MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
15 Aralık 2020
Şifâ-i Şerîf Dersi 98. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Şifâ-i Şerîf’den yeni bir bâba geldik

00:01:00 Hapisler oldu / Engel / İlme çok mânî olur / Ölmeden evvel / Duâ / Siz niyet edin / Komaya girersen anlayamazsın

00:02:00 Anlayacak kadar / Şifâ-i Şerîf kitabını hatmedene kadar / Bunu niyet ederseniz / İlk başladığımız / Hapisten önce başladık / On seneyi geçti / Sıralı gideceğiz

00:03:00 Ömrüm azaldı / Bunun faydası ne olacak? / Kabirde yatan bu kadar / Lâlegül peşimden geliyor / Yeni yayın dönemi / Dinlersen çift dikiş olur

00:04:00 Böyle niyet edersek / Buna senin delilin var mı? / Bu âyetin tefsîrinde / Medîne’ye hicret farzken / Yolda ölüm ona kavuşursa / Mekke’de ölmeyeyim / Ten’îm

00:05:00 Umre mescidi / Ölüm ona ulaşırsa / Kesinlikle Allah onu / Bu âyein tefsîrinde İsmâ’îl Hakkî / Bir talebe Arapça ilimlere başlasa / İlmî kitapları anlayamaz / İleri doğru gidecek

00:06:00 Kabre indiği zaman onun rûhuna / Bir zât tâyin ediliyor / Berzâh âleminde / Mahşere hâfızlar arasında haşredilir / Zikirlerinin merâtibini bitiremeden

00:07:00 Ne irtibat / Bir zât tâyin edilir / Mânen Allâh’a kavuşma yolunda / Seyr-i sülûkü bitirmiş / Rızâsına ermiş / Mânevî mertebeleri de aşmış

00:08:00 Sizler Şifâ-i Şerîf derslerine / Hiç terk etmeyeceğinize / Ölüm ânîden gelir / Sitede yine duruyor / On on beş ders / Kavâ’ıd / Uzun bir yola gidiyorum / Bizim sitelerin birine

00:09:00 Uzun yol / Antalya’ya gidiyor / Bu dinlemektir / Ben söz verdim Allâh’a / Engel koymadıkça / Hiç terk etmeden / Boş konuşmayalım / Üçüncü bâba başlıyorum

00:10:00 من صحيح الأخبار / Reklamlar / Rivâyetler / Sahâbeden birine mevkuf oluyor / Muhaddisler arasında çok zikredilenlerden / Bu üçüncü bâb bayâ gidecek / Meşhûr hadîs dolu

00:11:00 Kadr-u şerefinin büyük / Bu kitap / Kitabı ismi bu / Arapça ismi / Mustafa Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’i / Kalplere şifâ / Kalbe şifâ olan

00:12:00 Kalbe gelen bereket / Vücûdunu da rahatlatır / Kalbin ritmini bozan / Panik atak / Ânî gelişmeler / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in üzerimizdeki hakları / Hem kalplerdeki mânî hastalıklara

00:13:00 Lât putunu aracılık yapmak / Terbiyesiz beyânlar / Mekke’de, Medîne’de vaaz ediyor / Su getirdi diyor / 81 Senesinde şâhid oldum / Şok oldum / Bağırıyor

00:14:00 Terbiyesiz, şerefsiz adam / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem / Bağırıyorsun / Ne terbiyesiz adamsın / Şekler şüpheler / Sıkıntılar / Çoluk çocuk / Derste geçti de

00:15:00 Delîl dolu / Hal böyle olunca / Kalpteki hastalıklara / Maddî hastalıklara da şifâ oluyor / Allah Rasûlünün muhabbeti / Onun için Şifâ-i Şerîf / Dünyâ âhiret

00:16:00 Sağlam dayanağımızdır / Bunu bitireceğiz / Kabirde tamamlatılacak / Bu üçüncü bâb ne hakkında / Geride geçmedi / Burada zamîrin mercii aranmaz / Rabbi nezdinde

00:17:00 Şu şerefsizleri görüyor musunuz? / Seçkin kıldı / Fazîletlerle / في الدارين  / İki yurdumuz var / O seçkin kıldığı şeyler de

00:18:00 Kerâmet / Yaratılmışlar içerisinde / Seçkin kılmışsa / Üçüncü bâb / Buradan geldik

00:19:00 Müslümanlardan / Aklı olan / Onları insan mı görüyorsun / Akıllı hiçbir insan için / Kesinlikle sabittir ki / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Beşerin en keremlisidir / Ehli Sünnet’e göre

00:20:00 Mahlûkâtın en keremlisi / Mûtezile / İhtilâfına îtibâr edilmez / Akılla mantıkla / Cinler de beşer değil ki / Bütün mahlûkâtın en keremlisi

00:21:00 Âdemoğullarının efendisidir / Bütün inşalar onun emrine göre / Tâbî olmalıdır / وأفضل الناس / Vehhâbîler / Efendimiz denmezmiş

00:22:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mevlâ emretti bana / İftihâr eder mi yâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem mâsumdur / Allah vergisi diyor / Bunlar kalkmış, denmez / Hayırla ıslâh etsin / Hiç ihtilâf yoktur / İnsanların en fazîletlisidir

00:23:00 Çünkü insanların en fazîletlisidir / Onların en yücesidir / Derece bakımından / Âhirette dünyâ derecelerine benzemez / Fazîletler bakımından

00:24:00 İnsanların en üstündür / Cennette / Derece bakımından daha yukarıda olmaz / İcmâ mün’akid olmuş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem onların en yakınıdır / Zülfâ

00:25:00 Allâh-u Te’âlâ mekândan münezzeh / Hiçbir şeyle / Mekan zaman / Mânevî yakınlık bakımından / Hadîs kelimesinin cemisi / Çoktur

00:26:00 Ciddî mânâda / Çoktur / Cidden / Hakîkaten / Cehd edersen / O çok hadîsler arasından / Bu konuda da / Şemâil-i şerîfesini anlattı

00:27:00 Bu konuda da / Huccet getirilen / Neşriyat / Hasrettik / Topladık yânî / Mahsûr kaldı

00:28:00 İki fasıl / Birinci kısım neydi / Üçüncü bâba başladık / Bunda ne anlatacağız / Fasıl fasıl

00:29:00 Mekânet: Şeref / Rabbi nezdinde / Seçkinliği / Allah katındaki / Seçilmişliği / Siyâdet / Vârid olan hadîs-i şerîfler

00:30:00 Dünyâdakiler hakkında konuşacak / Rütbenin cem’i / Sıfatın mevsûfa / Meziyet

00:31:00 İsminin bereketi / Ahmed ismi / Otuz küsûr / Çoluk çocuğu olanların / Yakında çıkaracağım / İmâm Sayrafî

00:32:00 Allâh-u Te’âlâ’nın, Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i / Bu fasıl sâbit olmuştur / 385. Rivâyet / Kendi isnâdını zikrediyor / Adı Abdullâh

00:33:00 Bu zâtın lakabı / el-Adl / Neyle bana bildirdi / Bu hadîsi benden / Lafzıyla / Sen o kitaptan alırsın

00:34:00 O ne dedi şimdi / Ferğâne / Devlet adı olarak / O bize anlattı / Şeyha / Ümmü’l-Kâsım

00:35:00 Babası kim? / Kimden dinlemiş bunu / Nerede dinlemiş / Şeriatı muhâfaza ederek / Perde arkasında / Muhaddise

00:36:00 Şimdiki Diyânet’in / Kur’an’da âyet var / Mahremliğin en büyük sebebi / Bir şey soracağın zaman / Perde olmadan / O yasak

00:37:00 Kirmânî künyesiyle / İbnü Meymûn / Hımmânî

00:38:00 Kütüb-i Sitte’de / Sene 168’de / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / ‘Ameş / Şehidallâhu / Şifâ derslerinde

00:39:00 ‘Abâye / O kimden dinlemiş / İbnü Abbâs / Sened ve isnâd risâlesi / Delâilü’n-nübüvve / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu

00:40:00 Kendi fazîleti hakkında / Allah onu yarattı / Atalarının / Ne bilecek / Allâh-u Te’âlâ bildiriyor / Şüphesiz Allah / Taksîm etti / Yarattı

00:41:00 İki kısma böldü / Eşref-i mahlûk olan / Onların en hayırlı kısmından / Bu nedir / En hayırlı olan / Ey dinleyen

00:42:00 Allah şu âyet-i kerîmesinde / Üç parça olduğunuz zaman / Yemîn: Sağ / Meymenetsiz / Nûrsuz, bereketsiz

00:43:00 Âdem Aleyhisselâm’ın / Zerreler hâlinde / Sulbünde / Belinin sağ tarafından alınıp / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem, Mi’râc Gecesi

00:44:00 Belinin, sulbünün sol tarafından / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in gördükleri / İnsanları iki kısım yarattı / İzâ veka’a’da

00:45:00 Diğer sayfada / O da geçiyor / Meymenet ve meş’emet ashâbı / Defterini sağ elinden alacak olan / Fark ne

00:46:00 Defterini sağından alacak / Fazîlete sâhip olan / Nebî olan / Defterini / İkinci bir kişi yok / Üç üç yaptı / Çıkarttı

00:47:00 Üç kısma çıkarttı / Tümü üç oluyor / İki kısma bir ilâve edilince / O üç kısmın en hayırlısından / Üçlü taksîmât / Meymenet ashâbı

00:48:00 İzâ veka’a’nın başında / Meş’emet ashâbı / En ileri geçenler / Cennete de en önce gidenler

00:49:00 Sâbiklerdenim / Mûsâ ‘Aleyhisselâm da en öne geçenlerden

00:50:00 Mukarreb kullar / En ileri derece Müslümanlar / Sâbik ne demek? / Yüksek mertebeli Müslümanlar / Hayırlarda öne geçen

00:51:00 Peygamberler / Ben tekim / Sonra Allâh-u Te’âlâ yaptı / Kabîlelere ayırdı / Dolu kabîle çıktı / Kabîle cihetinden / Birbirinizi tanıyasınız

00:52:00 Fark çıkmaz / Âdemoğullarının içerisinde / Allâh-u Te’âlâ’dan hakkıyla korkmak / Allah katında

00:53:00 Allah katında değersizdir

00:54:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Âyetlerle bu işi isbât ediyor / Tanışasınız / Sizin en keremliniz / İçinizde en ziyâde / Çöpçüyse de

00:55:00 Haramlardan sakınmaya bakar / Âdemoğulları içerisinde / Allâh’ı en iyi bileniniz / Büyüklük taslamak için

00:56:00 Evlere, hânelere ayırdı / Kureyş kabilesinden / Necâtül’-Vâlideyn Risâlesi

00:57:00 Onarın en hayırlısı içerisinden / Benim hânemden daha hayırlı bir hâne yok / Onlar yaşamadı / Fâtıme annemiz / Hepsini âyetle destekliyor

00:58:00 Şirkleri, ma’siyetleri / Allah bir şey ister de olmaz mı / Tam bir temizlemek ile / Hâşimoğulları / Abdurrahmân b. Avf Radıyallâhu ‘Anh

00:59:00 Yedi fakîh / Ebû Seleme / Ebû Hureyre / Abdurrahmân b. Sahr

01:00:00 ey Allâh’ın peygamberi / Vâcib oldu / Peygamberlik senin için ne zaman sâbit oldu / Daha Âdem rûh ile cesed arasındaki iken / Peygamberlerin sonuncusu olarak

01:01:00 Su ile çamur arasında / Çamuru yoğrulmuş / Toprak üzerinde bulunuyor / Allâh’ın ilmi / Bütün peygamberler / Ezelden ebede her şeyi biliyor

01:02:00 Şihâb / Bu mânâyı öğrenin / Diğer rûhlardan önce yarattı / İlimden çıkmış / İlk yarattığı rûh benim rûhum / İlk varlık / Bu noktada

01:03:00 Binlerce sene sonra / İbnü’l-Kattân / Allâh-u Te’âlâ, Âdem Aleyhisselâm’ı yaratmadan / Cennette ilk yaratıldığı / On dört bin sene evvel / Rûhlar ölümsüzdür

01:04:00 Cennet cehennem de sonsuz / Rûhumuz da sonradan yaratıldı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in rûh-u şerifini, nûr-u mübînini / Şeref kaftanını / Cebrâîl Aleyhisselâm

01:05:00 Bütün melekler de / İlk olarak kimi tanıdılar? / Dünyânın sonunda geldi ama / Bu çok ince bir ilimdir / Onun rûh-u şerîfine

01:06:00 Allah dostluğu / Peygamberlik bedene âit bir sıfat değil / Rûhu diri / Ebû Cehl’in de ruhu diri

01:07:00 Şerefsiz bir şekilde / Rûhu ölse azâb çekmez / Acı duysun / Kabir azâbı rûhadır / Ama berzâh âlemi / Peygamberlik makâmı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i sen nasıl

01:08:00 Sen ne dinsiz kitapsız adamsın / Onlar sana gelseler / Âyet bu yâ / Ondan sonra Utbî / Kalk! Allah seni affetti

01:09:00 Zâten sahih hadîs / Sana gelseler / O zâten var / Sen de

01:10:00 Mahrûm eder mi? / Sen de onlar için af istesen / Rabbim onu kırmıyor

01:11:00 Echel-ü men fi’l-‘arz adamlar

01:12:00 O nûr / Melekler de öyle tesbîh ediyordu / Nûr-u şerîfi / Bu âlemde

01:13:00 Nebî Mutlak / Bedeninin babasıdır / İlk rûh / Bütün şeriatler / Hem nebîlerin ilkidir

01:14:00 Onun için şeriatına nesh vârid olmaz / Bedeninin maddesi / Cism-i şerifi / Bu kadar mevlid sohbeti yaptım / Allah, Şihâb’ın kabrini nûr doldursun

01:15:00 Bana bembeyaz bir hamur / Cibrîl indi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Nereye gömülürseniz / Giresun’da / İstanbul’da

01:16:00 Nereye gömülürse / Başka sohbetlerde de anlattım / Kulaksız Mezarlığı / Melek o toprağı getiriyor / Maya olarak / Anne rahmi / Melek getiriyor bunu

01:17:00 Cibrîl indi / Bembeyaz / Nurlu bir parça aldı

01:18:00 Yedi kat göklerin / Hiçbir peygamberin / Hamurunu / Cennette yaratılan / Mâcun yapılıp

01:19:00 Vurduğun zaman kot kot öten / Efendimiz’in / O zaman dünyâ var / Cinler daha önce yaratılmıştı / Hamur hâlinde

01:20:00 Melekler hem rûh bakımında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Bunu bu şekil anlarsak / Suyla çamur arasında

01:21:00 Bunları güzel anlamak lâzım / Bütün meleklere tanıtıldığım zaman / Hamuru yoğurulurken / Diğer rivâyeti görmemiştim / İlk mahlûk olarak

01:22:00 Benim sevgilim Muhammed ol / Ancak böyle anlaşılıyor / Burada kalıyoruz / Farklı ilimlerin zuhûr ettiği / Duâ

01:23:00 Duâ / Mutlaka dinletelim / Bunu hakîkaten tebliğ edin / Kâinâtın Efendisi / Zurnacı, davulcu

01:24:00 Yazık yâ / İlimsiz / Sohbetsiz / İlim alman lâzım / Seni yoldan çıkaracak / Çoluğu çocuğu / İlmi yok / Bilmeyen hangi mikyâsla / Ne olur şu ilimden

01:25:00 Boş işle uğraşıyorsunuz / Ders bitti gitti / Elli sene evvelki hocaların / Kadın patates soğan doğrarken

01:26:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ