MENÜ

Şifâ-i Şerîf Dersi 112. Bölüm

00:00:00 Bu mübârek Şa’bân-ı Şerîf ayında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mübârek ayında onun fazîletleri hakkında yazılmış Şifâ-i Şerîf

00:01:00 Cennetin kapılarında / Şimdi kaldığımız yerden devamla / Nakledildi ki / Önemli bir haber / Rastlandı / Taş üzerinde

00:02:00 Taşın üzerinde / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Doğmamış iken / Yazılmış bir eser bulundu / Çok takvâ sâhibidir

00:03:00 Islâh edicidir / Bütün insanları düzeltecektir / Bütün bozulanları / Âdem Aleyhisselâm’dan beri / Hak ve hakîkatleri / Seyyiddir / Emîn / Çok güvenilir / Vahyi tebliğde

00:04:00 Halk nazarında / Ebû Cehl bile / Hicret / Hazreti Ali / Korumak kollamak lâzım / Kâfirler bile ona güveniyorlardı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem daha doğmadan evvel / Mevlâ Te’âlâ / İsmini vasfını

00:05:00 İmâm Simentârî / İtalya tarafında / Endülüs İslam Devleti / İspanya / Orada bir adanın adı / Çok büyük âlim / Yazmalarda bile rastlanmadığı

00:06:00 Kâdî ‘Iyâz Hazretleri / Şifâ şârihleri / İmâm Tilmisanî / O mübârek zât zikretmiş / Bin sene evvel

00:07:00 Horasan / Özbekistan / Ahmet Yesevî Hazretleri / İran’ın bir kısmı / Afganistan / Horasan, Erzurum’un Horasan ilesi değil yâni / Bir çocuk gördüm diyor

00:08:00 Kâdî ‘Iyâz Hazretlerinden evvel / Çocuğun iki yanı / Kelime-i Tevhîd yazılmış / Yazı alenen okunuyor / Alenen yazılmış / Nasıl bir çocuktuysa o

00:09:00 Bu bedeninin efendim, derinin içine / Dövme gibi, yarma gibi / Doğum ânında bu şekilde / Annesinin karnından / Sağında / İki tarafının birinde / Muhammed Allâh’ın rasûlüdür

00:10:00 İmâm Simentârî / Hûrîlerin göğüslerinin üzerinde yazıyorsa / Nakletti / Târîh ulemâsı / İhbâr

00:11:00 Ne bildirmişler / Hindistan / Dünyâ nüfûsu / Pâkistan bile / Ona da Sind deniyor / Kamboçya / Sri Lanka

00:12:00 Bunların hepsi Hind toprağı / Ben bunları hep / Ahmed Muhammed kitabımda / Şifâ-i Şerîfin metnini okuyoruz / Onlar bildirmişler

00:13:00 Hind beldelerinde / Gülün çok çeşitleri / Kırmızı gülün üzerinde / Türk bayrağı / Zemîn kırmızı / Beşerin işi

00:14:00 İnsan işi değil / Beyaz renkle yazılmış / İnsanların yaptığı, göstermek isediği / Allâh-u Te’âlâ kudretinin eserlerinin göstermek üzere / Hâfız Mizzî

00:15:00 Hindistan / Renkler, çeşitler / Bütün baharatlar / Ne kadar baharat türü var / Bilinen ağaç / Her sene bir yaprak düşüyor / Yaprağın üzerinde / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ismini

00:16:00 er-Rakkî / Hind beldelerinde / Gezmekle bitmez / Türkiye’nin beldeleri / Kokusu çok hoş / Rengi siyah

00:17:00 2000’de siyah gül / Hahamla yanımda / Çıktıktan sonra / Bahçesinde siyah güller var / Ondan duydum tabî / Çok hoş da kokuyor / Beyaz bir hat ile

00:18:00 Devâmı var / Ebû Bekr sıddıktır / Ömer fârûktur / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de geçmiş / Bahçede onun gördüğü gün çıkmadı ki

00:19:00 Şüphe ettim diyor / Bin seneden geri iş / Kâdî ‘Iyâz Hazretleri / Açmamış bir gül vardı / Henüz açılmamış / Kimse gidip de onu açmıyor

00:20:00 Bu kudret kalemi ile / Bana rastladı değil / O memleketin halkı / O zaman şüphem hepten zâil oldu diyor / el-Yâfi’î / Çok büyük velîdir

00:21:00 Kâdirî’nin bir fer’ı olarak / Ravzu’r-rayâhîn / Orada anlatıyor / Hind beldelerine dâhil oldum / Bâdeme benziyor / İçinden yeşil bir yaprak çıkıyor

00:22:00 Üzerinde kırmızı bir hat ile yazılmış / Bakanın, okuyanın / Kitâbet-i celiyye / O şehrin halkı / Onun meyvelerinden

00:23:00 Yağmur yamadığı zaman / Kuraklık, kıtlık / Yağmur olmadığı zaman / O bâdem ağacına / Bunlar Müslüman / Her millet var / Sahâbe-i kirâm zamanından / O ağacın altında duruyorlar

00:24:00 Duânın kıblesi olduğu için / Kudretten yazı / Sen o kabuğu / İki tâne kabuk kırılacak / İsmi yazan Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hürmetine / Yağmur yağıyordu

00:25:00 es-Sayyâd / Böyle bir kudretten / Bir ağaç / Müşâhede etmiş / çok büyük bir şey değil / Bunun emsâli çok / Türünün tek örneği değil / Übülle Nehri / Balık avlıyordum

00:26:00 Balığın sağ cenbinde / Sol tarafında / Mevlâ her yere yazmış / Bu olmaz / Yeniden suya atım diyor / Herkese göstermiyor

00:27:00 Benim vâsıtamla sizlere beyân ediyor / Hakîkati anlayalım / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in isminden / Kimisine gösterirler, kimisine göstermezler

00:28:00 Biz senin zikrini / Mânâsı nedir? / Ezân da berâber / İkâmet / Biraz ğalat oluyor

00:29:00 Her yerde berâber / Âyet var / Daha ne arıyorsun / Şaşılacak bir şey değil

00:30:00 Felekte de yazılı / Hacerde de yazılı, mederde de yazılı / Mahlûkâtın ekserîsi / Allâh’ın hamdi ile

00:31:00 Üzerine bindiğin araba / Canlı cansız / Hepsi de tesbîh ediyor / Aşağıdaki merkep tesbîh ediyor / Nice merkeb var ki

00:32:00 Siz onların tesbîhini anlamazsınız / Bayılır düşersin / Dünyâ aklı ile / Buna inanman lâzım / Allah ve Rasûlü / Müslümansan inanacaksın

00:33:00 Biz şimdi bunların hak olduğuna inanan kimseleriz / Ca’fer-i Sâdık / Babası Muhammed Bâkır Hazretleri / Sahâbeye yetişenler / Senedleri belli

00:34:00 Kıyâmet günü zuhûr ettiği zaman / Kıyâmet koptu / Meleklerden birine / Dikkat edin

00:35:00 Bir kenara çekilsin bakalım / Muhammed isminde olanlar, Ahmed isminde olanlar / Cennete girsin / Allâh-u Te’âlâ ona şeref bahşetmiştir

00:36:00 Hemen cennete girsin / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ‘Aleyhi ve Sellem’in isminin hürmetine / Kıyâmetten bahsediyor / Bunlar ğaybî

00:37:00 Hadîs âlimleri ne demişler? / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Cibrîl-i Emîn’den / Bunlar senedli isnâdlı

00:38:00 Adı Muhammed olanları / Kâdî ‘Iyâz Hazretleri / Adım Muhammed / Anasına, babasına güvenerek

00:39:00 Bu gibi rivâyetler / Günah işleyenler / Ne kadar günahı arttırırsam / Allâh-u Te’âlâ bilmedi mi / Âyetleri de gizlememiz lâzım

00:40:00 Tevbe-i nasûh üzere / Yüz milyon günah / Tevbede sebât edersen / Ona karşılık sebatından dolayı

00:41:00 Arada bir şey atlama riski yok / İmâm Bûsîrî / Adı Muhammed olduğu için / Benim adım Muhammed / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den aldığım bir güvence var

00:42:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mahlûkâtın en vefâlısı / Kasîde-i Bürde sâhibi / Mısır / İbnü’l-Kâsım

00:43:00 Güvnilir muhaddis / Yüzden sonra / Mesmû’âtı arasında

00:44:00 İmâm-ı Mâlik’ten bizzât işittiği / Kitaplarında çoğu bize ulaşmış değil / Ders almak için / Bin altın

00:45:00 On iki defa / Bir sene kalmış / Daha kim rivâyet etti / Büyük imam / İmâm Mâlik’ten almış / Mâlik b. Dînâr / Leys b. Sa’d / Karâfe’de

00:46:00 Bu ikisi rivâyet / Onun kitabının adı / Câmi’ deniyor / Süyûtî’nin de var / Meşâyıhından rivâyet ettiği / Medîne’nin imamı

00:47:00 Mezhebi ile amel edilecek / Buhârî hadîsi diye biliyorum / Develerin ciğerlerine vura / Ayaklar / İnsanlar uzak yollardan / Medîne’nin âliminden

00:48:00 Irak’ta / İmâm-ı Şâfi’î / Mısır / Kâhire / Ahmed b. Hanbel / Mekkeliler

00:49:00 O hâne devamlı artış kaydeder / Rızıkları geniş olur / O Muhammed isminin bereketi ile / Nüsha farkları var tabî / Bütün kötülüklerden korunurlar

00:50:00 es-Sayrafî / Ahmed Muhammed isimleri ile çocuklara isim takmak / Şifâ-i Şerîften de aldım da / Kâdî ‘Iyâz / Birbirinden nakledilegelmiştir / Komşuları da

00:51:00 Etraflarındaki konu komşuda / Kırk komşu / Kırk sağdan, kırk soldan / Komşu hakları ile ilgili / Hadîste geçiyor da / Bu gibi rivâyetlerde çok geçtiği için / Hudûdu ne? / Ben Beykoz’dayım

00:52:00 Dünyânın tümünü kaplayacak kadar / O isimlerin bereketi / Namaz yok, abdest yok / Birileri yine / Gazeteciler / Böyle mi dedik şimdi

00:53:00 Ğayba îmân edeceksin / Yine Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den / İmâm Süyûtî / Şifâ-i Şerîf’in hadîsleri ile ilgili / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem / Sizin birinize ne zarar

00:54:00 Üç tâne Muhammed / İmâm Ğazâlî öyle / Şâh-ı Nakşibend / Hepsi birden bakarlar / Büyük yaşlı olan

00:55:00 Zeyneb çok / Torunu Zeyneb / Bu şekilde arada temyiz / Müsned / Buğyetü’l-bâhıs / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor

00:56:00 Üç tâne oğlu olsa / Muhakkak cehâlet etmiştir / Bir Müslüman bu ismin bereketini / İlk oğlum Muhammed Emîn / Duâ / Çocukları terbiyeden âciz kaldık

00:57:00 İlk olur olmaz Muhammed Emîn taktım / Kaç kişi kalmıştır / Şifâ-i Şerîf birkaç nüshası vardır / Bunun manâsını anladınız değil mi? / Bunun menfaati

00:58:00 Evinizde bir iki tâne / Bereketi olacağı âşikârdır / Akıllı kârına bakar / Benim kitabım çıksın / Diğer iki metinde yok / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Bir istişâre konusunda

00:59:00 Ulemâ Heyeti / Kurum da kuruluşta / Başbakan kalmadı / İstişâre / Bereket verilmez

01:00:00 Hayır çıkmaz / Meşvereyi niye yapıyorsun / Tek kişi karar vermez / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem vahiyle / Ebû Bekr ve Ömer Radıyallâhu ‘Anhumâ’ya / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Sen, ben nasıl

01:01:00 İstihâre yapan / İstişâre yapan / İktisâd yapan / Şu anda o / Bize hesap sorar / Mesele Muhammed isminde birisi / O meşverete kendilerine bereket

01:02:00 Büyük muhaddis Attâb / Birçok hadîs-i şerîfde / Onlar zikredilmiyor / Semâda Ahmed geçiyor / Bu iki isim önem kazanıyor / Bu ismin sâhibine / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in adaşı olması

01:03:00 Doğru fikre isâbet / Onu istişâreye sokmazlarsa / Bereket verilmez o demek / Bezzâr, Taberânî

01:04:00 Merfû hükmündedir / Allâh-u Te’âlâ’nın görmediği bir şey yok da / Bütün Âdem Aleyhisselâm’dan / Evvelinden âhirine

01:05:00 Allâh-u Te’âlâ’nın / Mecrâsı olsun / Tevbe Sûresi’nin son iki âyeti / Allâh-u Te’âlâ kendi isimlerinin / En mukarreb olarak

01:06:00 Onu seçti / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Görünmeyen tarafında / Devamlı zikir / Onun için onu sırlarına mazhâr

01:07:00 Onu kendi zâtı için / İmâm Nakkâş

01:08:00 Ondan sonra onun eşleri ile / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ile arasında / Yaşı hakkında kitap yazdım / Sizde bu şefaatten / Sekiz sene kadar / On dokuzdan

01:09:00 Hicretin ikinci senesi / Şevvâl / On sekizin üstüne koysan / Yirmi altı buçuk / Bâzı rivâyetlere göre / Bu eseri çok tavsiye ediyorum

01:10:00 Milletin îmânını muhâfaza edelim / Kırk dört sene / Âişe annemiz iki yüz elli sene de yaşasa / Diğer annelerimiz

01:11:00 Kıymetli annelerimizin / İmâm Şâfi’î / Kâfir olur / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem biliyorsunuz / Vefât etmiş gözüküyor ama / Allah yolunda öldürülenlere / Rasullerin seyyidi

01:12:00 Vehhâbîlerin dediği gibi / Senin şerefin bitti şerefsiz / Velîlik de / İş yapan rûhtur / Ense gerdan yerinde / Rûhun şerefi bâkîdir

01:13:00 Eşe, kocaya o mânâda / Kadına koca dayanmıyor / Birisi erken ölür / İddetten sonra / Bu kadında amma evlendi yâ / Şerî’atın müsâde ettiği

01:14:00 Allâh’ın helâlini / Burada bir tek iddet / Benden sonra başkasıyla / Yolcudur Abbas

01:15:00 Mûsâ Aleyhisselâm / Benden sonra evlenme / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ardından / Helâl olmaz / Âişe de genç / Nah evlenirsin

01:16:00 Yeni bir helâl / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bir konuşma / Hemen kalkıp onu duyurması / Şimdi ki gibi / Bid’at işler / Ayağa kalktı

01:17:00 Ey Müslümanlar topluluğu / Benî fazîletli kıldı / Öyle bir fazîlet / İçine Ebû Bekr de var / Hepsiyle tartsan / Benim hanımlarım da sizin hanımlarınıza / Kimse Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in hanımlarının dengi olamaz

01:18:00 Kimse denk olamayacağı için / Bu fasıl bitti / İsrâ Mi’râc / Bir sayfa da az bir şey değil / Kitaptan üç sayfa ders yapmış oluyorum

01:19:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Sevgi şahin
    31 Mart 2021 20:25
    hocamiz sifai serif dersinde hangi sayfa da kaldığını söyleyebilir mi bizım elimizde olan kitap hocamizin kendi bastırdığı tek ciltlik kitap ibareden takip etmek istiyoruz
YORUM YAZ