MENÜ

Şifâ-i Şerîf Dersi 93. Bölüm

00:00:00 Bu mübârek mevlid-i şerîf ayında / Bu akşam ders yapalım dedik

00:01:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in aşkına muhabbetine / Şefaatçi olur / Yine 20:30’da / Canlı olarak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mevlidi hakkında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem doğmasaydı

00:02:00 Gecelerin en büyüğü / Allâh’ın fazlıyla, keremiyle / Maldan mülkten / Biz seni âlemlere / Ben size hediye edilmiş / Acıdığı için / Yarın ki gece / Müslüman olduğunun ne alâmeti kalır

00:03:00 Bir ikram / Tatlı / Bu mübârek gece / O olmasa biz helâk olurduk / Bu akşamdan îtibâren / 20:30’da yâni / Âmine vâlidemiz / Çok büyük gece

00:04:00 Hazreti Huseyn efendimiz soruyor / Evvelce Hazreti Hasen efendimiz / Bir zaman gizlemiştim dedi / Benden senden evvel öğrendim

00:05:00 En iyi anlatanlardan / Sen bana naklet / Şu anda devâm ediyoruz / Haber ver / Evine girdiği zaman ne yapardı?

00:06:00 Şimdi de evden çıktığı zaman / Hâne-i seâdetlerinden / Diğer inşalara haber gönderiyordu / Hazreti Ali efendimiz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:07:00 Hazîne: Gizlenen şey / Kasadır / Özel bir bölümde / Küpe koyuyorsun / Malını mülkünü / Bizim millet parasını

00:08:00 Ortaya bırakmaz / Fuzûlî kelamdan / Bir defa hiç mâlâyânî konuşmaz / Dilimiz yalandan / ez-Zıyâü’l-mânevî / Gece üçe kadar / Heyecandan

00:09:00 Sırf otuz sayfa / Yirmi bir madde / Âfet ne demek? / İmriü’l-Kays / Başka bir şeyini hiç korumaz

00:10:00 Gözünü de korumaz / Midesini, boğazını / Alışkanlık meselesi / Her lafa atlayan adam / Bu bir kâide / Dilidir / İnsanın selâmeti / Susan kurtulur

00:11:00 Birçok belâmız konuştuğumuzdan değil mi? / Bir insan / Mahkemelere düşüyor / Uğraş da dur / Çok konuşmayı sevmez / Ya iyi ya kötü

00:12:00 Ölçülü biçimde / Her söz aleyhine / İyiliği emretmek / Vazîfeleri anlatmak / Allâh’ı zikretmek / Okumak, okutmak

00:13:00 Hoş sohbetler, muhabbetler / Sünnete ittibâ niyetiyle / Sevapta olabilir / Ağzın açıkken / Koyun eti / Şartlarını hâiz ise

00:14:00 Keyif yapayım diye / Belim ayakta dursun / Yediğin de ne oluyor / Niyetinden dolayı hasenâta geçiyor / İlgilendiriyor / Ümmete, insanlara tealluk eden, menfaat veren, onlar hakkında

00:15:00 Hadîs-i şerîfler / Yüzbinlerce / Bir uzun hadîste / Rabbinden sana indirileni tebliğ et

00:16:00 İnananlara fayda verir / Tehditlerimden korkanlara / Telif ederdi / Ümmetini, insanları birbirine kaynaştıran / Evs ile Hazrec kabilesi

00:17:00 Yüz yirmi senelik kan dâvâları / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne yapıyordu? / Eshâbına söyle ki / Siz birbirinize düşman idiniz

00:18:00 Birbirini öldüren / Evinden çıkıyor / Şuna baksana / Böyle bir muhabbeti kim / Onlar hiç ayırmazdı / Bu zengindir / Öbürü hastalıklıdır

00:19:00 Kavmi arasında düşük konumdadır / Mecliste kim önce gelirse / Ashâb-ı Suffe / Devamlı mescidde kalıyorlar / Maddî durumu zengin olan / Herkese yumuşak

00:20:00 Allâh-u Te’âlâ ne buyuruyor / Sen onlara yumuşak davrandın / Eğer sert olsaydın / Huyları değişik olabilir / Mûsâ Aleyhisselâm / Hârûn ‘Aleyhisselâm

00:21:00 Sevgi de muhabbette / Hârûn Aleyhisselâm’ın lâkâbı el-Muhabbeb / İbrâhîm Aleyhisselâm / Halîm: Acele etmez

00:22:00 Sert insanın yanında durmaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Farklı muâmele 

00:23:00 İkrâm ederdi / Bir kavmin seyyidine

00:24:00 Faydalandıkları insana değer verirler / Necran

00:25:00 Kendi aralarında kime değer veriyorlar? / Sa’d b. Mu’âz Radıyallâhu ‘Anh / Allâh’ın ‘arşı / Bu zât sizin efendinizdir

00:26:00 Kıyam durun / Bunlar İslâm ahlâkında var / En zengin benim / Kapıdan daha girerken / Bir şey diyeceğim şimdi / İnsanların

00:27:00 Bir heyet gelmiş / Ona göre insanların konumları var / Atını bakan / Bir kabîle

00:28:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem zuhur etti / Sana îmân etmek için / Onu başa oturtursan / Dikkatini dağıtır / Burada bir dengesizlik var / Altını üstüne getirdi / Dikkat edeceğiz / Efendi Hazretlerimiz / Kırk sene

00:29:00 Hasan BURKAY / Hikmet Efendi / Orada onun şeyhi var / Sünnete de muhâlif

00:30:00 Îmân etmesine vesîle olur / Konumunu biliyor / Biz buna îmân edersek / Evs kabilesinden birisini / Kendi içlerinden birini onlara başkan tayin ederdi

00:31:00 O zaman ki Bahreyn / Şimdi ki Ahsâ bölgesi / Vefdü Benî Kays / Başlarına vâli tayin edecek / Şimdiki hükümetin vâlileri gibi / Hatay / Sözünü dinlerler

00:32:00 Başka kabilelerin başına / Öyle çok özel durumlarda / Yaşlı zâtlar da vardı / Genel sünneti / İlmi olmayanı / Ehliyet ve liyâkat

00:33:00 Çöl bedevîleri / İlim yok / Eşkiyâlıkla / Bütün memleketler yangın içerisinde / Yahûdînin baskısı altında / İki milyar İslâm âlemi

00:34:00 Ehliyet ve liyâkat aransa / Memleketler kalkınır / Kur’ân’ı düzgün okuyamıyor / Hoca olsam neye zarar / İşsiz geziyor / Köyde davar gütmeyi bilmeyen adam

00:35:00 Diplomalarını yakıyorlar şimdi / Her işe / Allah size emrediyor / Hâmili kart yakînimdir / Sünnete muhâlif / Sakınsınlar

00:36:00 Hangi / İnsanlardan sakınırdı / İnsanlar hakkında / Yanlış mı konuşuyor? / Adamda olmayan

00:37:00 Herkese güvene güvene / Otuz kırk senedir / Arkadaşlarım oldu / İnsanlardan sakınırdı

00:38:00 Fikirleri / İstiyor işte / Herkese güvenmez / Onlarla istişâre yap / On binlerce sahâbe var / Hazreti Ömer / İnsanlara güvenmeyerek

00:39:00 Bu adam hâin de olabilir / Birçok belâdan / Korunun / Ben bunu yapmadım / Bir insan / Halbuki adam yalan konuşmuş / Her sakallıyı / İnsanların zaafları var

00:40:00 Makam mevki / Anasını babasını tanımaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Haklarında hüsn-ü şehâdet yaptığı / Her husûsta onlara güvenmek / Bütün millet töhmet altında kalır

00:41:00 Herkese güvenmemek / Sû-i zan haram / Zanların, tahminlerin / Birçoğu günahtır / Paranı emânet edeceksin

00:42:00 O şimdi seni alâkadar etmiyor / Burada bir iş çeviriyor / Bunlar günah / Sır verme / Vazîfe deruhte ettirme

00:43:00 Kendini, çoluk çocuğunu / Çoluk çocuğumun nafakasında zorlanıyorum / Güvendik insanlara / Zarara düştüm ben / Benim amcam / Parayı nereden bulmuş / Birisi hîbe etmiş olabilir

00:44:00 Bu adam bu hanımla nasıl evlenmiş? / Seni alâkadâr etmiyor / Bunun aldığı maaşla bu burada yemek yiyemez

00:45:00 Bir arabaya binmesi / Bunlar yasak / Buradaki maksat ne? / arabamın anahtarını veririm / Vazîfe de veririm / Bunlar çok tehlikeli şeyler / Ahde vefâsızlık edebilir

00:46:00 Derneği, vakfı kötü yönetebilir / Onun bunun delâletiyle / Bu insandır / Bir ustalık eder / Tedbirli, işini sağlam yapmak / Abdülhamîd / Câsusu gönderirdi

00:47:00 Vesveseli olacaksın / Memleket işi / Birbirine takacaksın / Peygamber değil ki / Mesûliyet vereceğin işlerde

00:48:00 Bu adam bu parayı nereden buldu demeyeceksin / Çok ahlaklı çocuk / Soylu / Fakir bir Müslümana vermişler / Belki kendi arabası değil

00:49:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem böyle yapardı ama / Kimseden / Herkese güler yüzlü / Sen ne ayaksın

00:50:00 Herkese güvenmez / Dürmek / Dürüldüğü zaman / Kâfirleri konuşmuyoruz / Ona karşı bir uzak durma / Isınamaz / Yanında durmaz

00:51:00 Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem herkese güler yüzlü / Sohbetlere gelsin / Herkese dağıtmıyordu / Ahlâk demek / Sahâbesini çok sorardı

00:52:00 Oraya gitmişti / Bedr’e gitti / Hastaysa / Vefât etti / Cenâzesine yetişirse / Medîne’nin etrâfında / Gelmeyenin evine giderdi / Cuma’da

00:53:00 Haftada bir de gelmeyince / İnsanların hallerini sorardı  Peynir zeytin satıyor

00:54:00 Arkasını aramak için / Nasîhat lâzım geleni / Ayıp araştırmak için değil / Tedâvî uygulamış ona / Bütün ümmetin babası / O maksatla sorardı / Namazı terk etti

00:55:00 Duâ ederdi / Çağırın onu / Bizim hâlimiz / Akrabâyı bile / Kılmıyorsa / Sen şimdi ne yapıyor? / Alıyor leblebiyi / Sen de ona nasihat etmek için değil

00:56:00 Bu haram / Bir iyilim dokunabilir mi? / Gitmen lâzım değil mi? / Sen intihâr etme / Bunun için arayacaksın / Onu kıskanıyoruz

00:57:00 Güzel haber alırsa / Nasîhat etmek / Güzel tahsîn ederdi / Maddî konuda / Fakir fukarâya

00:58:00 Doğru bulduğunu beyân ederdi / Mescid yapmışsın / Kur’ân okutuyormuşsun / Güzel işi / Takbîh ederdi / Onun zayıflaması için / Yasak bir şey

00:59:00 Zurnayı almış eline / Çalgı çengi / Ya gider ya çağırır / Milleti günaha sokuyorsun / Yanındaki evde fakirler var / Alamayan fakirler

01:00:00 Kız istemiyor / Kızın rızâsını alın / Öbürü evlenmek istemiyor / Deve bile gelir, şikâyetlenirdi / Beni gençken / Şimdi yaşlandım / Daha da bir işime yaramıyor / Ceylan geldi / Sırtlan

01:01:00 Âlemlere rahmet / Çirkin bir iş olduğu o zaman / Tuzağa düşürmüş / Beni mahcûb etme / Serbest kalsın / Hep soruşturmasının / Efendi Hazretlerinin ahlâkı

01:02:00 Bir hanım kardeşimiz / Medreselerde okutmuş / O onun çarşafını / Bir hanım gelir ziyâretine / Öbürü Kur’ân okutuyor mu? / Evlenmeleriyle

01:03:00 Ben diyeyim on bin / İsim hiç kalmıyor / Bu mübârek insan / Öbürünün ölüsünü / Güzel görür, teşvik eder

01:04:00 Yanlış bir işi engellemek için / Rusya’ya giderim / Ben ona vaaz edince / Sakal tıraş ediyor, haram / Bir kız / Tefsîr, hadîs, fıkıh okusun / Mahmûd Efendi Hazretleri budur 

01:05:00 Vâris-i Nebî / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in vârisi olmak / O hangi âlim / Ben onu gördüm / Kavmi içindeki / Âlimler, nebîlerin

01:06:00 Hangi âlim / Senin haramdan kurtulman için / İşte Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Onun ahlâkı Kur’an’dı / Aşırı gitmez / Muhtelif değildi / Çelişkiye düşmezdi

01:07:00  Bâzen sevdiğini bâzen yermezdi / O vahiyle hareket ediyor / Ak dediğimize yarın kara diyoruz / İnsanların hallerinden / Vedâ haccında / O kadar insanlar / Yemen Müslüman olmuştu / İki bin kilometrelik yerler 

01:08:00 O boş verirse / Dünyânın bir ucunda olsa / Orada ezan okunuyor mu? / Ben koyuverirsem / Kendi menfaatlerini

01:09:00 Öğüt ver / Tatlı dillerle konuş / İç savaş çıkacak / Evs ile Hazreç / Hemen bir çâre çözüm

01:10:00 Bir istişâre / Bedr / Kâfile / Hemen bir çâre, çözüm / O işi ıslâh için / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem tetikteydi / Hiç keyif yok / Her an ya Allâh’ın kulluğunda

01:11:00 Öğrettiği duâlar / Tıbb-ı Nebevî / Acvesinden, hurmasında / Diken batsa / Bir kişiyi çözümsüz bıraktı mı acaba / Bir tükürdü gözüne / Ağzına alırdı biraz

01:12:00  ‘Usfân kuyuları / Şu an olsa / Hepsi bir anda biter / Kıçı kırıklar / Bu adamlar / Türkiye’yi tehdît etmeye / Bir aylık yoldan

01:13:00 Elinde silâhı yok / Kim benim sünnetime uyarsa / Şerefin yolu / Amerika’ya, Rusya’ya meydan okumanın yolu / Karı erkek karışma / İstanbul sözleşmesi / Çözüm ancak Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

01:14:00 Kusur da Arapça / Lider olsun, reis olsun / Übeyy b. Selûl / Öldürürmüş, asarmış

01:15:00 Hak bildiğini / Yakın oluyorlar / Sahâbenin / Aşere-i mübeşşere / Hudeybiye ehli / En yakında olanlar / En hokkabazlar / Benim yanımda / Pohpohlayanlar

01:16:00 O da bana öyle laf sokuyor ama / Bizim yanımızda da / Şerlileri yakınımızda ise / Yalakalar / Sünnete tam muhâlefet / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yanında / Nasîhat bakımından

01:17:00 Din nasihatten ibâret / Allâh’ın kitâbına / İçindeki hükümlerle amel edeceksin / Hıyânet üzere olmayacaksın

01:18:00 İtaatlerinden çıkmayacaksın / Kıyam yapmayacaksın / İç kargaşa çıkarmayacaksın / Hangi işte hayır var / Ben o kârı elde edeyim / Onu mu alayım? / Bozuk bir yerden / Yanlış bir yerden arsa aldırdın

01:19:00 Zarar verdin herife / Bu işi yapan fazla olmasın / Müslümanların âmmesi için / Hidâyetini isteyeceksin / Kendi kızını verecek oraya / Allah rasûlü sana değer vermez

01:20:00 Ebûbekr sıddîk Radıyallâhu ‘Anh / Niye en fazîletli oldu? / Rasûlüllâh buyuruyor Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

01:21:00 Menzile, mertebe / İnsanların en güzelini / Herkese iyilik düşünen / Müvâzera: sığınana sâhip çıkma

01:22:00 Bana ettiği yardım / Herkesin iyiliğinin karşılığını verdim

01:23:00 Ümmet için çalışmak / Kendine değil / Hem canıyla hem malıyla / Ümmetime hizmet ettim / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ona minnettâr olduğu için

01:24:00 Şerrinden çekinilen / En îtibârlısı / BURADA KALDIM / Mevlid ayındayız / Mevlid ayı çıkmadan

01:25:00 Aşlayabilirsek / O kadar îtibârımız olur / Şerefli diye / Dinsiz, kitapsız / Onun dostlarını

01:26:00 Biz nasıl vasf edebiliriz? / İsmet Ğarîbullâh / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

01:27:00 Yarın akşam ki sohbet / Allâh’a emânet ederim

 

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ