MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
22 Aralık 2020
Şifâ-i Şerîf Dersi 99. Bölüm

00:00:00 Şifâ-i Şerîf’ten dersimiz / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletleri ile alâkalı

00:01:00 Birinci fasıldayız / وعن واثلة ابن الأسقع / Ashâb-ı Suffe’den / Tebûk Ğazvesi

00:02:00 Muhârebelere hazırlık / İkiyi geçmiştir / Yüz yaşında / Hepsi çok adâletli kimselerdir

00:03:00 Ednâsı Vahşî Hazretleri olarak bilinir / Onun da rivâyet ettiği / Hepsi adaletlidir / Düşünülemez / Aklının ucundan bile / Günahsızdır demedik / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu / Acabâsı yoktur

00:04:00 İftirâ etmekten münezzehtirler / قال رسول الله / Bu hadîs-i şerîf meşhur bir hadîs-i şerîf / Neseb-i Şerîf / إن الله اصطفى / İbrâhîm Aleyhisselâm’ın çocuklarından

00:05:00 Kantûrâoğulları / O câriyesinden olan çocukları / En çok İsmâ’îl Aleyhisselâm’ı seçti / Onlar İsrâîloğulları / Siyonistleri

00:06:00 Maksat olarak belli / Benî İsrâîl başka / Dülecî’nin nüshası / Şerhte böyle de bir şey geçiyor / Allâh-u Te’âlâ, Âdemoğullarından

00:07:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra / Biraz ihtilâf varsa da / İnsanlık, beşeriyet içerisinden / Allâh-u Te’âlâ, Âdem’i seçti

00:08:00 İbrâhîm âilesini seçti / İki taraftan gidiyor / On binlerce peygamber / Kıyâmete kadar gelen / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem dâhil / Peygamberliği de kitâbı da / Dört büyük kitap da

00:09:00 Binlerce, onbinlerce / Allâh-u Te’âlâ, Âdemoğullarından / İbrâhîm’in oğullarından / Burada seçilmişlik sorunu yok / Hangisi efdal

00:10:00 İsmâîl’in zürriyetinden de / Birkaç evliliği de oldu / Babasının vasiyeti üzerine / Cömert değil diye / Kinâneoğulları / Nadr isminde oğlu var / Melkân isminde oğlu var

00:11:00 Dört oğlu olunca / Kinâneoğullarından / Kureyş’den maksat kimdir / Nadr b. Kinâne / Kureyş bundan geliyor / Gerçi Kureyş de

00:12:00 Size şöyle söyleyeyim / Kinânne’nin oğlu Nadr / Onun oğlu Fihr / Kinâneoğullarından / Oradan Kureyş’i seçti / Kureyş’ten Hâşimoğullarını seçti

00:13:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in dedeleri / Mustaf oradan geliyor / Hâşimoğullarından da beni seçti / Abdülmuttaliboğullarından / Abdullâh Efendimizin oğlu

00:14:00 Hâşim’in oğlu Abdülmuttalib’in oğlu Abdullâh’ın oğlu / Bizim kitaplarımızda da kaynakları var / Bu hadîs-i şerîfi Müslim rivâyet ediyor / Seçilmişin seçilmişi

00:15:00 Âdem Aleyhisselâm seçilmiş / Oradan Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in nesebi, soyu / Birçok hadîs-i şerîfte de / Büyük bir nîmet / Bunu söylemek zorunda / Nasıl âyeti gizleyemez, hadîsi de gizleyemez

00:16:00 Onları ifşâ etmesini yasak etti / Bizim bilmemiz / İnanmamız gereken / Bu hadîsleri inkâr etmiş olur / Âdem Aleyhisselâm efdaldir dese / Öyle normal bir şey değil

00:17:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletlerini inkâr ediyor / O filmde bile yapmışlardı / Adam ne demiş / Şeyhulislâmlâr / Toplantı yapılıyor

00:18:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletlerini / Milleti nasrâniyete / Âyet ve hadîsleri / Allah beni seçti diyor / Sahîhlik kesinliktir / Vâsile’den geldi / Sahîh hadîs olduğu için / Onan göre îtikâd etmek

00:19:00 Zarûrî / Haber-i Âhâd da olsa / O hadîs-i şerîf mütevâtir değil / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mustafâ olduğuna

00:20:00 Diğer peygamberleri / Ehli Sünnet meselesini de geçtik / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bunu böyle beyân etmişse / Buhârî de Müslim de ittifâk var / Metni de lafzı da kesin sahih / Bütün ümmet

00:21:00 Bin yüz, bin iki yüz seneye dayanıyor / Bin iki yüz sene diyebiliriz / Bunda daha hiç ihtilâf yok / İbnü’s-Salâh / Nevevî’nin şeyhi / Bizi bağlayıcı değil

00:22:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîleti hakkındaki hadîs-i şerîfler / Rasuller arasında tafdîl olduğu / Enes Radıyallâhu ‘Anh’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte

00:23:00 İmâm Rabbânî / O mektûbu Arapça yazmıştır / Ben, diriltildikleri zaman / Melekler / İnsan olarak / Mahşerde vefd olacaklar

00:24:00 Yol göstericisi ben olacağım / Âdem Aleyhisselâm da / Bütün insanlar / Kim önderse / Başı kim çekerse / Heyet heyet / Her ümmet kendi içinde / Biz Hanefîler / Hâlid-i Bağdâdî

00:25:00 Yûsuf Hemedânî / Mezhebine göre, meşrebine göre / Bir de ümmetler / Nûh Aleyhisselâm’ın ümmeti / Heyet hâlinde / Meryem Sûresinde / Heyet heyet / Nebe Sûresinde

00:26:00 Orada sıkıntı var / Münâfıklar da var / Maymuna dönüştürülenler / Sâdece bu ümmetin müttakîlerinden bahsetmiyor / Vefd sâdece iyiye kullanılıyor / Vefd buyurduğu var, fevc kullandığı var

00:27:00 Hatîbleri, konuşmacıları ben olacağım / Canının derdine düşmüş / O telâş zamânında / Şefaat makâmı başlamadan / Ezan Duâlarında

00:28:00 Sen ona söz verdin / Teheccüt namazında devâm edersen / Tefsîr kâidesi / Balık vermiyorum / Kâide / ‘Asâ, Allah buyurursa

00:29:00 Aracılık / Geçen o vehhâbîlere yaptığım reddiye de / Heybetiyle bir tecelli edecek / Günahsız olduğu halde / Makâm-ı Mahmûdun / Onların şefaatçisi olacağım

00:30:00 Bilseniz de hatırlamazsınız / Hapsedildikleri zaman / Durduruluyorlar / Allâh-u Te’âlâ, Sâffât Sûresinde / Çünkü onlar mesuldürler / Lazoğli, Lazoğli, parayı ver de öyle çık

00:31:00 Parayı vermeden bırakıyorlar mı / Haps, durdurmak

00:32:00 Ne ilim tahsîl ettin / Bunlara cevap vermeden / Yerinden oynayamaz / Tevkîf / İyi kötü herkes / Fâcirlerle

00:33:00 Herkes duruyor / Beklemek ateşten beter / Elli bin sene / Kim açacak / Ümidi kestikleri zaman / Beni kurtar / Ümmetî! Ümmetî!

00:34:00 Fazîletin en büyüğü / İhsan Efendi / Hacı Efendi! / Kantarda belli olur / Kantar tartar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / En takvâ sâhibi / En şerefli o / Adamın kafası / Şeyhülislamlar

00:35:00 Ne mürtedler var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mustafa İSLAMOĞLU / Şifâ-i Şerîf aynı zamanda îtikâd kitabıdır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e hakâret eden / Ne olur / Osmanlıdaki durumu duyuyorsun

00:36:00 Emr-i bi’l-ma’rûf / İlmî reddiyelerimiz devâm eder / Şu anda şerî’at hükümleri cârî olmadığından / Bizim şu anda vazifemiz / Ciddî derslerdir / Burası tamâmen hadîs-i şerîf doludur

00:37:00 Tıkandık, kaldık / Bir ayak, on kafanın üzerine çıkmış / Ben o makâmın ehli değilim / Duâ hakkımı kullandım / Âdem Aleyhisselâm kullanmış

00:38:00 Ben duâ hakkımı kullandım / Nemrûd ateşe attı / Mûsa Aleyhisselâm / Firavun / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Efdaldir Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den

00:39:00 ‘Îsâ Aleyhisselâm / Öldürecekler onu / Ben duâmı kıllanmışım / Muhammed’e gidin / Bu durum olunca / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e geliyor heyet / Ne dolaştınız? Ben onun ehliyim

00:40:00 Hepsi bana âittir / Anahtarlar benim elimdedir / Cennetin kapısını çalacağım / Ben Muhammed’im / Ben de seni bekliyorum / Senden önce kimseye kapıyı açmayacağım

00:41:00 Hamd sancağı / Kerem sancağı / Allâh’ın ikrâm ettiği / O sancağın altına girene / Âdem Aleyhisselâm da o sancağın altına giriyor / Ondan sonra gelen bütün peygamberler

00:42:00 Ben Âdemoğullarının / Ekrem: En değerli / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkında konuşuyoruz / En değerlisiyim / Rabbim katında / Bütün âlemleri yaratan

00:43:00 Gururlanma yok / Habîbim! Allâh’ın sana olan fazlı / Dârimî / Benim başımda / Bin tâne hizmetçi dönecek

00:44:00 Parıl parıl parlayan / Hazreti Enes / Yüz seneyi geçkin ömür yaşamış / Abdullâh ibnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ

00:45:00 O da Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ümmet olarak gelecek / Ashâb-ı kirâm’dan bir cemaat / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in işittiği bir yer / Rahmân’ın dostu

00:46:00 Kelâmını işittirdi / Vâsıtasız işitmek / Mi’râc Gecesi / Allah, Mûsâ’ya kelâm verdiyse / Dünyâda aslâ beni göremezsin

00:47:00 Kelimesi demek / Sizin bütün konuştuklarınızı işittim / Tabî ki doğru söylediniz

00:48:00 Hiç benden bahsetmediniz / Allah katındaki hükmün tersini

00:49:00 Ben de Allâh’ın habibiyim / Allâh-u Te’âlâ, en çok Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i sevmiştir / İftihâr için söylemiyorum / Âdem de ondan sonrakiler de onun altında olacak / İlk şefaat edecek benim

00:50:00 Peygamberlerin şefaate başlayabilmesi için / Makâm-ı Mahmûd sâhibi / Şefaat izni verilen ilk kişi ben olacağım / Bu vehhâbîler / Onun izni olmadan

00:51:00 Bütün şefaat hakkı sâdece Allâh’a âittir / Ancak Allâh’ın râzı olduğuna / Bütün şefaat hakkı / Öbür âyetten / Meselâ / Benim iznimle ancak / Ancak onun izninden sonra

00:52:00 Benim ortağım yoktur / Böyle bir âyet hadîs var mı / Bu husûsta dünyâ kadar âyet var / Sözünden râzı olduğuna / Sen ne biçim yanlış anlıyorsun

00:53:00 Ne câhil adamsın / Daha dolu var / Makâm-ı Mahmûd / Şefaat etme makâmı / Benim için vesîle isteyin / Şefaat edeceğim / Benim için bu makâmı istediğinden

00:54:00 Bütün sahîh kitaplarda var / Cennetin halkalarını / İlk tokmaklayacak olan / Muhâcirlerin fakirleri

00:55:00 İftihâr için söylemiyorum / Âdem Aleyhisselâm’dan son beşere kadar / Allah katında en keremli / Bunu iftihâr için söylemiyorum / Âişe vâlidemizden

00:56:00 Cebrâîl Aleyhisselâm bana geldi / Kalp / Evirdim, çevirdim / Bütün Âdem Aleyhisselâm’ın / Altını üstüne getirdim

00:57:00 Doğu ile batı arasını / Görmedim / Allâh-u Te’âlâ’nın emriyle gidiyor / Bilmem ne araştırma şirketi / Hep hatâ yapıyor / Melekler zâten / Görmedim

00:58:00 Muhammed Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den daha fazîletli / Mübârek vasıflarının / Çok övülen, beğenilen / Ondan daha fazîletli / Dünyâyı

00:59:00 Bir babanın oğulları / Ehl-i Beyt’i / Hâşimoğullarından / Cehennemlik dersen / Necâü’l-Vâlideyn

01:00:00 Bana duâ edin! Ne olur! / Mahşerde neler olacak / Hâşimoğullarından daha fazîletli

01:01:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz / Burak biliyorsunuz / Merkepten büyük, katırdan küçük / Cennet hayvanlarından / Gece götürüldüğü zaman

01:02:00 Receb-i Şerîf’in 27. Gecesi / İki üç sene evvel diyenler var / Hicretten önce olduğu kesin / Mescid-i Aksâ / Ehli Sünnet’ten çıkar

01:03:00 Kur’an’da olanı inkâr edince / Zorluk çıkardı / Hayâ etti / Sen Muhammed’e mi yapıyorsun bu hareketi

01:04:00 Başkalarına yapıyormuş / Muhammed’e de mi yapıyorsun / Asla binmedi / İbrâhîm Aleyhisselâm

01:05:00 Burak, nebîlerin merkebidir / Onun gözü de bizim gözümüz gibi değil ki / Muhammed’den daha değerli / Çok kıymetli insanlar bindi ama

01:06:00 Burak, su içinde kaldı / Kendi terinden / Su içinde kaldı / Öyle bir Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in heybeti kapladı ki / Bana da bir şefaat

01:07:00 Burak da şefaat sözü aldı / Vakit yeterlidir / Duâ

01:08:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed / Derslerin sonunda fâtiha okunması

01:09:00 Bende onları / Cumartesi akşam sohbeti / Ders bittiği zaman / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem, böyle gördüğü için / Derslerinin sonunda / Fâtiha okununca

01:10:00 Keffâratü’l-meclis / Kaç kitap okuduk ki daha / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ