MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
09 Şubat 2021
Şifâ-i Şerîf Dersi 105. Bölüm

00:02:00 Kim müjdeleyebilir?

00:03:00 Rabbim beni müjdeledi diyor / Cennete girecek olanların ilki / Ümmetimden / İlk girenler

00:04:00 Muhâsebeye / Mesul tutulmadan / Ümmetimden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ilk gireceği / Benimle birlikte ümmetimden / Yetmiş bin kişidir / Vâv yok

00:05:00 Sırf sahâbe / Hicretten öncesi de var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görmüş, îmân etmiş / Yetmiş binle

00:06:00 Hiçbir hesap yok bunlara / Sorgu suâl / İkrâm ve tâzim için

00:07:00 Yetmiş binle yetmiş bini / Gerçi şu anda / Bu asırda / Yüz sene bir asır / Şu anda bile iki milyara yakın var

00:08:00 On dört buçuk asrı geçmiş / Müslümanım dedi diye / Azâba uğratılmadan / Buhârî’de zikrediliyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem böyle buyurunca / En fazîletli

00:09:00 İslâm’dan sonra doğanlar / Sonra Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem çıktı / Böyle böyle konuşuyoruz

00:10:00 En bâriz / Biraz sebepleri ihmâl ederler diye / Bunun sebepleri / Onlara özel dereceler atfederek / Sebepler âlemindeyiz

00:11:00 Ama falanca okudu da / Sebeplere takılmamak lâzım / Haddini aşarak / O sebebin bizi kurtardığına / Rablerine ederler buyurdu / Allah beni de onlardan yapsın

00:12:00 Ukâşe Radıyallâhu ‘Anh / İsim görmedim / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ukâşe seni geçti / İlk yetmiş binden diyorum / Otuz beş bin kadar fazla

00:13:00 Küsurat var / Yetmiş binin her biri ile berâber / Ümitsiz olmanın / Tevekkülün / Ona ben bu sözü verdim

00:14:00 Hadîs-i şerîfler vahiydir / Ahmed b. Hanbel’de var / Özellikle de zürriyetleri / Çocukları

00:15:00 Kendileri îmân edenler / Onlarında amellerinden / Altı bininci derecedesin / Senin çocukların / Seni indiriyorum

00:16:00 Diyelim ki sahâbeden / Bekrîler var / Bir kısmı / Bunlara bile şâmil / Senden bir şeyler eksilteceğiz / Onları senin yanına katıyoruz / Midesi falan yerde olanın

00:17:00 Kimisi fazla zevk almaz / Yine adâlet oluyor mu? Oluyor / O makamdan hissettikleri / Kendi şeylerine göre / Hak ettikleri / İlk basamakta kalmaktı

00:18:00 Ebû Bekr Sıddîk’ın oğulları / Hazreti Osmân / Sahâbeden idiler / Demek istediğim; ilk olarak / O yetmiş binin içinden / Şerhlerde böyle bir tahsîs yok

00:19:00 Onlara da hesap muhâsebe yok / Sonraki de / İlk girecekleri söylüyoruz / Şu anda konuşulanlar: yetmiş bin / Zürriyetidir

00:20:00 Bâyezîd-i Bistâmî / Münker Nekîr melekleri / Her cübbesini de taşıyan / Ca’fer-i Sâdık / Herkese dedirttirirler mi?

00:21:00 Bâzılarının zürriyeti yok / Ma’rûf-u Kerhî / Bişr-i Hâfî / Âhirette onu görünce / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bereketleri

00:22:00 Bir karışıklık oldu / Şifâ-i Şerîf’in metninde yok / Benim ümmetimden cennete girdirilecek / Yetmiş bin kişiyi / Benim ümmetimden

00:23:00 Mevlâ’nın ilminde / Hocaefendi deyin diye / Canınız istediği söyleyin yeter / Sövmeyin yeter / Bilmiyorum da / Sen bunlara girmeyi ümîd ediyor musun diye sorarsanız

00:24:00 Ben bakıyorum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ilk îmân etmiş / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:25:00 Hadîce annemiz / Hicret’in takvimini esas alacak olursak / Şu anda iki milyara yakın / Bu asırda o rakamın yarısı vardır / İki milyarı geçkin / Üç milyar / Sırf Çanakkale’de

00:26:00 İki yüz elli bin / Allah yolunda cihâd edenler / Bulaşıcı Hastalıklar kitabının sonunda bir fezleke var / Yetmiş binle yetmiş bin / Bundan sonrada / Senin durumun yaş

00:27:00 Yine ben ümidi kesmiyorum / Oranı buranı yakarlar / Müslüman ölebilir miyim / Evliyâ sınıfından / Bu noktaya geldiğimizde

00:28:00 Ben kâfir miyim / Ehli Sünnete göre / Ben neden ümidi kesmiyorum / Azâba uğramadan / Duâ

00:29:00 Müjde niye bitmedi / Hem Ahmed b. Hanbel / Burası çok önemli / Tutam / Şekil mânâsında konuşmuyoruz

00:30:00 Sakalım bir tutam diyoruz yâ / Kabza tâbiri / Haseyât tâbirini / Böyle inanan kâfir olur

00:31:00 Biz onu konuşmuyoruz / Biz Efendi Hazretlerinden duymuşuz / Kulak âşinalığınız vardır diye / Gücünün genişliği / Bir kum alıyoruz elimize

00:32:00 Benim elim, avucumun içi / Rabbimin kabza-i kudretinden / Üç tutamla bir kilo alabilir misin / Üç kabza ile tutup cennete atacak

00:33:00 Atsan suyun için / Mercimek / Yetmiş peygamberden / Duâ almıştır / Yetmiş bini hesapsız / Üç kabzayı da cennete savuracağını

00:34:00 Sen ben anlayabilecek / Nasıl tavsîf edebiliriz / Ben îmanlı olarak / Ümîd ediyorum

00:35:00 Allâh’ın rahmetinden ümîdinizi kesmeyin / Allah benim tüm günahlarımı affetti diye / Nasûh tevbesine / Geçen cumartesi sohbetim / Canının, malının muhâfazası / Mutasyon

00:36:00 Güney Afrika / Mart’ın ilk / Son hafta konuşuyoruz / İki gece kaldı / Lâlegül de vermiştir / Yetmiş bin kere yetmiş bin

00:37:00 Gecesinde ara / Fazîletli günler ve gecelerde / Yan gel yatıp da / Tarladan gelip de ağzına girmez / Sürekli yaptığınız ameller / Bu cumartesi sohbetlerini kaçırmayın

00:38:00 Kadir Gecesi / Bayram Gecesi / Büyük Mevsim / Girersin de / Müslümansın da / Kuru kuruya îman / Hıfz-ı îman namazı / Hasen-i Basrî / Hasbi Hoca

00:39:00 Amelsiz cennete girmeyi istemek / Bir Müslümana faydanız olsun / Tilmisânî / Yedi yüz bin kere yedi yüz bin

00:40:00 Katır mı satır mı / Sıfırlar yeter / Bu rivâyet de var / Sahîh hadîslerde / Rabbimin kabzalarından üç kabza

00:41:00 Allâh’ın rahmetinin genişliğini nasıl ölçeceğiz ki? / Yedi yüz bin kere yedi yüz bin / Onlarda cennete girecek / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyurdu / Süleymân Aleyhisselâm

00:42:00 Orada da çok hesap var / Bizim nüfusumuzun kaç katı / Cinlerden sahâbe var / Sana cinlerden bir cemaat gönderdik / Kur’an dinlemeye geldiler diyor / Ahkâf Sûresinde var

00:43:00 Ben konuştuğumu âyet hadîse dayanarak söylüyorum / Duâ / Benim ümmetim aç kalmayacak / Toptan helâk olmayacak

00:44:00 Açlıktan vefât eden / Yetmiş tâne peygamber / Rukn-ü Yemânî ile / Artık açlıktan kıvranarak / Allâh-u Te’âlâ o peygamberleri sevmiyor mu? / Bir adamın zenginliği

00:45:00 Hazreti Osman gibi / Ümmetimin açlıktan kırılmayacağını / Dünyâdaki bütün / Müslümanlar açısından / Geçmiş peygamberlere / Benim ümmetim mağlûb edilmeyecek

00:46:00 Uhud Harbinde Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mevlâ onu / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ve ümmeti yokken / Ebû Nu’aym’in Delâilü’n-nübüvvesinde / Ehli Kitap bunu bildiği için / Tevrât’ta İncîl’de yazan

00:47:00 Sırf Medîne özelinde / Onlarda hep gâlib geldi / Huneyn / Orada tamam / Zâhirde mağlûbiyetle / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bedr-i Suğrâ / Kâfirler o cesâreti toplayıp

00:48:00 Âl-i ‘Imrân Sûresi / Uhud’un sonu da böyle oldu / Bunların hepsinin kaynakları var / Kısa bir risâle yapmak istiyorum / Bu Ahmed doymaz

00:49:00 Umûmî mânâda / Filistin / Kırk elli senelik / Rahat durmazlar / Karma karışık ettiler / Hepsinde onların payı var / Fakir fukarânın âhını alıyorlar

00:50:00 Siz Allâh’a yardım ederseniz / Bunlar âyet / Çanakkale’de / Yedi düvel gelmiş / Ümmetim mağlûb olmayacak / İslâmiyet’in yaşanmaması / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in

00:51:00 Ümmetin tümü mağlûbiyet yaşamamıştır / İç savaş / Yemen’de Şîîler

00:52:00 İki yüz küsur senede / Selefî Vehhâbî akımı / Bütün Müslümanlar / Ümmetin geneline / Bütün Müslümanların yurtlarında / Cezâyir / Tunus

00:53:00 Duâda bile / Kendilerinin hâricinden / Böyle bir düşman onlara musallat etmeyesin / Kökünü kazıyacak şekilde

00:54:00 Fırka fırka yapar / Şu anda yaşanan odur / Filistin dışındaki / Müslümanın Müslümana tattırdığı acı / Bedir’de / Tebûk’te

00:55:00 Mûte / Birkaç bin / İzzet, şeref / Korkuyu saldı / Benim ümmetimin önünden / Bir aylık yoldan / Zannedersem Buhârî’de de var / Yola çıktığımı duyan

00:56:00 Kalplerine korku salınıyor / Mürtedlerle olan savaşlarda / Hazreti Ömer döneminde / Sa’d b. Ebî Vakkâs / Yüz on dört bin sahâbede

00:57:00 Fâtih Sultân’da olmadı mı? / Alparslan / Salâhuddîn el-Eyyûbî

00:58:00 Çağ açıp çağ kapatmışlar / Bizans titremeye başlamadı mı / Bir aylık yol / Metraj mânâsında da olmayabilir

00:59:00 Helâl etti / Tayyib / Ganîmetler / Çantasına bir şey aşırdıysa / İslâm devleti böyle büyüdü / Cizye / Yalakalıktan

01:00:00 Zorluk çıkartmıştı / Bizden önceki ümmetlere / Uzuvları kesmek / Hırsızın kolu kesiliyor

01:01:00 Ortadaki / Ama eski ümmetlerde öyle değildi / Zinâ da kadına değdi / Adam öldürmekte kendini öldürecek / Diyet alabiliyor / Buzağıya tapma

01:02:00 Bir bulut geldi / Yetmiş bin kişi / Oğlu mu gelir, babası mı gelir / Mûsâ ‘Aleyhisselâm / İdrâr sıçrıyor / Bir yerden döküldü

01:03:00 Yanlışlıkla adam öldürsen / Bizde keffâreti var / Âilesine diyet ödeyecek / Silah kendi kendine ateş ediyor

01:04:00 Şıklar var, bir kolaylık var / Kısâs vâcib / Yirmi dört saatte elli vakit namaz / Toplasan ne ediyor

01:05:00 On yedi rekat / Yüz rekat namaz / Benî İsrâil’i çok tecrübe ettim / Adam kırkta biri / Onu doksan da tutuyor / Kırkta bir için yapıyor

01:06:00 Kırk bin lirada bin lira / Zekâttan nasıl düşürürüm diye / Gönderdiği dinde / Ağır hükümler uygulandı

01:07:00 Cihada gitmek farz / Gelmeyebilirsin / Zorda kalmış, darda kalmış / Kendi kendine ölmüş / Hınzır eti / Ona müsâde edilmiş / Farzlar ikiye indiriliyor

01:08:00 Bana mescid / Suyu bulamadığın yere / Hiç iyileşemezsen / Sonradan iyileşirsen / Fidye verecek paran yok / Param yok / Ayakta kılamıyorsun / Îmâ ile

01:09:00 Secdece biraz / Önündeki koltuğun üzerine / Nâfile namazlar / Kardeşim! Îmâ şudur / Secdeye biraz daha fazla

01:10:00 Araba yolculuklarımda / Allâh-u Te’âlâ bizim âcizliğimizi gördü / On gün câmide / Adamın altı yüz senelik / Sağlıkları, sıhhatleri / Onun için bize ruhsat verdi

01:11:00 Allâh-u Te’âlâ sizin hakkınızda kolaylık diliyor / Allâh-u Te’âlâ sizden yüklerinizi hafifletmek istiyor / ‘Âd kavmi minâre gibi adamlar / İnsan cins olarak zayıf

01:12:00 Duâ / Yarın akşam / Önce îmân / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

 

KULLANICI YORUMLARI
  • Hüseyin Emin İĞ
    10 Şubat 2021 14:42
    Rabbim hayırlı bereketli afiyetli İhlâslı uzun ömürler versin Mevlam güzel hocam
YORUM YAZ