MENÜ

Şifâ-i Şerîf Dersi 101. Bölüm

00:00:00 Şifâ-i Şerîf’den kaldığımız hadisten devâm ediyoruz / Ebû Zerr Hazretleri / İlk Müslümanlar / Erkeklerden ilk Müslüman

00:01:00 Ahmed b. Hanbel / İbnü Ebî Şeybe / Ebû Hureyre Efendimiz

00:02:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fazîletlerini beyân sadedinde / Altı haslet / Diğer nebîlere karşı altı hasletle üstün kılındım

00:03:00 Beş hasleti anlatmıştı / Altı hasletle seçkin kılındım / Yeni mâlumâtlar devamlı gelir / Benden önce hiçbir peygambere o fazîletli hasletlerden

00:04:00 Şimdi bunlar hangileridir? / Korku ile / Bir aylık mesâfeden / Savaş alanına erişmeye / Allâh-u Te’âlâ benim düşmanlarımın / Bir ayda gelebilirim onların yanına

00:05:00 Bir aylık mesâfe önümden / Tebûk Muhârebesinde olduğu gibi / İslâm ordusundan kât kât / Fazla olsalar da / Rûm ordusu / Kalbine korkuyu salar / Hendek Muhârebesi hakkında

00:06:00 Kalpler Allâh-u Te’âlâ’nın tasarrufu altındadır / Sinekten korkutabilir / Karanlıktan korkuyor / Dar yerde bunalır / Karanlık ne yâ / Korku verirse Allah kalbine / Silah fazlalığına bakmıyor

00:07:00 Herkes tiril tiril titriyor / Tavşana kaç / Allâh-u Te’âlâ, sineğe verdiği cesâreti ineğe verseydi / Bir daha geliyor gözünün içine / Ona verdiği cesâreti

00:08:00 Cesâret vermek / Boyla, posla, kasla, güçle kuvvetle, malla mülkle olacak şey değildir / Biz ona tâbî olduğumuza göre

00:09:00 Su bulunmadığı zaman / Su temizleyici yâ / Cünüp bile olsa / Gusül teyemmümü / Bunun Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e mahsûs olmasının sebebi

00:10:00 Namaz hep var / Âdem Aleyhisselâm’dan beri namaz / Ya kiliselerinde / Evinde / Dükkânda kılabilir mi? / Ne kadar zorluk / Eski ümmetlerde / Herhangi bir adam

00:11:00 Namazın vakti ona yetişti / Vakit bize yetişmiş oluyor / Biz geçmiyor / Hemen o mekânda

00:12:00 Su bulursa / Abdest alır / Su bulamazsa / Suyun yerine teyemmüm yapar / Toprak bana namazgâh kılındı / Yolda, izde namaza mânî yok / Namazın geçiyorsa / Geçmesin diye

00:13:00 Otobanların kenarında / Eskiden ilk zamanlar / Her yede yoktu mescid / İllâ câmiye mi kavuşacağız / ‘Isâ Aleyhisselâm / Mesîh: Seyahatten geliyor

00:14:00 Ekserî dağlarda da dururdu / Kudüs’te, el-Halîl’de / Onun da namaz vakti geldiğinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Diğer nebîler hakkında da / Onlar bu durumda ne yapıyorlardı

00:15:00 İllâ Fâtih Câmii’nde kılacaksın / Kaç tâne namaz geçer / Burada Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem farkındaysanız / Temizleyici

00:16:00 Onun yerine teyemmüm ediyor / İkisini birlikte düşünürsen Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e husûsî olduğu / Abdest yerine geçtiği / Sâdece bizim ümmete / Biz de istifâde ediyoruz / Su değmemesi îcâb ediyor / İkisi birlikte sâdece bana verildi

00:17:00 Yeryüzü diyor / Toprak cinsinden olan / Kerpiçdir, saksıdır / Toprak dese / Yeryüzü katmanı / Hanefî ayriyeten buradan delil alıyor

00:18:00 Ğanîmetler / Onların malları bana helâl kılındı / Benden önce hiçbir peygambere bile / Ateşin yeme olayı

00:19:00 ‘Îsâ Aleyhisselâm’ın ordusu duyulmamış / Kâfirlerle harbettiği zaman / Geri verilir mi? / Sen niye bu kadar / Adam Müslüman da olmadı

00:20:00 Topluyorlardı / Mücevher çıkmış / Kisrâ: Acem Hükümdârı / Şimdinin Amerika’sı / Mülklerini düşün / Hazreti Ömer Efendimiz zamânında / Hazreti Ömer Efendimize nasîb oldu

00:21:00 Kisrâ yok oldu diyor / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Medîne’de / Arap kabîleleri / Neler çekiyorken / Bunu söylediği zaman / Hendek Muhârebesinde

00:22:00 Medîne’ye geldikten birkaç sene sonra / Mekke fethedilmemiş / En yakın yer Yahûdîlerin elinde / Münâfıklar gülüyorlar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / On beş bin / Hendek kazıyorlar

00:23:00 Kayaları patlatırken / Rûm köşklerini görüyorum / Ne konuşuyor demezler mi? / Çıktı / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den birkaç sene sonra / Pers İmparatorluğu

00:24:00 Hepsi Allâh yolunda infâk edilecek / İslâm tebliğ edilir / Kâdî tâyin edilir

00:25:00 İkinci teklif nedir? / Kapitalist / Her yer açlıktan kırılıyor / Adam başı, kelle başı / Bu (cizye) tek ne zaman kaldırılacak?

00:27:00 Bir ateş geliyordu gökten / Cihâdlarının makbûl olduğuna delâlet ediyordu / Birisi ğanîmetten bir mal aşırmış

00:28:00 Parmağındaki / Sonra harcarım / En ufak bir kuruşluk ğanîmet malına / Hıyânet var / Çıkarın getirin / Bana ğanîmetler helâl kılındı / Rızkım mızrağımın gölgesine konuldu

00:29:00 Beşte biri Rasûlüme ayrılacak / Enfâl Sûresi / Enfâl: Ğanîmet

00:30:00 Ondan sonra / Ben bütün insanlara gönderildim / Kâfirlere / İcâbet etmemişler / Ümmet-i dâvet / Bir tâne eksik olmaksızın

00:31:00 Doğu büyüdükleri, yaşadıkları topluma / Onlara tebliğ etmek zorunda değildi / Sâdece ben gönderildim / Nûh Aleyhisselâm’ın kavmi / Sâm, Hâm, Yâfes

00:32:00 Hepsi zürriyeti / Dünyâ tûfâna ğark olunca / Âdem Aleyhisselâm, ilk insan olmasından mütevellit / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:33:00 Firavunlar / Kıbtîler / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Ey İsrâîloğulları / Dünyâda dolu nüfus vardı / O zaman ki halkların tümüne

00:34:00 Fetret devrinden sonra / Yüz senenin bile neslin çoğalmasında çok büyük etkisi var / Teheccüt namazına devâm et

00:35:00 Peygamberler imreniyor / Özel şefaatler / Bütün ümmetine şefaat hakkı / Küçük günahlar / Dertler, musîbetler / Büyük günahlar / Şefaat

00:36:00 Mahşerde insanlar daralınca / Siz ne dolaştınız / Buhârî hadîsi / Şefaati inkâr edenler / Kim şefaate inanmıyorsa / Mustafa İSLAMOĞLU kafası

00:37:00 Şefaate nâil olmayan cennete nasıl gidecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Müslüman ölmüş / Bâzısı cehenneme girmeye

00:38:00 Melekler sana neler ederler / Cehenneme uğramadan / Cehenneme girmişler / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şefaati ile / İsmi peygamber ismi olanlar

00:39:00 Cennette dereceler / Mevlâ’ya müracaat edecek / Medîne’de ölenler / İmkân bulan Medîne’de ölsün

00:40:00 Hastaneye de gitmez / Yazmışlar işte mübârekler / Şifâ hadîsi / Bunu dedik şimdi hâşâ / Mücâvir / Kim Medîne’de

00:41:00 Medîne’de senelerce kalırsan / Bir kere Konya’ya geldi / Muhammed Zekeriya el-Buhârî Hazretleri / Ben bu hadîslere göre

00:42:00 Benim yakınımda salevâtla / Bunun için özel bir gayret gerekmiyor / Kim Medîne’de vefât ederse / Kapıyı çalacağım / Ben Muhammed’im diyeceğim

00:43:00 Senden önce kimseye açmamakla emrolundum / İbnü Huzeyme / Bunu alalım / İbnü Teymiyye kafasızı / Sahîh hadîs / Ubeydullah Hoca / Kim benim kabrimi ziyâret ederse

00:44:00 Kabir ziyâreti yasaktır / Sapıklığına bak / Vehhâbîlerin atası / Müezzine icâbet / Peşine ezan duâsı

00:45:00 Hulûl eder buyuruyor / Buhârî hadîsi / Cehennemde ebedî kalması / Amcası Ebû Tâlib / Cehennemde onun yeri özel / Kıyâmet günü amcam Ebû Tâlib’e şefaat edeceğim

00:46:00 Şimdi böyle ayaklarının etrâfında / Âyete göre ters konuşuyorsun diyenlere / Cennete girmeleri için fayda vermeyecek / Zâlim kâfirle

00:47:00 Onlara yardım eden kâfir bir mi olacak / Cömert kâfirle / Bir insanın yaşaması için / Görecelidir

00:48:00 Hâ-i sekt / Habîbim! İste! / Verileceksin

00:49:00 Ben de bir duâ hakkı verildi / Her duâsı kabûl / Mûsâ Aleyhisselâm / Firavun / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Ânında göklere kaldırıldı / Tâif vakası

00:50:00 Sırtına deve işkembesi / Uhud Muhârebesi / Şeytan / Bedr Gazvesi / Bin kişi / Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmemiş

00:51:00 Âhirete sakladım / Ben şefaatimi kenara sakladım / Kendi sıkıntılarında bin kere kullanmışlardı / Burada kalıyorum / 400. Rivâyet / Haftaya Salı günü

00:52:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

 

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ