MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
23 Şubat 2021
Şifâ-i Şerîf Dersi 107. Bölüm

00:00:00 Dersimiz Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletleri ile ilgili / Şifâ-i Şerîf / Din, Allah ve Rasûlünü sevmek

00:01:00 Bu yüzden Şifâ-i Şerîf derslerinin çok önemi vardır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Kaldığımız noktadan / Hazreti Ali / Hadîsin kaynakları / Mevkûf demek

00:02:00 Dört halîfemin sünneti / Hidâyete ermiş olanlar / Hazreti Mu’âviye / Hazreti Hasen Efendimizin altı aylık / Melik, hükümdâr

00:03:00 Ömer b. Abdül’azîz / Mevkûf demek / Efendi Hazretlerimizden / Meleke kesbetmiş / Eğer Rasûlüllâh buyurdu demiyorsa

00:04:00 En büyük şârihlerden / Beyzâvî / Kendi ictihâdı ile söylenecek

00:05:00 Her peygambere / Tâ Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e kadar / Mertebelerinin farklılıklarına göre / Abdullah b. Mes’ûd

00:06:00 Abâdile-i Erba’a / Her peygambere Allah yedi vezîr verdi / Vahiy de kendisine gelmediğine göre / Mişkât-ı nübüvvetten / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den

00:07:00 Ebû Kılâbe / Bu konular görüşle söylenecek kabilden değildir / Hazreti Ali buyurdu diyor ama / Belki sizi de çok ilgilendirmiyor ama

00:08:00 Her peygamber / Sayısını Allah bilecek kadar / Necâbet / Şerefli demek / Îtibarlı / Necib milletimiz / Haramlardan sakınıyorsa

00:09:00 İslam’da ırkçılık, kafatasçılık yoktur / İnsanlığa / Şeref soydan soptan / Bak, Araplar demiyor / Irk olarak, peygamber soyu

00:10:00 İsmâ’îl Aleyhisselâm / Senin peygamber torunu olman bile / İshâk Aleyhisselâm’dan geldikleri / Bu da İbrâhîm Aleyhisselâm’a dayandığı kesin / Kendini bilmeyen, haddini bilmeyen

00:11:00 Siyonizm / Afrika kıtası / Bunlar peygamber çocuğu olsa ne olur / Necib / Yoldaş, arkadaş / Böyle insanlara necîb denir / Endülüs / İstanbul’a kabûl etmişler

00:12:00 Desek yapar, elinden tutarsa / Âilemden de bir vezir yap / Husûsî duâsı / Bu vezîrlik / Peygambere yardımcı / Yerine adam bırakması lâzım

00:13:00 Bunun da adet olarak / Ama yedi sayısı / Düşünmekle, ictihâdla çözülebilecek / Muhammed Mustafâ

00:14:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e yardım eden / On dört vezîr verilmiş / Bu Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e tekrîmdir / Kâinâtın Efendisine / Zâten Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ümmeti

00:15:00 Yüz on bin sahâbesiyle hac yapmış / Ona on dört vezîr vermiştir / Hazreti Ali Efendimizin, Rasûlüllâh buyurdu

00:16:00 Kemâl sâhibi, olgunluk sâhibi / Vezîr Arapça bir kelime / Refîk olmaları / Çok kemâlât / Rüşd sâhibi olmaları / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e vezîr

00:17:00 Onlar kimdir? / Hamza Radıyallâhu ‘Anh / Seyyidü’ş-şühedâ / Ca’fer Radıyallâhu ‘Anh / Ca’fer-i Tayyâr / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in buyurduğu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimizin amcaoğlu

00:18:00 Hazreti Ali / Dört Halîfe / Halbuki küçük / Hazreti Hasen Efendimiz / Benden sonra hılâfet otuz senedir / Kâmil halîfelik makâm

00:19:00 Hutbede kucağına almıştı / Bütün fazîletler / Ne kadar insan kırılırdı

00:20:00 Bu haktan ferâğat edip / Halîfelikten çekilmiş / Kansız, zararsız, zevalsiz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem minberde / Özel bir haber değil

00:21:00 Maalesef / Yezid’in adamları / Kerbelâ şehîdi / İslâm’ın mu’înlerinden / Ebû Bekr Efendimiz / Ehli Beyt’i önce zikretmiştir

00:22:00 Hepsi âile durumundadır / Burada Ehli Beyt unsuru öne geliyor / Önce zikredilmeleri

00:23:00 Salevât okurken / Annelerimiz de dâhildir / Hadîce Annemiz / Onları önce söylüyoruz / Ehli Beyt deyince / Kayınpederlik vâsıtasıyla

00:24:00 Sahâbenin içinde öyle zâtlar var ki / Yanlış anlamayın / Şî’a’ya buradan ekmek çıkmaz / Bütün kaynaklar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in vezîrlerinden diyor / Hazreti Osman’la / Çapulcular / Kapısında

00:25:00 Medîne baskınında / Abdullah b. Mes’ûd / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ebû Zerr el-Ğıfârî Radıyallâhu ‘Anh / Mikdâd Radıyallâhu ‘Anh / Huzeyfe Radıyallâhu ‘Anh / ‘Ammâr Radıyallâhu ‘Anh’ / Selmân Radıyallâhu ‘Anh

00:26:00 Hazreti Selmân-ı Fârisî Radıyallâhu ‘Anh / Ensâr bizdendir dediler / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bu münâkaşayı / Selmân benim Ehli Beytimdendir / Ebû Leheb / Arap da değil

00:27:00 İslâm, Selmân Radıyallâhu ‘Anh’ı Ehli Beyt’e idhâl etti / Şirk, Ebû Leheb’i / On dört vezîr / İmâm Tahâvî

00:28:00 Şihâb-ı Hafâcî / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra halîfe kim oluyor / Onun halîfesi kutuptur / Hem mâ’nevî / Ondan sonra Ömer Radıyallâhu ‘Anh

00:29:00 Her dönemde / Ayrılmıştır / O dönemdeki / Hem zâhirî hılâfet / Devlet başkanı olma vasfı / Nücebâ / Ahyâr / İmâm Süyûtî

00:30:00 el-Hâvî / Yetmişler, üç yüzler / CNN’de bir program / Size hazırlayalım

00:31:00 Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım / Aracıları devreden çıkaranlar / Bir halîfelik vardır / Fâtih Sultân

00:32:00 Memlükler / Dört halîfe / Bu konu Allâh’ımızın karârı ile / Dâvûd Aleyhisselâm / Biz seni yeryüzünde halîfe yaptık / Benî İsrâîl’de

00:33:00 Mülk ve nübüvvet / Süleymân Aleyhisselâm / Geri kalan peygamberler / Bütün bunlar hükümdarlık yapmamışlardır

00:34:00 Bu iki peygamberde cem olmuştur / Nefsinin arzusuna uyma ki / Çok büyük günah isnâd ettiler / Melik olarak kabûl ederler / Hak olan

00:35:00 Mahkemeyi yönetenlere / Bütün kıyâmete kadar / Yetki makâmında olanlara / Eğer nefsiniz / O akrabâm / Hâmil-i kart yakınımdır / Onlar hesap gününü unuttukları için / Yarın ki Kavâ’ıdü’l-’akâid

00:36:00 Âhiretteki hesâp konuşulacak / Adâletsiz hüküm / Ananızın babanızın aleyhine / Bu değişmez bir kânun-u ilâhî

00:37:00 Halîfe meselesi çok önemlidir / Hidâyet sâhibi / Sultân Abdülhamîd Hân gibi / Duâ / Şimdi burada yeryüzünde mutakâ Allâh’ın / İslâm devleti ile

00:38:00 Zâlim sultanları konuşmuyoruz / Maddî hılâfete de sâhiptirler / Ak Şemseddin / İbnü Kemâl / Bunlar mâ’nevî

00:39:00 Azîz Mahmûd Hüdâyî / Timur dediğiniz adam bile / Emîr Külâl / Çünkü onların döneminde / İki hılâfet bâzen cem olur / Halîfe-i rûy-i zemîn

00:40:00 Hulefâ-i Râşidîn / Ömer b. Abdülazîz / Aynı zamanda müceddiddir / Yüzün başında / Hem sultândır / Adâleti dillere destân / Hem halîfedir / Ğavs kim / Hangi kapıyı çalsan

00:41:00 Fas’taki / Edârise / Fâtımîler / Bâtınîler / Ğulât-ı Şî’a’dan / Hasen-i Müsennâ

00:42:00 İdrîs-i Ekber / İdrîs Hazretleri / Sonra onun oğlu / İdrîs-i Ezher

00:43:00 Bâzı dönemde / Zünnûn el-Mısrî / Nükabâ / Mûsâ ve Hârûn ‘Aleyhisselâm’a / Nakîbu’l-eşrâf

00:44:00 Üç yüz tâne / Ümmetin farklı coğrafyalarda / Fâs’ta da vardır / Avrupa’da da olabilir / Nücebâ / Yetmişler / Büdelâ / Ebdâle ma’lûm olur

00:45:00 Kırklar imamı / Erzurum’da / Dolayısıyla her dönemde / Allah, âlemlere

00:46:00 Hadîste büdelâ geçiyor / Korona / Toplu kırıp geçirmedi / Seksen beş milyon nerede

00:47:00 Filistin oraya dâhil / Antakyalar / Şâm topraklarıdır / Mescid-i Aksâ / Etrâfı diye geçen

00:48:00 Bu bereketli kılınan topraklar / Kırklardan iki tânesi

00:49:00 Misis / Adana’nın merkezi / İlyâs Aleyhisselâm / Kırkların târifini yaparken

00:50:00 Yüreğir bölgesi / Elini öpelim falan / Bulamadık diyelim / Mahmûd Efendi Hazretleri / Tanışsak, görüşsek

00:51:00 Velî de gördük / Yabânî de değiliz / Muhabbet olursa / Sevgisiz tanımak / Buna da evliyâ diyorlar der / ‘Asâib / Onlar Mısır’dadır / Eski Mısır

00:52:00 Yetmişler / Nükabâ / Dörtler / Dört kutup / Gavs tektir / Umde / Evtâd: Çivi / Her şey suyun üstündeydi

00:53:00 Bunlar dört tânedir / Aynı yere iki çivi / İmâm Şâfi’î / Abdülkâdir Ceylânî / İbrahîm Düsûkî

00:54:00 Hayvanınız kaçtığı zaman / Ey Allâh’ın kulları! Yardım edin / Adam atına yetişti / İmâm Nevevî

00:55:00 Zemzem daha çıkmamıştı / Hâcer Vâlidemiz / Cebrâil Aleyhisselâm / Ey sâhibini görmediğim ses / Şirke mi düştü şimdi / Kâbe’nin içinde yatıyor / İçinde yatan ikisi

00:56:00 Himmet istiyor, yardım istiyor / Faruk BEŞER / Hayrettn KARAMAN / Himmet istenir mi / Yaratan ancak Allah’tır / Allâh’ın dostlarına / İşleri yöneten melekler / Anlıyorsan

00:57:00 Ama Allâh-u Te’âlâ, dostlarına / Dünyâ kadar delîlim var / Berzâh âleminde / Su iste Allah’tan bizim için diyor / Buhârî’den haberin var mı?

00:58:00 Uyuşmada çok acâib bir hâl geldi / Hapşırmak / Yâ Muhammed dedi / Bu Buhârî’de geçiyor / Sahâbe yapmamış diyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in vefâtından ne kadar sonra

00:59:00 Yemâme Savaşı / Ey Muhammedimiz! Yetiş! / Bu adam profesör olmuş / Hadi geçtik / Bu kadar evliyâ / Hadîsi ile amel ettim diyor

01:00:00 Yeni Şafak’taki köşesinde / Hâcer annemizi diyorum sana / Sahâbe yapmadı diyor / Bütün ulemâ bunları kabûl etmiştir

01:01:00 Onların fetvâ kitapları var / İmâm Remlî / Evliyânın kerâmeti haktır / Diriyken diri yaratmıyor ki

01:02:00 Allah’tan isteyene / Öldükten sonra îtibârı bozulmaz ki / Şehitten de üstündürler / Çığır açmışlar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in torunları

01:03:00 Onun Allah ‘ındinde / Sizi bana ulaştıracak vesîleler / Sevgi en fazîletli amel / Amcam mı, babam mı / Allah için seviyorum / Amellerin en üstü / Yüce Zâtının / Mahmûd Efendi

01:04:00 Babamdan ileri babalık etmiş bana / Hayâtımda / Kimin hâtırâsı var / Bunda ne mânî var / Delilleri ile / Neyse / İstiğâse deniyor

01:05:00 Hızır Aleyhisselâm ile görüşürdü / İbnü Haceri’l-Heytemî / Bin Bâz Cambaz / Selefî Vehhâbî / Yakışıyor mu yâ

01:06:00 Rûhu’l-Furkân Tefsîri / Yûnus Sûresinde / Dolu hadîs-i şerîf / Rasûlüllâh Efendimiz vefât edince / Toprak nasıl Allâh’a konuşacak diyorsun

01:07:00 Ben yeryüzüne dedim ki / Yeryüzü ve gökyüzü / İkisi söyledi / Yerin konuştuğu âyette var / Kıyâmet gününe kadar

01:08:00 Bir peygamber geldi mi / Ey benim dünyâm / Bu ümmetten öyle insanlar yaratacağım ki / Âlimler, peygamberlerin vârisleridir

01:09:00 Zâtlar yaratacağım / Senin üzerinde kıyâmet sabahına kadar / Üç yüz tâne olacak / En az üç yüz

01:10:00 Zâten onlar hürmetine yaşıyoruz / Kırk tâne olacak / On tâne olacak / Yediler çok meşhûr / ‘Arîfler

01:11:00 Üçler olacak / Onlar ihtiyâr edilmiş / Bir de hepsinden üstün / Ğavs ikilenmez / Mevlâ bilir / Burada iddiaya kalkıp

01:12:00 Öyle bir mücâdeleye / Târifler vardır kitaplarda / Ölüm yok olmak değil / Adama deli derler, tımarhâneye tıkarlar

01:13:00 Üçlerden biri Gavs makâmına / Kırklardan biri onlara / Üç yüzlerden biri de / Veyâ hoca

01:14:00 Veyâ şarapçı / Bir hayırlar yapmış / O anda ona bir tevbe / Zorla evliyâya idhâl ederler / Bir iyiliği kabûl edilmiş

01:15:00 Kitaba da bakmam lâzım / Sûr’a üfürülünceye kadar / Üçler var / Onlar var / Bu rivâyet / İmâm Süyûtî / Dünyâ aslâ bunlardan boş kalmaz

01:16:00 Seninle benden başka / Neseb-i Şerîf kitabımda / Yedi kişi var ki kalbi / Yediden aşağı hiç düşmüyor

01:17:00 Hâcer vâlidemiz / Sonra çoğaldı / Tek oldu / Bu ama o döneme mahsûstur / Üç yüzden aşağı

01:18:00 Adı Yüreğir / İbrâhîm Edhem / Orada şu anda / Doğu’da Güneydoğu’da / Bizim arkadaşlar / Bu zâtlar illâ bir cemaate

01:19:00 Seyyidim / Öyle değil / Onlar hiç kendilerini / Olmaya da bilir / Elbisesini de yıkatmamış diyebileceğin / Arayan bulur

01:20:00 Karşıma çıkar yâ Rabbi de / Kırklardan birini / Millete yayan, yaygara yapan / İşte Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’ e / Bana on dört

01:21:00 Ebdâl, evtâd / İsimlerini bile saymak / Duâ

01:22:00 DERSİN DUÂSI / Artık 21:00 olarak söylüyorum / Çocukken geçirdiği ameliyatın canlı yayın

01:23:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem tek tek yapılan operasyonu anlatıyor / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

 

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ