MENÜ

Şifâ-i Şerîf Dersi 108. Bölüm

00:00:00 Bugün biraz geç kaldık / Ca’fer-i Sâdık / Esmâ-i Hüsnâ

00:01:00 Sizi biraz tehir ettik / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletlerini beyân / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Mekke’yi fethettiği gün / Bedr / Hep Ramazân-ı şerîfe / Sekizin sonları

00:02:00 Ümmeti de ilgilendiren / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Mekke’den / Ebrehe’nin Kâbe’yi

00:03:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in doğduğu sene / Ebâbîl kuşları / Onun müjdesi idi / Onunla birlikte müminleri / Hicret’in sekizinci senesi

00:04:00 Dokuza girerken / Hattab’ın kâtilini görsem / Mekke’nin içinde

00:05:00 Cidde’ye kadar Mekke / Osmanlı’dan kalma / Ten’îm Mescidi / Dört tarafını düşün / Cebrâîl Aleyhisselâm geldi / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de bu yolu tâkip etti / Ancak bana mahsûs buyuruyor

00:06:00 Gündüzün bir saat / Mekke’ye giriş oldu / Mekke sulh olarak fethedildi / Harbe sebebiyet olmadı / Birkaç kişinin adını verdi / Çok büyük müşrikler / Onlardan da Müslüman olan oldu / Bu neden oldu?

00:07:00 Bir saatliğine bir müsaade var / Haccâc-ı Zâlim / Abdullâh b. Zübeyr / Emevî / Mekke’de daha sonra olaylar oldu / Karâmita

00:08:00 İlhâd yaptılar / Bana Allah müsaade etti / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Burada da ayrı bir delîl

00:09:00 Hadîsle vahiy gelmiş / Bana helâl edildi buyuruyor / Allah bana bildirdi / Gündüz bir saat / Mescid-i Harâm’ın yanında onlarla savaşmayın

00:10:00 Bana bir süreliğine müsaade çıktı / İbnü Hatal / Mekke fethinden evvel Kâbe’ye sığındı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Kâbe’ye ilticâ ettiği halde / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra / Bütün İslâm devletleri

00:11:00 Ebû Bekr es-Sıddîk olsa / Zâlimler bâzı yaptılar / 80 senesinde / Vehhâbîler / Biz gözlerimizle gördük

00:12:00 Kırk gün Kâbe’yi elinde tutan / Sulara cereyan verdiler / Kırk sene evvel / Kâbe’nin içine / Sen bunları öldürebilir misin? / İçeri sığındıysa / Kuşatma yapılıp

00:13:00 Buna yiyecek içecek / Harem’den dışarı çıktıktan sonra / Mescid-i Harâm’ın bir tek / Gündüzün az bir zaman / Bu da Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kendi fazîletlerini

00:14:00 Kâfirler istîlâ ettilerse / Bâğîler / Devlete karşı baş kaldıranlar / Kâbe’nin içini / Savaşmak bi’l-icmâ / Kâbe’nin yönetimini ele geçirmek

00:15:00 ‘Irbâz b. Sâriye Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i şöyle buyururken işittim / Ben Allâh’ın kuluyum / وأنه لما قام عبد الله / Nebîlerin sonuncusuyum

00:16:00 Allâh’ın en husûsuî kulu olarak yazılmışken / Âdem Aleyhisselâm kuru, kara, kokmuş çamurdan / Hamuru yoğurulurken / ‘Azrâîl Aleyhisselâm

00:17:00 Yumuşak huylu insanlar / Beyaz toprak / Sekiz milyar / Huyları sert olan / Genetiğimiz toprak / Maymunların / Yazık olur masrafına / Toprağın huyları

00:18:00 Allâh-u Te’âlâ onu / İblîs de o zaman cennette / Baş düşmanı olacak ama haberi yok / Boyu çok uzun / Ne zaman rûh üfledi / Daha toprak / Damarlar / Âdem Aleyhisselâm’ın genetiği

00:19:00 Resimlerini bile görmüştüm / Ete, kemiğe, sinirlere bürünmesi / Onunda gerisi var / İslamoğlu: “Direk maymundan değilsek de”

00:20:00 Ultrason / ‘Alaka hâli / Et hâlini görüyorsun / Cansız, donuk dururken

00:21:00 Herkes böyle hayâta geldi / Cansız / Tamâmen bir et parçası / Görmeye, işitmeye başlıyor / Ete can vermekle / Allâh’ın her şeye gücü yeter diyorsun

00:22:00 Sizi tavırdan tavıra / İlk açılış topraktan / Sonra donuk kana çeviriyorum / Başlangıcı çamur / Toprak çamur nasıl canlandı birden / Bir çiğnem et

00:23:00 Buraya rûh gönderiyor / Canlandığına dâir / Rûhu ona üfledi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki / Beşeriyet silsilesi / O daha çamuru yoğrulurken / Rûh üflenmemişken

00:24:00 Gerçi ilmine kayıtlıydım / Levh-i Mahfûz’a kayıtlıydım / Meleklere de bildirilmişti / Ezelî ilminde / Meleklere bildirmişti

00:25:00 Babam İbrâhîm / Ümmetine müjdeledi / Hâcer annemiz

00:26:00 Kâbe’yi bitirdiler / İsmâ’îl Aleyhisselâm / Kapısının eşiğini değiştirsin / Misâfire ikrâm etmediği için

00:27:00 Benim zürriyetimden / Kendi cinslerinden / Hâlis sülâle / Kitap: Kur’an, Hikmet: Sünnettir / Bu duâya ne cevap verildi?

00:28:00 Reddolma ihtimâli yok / Arada en az üç bin / Aramızda beş bin sene var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in gönderildiği / Kıyâmetle iki parmak gibi

00:29:00 Better: yâni en kesik / Daha da beteri gelecek / Allah diyen kalmayacak / Kıyâmete çok yaklaştığında / Kur’an kaldırılmadan / Duâ

00:30:00 O saatten sonraya kalan / Güneş batıdan doğduktan sonra / Melhame-i Kübrâ / Armageddon

00:31:00 Benden sonra bir Nebiyyi zî-şân gelecek / İmâm Mâverdî / İncîl okumak câiz mi? / Kâb’u’l-Ahbâr gibi

00:32:00 Onların süzgecinden geçmesi lâzım / İncîl’de bunun geçtiği

00:33:00 Ahmed ve Muhammed isimlerini takmanın fazîleti risâlesi / Muhammed isminin

00:34:00 Bunları topladım / Orada görürsünüz / Tevrât’ta da bu şekilde rivâyetler / Abdullâh b. Selâm / Yahûdî ulemâsından

00:35:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem tamâmen bütün vasıflarıyla

00:36:00 Onlarda bu ilimler olmasa / Annemin rüyasıyım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in anne babası

00:37:00 Dünyânın sonu da yine Şâm da gözüküyor / Bu Cuma TV100 / Bu cumanın akşamı / Kendi reklamlarında taahhüt etmişler

00:38:00 ‘Îsâ Aleyhisselâm / O programda / Annem beni doğurduğunda / Şâm’daki Busra / Basra Irak’ta / Bu Şâm’da olan bir yer / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in

00:39:00 Tebuk / Sûriye’nin başkenti değil / Sâmi Efendi Hazretleri / Ebdâl, kırklar Şâm’dadır / Adana’da Misis

00:40:00 İmâm Süyûtî / İlyâs Aleyhisselâm / Kırklardan ikisi / Adana’nın içinde / Arayın, bakın, bulun / Şâm’da kırklar var / En büyük devlet Şâm’da kuruldu

00:41:00 Seksen kadar sürdü / Yezîd işi berbâd etti / Ömer b. Abdülazîz geldi / Onun iki senesi / İslâm devleti / Şâm’ın çok önemi var

00:42:00 Mekke nere? Busra nere? / Âmine annemize bir kerâmet olarak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Annesine de oğlunun irhâsı olarak / İbnü Abbâs

00:43:00 Melekler mi üstün? / Sahâbenin en âlimi / İslamoğlu kafası / Peygamberlerin bâzısını bâzısına / Biz rasullerin arasını ayırmayız

00:44:00 Biri İsrâ Sûresinde / İki yüz yirmi dört bin peygamberden birisine / Kelimenin kendi kökünde / Bir tâne molla çıktı

00:45:00 Süleyman Çelebî Hazretleri / Osmanlı Döneminde / Kânûnî zamânında / Ebu’s-Suûd Efendi’nin fetvasıyla / Mürted oldu

00:46:00 Peygamberlerden üstün olunca / Gök ehlinden üstünlüğünün / Meleklerden kim / Eğer biri

00:47:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ne buyuruyor? / Geçmiş gelecek ne günahın varsa / Kıyası anla şimdi / Vuku bulacak olsa / Kim ilâhım derse / Bağışlanmış bil

00:48:00 Meleklere tehdit / Geçmişin geleceğin bağışlanmış bil / Bir şirk koşacak olsalar / Ama Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Bu da Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ne kadar ehemmiyet / Allah indinde / Peki peygamberlerden üstünlüğü hakkında

00:49:00 Allah her gönderdiği peygamberi / Her peygamber kavmine özel gönderildi / Mûsâ ‘Aleyhisselâm, Ben-î İsrâîl’e gönderildiği

00:50:00 Biz seni bütün insanlara gönderdik / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bi’setinin / Burada kalabiliriz

00:51:00 Üç melek gelip ameliyat yaptılar / Önümüzdeki derste / Ona destek olma

00:52:00 Mûsâ benim zamânımda olsa / Efdaliyet / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Allâh-u Te’âlâ’nın müjdelerini okuyunca

00:53:00 Bu müjdeyi benim ümmetime nasîb et / Ahmed’in ümmetine nasîb olacak / Keşke ben de

00:54:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ümmetinden olma şerefi / Bunları görünce / Bâri bizi onun ümmetinden yap / ‘Îsâ Aleyhisselâm hayattadır / Âlûsî / Mustafa KARATAŞ

00:55:00 Adamlar bunları inkâr edebiliyorlar / İrtidât / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bizzat ağzından çıkan / Ben Muhammed’in ümmetindenim diye / Kıyâmete yakın

00:56:00 Buna inanmayan bir adam / Kur’an’da bunun beyânı var / İhtilâf olmayınca ittifâk olur / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in körlerin gözünü / Câbir’in iki oğlu

00:57:00 Bunları inkâr / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletini inkâr / Îmânı olmayana / Biz bedduâcı değiliz / Hâlid b. Ma’dân

00:58:00 Bütün bunlar rivâyet ediyorlar / Şaşırdılar, kaldılar / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem kendi anlatıyor / Stent takarken

00:59:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kalbini çıkardılar / Şeytanın vesvese noktasıdır / Hacamet, Hıcâme / Kalpteki yerinin / Sünnette var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den ne yaptılar?

01:00:00 Oradan kayanın üzerine götürdüler / Halime annemiz zor yetişti / Dört yaşında yok / Önümüzdeki ders / Haftaya salıya / Duâ

01:01:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Aisha
    04 Mart 2021 06:38
    Selamaleykum, Ahmed Hocam Muhterem Anaciginizin (Rabbim makamını Aliy eylesin - şefaatlerine nail eylesin) ruhları için ve gecmislerimizin ruhları için 1 hatmi Şerif var (Allah (CC) kabul etsin) duasını yaparsanız çok memnun oluruz... Allah a (CC) emanet olun
YORUM YAZ