MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
03 Kasım 2020
Şifâ-i Şerîf Dersi 94. Bölüm

00:00:00 Mevlid-i Şerîf ayındayız diye Şifâ-i Şerîf’den derslerimize devâm edelim diye / İzmir Depremi’nde vefât edenler

00:01:00 Ev sâhipleri / Tedbir almayanlara / “Müslüman diyemiyorum” dedim

00:02:00 Evin çürük raporu var, biliyor / Bunu demek istedim / Yaralılarımıza / Duâ

00:03:00 Kelime-i şehâdet / Çemişgezek / Duâ / Hadîs Buhârî’dir

00:04:00 Şehit olmaz, böyle laflar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e inanmayanlar / Sebep olanlar cânîdir / Bürokrasi / Raporları ulaştırılanlar / Mesûliyeti olan

00:05:00 Bu hadîs-i şerîf nasıl inkâr edilebilir / Duâ / Necâtü’l-Vâlideyn

00:06:00 Yarın akşam Kavâ’ıdü’l-‘Akâid / Perşembe akşamı / Bu mübârek mevsimi / Hazreti Hasen efendimiz

00:07:00 Aldığı cevapları bildiriyor / Ben de senden evvel / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in meclisinden / Meclis

00:08:00 Oturma mekânından / Ondan bedel / Cülûs hâlinde / Hazreti Hasen / Yedi yaşlarında / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem

00:09:00 Kalkarken / Zikir üzere / Devamlı Mevlâ’yı murâkabe hâline

00:10:00 Hâlis akıl sâhibi kullarım / Ya oturuyorsun / Benim dostlarım hep zikrederler / Bâzen özel muhabbet oluyor / Kalkarken ne derdi?

00:11:00 Bâzı rivâyetler / Bir insan bir mecliste oturduğu zaman / Gıybet edilen kişi / Keffâratü’l-meclis / Mâlâyânî olmuştur

00:12:00 Bunların silip süpüreni / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bunu okuduğu zaman / Bizim oturmamız / Dırdır, gırgır / Kakara, kikiri / Hiç sünnete muvâfık düşen / Her vakit zikrederdi

00:13:00 O onun dâimî hâli idi / Onun ahlâkı / Sabahları akşamları / Zikirle uyur

00:14:00 Belli bir mekân edinmezdi / Vatanın vâvı / Deve gibi

00:15:00 Çökmek için / Fetvâ yeri / Önüne gelen oturamayacağı için / Ders okutacak

00:16:00 Oturak koyuyorlar / Sen müftî misin? / Umûmî yasak var / Hutbe / Minberin sağında duruyor

00:17:00 Gösteriş tehlikesi var / Vay mâşâallâh / Milleti günâhkâr eder / Câminin içinde gıybet yapar

00:18:00 Evde / Öyle bir yere seccâde koyacaksın ki / Namaz kıldırırken / Cemaat imamdan öne geçse / Heyetleri kabûl ettiği zaman / Koku koydukları direk

00:19:00 Mescid-i Nebevî’nin her tarafında / Utbân b. Mâlik Radıyallâhu ‘Anh / Evin içinde özel bir yer

00:20:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de tamam buyurdu / Gitti o zâtın evine / Bizim evler gibi kaç yüz metre değil / Burada sen kıl / Ebûbekr Radıyallâhu ‘Anh

00:21:00 Nâfile de cemaat / Kütüb-i sitte hadîsleri / Hanefî mezhebinde bâzı ulemâ / Cemaat câiz / Hazreti Utbân

00:22:00 O mekanda kıldı / Bir yasak ve kerâhat yok / Kimse benim yerime oturmasın

00:23:00 Mescide seccâde göndermek / Kapı dışarıda kaldın / Mekke’de Medîne’de çok oluyor / Senin yerin diye bir şey / Belli bir yerle kayıtlanmak

00:24:00 Başka bir yerde kılmam câiz değil / Psikolojik bir sorun / Secde ile İnsân Sûresi

00:25:00 Belli bir yerle kayıtlı kalmamak lâzım / Makâm-ı İbrâhîm / Bunu âdet hâline getirmek

00:26:00 Sünneti kılmışlar / Otururdu / Vardığı yere otururdu / Nereye denk gelirse / Orası şereflenirdi / Nereye otursa / Arka şerefleniyor

00:27:00 Kendin adamsan / Türkçe hıyar / Boş cevizsen / Kürsüye de çıkartsalar da seni / Hiç orası şereflenmez yâni

00:28:00 Başa geçmek istemek / Yukarıda oturmasını istemiyorlarsa / Ehli Sünnete muhâlif görüşleri olan / Bizim zamânımızda

00:29:00 Yol açsın isterler / Allâh-u Te’âlâ, milletin kalbine / Bâzı insanlar öyledir / On bin kişi de olduğu / Vedâ Haccı

00:30:00 Kim onunlar oturuyorsa / Onunla oturan / O kadar ki yâni / Bilâl-i Habeşî

00:31:00 Ebû Hureyre / Ebû ‘Ubeyde b. Cerrâh / Sa’d b. Mu’âz / Araplarda bu kabîle şeyi var / Efendiniz geldi / Herkese değer verirdi / O mecliste Ebû Hureyre’ye sorsan

00:32:00 Herkese meclisin hakkını verirdi / Ne güzel bir meclis âdâbı / Ayakta konuşuyorlar falan / Bir mesele, ihtiyaç için / Beytü’l-mâl

00:33:00 Başka bir meselede / Ayakta dururken yanında bulunan / Çok sabırlı davranırdı / Bizim Efendi Hazretlerinde aynı ahlâkı / Gece yarım olmuş / Efendi Hazretleri dinler / Elinden telefonu düşürdüğünü biliyorum

00:34:00 İnsana değer veriyor / Ağa değil, paşa değil / Ondan ne beklentisi olabilir / Zikir yapıyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Biraz beklettiğinde

00:35:00 Şimdi namaza duruyoruz / Namazı kılmış / Şu anda müsâit değilim / Efendi Hazretleri / İğnenin tepesinde duruyorum

00:36:00 Kelli fellidir / Hâmil-i kart / Şimdi ki hocalar / Kendimizi sınıyor muyuz? / Sünnete muhâlif

00:37:00 Adam senin suratına bakarken / Fakir sahâbenle berâber

00:38:00 Kehf Sûresi’nin âyetidir / Efendimiz kalkamazdı / O hiç kımıldayamazdı / Ebû Hureyre / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem kalkmak istiyor

00:39:00 Onlar anlarlardı / Bir kişi ile otursa / Kolay mı bu? / En büyük ahlâk üzeresin / Karnı sıkışır / Sinemaki / Günümüz insanlarında

00:40:00 O dönmeden dönmezdi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem elini çekmezdi / Hocanın elini bırakmıyorsun / Ben musâfaha ediyorum / Sebgiden, muhabbetten

00:41:00 Bâzı kere dokunulmayacak / Îlân edilmek / Yanlış anlamasınlar diye / Ağrı var / Sardığımız / Kabalık gerekmez / Döndürmezdi, geeri çevirmezdi

00:42:00 Ya da söz vererek / Meysûr / Hepsi Kur’an’da / Elbise istedi / Sarık istedi / Kovma

00:43:00 Zeytinyağı yok / Devlet kasasında olmaz / Yarın, öbür gün / Sadaka getiren olur / Onun memnûn edecek / Hayal kırıklığına uğratmak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den kim bir şey isterse 

00:44:00 Hemen mübârek elini sürer / O Muhammed Mustafâ / Kuyumuzun suyu / Ağzında bir çalkalar / Para istiyor / Yemek, içmek, elbise / Borç alırdı / Bedevî

00:45:00 Devlet hazînesinde / Geri çevirmek yok / Söz vererek / Elinin genişliği / Cömertliği / Güzel huy

00:46:00 Öyle bir güzel ahlâk sergileyebilir ki / Kendisi isteyenmiş gibi / Değer veriyor / Ne hareketlerle karşılaşıyorlar / Özellikle sahâbe için

00:47:00 Baba olmuştu / Çocukları onlardan bir şey isteyebilir mi? / Boyun kilise direği kadar olmuş / İntihâr eden gençler / Sert adamla / Hürmetinde kusur etmeyeceksin / Cömerti de yedi kat yabancı

00:48:00 Canlarından daha yakındır / Önce cân / Senin öz canın / Kendi zâten cenneti garantilemiş

00:49:00 Hangimizin annesi babası / Ama Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Eşleri onların anneleridir / Şâz kıraatler var / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bizim babamızdır

00:50:00 Babası mesâbesinedir / Babanız İbrâhîm’in / Arapların babası / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Üç bin sene / Soy silsilesi

00:51:00 O size Müslüman ismi verdi / Babamızdan ileri oldu / Birbirine çok yakın oldular / İlgi ve alâkanın / Küçükken hiç ayrım yapmaz

00:52:00 Doğmuş küçük çocuk / Fazîlette farklı oldular / Haramlardan sakınmak / Ona daha değer verdi / En şerefliniz kimdir?

00:53:00 Hazreti Huseyn efendimizden gelen rivâyet / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in nezdinde / Hakkını arama / Eğer âdil iseler / Ama Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de adâletsizlik

00:54:00 Hakkını arama husûsunda / Mütesâvîdirler / Daha takvâ sâhibi / Sahâbe arasında / Haklılık meselesi var / Kuyularla / Hurmalıklar

00:55:00 Geldiler Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Zâten adam / Takvâsı fazla olan / Yanlış anlama olabiliyor / Fetvâyı yanlış bilir / Orada Evs’denmiş / Hudeybiye ehli / Hak arama meselesi

00:56:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in meclisleri / Hılm / Hayâ / Sabır / Emânet ne demek? / Açığa söylenmez / Burada konuşulan

00:57:00 Kalktıktan sonra söyle bâri / Temihlese / Ulan bu tembihlediğine göre / Konuşulan orada kalır / Adam geldi bir fetvâ soruyor / Bu yakında bunu boşar / Efendi Hazretleri / Efendi fecî fırçaladı falancayı

00:58:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ile ümmetinin arasına girilir mi? /

00:59:00 Bunlar hâinlik / Herkes güveniyor / Şu adamı yanından uzaklaştır / Hucurât Sûresi’nin âyeti / Ona böyle / Bağıra çağıra konuştuğunuz gibi

01:00:00 Edep, edep, edep / Ne diyorsun? / Hâlis kılmış / Ayıplanmazdı / Hürmetler / Mahrem konuların

01:01:00 Kimsenin ayıbı konuşulmazdı / Cimâ konusu geçmezdi / Birisi mahrem bir fetvâ / Hangi adam, karısı hakkında bunu sordu

01:02:00 Senâ: övgü / Kötülüğü konuşulmazdı / Çirkin konular / Çirkinlik olmazdı ki / Feletât / Ânî vukû bulan / Eteği açıldı

01:03:00 Bir yeri görüldü / Salak mısın? / Avret yeri açılmış / İnstagram’a koyuyorlar / Kötü bir iş / Yellendi / Habertürk / Dört kişi / Oluyor yâni

01:04:00 İnsanı mahcûb edecek / Binlerce meclis kurulmuş / İnsanın olduğu mecliste / Hazreti Hasen

01:05:00 Takvâ ile / Şefkatli gibi görünüyor / Oradan çıkıyor / Milletin içinde / Orada gösteriş için / İşçisine / Millet yanında olmadığı   

01:06:00 Aralarında merhametlidirler / Tazim ederdiler / Büyüklere / Yaşı büyük olanın / Küçüklere merhamet ederdiler

01:07:00 Bakardılar / İhtiyâç sâhibine / Ekmeksiz kalmış / Gurbet

01:08:00 Cemil KILIÇ / Halîfelik / Ebûbekr efendimize

01:09:00 Sa’d b. ‘Ubâde / Hazreti Ömer / Resmen hakâret ediyor / Bir çukura bevletti / Cinlerin bu husûsta beyitleri var

01:10:00 Bunlar ne iftirâlar ne ediyorlar / O gün Mûtezile’yi methediyor / aklı öne çıkaracağız / Âyet hadîs / Ankara İlâhiyat / Bunlardan okuyan / Dinsiz olmasında ne olsun

01:11:00 Nasıl bu adam dîne îmana sövüyor / Bu kadar Allâh’a kitaba / Mustafa ÖZTÜRK / Neler ediyor / Size hakâret etse / Dolar 8.50

01:12:00 Bu işleri düzeltmezseniz / Bundan sonra bu düşüş engellenemeyecek / Yunus bulur o işleri / Bir zamanı gelir / “Peygamber gururlandı” diyeni ödüllendiriyorsunuz

01:13:00 Almadığınız zaman düşüş devâm edecek / Arsasının yarısını verdiler / Böyle bir şey dünyâ târihinde görülmemiş / Benim peygamberimle berâber olanalar / Fetih Sûresi / Cemil KILIÇ: “Onlar birbirini  

01:14:00 Nasıl cennete girecek birbirini öldüren / Birbirine karşı / Şimdi Hazreti Huseyn efendimiz sormaya devâm edecek / Perşembe akşamı da

01:15:00 Bu faslı bitirelim / Bildiğiniz üzere / Necâtü’l-vâlideyn

01:16:00 Onların hakkında eser yazan / Âmine vâlidemiz / Burada çok akâid ilmi var / Çok büyük ilimler sâhibi olacaksınız

01:17:00 Dört bölümde dört delil / Mutlaka okuyalım / Yakınlık kesb edelim / Ehl-i Beyt Sevgisi

01:18:00 Yüzlerce sayfa / Fuzûlî hikâyeleri / Nice insanlar / Canlar cömertçe çıkmaya başladı / Selefî görüşlerine / Mevlid aşkı için / Çok büyük emek var

01:19:00 Siz amel edin / En büyük hayır; kitap hayrıdır / Talebelerin hepsine / Duâ

01:20:00 Kimlerin hayrı devâm eder? / Faydalanılan ilim / Okumak, okutmak / Duâ

01:21:00 Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-‘Âlemîn

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ