk olur mu?

00:52:00 Tarîkatte de bizim imamımız / Nakşî’nin dışındaki bütün tarîkatler

00:53:00 Ben çok şeyler kaçırırdım / Kârdan çok zarâr ederdim / Mahrûm olurdum / Ehli Beyt sohbetleri

00:54:00 Ehli Beyt İmamları / Esâs Ehli Beyt’çi biziz / Onların döneminde onlardan büyük yok / İmam Rabbânî

00:55:00 Onlardan yayılıyordu / Değirmen onun üzerine dönüyor / Biz Ehli Beyt’çiyiz / Şî’a

00:56:00 Namaza, abdeste lüzûm yok / On iki imam bizim başımızın tâcı / İmam Rabbânî / Abdülkâdir Geylânî

00:57:00 Ehli Beyt’e sâhip çıkalım / (BURASI SİLİNEBİLİR) / Yedi yaşında kayboldu meselesi var

00:58:00 İmam Zührî / İmam Zeynel Âbidîn / Kureyş / Daha faziletlisini görmedim

00:59:00 İmam Rabbânî / Allâh-u Te’âlâ’nın bütün feyizleri / Döneminin en faziletlisi

01:00:00 Hazreti Huseyn’in oğlu / Şemâil hadîslerinin tamâmı / Hind b. Ebî Hâle’ye

01:01:00 Benim yazdığım isnâd / İmam Ali Rıza’dan başlıyor

01:03:00 Geldik nereye? / Hazreti Hasen ne demişti? / Burada da geldik aynı yere

01:04:00 Bu derste okunu / Hem de îzahlı bir şekilde okundu / Dayıma / Hind müşterek isim / İsmet / Kadın erkek arasında müşterek

01:05:00 Dayıma sordum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in hilyesinden sordum / Hılye ile şemâil aynı şey / Şekli şemâli deniyor

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ