MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
02 Şubat 2021
Şifâ-i Şerîf Dersi 104. Bölüm

00:00:00 Şifâ-i Şerîf dersimiz / Abdullâh / Amr b. ‘Âs / bdullâh b. Ömer / Fıkıhçı

00:01:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurmuşlar / Muhammedim / Ümmî olan ne demek? / Mektep medrese görmemiş / Bu zaten çok kültürlü / İbrânice

00:02:00 Genel mânâda / O insanları / Eski kitaplardan okuduğu / Birisi bunu deseydi / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in annesinden doğduğu hâl üzere kalması / Kültürsüzlük anlamına / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkında

00:03:00 İlim beyân etmiş / Okuma yazma bilmediğinden / Rabbi tarafından bildirildiğinin / Her konuda / Tıbb-ı Nebevî / Edebiyatta / Soy ilmide / Bütün meselelerde

00:04:00 Ümmî bir insanda / Yetmiyorsa cehennem yeter / Okuma yazma bilen / Yetim olan bir çocuğun / En büyük ahlâka sâhip olması / Allâh-u Te’âlâ’nın kendisine en büyük nimetlerinden

00:05:00 Öncekilerin ilimlerini de / Kıyâmete kadar da çıkacak / Kitapların en büyüğü / O kitabı ezberlemiş / O âyetleri / Vahiy gelmeye başladıktan sonra / Kendiliğinden söylese

00:06:00 Hem hâfızasında kalmayabilir / En büyük kitabı / En büyük hâfızlar bile / Acaba diyorlar / Kuvvetli hâfızlarda bile / Ezbere okuduğu zamânı diyorum / Yirmi üç sene zarfında

00:07:00 Vefâtına kadar okudu / Sohbetlerinde okudu / Nasıl ezberleyecek / Müzâkere etmemiş / Mekke küçük yer / Birkaç gün biriyle görüşse / Toplantı meclisleri

00:08:00 Bir adamdan bahsettiler / Eski kitapları biliyormuş falan / Bir laf attılar ortaya / Bu öğretmiş olabilir buna / O meylettikleri

00:09:00 Acemce / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le / Adam Arapça bilmiyor / Düzgün konuşamıyor / Arapça açık seçik / Bütün bunun / Okuduklarını / Dediğiniz adamın / Bu en büyük mucizesi oluyor

00:10:00 Bu mûcize / Yazma bilmediği hakkında / Ankebût Sûresi / Habîbim! Sen bunda önce / Yazma da bilmiyordun / Başka kitaplar okudun bilinseydi

00:11:00 Derleme yaptığını / Şimdi kimse düşemiyor / Benden sonra peygamber yoktur / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şerîatı son şerîat / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Mütevâtir hadîsler vardır

00:12:00 Ehli Sünnet / Tekfîrine dâir / Çok tehlikeli / Mustafa KARATAŞ / İnkâr ediyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ümmeti olarak gelecektir

00:13:00 Onun zamânında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e tâbî olacaktır / Yaptığı duâsı müstecâb olarak / Nebîlerin sonuncusu / Yeni bir vahiyle / Ümmet olarak geleceğinden / Yeniden milleti İncîle da’vet etmeyecek ki

00:14:00 Konu doğru anlaşılmalıdır / Kısa kelimeler / Yarım satır bile değil / Üç kelime olarak konuşuyorsun / Üçte biri bile etmez / Susan kurtulur mesela / Kurtuluş doğruluktadır

00:15:00 Dersleri takip edin / İleriki derslere gidemeyiz o zaman / Sözlere hâtime olacak / Onları konuşma kâbiliyeti / Konuya son noktayı koyan

00:16:00 Ben öyle bir şey konuşurum ki / İmzâyı atmışım / Öyle bir söz söylerim ki / O kadar zor hadîs-i şerîfler / Dünyâ kadar mesele çıkıyor

00:17:00 Çünkü Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Boşluk bırakmaz / Yoruma açık olur / Bu kadar kesin konuştuğu halde / Âyet-i kerîmeler / Mebzûl miktarda / Müptezeller ortada dolaşıyor / Bütün milleti dinsiz îmansız etmişlerdi

00:18:00 Dünyâ kadar profesör gelse / Daha üzerine laf konuşulamaz ki / Gökte nasıl yaşayacak / Süleyman ATEŞ / Bunlar îmanszlık kafası / Allah bunu nasıl yapabilir demektir bu

00:19:00 Bildirildi de bildi / Cehennemin bekçilerini / Zebânîleri biz çağıracağız / Sayıları da on dokuzu geçiyor / Hepsini gezdiğini / Mâlik

00:20:00 Ölüm karârı versin de / Kur’ân-ı Kerîm’de / On dokuzunun gene isminin / Cennet / Rıdvân / Kaynak vahiy / Cibrîl Aleyhisselâm / Öbür melekler

00:21:00 Cibrîl de buyuruyor yâ / Melekler de korkuyorlar / Korkmak zorundadırlar / Ne olacağımız belli değil / İnsan şok oluyor yâ

00:22:00 Bizim sohbete de gelen / Risâle-i Kudsiyye’den beyitler okuyan / Ben dinsizim diyor yâ / Açıkça / Şarkıcılardan / Nasıl korkmazsın yâ / Yaşlı bir adam vardı yâ / Dinden istifâmı verdim dedi

00:23:00 ‘Arş’ı taşıyan melekleri / Onları vasfetti / Uzunlukları, boyları / Dizleri birinci kat semâya / Ev’âl Hadîsi / Şu an dört melek taşıyor

00:24:00 Sekiz melek taşıyacak / Yedi kat yerler, yedi kat gökler / Allâh’ın Kürsüsü / Soğanın zarları gibi / Dört cihetten

00:25:00 O Kürsî, ‘Arş’a nisbetle / Sînâ Çölü / Oraya bir bilye atsan / Kalp / Stent / O kadar küçük kalır / ‘Arş onların omzunda

00:26:00 O melekler ne kadar büyük / Abdullâh b. Ömer / Ahmed b. Hanbel / Hasen’den aşağı / Zayıf hadîsle / Koca müctehid

00:27:00 Ben o ânın / Kıyâmet / Göz açıp kapayıncaya kadar / Yıldız sistemi / Kıyâmet vaktinin öncesinde / Nasruddîn Hoca

00:28:00 İnsanın kendi ölümü / Sen öldükten sonra / Ölenin kıyâmeti kopmuştur / Yüz senede / Hepsini Mevlâ Te’âlâ / Yerlerin göklerin

00:29:00 Uzay sistemi / Hesâb için diriltiliyor / Kırk sene sonra / Dünyâ âlemi bittiği için / Başka peygamberlerde olmayan / Bin beş yüzü dolduruyor / İki bini geçmeyeceği

00:30:00 İkinci binin içinde / Bin dört yüz kırk iki / Dünyânın geçen ömrüne nisbetle / Azlığından kinâye

00:31:00 Ben ve kıyâmet / Allah ındinde zaman yok / Bir an gibi / Yüz senede bir / Büyük kıyâmet yaklaşıyor / Ben kıyâmetin hemen öncesinde gönderildim

00:32:00 Beyhakî / Delâilü’n-Nübüvve / Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh / Leys b. Sa’d / Ondan rivâyet almışlar / Kadı olması

00:33:00 Başkası olsa atlar yâni / Hüküm vermenin tehlikesinden dolayı / Ölümü göze aldı / Mahkeme Başkanlığı / Deli numaraları yaptı / Cumartesi derslerimizi kaçırmayın / Hem Receb’-i Şerîf’in ilk gecesi

00:34:00 İmâm-ı Âzam’ın kalan kısmı / Milletin en çok îtibâr ettiği / İbnü Vehb / Halkı iknâ edecek falan / Yaptıkları hareketler falan

00:35:00 Başlıyor böyle bir numara / Hanımız nasıl? / Sulu hareketler falan / Öküzleriniz nasıl / Üçünü birden çağırdı Halîfe

00:36:00 Deli taklidi ile / Makâm mevkî / En ufak bir hareketinde / Biraz parayı arttırırsan / Ama bu adamlar / Nüfusun çoğu / Baş kadı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu

00:37:00 Birkaç şekilde / Kâdî ‘Iyâz’ Hazretleri / İsrâ Hadîsinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu ki / Cibrîl arada yok / Vahiy getiriyor / Vâsıtasız / Mi’râc Gecesi

00:38:00 Sidretü’l-müntehâ / Allâh-u Te’âlâ’nın tecelliyâtı / O noktada / Dayanacak bir güç verildi de / Mübârek başındaki gözlerle

00:39:00 Altı yüz kanat / Sidretü’l-müntehâ bir ağaç / Me’vâ Cenneti de / Yetmiş bin kelâm / İste! Dile Benden ne dilersen

00:40:00 Ne istersen iste / Allah’tan başka istenecek mi var / Ey benim Rabbim! / Esre okunursa / Ey Allâh / Ne dileyeyim?

00:41:00 Bütün peygamberlere / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in büyük atası / Onu dost edindin / Çok büyük ikrâm ettin / Allâh, İbrâhîm kulunu / Hullet makâmı / Mûsâ kulunu

00:42:00 Allah, Mûsâ ile / Benden önce / Mükâleme buyurdun / Seçtin / Nûh kulunu / Diğerlerinden üstün kıldın / Rasûllerin ilki kıldın

00:43:00 İlk rasûl / Nûh Aleyhisselâm / Kâbil gibi / Münferit vakalar / Gemiye binmeyenlerden / Âdem kulunu / Süleymân peygambere / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem dâhil

00:44:00 O Sana duâ etti / Beni mağfiret et / Benden sonra kimseye / Peygamberlerin duâsı müstecâb / Rüzgarı emrine verdik

00:45:00 Sabah bir aylık yol / Rüzgarı çalıştırması / Yüzlerce peygamberler geldi / Denizlerin diplerine / Ğavvâs: Çok dalan / İnciyi çıkarır, mercanı çıkarır / Binâ yapan

00:46:00 İblis / Cinler / Hep âyet okuyorum size / Zincirlere, bukağılara / Hapishâneler / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / ‘Ifrît / En pis bulaşığı

00:47:00 Cinlerden bir ‘ıfrît / Beni bir sıkıştırdı / Namazı bitirir bitirmez / Onu yakaladım / Mescid-i Nebevî’nin / Bağlamak istedim / Ama onu Allâh-u Te’âlâ gözüktürmüş

00:48:00 Allâh-u Te’âlâ size onu gösterecekti / Sabah hepiniz bakın görün / Süleyman kardeşimin duâsını hatırladım / Yakalayıp bağlama / Onun duâsının bozulmaması için / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / İbrâhîm’i dost edindin

00:49:00 Süleymân’a öyle bir mülk verdin ki / Ben şunu istiyorum bunu istiyorum demiyor / Sen ne buyurursan odur / Vâsıtasız bu / Ey Muhammed!

00:50:00 Bütün bu saydıklarından / Kevser / Cennette bir ırmak / Suyu sütten daha beyaz / Irmakların kenarında / Kevser verdim / Çok hayrı kesîr / Peygamberlerin sonuncusu olma / Mahşerde Havz-ı Kevser

00:51:00 Sütten daha beyaz / Baldan daha tatlı / Biz havuz yapıyoruz da / Havuzlu mavuzlu / En pahalısı olsa / Ne olacak yâni / Hammaddesi ne yâni / Sıvası

00:52:00 Zeberced / Tesbîh yapılıyor / Osmanlı / Bütün kralların / Dünyânın yâkûtu / Bütün içinin döşemesi / Hâlis zebercedden / Bütçesi yetmez / Kevser’den maksat nedir?

00:53:00 Ümmetinden susamış olanları / Makâm-ı Mahmûd onlara âit değil ki / O havuz kime lâzım / En çok istediği bu değil mi? / Güneş tavan boyu yakına gelmiş / Kim o havzumdan içerse

00:54:00 Cennet şaraplarında içerse / Böyle bir ümmeti suvarma / Öbür ümmetlere başlamıyor ki / Makâm-ı Mahmûd / Yükseltti de / Kendi adımla berâber

00:55:00 Ezanda, kelime-i şehâdette / Âdem Aleyhisselâm nerede gördü? / Hâkim Müstedrek’te sahih hadîs / Zâten cennette yarattı onu / Nereleri görüyorduysa / En sevdiğin / Yaratandır

00:56:00 Senin çocuklarından gelecek / O olmasa / Cenneti cehennemi de yaratmayacaktım / Nidâ ediliyor / Göklerin ortasında

00:57:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şerefini / Yedi kat göklerde / Beyaz horoz / Diyk-i Ebyaz / ‘Arş’ta ezan okunuyor

00:58:00 Bütün melâike onu tekrâr ediyor / Temizleyici / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den evvel / Öyle kalıyorlar / O zaman zâten / Yolculuğa çıksa / Yolda bir de hamamcı olsa / Şehirlerarası / Ticâret için

00:59:00 Sana ve ümmetine / Namaz geçmesin / Teyemmüm ediyorum / Ne kadar kolaylık ediyor / Basmasa mübârek kademin / Yâ Rasûlellâh / Sen gelince oldu / Toprakla teyemmüm kimseyi temizlemeyecekti

01:00:00 Günahın olsaydı / Günahlardan korunmuş demek / Gelecek de sudûr edeceğini / Neyi affediliyor / Geçmiş ve geleceğin

01:01:00 Şu mânâda çok düzgün / Makâmının yüceliğine nisbetle / Evlâyı terk / Uygun olan yapılmış / Birkaç mesele böyle söylenebilir / Senin kalbini mutmain kılmak için / Günahın zâten yok / Seni azarlamayacağıma

01:02:00 Bu da Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in husûsiyetlerinden / Bundan sonra da gezeceksin / Zellelerin yok / Uygun olanı yapmışsın / Senden evvel kimse için bunu yapmadım

01:03:00 ‘Izz b. Abdisselâm / Buhârî ve Müslim / Ben cennetten çıkarıldım / Ağaçtan yeme meselesi / Sen bize şefaat etmez misin / Ben o makâmın ehli değilim

01:04:00 Muhâsebe başlamıyor / Bir ayak on kafanın üstüne çıkmış / Şefaatin başlaması lâzım / Bu çok büyük bir bunalıma

01:05:00 Ben o makâmın ehli değilim diyor / Hiçbir günahı yok / Canının derdine düşmüş

01:06:00 Bildirilmediği için / Mahşer kurulmuş / Kim nereye gidecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem niye rahat / Onu haber veriyor

01:07:00 İlk panikte / Ümmetinin kalplerini / Senin ümmetinden / Geçmiş ümmetlerden / Yetmiş kişi / Türkiye’de yetmiş bin vardır

01:08:00 Başka ümmete nasîb etmedim / Bu ümmetin hâfızları her asırda / Şimdi yine biraz azalmıştır / Gece ashâbı / Başkalarına / Farzdır / Çok gereklidir

01:09:00 Hâfız olanlar / Kur’ân hâmili olanlar / Gece namazı / Başkalarının Mushafları / Hâfızların kalplerine yerleştirdim / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e nimetlerini sayarken

01:10:00 Küçük yaşta / Çarşafa bürünüyorlar / Duâ

01:11:00 Senden başka kimse için / Her ezandan sonra / Bütün mahşer halkına / Makâm-ı Mahmûd’a onu yükselt

01:12:00 Zâten buyuruyor yâ / Her nebî mücâbdır / O ânında görüntü / Bütün peygamberler / Tûfân / Firavun / Kuru yol açılması / On iki bin yahûdî / Ben dünyâda / Benim çektiğim sıkıntıyı

01:13:00 Bir istirahat etmemiş / Yatağı yorganı / Hasırın üzerinde / Hendek’te / Bedir’de / O duâ hakkını kullanmamış / Kıyâmet günü ümmetimim

01:14:00 Bak sana o hakkı ben verdim / O dayanma gücünü / Bütün peygamberler / Benim sana verdiklerim / Böylece Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de / Mi’râc Gecesi yaşananlardan / Duâ

01:15:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Hüseyin Emin İĞ
    03 Şubat 2021 16:44
    Allah cellecelalühü razı olsun güzel hocam dûalar eder, dûalar acizane bekleriz... Rabbim sadat-ıkram efendimizin yolunda, Resûlullah efendimiz sallallahu aleyhi vesellem'in yolunda giden, ve O yol sıratı müstagim yolunda Can vermeyi bahşeylesin.Amin...
YORUM YAZ