MENÜ

Şifâ-i Şerîf Dersi 102. Bölüm

00:00:00 Şifâ-i Şerîf derslerinin tamâmı Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den bahseder

00:01:00 Ümmetim bana arz edildi / Abdullah kızı Hadîce

00:02:00 Resmimiz çekiliyor / Bunun hakkında / Gizli kalmadı / Uyuntu durumunda olan

00:03:00 Allah indindeki şeref / Metbûluğu hak eden

00:04:00 Benden sonra gelecek ümmetlerimde / Elit denilen / Uyanlar olacak, uyulanlar olacak / Düşük seviyedekiler olacak / Fazîlet takvâ iledir / Zâhire baktığımız zaman / Etrâfında kenetlenenle

00:05:00 Çoluk çocuğu bile terk ediyor / Bir büyüğümüz vefât etti / Hastaneye düşmüş / Bak! Babanınız hasta / Babaları öldü / Başsağlığına Ne zaman öldü?

00:06:00 Biz de gidemedik / İnsanlar anasını babasını sormaz hâle geldi / Kadro varsa / Piyangodan para çıkanı / Bir filmde var yâ / Herkes için konuşmayalım / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki

00:07:00 Bana hiçbir şe gizli kalmadı / Şahısları / Bedenin ne ise / Sıfatları / Saçını uzatırsın / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ibrâz edildi

00:08:00 Burada mecâza gidilmez / Önünden böyle gösterildi / Bana hepinizin şahsı gösterildi / Nasıl anlatabiliriz / Resimle bile

00:09:00 Vahye dayanarak gösterilmiş / Allâh-u Te’âlâ beni ne zaman yaratacağını / Şemâilimi / Allâh-u Te’âlâ, Âdem Aleyhisselâm’a bütün isimleri öğretti / Kıyâmete kadar

00:10:00 Lehçeden bahsetmiyorum / Bütün isimleri öğretti / Türkçe merkep / Farsça hâr / Eşeği ona gösterdi / Cennette yaratıldığı vakit / Beş yüz küsur senesi var

00:11:00 Tabak çanak / Böcek türü / Balık türü / Dağlar taşlar / Mekke’de / İsimleri öğretti / Bu neyin ismi / İsmin sâhibi ile berâber / Meleklere

00:12:00 İnsanların peygamberleri / İlimle / Lügat ilmi / ‘Akâid ilmi / Kutsâl kabûl ettiği / Kıyâmet kopacağı vakte kadar / Hepsini Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e gösterdi

00:13:00 Taberânî / Allâh’ın adına bereket verdiği / Zâten muhaddis olmanın özelliği / Ebû Hureyre’ye kadar / Şüphesiz Allâh-u Te’âlâ

00:14:00 Ben dünyâya bakıyorum / Dünyâyı bana kaldırdı / Bakmaya devâm ediyorum / Olacak / Dünyâda neler olacak / Deprem / Kıtalar açılacak / Buzullar eriyor / Buzul dağları / Avrupa’yı falan

00:15:00 Şu anda kıyâmet oldu mu? / Sanki şu avucumun içine bakıyormuşum gibi / Avucumun içine bakar gibi / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ğaybler bildirildi

00:16:00 Cin Sûresinde / Allah sizi ğaybına muttali’ etmez / Bu âyet diyor ki / Seçtiklerine ğaybını bildirir / Peygamberlere mûcize tarîki ile / Âlûsî koca müfessir

00:17:00 Dünyâ önümde sofra gibi / Şâh-ı Nakşibend / Velîlere de kerâmet tarîkı ile / Hârikulâde olarak ne zuhûr edebiliyorsa

00:18:00 Bunda anlaşılmayacak ne var / Hazreti Huzeyfe hadîsi / Öğlene kadar anlattı / İkindi’de indi / İki kanadı ile uçan / Mehmet GÖRMEZ / Sabah namazında oturmuşlar

00:19:00 Kimin kafasında kaldı / Diğer yaşlı bir sahâbî / Abdullah b. Ömer / Hâfıza duâları / Kendisinden sonra olacaklara dâir / Ezberi daha kuvvetli ise

00:20:00 En iyi kim bilir? / Bir gün boyunca / Ara yok / Şok oldu zâten / Kıyâmete kadar olacak / Ben sana orada / Sen buradan çık / Bu iddiâyı ortaya koy

00:21:00 Allâh’ın bildirmesi ile / O uzun hadîs-i şerîfte / En bilgilimiz kim / Kimin ezberinde daha fazla kalırsa / iş hâfızaya kaldı / Tayy-ı zamân

00:22:00 İki kanadı ile uçan / Şey: Mevcûd olan her şey / Babasını adını söyledi / Kıyâmet gününe kadar / Tirmizî

00:23:00 Evimin tam yanında

00:24:00 Bütün ümmetim

00:25:00 Siz arkadaşınızı ne kadar tanıyorsunuz

00:26:00 Arkadaşlarınızı tanıdığınızdan daha / Uydurma rivâyetlere / İmâm Süyûtî / Resimler gösterirken / Ekran / Dünyâ gözüyle görmediğin

00:27:00 Bu kadar insan var / Onlar da bana / Levhada çizim yapılsa / Çamur, kuru toprak / Bütün ümmetimi

00:28:00 Bana gösterdi / Hayal meyal / Rüyâ değil bu / Ve sizin birinizin / Ve şu odamın yanında / Ben uykudayken derdi / Peygamberlerin rüyâsı vahiydir / Bunda sorun yok / Ayıkken / Uyanıkken arz edildi

00:29:00 Tirmizî’de geçen / Bu zamana kadar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bir gün hücre-i seâdetten / Okuma yazma bilmez / Bu kitap / Sayfa, defter

00:30:00 Son dönemde izin verildiği oldu ama / Sahâbe şaşırmaz mı buna / Vahiy kâtipleri var / Kamış kalemi / Elinde iki kitapla / Siz biliyor musunuz? / Senin elinde kitap görülmemiş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Kur’an’dan başka bir şey bilmezdi diyenler

00:31:00 Hangi dînin mensuplarıdır / İbâreye dönmek zorundayım / Âlemlerin Rabbinden geldi bu iki kitap

00:32:00 Kalbine geldi / Mübârek ellerinde / Sağ elindeki kitabı gösterdi / Allâh-u Te’âlâ ezelî ilminde / Kullarını yaratacağını

00:33:00 Sen burada “Nasıl bilir” derken / Kur’an’la sâbit / Deminden beri okudum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e bildirilmiş mi / Sana kim inansın

00:34:00 Kabîlelerinin isimleri / Avrupa’dan mıdır / Hangi kabileden derken / Hepsinin ismi burada / Ne bir kişi eklenebilir / Bilmesinde yanlışlık olabilir mi / Ben bunu cennetlik

00:35:00 Ora bir artsın -hâşâ- / Bu şirktir / Allâh-u Te’âlâ’nın ilmi yanılmaz / Ezelden biliyor / Sonra sol elindekini gösterdi / Kim cennetlik / Aşere-i Mübeşşere

00:36:00 Liste verilmeden / Ebû Bekr cennettedir / Bu sol elimdeki kitapta da / Babalarının isimleri de var / Defterin sonuna / Mühürden sonrası / Bir tâne cennetlik

00:37:00 Allâh-u Te’âlâ’nın ilmi artmaz, eksilmez / Bir fazla, bin eksik / Devamlı bilgilerimiz tazeleniyor / Onun ilmi / ‘Akâid derslerinde / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e bütün ümmetinin bilgileri

00:38:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkındaki umûmî ilim / Kasîde-i Bürde / Dört Mezhep / Levh-i Mahfûz’da bulunan ilimler

00:39:00 Her melek görmüyor / Meleklerin gördüğü bildiği / Levh-i Mahfûz’a yazdırdıkları / Üç ilimle Muhammed oldu ihyâ

00:40:00 En üstün ilimdir / Ebû Bekr es-Sıddîk / Özel öğrettiği ilimler de var / Ne gizli ilimler / Dünyâ da kuması âhirette

00:41:00 Allâh-u Te’âlâ sana o kadar ilimler öğretti ki / Bütün isimler ve sâhipleri / Senin ilminden Âdem’e verilen / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e öğretilen / Türkçe konuşuyorum ama

00:42:00

00:43:00 Beyazdan maksadı / Bütün ümmetler içerisinde / Siyahtan maksat / Görülmeyen şeyler

00:44:00 Bütün bu mânâlar / Geçen de okumuştuk / Kelimelerin câmiıyyetli olanları

00:45:00 Hikmetin başı / Ciltler dolusu / Sen şimdi / Mide bütün dertlerin başıdır / Perhiz bütün ilaçların başıdır / Bütün tıbbı / Rum doktorun biri

00:46:00 Aklım durdu / Dişi ağrıyana / Böyle bir tafsîlât bilmiyordum / İmâm Müstağfirî / Ta’lîmü’l-müte’allim

00:47:00 Yaş hurma yemesin / ‘Akâid metni gibi / Ne diyor / Bütün ilimlerin aslı

00:48:00 Ğayb âlemi / Hemziye’nin şerhi / Yazmalar’a da çok zor ulaşıyoruz / Âdem’e / İsimler ilmi verilmiş / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in tıp ilmi de var

00:49:00 Fıkıh ilmi de var / Ahlâk ilmi

00:50:00 Dümdüz yazarsan / O notuma bakayım / Ciltler dolusu şerh gerektiren / Uyuyordum

00:51:00 Bir anda getirildi bana / Yeryüzünün bütün anahtarları / Anahtarlar / Eşyâlar var / Getiren melek dedi ki / Dünyânın mülkü

00:52:00 Peygamberlerin rüyâsı / Bütün hazînelerin anahtarları / Ğaybın / Defînelerin / Doğalgaz rezervleri / Bütün maddelerin esasları

00:53:00 Bütün petrol / Siyah altın / Bittiği de yok / Dediklerine göre / Bütün Ortadoğu’ya / Cezîre / Bütün mâdenler / Petrol diyorsun / Burada bu kadar

00:54:00 Rum kesimi nedir? / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne yapacak onları / Türkiye Müslüman bir / Tayyip Bey / Bana verildi buyuruyor

00:55:00 Hâtemü’n-nebiyyîn / Ehl-i Sünnet dışı / ‘Isâ Aleyhisselâm’ın âhir zamanda gelmesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ümmetinden olarak gelecek / Kitabı neshedildi

00:56:00 İnkâr etmek için / Bahane arıyorlar / Hızır Aleyhisselâm / Kaç bin sene evvelden geliyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem son peygamber olarak gönderilmesi / Ümmetinin toprakta beklemesi

00:57:00 Bu noktada vefât edenler / Bu ümmetten vefât edenler / İki bin sene kadar / Onun dîni kâmildir / Muhtâc değildir / Rasûlüllâh’ın şerî’atıdır

00:58:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e gönderilen / Bu fetihler / Hazreti Ömer Efendimiz’in / Duâ / DERS BİTTİ / Bir konu duyuracağım / Dergi

00:59:00 Kapaktaki resim / Şeyhu’l-İslâm Behâî Mehmed Efendi

01:00:00 Rasül Hocamın son yazısı

01:06:00 Bu dergi de en önemli / Öyle ağrı oluyormuş

01:07:00 Cincilere büyücülere gitmeyin / Hepsini topluyorum

01:08:00 Sara hastalığı / Fâiz yiyenler / Dokunma: Çarpılma

01:09:00 Şeytanların kapıp götürdüğü / Hurâfe mi? / Kur’an bu / Ekonomik sıkıntılar

01:10:00 Beş vakit namazdan sonra okunacak / İmâm Demîrî / Ali Haydar Efendi

01:11:00 İmâm Yâfi’î / Ebû Abdillâh el-Kuraşî / Burada açılım var

01:12:00 Neye muhtâc olduysan / Hoca! Bana duâ et

01:13:00 Bereket ayrı bir şey / Asgarî ücret / Bir de arttırıyor / Yapıyorsan Allah ile aranda / Selâm verdin / Kafanız karışmasın

01:14:00 Herkesin telefonu var / Whatsapp / Çıktığın yere atarsın / Cep telefonuna bakar gibi / Yerinden kalkmadan

01:15:00 Yâ Hannân! Yâ Mennân!

01:16:00 Bana ancak ulaştı / Günah af olmadan belâ kalkmaz ki / Duânın mânâsı

01:17:00 Baban mahlûk değil mi? / Duânın havâssı / Mısır’daki dedelerinden / Dağ kadar da borcu olsa / Komşunun zararı var

01:18:00 Her şey var memlekette / Düşmanlarına karşı / Hiçbir icraatı yoktur

01:19:00 Ben bu duâyı / Duânın kaynakları

01:20:00 Okunacak kısım / Duâ / Yarın Kavâ’ıdü’l-‘Akâid

01:21:00 Dersimiz oraya geldi / Giremeyenler var / Lâlegül’deki sohbet / Cumartesi akşam 20:30 / İmâm Âzam

01:22:00 Hadîs derslerine başlamak istiyorum / Duâ / Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
 • Şahin Mahmudov
  28 Mart 2021 22:06
  ALLAH razı olsun
 • Gamze Boyacı
  24 Şubat 2021 00:41
  Cübbeli Ahmet hocamızın okuduğu bol rızık ve borç için olan duayı bulamadım bir türlü bana atarsanız yada yardımcı olurmusunuz lütfen..
 • sehernaz guzelkaya
  24 Ocak 2021 05:54
  ALLAHIM CÜBBELİ HOCAMIZ SANA EMANET BENİDE ONDAN AYIRMA IKI CIHANDADA AMIN AMIN AMIN ALLAHIM CÜBBELİ HOCAMIZIN BÜTÜN SIKINTILARINI ONDAN DEFET AMIN AMIN AMIN
YORUM YAZ