MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
16 Şubat 2021
Şifâ-i Şerîf Dersi 106. Bölüm

00:00:00 Şifâ-i Şerîf dersimizden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Allâh-u Te’âlâ’nın verdiği değer

00:01:00 Mûcizeler bâbı / Kaldığımız nokta

00:02:00 Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den / Hiçbir peygamber yoktur / Hârikulâde olaylar

00:03:00 Kerâmet / Velîye îmân etmek / Velîlik diye bir şey var / Âyetler var / Âsaf b. Berhıyâ / Mûsâ Aleyhisselâm’ın annesine / Nil Irmağı / Peygamber olmadıkları halde

00:04:00 Genel mânâda / Evliyâ zâten Kur’an’da geçiyor / Âyetleri inkâr etmiş olur / Bu adam özelde / Mevzû şudur / Mâdem evliyâdansın

00:05:00 İnanmasan da kâfir olmazsın / Peygamberin nübüvveti / Sen Alâh’ın elçisi olduğuna / Senin sipâriş ettiğin şeyi göstermek / Milletin îmânına teşvik edici / Bu yüzden de her peygamberden

00:06:00 Buradaki âyetler / Tevrât, İncîl, Zebûr / Hem o bakımdan olsun / Onun bir benzerine / İnsanlık âlemi yâni ümmeti / Kavmi kabilesi

00:07:00 Beşer onun benzerine îmân etmiş / Onu görünce / Her peygamber bir mûcize izhâr etmiştir / Mûsâ Aleyhisselâm’ın âsâsının / Tekrâr bir değnek olarak / Yetmiş bin sâhir / Allâh’a îmân ettik

00:08:00 Bu işte ihtisâsı yok / Elindeki âsâyı bir bırakıyor / Yetmiş bin büyücü / Vâdinin ortasında sergilediler / Nereye gitti / Bu insanları / Îmâna muzdar

00:09:00 Gördüğü olay onu ona sevk etti / ‘Isâ Aleyhisselâm / Sâlih Aleyhisselâm / O da doğuruyor kendisi kadar / Onların asrı bitince

00:10:00 Denizi geçerken de / Kızıldeniz / Tîh’de / Taşa vur / On iki tâne göze çıktı / On iki boy / Hep on iki / Mûsâ Aleyhisselâm’ın vefâtı ile

00:11:00 Başka birinde yok / Bunun gibi yâni mûcizeler / Hârikulâdelikler / Hikmetler, ilimler

00:12:00 Hadîs-i şerîflerde vahiydir / O bana verildi / Âsâ gibi, deve gibi, ölüleri diriltmek gibi benim dönemime bağlı / Fânî şeyler olmadı / Allâh-u Te’âlâ vahyetti

00:13:00 Benim mucizem / Mahşer sabahına kadar kalacak / Bu îtibarla Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ancak vahiydir derken / O günkü olaya âit / Binlerce verildi / Bana verilen ancak vahiy

00:14:00 Oradaki sâdelik / Öbür peygamberlere / Vahiy de geldiyse / Bana başka mûcize / Mi’râc / Bir gecede bir anda

00:15:00 İbnü Mes’ûd Radıyallâhu ‘Anh / Sahâbe-i kirâm bunu naklediyorlar / Bin beş yüz kişi / Mûsâ Aleyhisselâm / Et ve kemiğin arasından çıktığı görülmemiş

00:16:00 Hazreti Câbir’in / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem yüzlerce kişiyi / Câbir bizi yemeğe çağırdı / Medîne’nin etrafını / Yirmi beş gün / Yanına ya bir kişi al ya iki kişi al

00:17:00 Hanım! Yandık! / Sana ne, ne telâş ediyorsun?!

00:18:00 Medîne’de kıtlık var, dağıtın / O yemekten yiyenleri / Biz îmân etmişiz / Sırtlan geldi / Kurt konuştu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in hak peygamber olduğuna

00:19:00 İnanmasını iktizâ eden / Bana da verdi / Benden sonra devâm edecek / Ancağı yanlış yere koyarsan / Her peygambere

00:20:00 Benim kalıcı mûcizem / Bana verilen ise / Bâkî kalacak / Bir vahiy idi ki / Hadîs-i şerîfte / Zamanla çıkacak / Bitmez tükenmez / Şimdi fezânın genişlediğini

00:21:00 Uzay bilimcileri / Son elli yüz sene / Bin dört yüz sene sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem haber verdi / İki denizi Allah saldı / Ama aralarında kudretten perde var / Balıkları bile birbirine karışmıyor / Kaptan Gusto

00:22:00 Bu vahiy / Hadîslerde vahiy / Âyette de var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkında / Kur’ân’ı / Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi

00:23:00 Necm Sûresi’nde / Ne verdiyse / Bunu da Allah bana bildirdiği dediğine / Zan altında bırakıyorsan / Genel mânâda inkâr eden

00:24:00 İlâhiyatta da / İmam-Hatîb’de / Sinek sizin birinizin / Onu önce batırsın / Sonra da o yemeği âfiyetle yesin / İki kanadını batırmadan / İki kanadı da girmiş olur

00:25:00 Bir kanadında zehir var, bir kanadında panzehir var / Japon bilim adamları / Hadîs-i şerîfte olduğunu duyunca

00:26:00 Çörek otu / Almanya / Buyurulan çıkıyor / Davar güdücüleri / Bunu Medîne döneminde anlayacak / Çoğu müteahhitlerin / Burada ne kadar zengin / Bina, zina

00:27:00 IŞİD / İsimleri hep künye / Sûriye’de Irak’ta çıkacakları / Aralarında ihtilâf çıkacağı / İdlib / Saçına kadar / Şimdi çıkıyor

00:28:00 İstanbul’un fethedileceğini / Bütün komutanlar İstanbul’a akın etti / Şimdiye kadar fethedilmeye de bilirdi / Gavurlar Medîne’yi kuşatmışlar / Vuruyor balyozu / Rusya bitti demek gibi

00:29:00 Amerika bitti demek gibi / Münâfıklar gülüyordu / Aç karnını bir doyur / Roma İmparatorluğu

00:30:00 Kostantin / Şâm / Hazreti Fâtih dönemi / Ürdün / Mehdî ile ilgili / ‘Îsâ Aleyhisselâm’ın gökte yaşadığı / Allah yolunda hazîneleri

00:31:00 O zamanki duyanlardan / Buyurdukları haktır / Boş vaatlerle / Kıyâmet alâmetleri / Mustafa KARATAŞ / Güyâ din adamı

00:32:00 Dünyânın bitmesine bir gün bile kalsa / Abdullah oğlu Muhammed / Sen hâlâ neden bahsediyorsun / Bana bildirilen vahiy kalıcıdır

00:33:00 İki misli olduğunu / Önümüzde çıkacak bilgilere şümûlü vardır / Ölene kadar bitiremem / Güzel anlayalım / Kendilerinin vefatıyla bitti / Benim ümmetim daha fazla olacak

00:34:00 Kıyâmete kadar devâm edecek / Müslümanlara / Diğer peygamberlerin ümmetlerinden / Şu anda Avrupa’da / Müslüman olan / Mûcizesi devâm ediyor / Ne doğru haberler

00:35:00 Meydana çıkmaya devâm ediyor / İlginç bilgilerin zuhûru / Hayrân bırakacak / Çok okumakla eskimez / Kendisine tâbi olmuş / En fazla ümmeti ve tâbii

00:36:00 Yüz yirmi saf / Âdem Aleyhisselâm’dan / Bu kadar enbiyânın / Bu kadar nebîlerin / Kırk safı teşkil ediyor

00:37:00 Sâdece Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ashâbı / Bunun da sebeplerinden biri / Vahiy mucizesinin / Çok îzâha muhtâc değil / Târihsel olarak da ortadadır / Dizilimi i’tibâriyle

00:38:00 O zaman edebiyat zirvedeydi / Zirvede olan sanat ne ise / Ona âsâ verildi / Felsefeciler / Tıpla da uğraşıyorlar / Ölüleri diriltmek / Tıp ileride güyâ

00:39:00 Eflâtun / Ulaşabilsem ben ulaşabilirim / Mu’allakât-ı Seb’a / Kur’ân-ı ‘Azîmuşşân

00:40:00 Bir sûre getirin / On sûre getirin / Bir sûre getirin / Meydan okuma / Değiştirmeler vâkî oldu / Türkçeye meal verirsin

00:41:00 Mânâsındaki mûcizeler / Bir kelime ile / Kur’an ile / Bu Kur’an dilinde / Sen onu nasıl / Tercemelerle / Nazmının i’câz vasfını / Bu hadîsin mânâsı / Çok incelemek / Nakleder / Nakkâlü’l-‘ulûm

00:42:00 Kendilerine ulaşan ilimleri / Bunun böyle olduğuna dâir

00:43:00 Varılmış bir hükmü / Muhakkık kime derler / İnsanları âciz bırakacak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Ne kadar kalacak? / Dünyâ durdukça duracak

00:44:00 Huzeyfe Radıyallâhu ‘Anh / İslâm sonunda bitip tükenecektir / Dünyâda Kur’an’dan bir âyet kalmayacak / Kur’an kaldırılmadan

00:45:00 Kimse onu telaffuz edemeyecek / Mushafları açacaklar / Evinde olanlar / Kıyâmete çok yakın döneme / Sayfalar bembeyaz / Basılmamış çıkar / Onların da kalplerinden alınmış

00:46:00 İnsanlar hak etmiş artık / Dolu sapık var / Hâfız geçinse de / Kitapsız / Sayfalarda bulunmayınca / Hiçbir âyet kalmamış / Birtakım insanlar

00:47:00 İnanarak söylemiyorlar / Bu onlara fayda vermeyecek / İlim diye bir şey kalmayacak

00:48:00 Dünyâdan kalmış gitmiş / Okunuluyorum, amel edilmiyorum / Sözüm dinlenmiyor / Osmanlı zamânındaki gibi / Selçuklu

00:49:00 Genel mânâda / Osmanlının son dönemi de buna dâhil / Herkesin âile düzeninde / İnternet çağı / En yakınımız laf dinlemiyor / Allâh’ın ahkâmı var

00:50:00 Tam mânâsıyla amel / Şahıs olarak / Müslümanları konuşuyoruz / Ekseriyeti / Amel ediyor diyemeyiz / Devletler şeyinde / Özelde de insanlar

00:51:00 Bir gün evvelinde bile Kur’an okunuyormuş / Kur’an’la amel edersek / Az bir dönem olduğundan / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den şu zamana kadar / Nübüvvetinden başından

00:52:00 İki bin seneye yakın olmuş oluyor / Yeniden bir bozulma başlayacak / Güneş batıdan doğduktan sonra / Onu konuşmuyoruz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in vefâtından / İki binin sonuna doğru

00:53:00 Kur’ân’ın kaldırılması / Bunlar artık çok sonraki dönem / Onu konuşma zâten / Diğer peygamberlerin / Ona dokuz mûcize / Abraş hastalığı / Kör

00:54:00 Çamurdan / Kalkar, kuş olur / Sırf Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bile / O zamanda / Yola gelemeyen de gelmedi

00:55:00 Ebû Cehl / Düşmanları kahreder / O an için / Ümmetlerden / Kim hâzır bulunduysa / Onlara vâfık oluyor

00:56:00 Bir asır ahâlîsi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Uzun ömürlü olanlarını kast ediyorum / Kur’an mucizesi / Hendek’teki mûcizeyi

00:57:00 Tâbi’în asrı / On beşinci asırdayız / Çıkan yeni mûcizeler / Göz görüşüyle / Haberlerde / Bütün asırların ahâslîsi

00:58:00 Lügat bilmek yetmiyor / Yüz binlerce / Dünyâ üzerinde / İlimlerini sohbetlerini dinleyen / Kâbe’nin yıkılacağı / Gözle görerek

00:59:00 Elle tutarak / Uzar gider / Kâdî ‘Iyâz Hazretleri / Geniş anlattık / Bu hadîn mânâsı hakkında

01:00:00 Ama öbürlerinde böyle bir mûcize yok / Şerh edenler tarafından / Bu verdiğim mânâ / Şifâ-i Şerîfte

01:01:00 Biraz az oldu / Çekimi burada yöneten arkadaşlar / Maksat hâsıl olmuştur / Tefsîr okumakla / Duâ

01:02:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ