MENÜ

Şifâ-i Şerîf Dersi 111. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletlerini beyân eden

00:01:00 Cumartesi yetişmedi / Âişe Radıyallâhu ‘Anhâ Vâlidemizin evlilik yaşı / Büyük bir meseledir / Üzücü bir hâdise

00:02:00 86 sayfa / Fihristi ile 103 sayfa / Bir çırpıda okuyabilirsiniz / Bu kitap Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’e ve Âişe Radıyallâhu ‘Anhâ Vâlidemize / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in ırzı

00:03:00 Biz kendimize atılan bir iftirâya / Reddiye yapmamız lâzım / İlimsiz, delilsiz, kaynaksız / Sizin elinize

00:04:00 Şu anda anlaşmam orayla / Şu Şa’bân-ı Şerîf ayında / Birlikte hizmetler yapacağız / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in döneminde / Evliliklerde yaş farkı

00:05:00 Otuz yaş / Şu andaki örfümüzde yok tabi

00:06:00 Esmâ Radıyallâhu ‘Anhâ / Kamer Sûresi / Anlattığı bâzı hâtırâlar / Fil Hâdisesi / İlk farziyeti

00:07:00 Beşinci delil / O nişanı sonra attılar / Fâtıme Radıyallâhu ‘Anhâ ile arasındaki yaş farkı / Ulemâ bunu nasıl cem ettiler

00:08:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem ile ilgili / Ebû Bekr es-Sıddîk / Oradan çıkan maddeler / Bu din bize kolay mı geldi / Âişe annemiz nelere şâhit oldu? / Bu eser yeni çıktı

00:09:00 Herkes ibâdet falan / Bu kitabı Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in ırzı, haysiyeti / Kâinatın Efendisinin ayında / Alalım, okuyalım / Eşcinsel dernekleri / Soros

00:10:00 Reddiye / İnatçıya, alaycıya / Çıkmayan candan ümit kesilmez / Karşı tarafa bir cevap / Türkçe eserlerde / Bir makâle falan / Verdiği kaynaklarda / Bunun bir ihtiyaç olduğunu / Kaynak

00:11:00 Bu eseri Allah rızâsı için / Her yere dağıtalım / Şimdi Şifâ-i Şerîf’ten / Rivâyet olundu / Süreyc b. Yûnus / Sene 235’te vefât etmiş

00:12:00 1200 Sene evvel / Tâbi’în dönemine yakın olduğu / İmâm Müslim / İmâm Buhârî

00:13:00 Allâh-u Te’âlâ’nın melekleri var / Seyahat / Gezmek, dolaşmak / Müslümanların yurtlarında

00:14:00 Çok dolaşıyorlar / İbâdet için dolaşıyorlar / Oruç tutamaz / Melekler oruç tutar mı? / Her bir evdir ki

00:15:00 Muzâf mahzûf olunca / Her hâne halkının muhâfazasıdır / Hâne halkını muhâfaza etmek

00:16:00 Her hâne halkı / Dünyâda kaç tâne / Bu evin özelliği nedir?

00:17:00 Yardım etmekle görevli olduğu / Bu melekler bizim eve de uğrarlar mı? / Bizim evde iki Ahmed var / Ahmed veyâ Muhammed

00:18:00 İçinde Ahmed veyâ Muhammed / Göklerde Ahmed’dir / Melekler Ahmed ismi ile biliyorlar / 201 İsm-i şerîfi var

00:19:00 İbnü’l-‘Arabî / Ahkâmü’l-Kur’ân sâhibi / Sâdece Ahmed ismini taşıyan / Gezip dolaşan melekler

00:20:00 Nefis yok, şeytan yok / Sevap da yazılmıyor / Siz her evi koruyacaksınız / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in ismini taşıdığı için

00:21:00 Bu iki isimden birini / Bâzen evler / Evde îcâbında / Dört kişilik nüfus değil / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem Efendimize ta’zîmlerini / Büyüğü

00:22:00 Hepsini koruyorlar / Bu rivâyet / Bâ’nın yanına bir nokta

00:23:00 Her evi ziyâret ederler / Kendi şerî’atı inkâr eder / Onlara o ismi veren / Kesinlikle Müslüman olduğu

00:24:00 Bu ziyâretlerinin maksatları nedir? / O evde rahmet vardır / Meleklerin girdiği evler / Azap rüzgarları / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in Allah katında ne kadar değeri var ki / Bir eser yazdım

00:25:00 Çoluk çocuğa takmanın / Aldığım rivâyetlerden biri / Bu da önemli bir meseledir / İbnü Kâni’ / Sahâbe hakkında ma’lûmât veren

00:26:00 Sene 351’de vefât etmiş / 1150 sene / Ebü’l-Hamrâ / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in sahâbesinden

00:27:00 Ebü’l-Hamrâ Radıyallâhu ‘Anh / Semâya / Birden, ânîden /’Arş’ın üzerinde yazılmış

00:28:00 ‘Arş’ın direklerinde Oturmaktan, kalkmaktan / Tecellîgâhıdır / Topkapı Sarayı / Pâdişâhlar oturmaya muhtâc

00:29:00 ‘Arş’a istivâ buyurmuş / Bu ‘Arşu’r-Rahmân / Yedi kat göklerden sonra / Cennetü’l-Me’vâ / Cennetin tavanı / Birinci kat semâ bizim tavanımızdır

00:30:00 Ondan sonra sekiz cennet var / Bunu da ilk söylüyorum

00:31:00 Biz dalgayı görüyoruz / Birinci kat semâ / Biz daha yıldızları / Gezegen keşfedildi

00:32:00 ‘Arş’ın üzerinde / Âdem Aleyhisselâm yasaklı ağaçtan içince / Muhammed’in bahşı hakkı için

00:33:00 Aklı, akılların ilki / Cesed-i şerîfi / ‘Arş’ın direklerinde / Senin en sevdiğin zâttır / O senin zürriyetinden

00:34:00 Seni de yaratmayacaktım / Kelime-i Tevhîd / Bundan büyük bir şeref olabilir mi / Başka hiçbir peygamberin ismi yok orada

00:35:00 Bulan rivâyet getirsin / Ben destekledim / Mi’râc Gecesi görüş

00:36:00 Kaynaklarda zikrediliyor / Çok kuvvetli olduğundan / Hayber Kalesi’nin kapısını / Demirden / Kalkan yaptı / Boyu da kısaydı / Allâh-u Te’âlâ ona çok kuvvet vermiş

00:37:00 Birden baktım / Buradan Şî’a’ya ekmek yok / Yalan mı söyleyecek / Burada önemli bir fazîleti var

00:38:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem hâriç / Kıyâmete kadar gelecek ümmet / Bu kadar evliyâ / Bunların hepsiyle / Hazreti Ömer / Hepsini kefeye koydular

00:39:00 Çok namazla / Bir fazîlet var / Bütün ümmet Hazreti Ömer’le tartılıyor / Ömer ise / Hasletlerinden bir tânesidir / Aradaki uçurum büyük / Ebû Bekr ve Ömer Radıyallâhu ‘Anhumâ

00:40:00 Tefsîr’de var / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ’dan / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’e isnad ediliyor / Beyhakî / Kehf Sûresi 82. Âyet

00:41:00 Hızır Aleyhisselâm / Mûsâ Aleyhisselâm / Tafsîlatı ile anlatmışız / Geminin tahtası / Çocuğun kafası

00:42:00 Yemek istediler / Bir duvar yıkılmak üzere / Mânevî kuvvetle / Mûsâ Aleyhisselâm

00:43:00 Anlayamadı hikmetini / Adamların duvarını düzeltiyorsun / Hikmetleri beyân etti / Şehirde bulunan iki yetimin / Babası vefât etmiş / Altta da bir hazîne var / Bize yemek vermeyen

00:44:00 Çocuklar büyüyene kadar / Yeni ev / Hem evlerini yapsınlar / Babaları sâlih bir insandı / Mûsâ Aleyhisselâm’a bildirmemiş / Allâh-u Te’âlâ onu sana vahyediyor

00:45:00 Kimin duvarı olduğu bildirili / Yedi göbek sonraki torunu / Şimdi bu âyette ne geçiyor / Duvarın altında / Kıssayı kısaca anlattım / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletleri ile ilgili

00:46:00 Bu hazîne ne idi? / Altından bir levha / Tabaka /

00:47:00 Odundan hazîne mi olur / Efendi Hazretleri / Doğru olanı bu mânâsında / Çakı taşırdı

00:48:00 Sildiğin zaman / Yanlışı kazırsan çakıyla / Kitap bulaşmaz / Mahmud Efendi Hazretleri / Binde birinin onda biri / Düzeltmeden geçersem / Onun işleri acâib / Ne kadar hassas

00:49:00 Hepsi kerâmet / Elimde tutturamadım / Ne kadar ta’zîm / Saygısız adamlarız / Bunlar ibret

00:50:00 Neler yazılmış / Allâh-u Te’âlâ’nın vahiyleri / Yazıların muhtevâsı / Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem ile alâkası ne?

00:51:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Te’âlâ ‘Aleyhi ve Sellem’in ismini / İsbâtı sadedinde / İlim ifâde etmek için / Hadîs kitaplarında / Kâdî ‘Iyâz Hazretleri

00:52:00 Kader ne demek? / Ezel ne demek? / Kader ve kazâ ilminin te’allükâtındadır / Olaylar oluyor / Bunları ezelde bildi / Kim korona oldu

00:53:00 Bir sâniyede dünyâda neler oluyor / Bunların hepsinde / Bu nasıl bir ilim / İlm-i Ezelî / Bütün kitapların aslı / Her şeyi İmâm-ı Mübîn’de / Allâh-u Te’âlâ’nın ma’lûmâtı

00:54:00 Allâh-u Te’âlâ’nın m’alûmâtının nihâyeti yoktur / Her şeyin onun ilmine / Kadere inanana acırım / Ne takdîr ettiyse / Niçin yoruluyor

00:55:00 Ona takdîr edilen / Nasrettin Hoca / Biz evde oturalım, bekleyelim / Şu anda milletin beyni yoruldu

00:56:00 Aç kalacağız / Enflasyon patlamış / Kısmen devalüasyon / Dolar / Yüz yirmi günlük olduğunda

00:57:00 Bu daha anne karnında / İki meleği gönderiyor / Duvarları aşarlar / Benim yazım / Lokması lokmasına

00:58:00 Geri kalan / Senin rızkın değil / Kadere yakînen inanana şaşarım / Şüphen yoksa / Yazılan bozulmaz / Mevlâ kimseyi / Susuz kalır mıyım / Rızkın gelecek

00:59:00 Ense gerdan / Kimse aç kalmaz / İ’ikâdımızı düzeltelim / Telif ücretimizi bu ay vermediler / Kadın milleti / Erkeklerde de olabilir / Cehhenem

01:00:00 Senin de girme ihtimâlin var mı / Tevbe edemeden ölme ihtimâlin var mı / Yedi bin seneye kadar / Nasıl gülebiliyor / İnsanların kafasına keyif girmiş / Sen ma’sûm değilsin

01:01:00 Göğsünden / Gürüldemeler çıkıyordu / Cehenneme girme riski yok / Cehenneme yakînen inanana şaşarım / Onların ahvâlinin / Hasta adam / Birden bunuyor

01:02:00 Her an neler oluyor etrâfımızda / Şok oluyoruz birden / Adam yok oluyor / Âhirete gelecek / Bu ne kadar önemli bir olay / Hayâtı bitiyor

01:03:00 Sağlamlıktan sakatlığa / Hep içindeyiz / Kalbi nasıl hevesleniyor? / Varsa dünyâ, yoksa dünyâ

01:04:00 İmâm Beğavî / Kim zengin olacak / İyi bir adam olarak görülüyor / İnsanların kafasının basmadığı / Kader Allâh’ın sırlarından bir sırdır / Vâkıf kılmadı

01:05:00 Cebrâîl Aleyhisselâm kaderin sırlarını bilmez / Ledün ilminden bir sır / Daha da neler vermiş / Kaderin sırrını tartışmak câiz değil

01:06:00 Allâh-u Te’âlâ mahlûkâtını / Niyetini bilmez mi / Sırrını bilmiyorsun / İmâm Ğazâlî / Orada bir para var

01:07:00 Ben sana bildirirsem / O para asıl sâhibine gidiyor

01:08:00 Kâtili başka birine öldürtüyor / Yedi sonraki torun / Günaha alet olan / Hazreti Ali / Kaderi sordu / Karanlık bir yoldur

01:09:00 Her şeye bir kılıf uydurmayacaksın / Çok derin bir okyanustur / Allâh’ın sırrıdır / Deşmeye kalkma / Seâdet ve şekâvet / Duâ / Hikmetli bir söz

01:10:00 Niye yoruluyor / Ateşin yakacağını bilene / Ama gülebiliyor / Her an ölebilir / Ama adam gülebiliyor / Dünyâ ile mutmain olabiliyor

01:11:00 Yoğun bakıma kalkacak / İşimi düzene koymuşum diyor / Bu dünyâdakilere yapıyor / Kurtubî Tefsiri / Kadere inanana / Bir dakîka ileri / Ölecekti

01:12:00 Bütün lezzetlerden ayrılacaksın / Hesâbı unutuyor / Allah’tan başka ilâh yoktur

01:13:00 Hüküm bana âittir / Benim kulumdur / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den kaç bin sene evvel / Altında hazîne var / Onlar onu çıkartmıyor / Onlar duvarı düzeltiyor

01:14:00 Hangi peygambere gelen / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / Bu hadîs-i kudsî

01:15:00 Bu misilli rivâyetler çoktur / Cennetin kapısı üzerinde / Âdem Aleyhisselâm yaratılmadan

01:16:00 Îman sâhibi olarak / Allâh için derse / Metin böyle değil / Bu kelimeyi îmân ile söyleyen / Îmansız papağanda söyler / Samîm-i kalb ile

01:17:00 Bir insan bu kadar bir şey bilmeden / Hayal kahramânı mıdır / Ne kadar günahkar da olsa / Kendi nefisleri aleyhine / Allâh’ın rahmetinden ümîdi kesmeyin

01:18:00 Burada kalalım / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Sahra Uslu
    25 Mart 2021 02:12
    Hocam ben Kur'an'ı Kerim tecvid li bilmiyorum günahmı
YORUM YAZ