MENÜ

Şifâ-i Şerîf Dersi 100. Bölüm

00:01:00 Ahiret yakın / cehennem yakın / Ölüm yakın

00:02:00 Kabir ya cennet bahçelerinden / Ziyâretine gelene Müslümanlardansa

00:03:00 Cennette de olsa / Ziyâretçisinin selâmını almak / Rehin kalanlar / Dolanıyor, onun gibi

00:04:00 Geçen hafta ders yapamadığımız için / İnsan vakitlerini iyi değerlendirmeli / Ömr-i azizi / Bir sâniyede söylenebilir

00:05:00 Aslâ ömrü zâyî etmemeli / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kadri, şerefi / Vâsile b. Eskâ Radıyallâhu ‘Anh / Ashâb-ı Suffe / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Tebük Muhârebesine müteveccihken

00:06:00 Hizmetin kabûl olursa / Bir iki gün yanında bulunan / Şâm-ı Şerîfteki bütün fetihler / Hazreti Ömer / Fütûhu’ş-Şâm / Hazreti Ebûbekr Efendimiz iki sene mürtetlerle

00:07:00 Vâsile Hazretleri / Yüz yaşında olduğu rivâyet ediliyor / Fazîletleri

00:08:00 Nûh Aleyhisselâm ümmetine tebliğde bulunup

00:09:00 Bir oğlu binmedi / Bâzı rivâyetlere göre onlar da nebîdir / Ümmetinin tekzîb ve inkârını / Âdem Aleyhisselâm

00:10:00 Fakat Nûh Aleyhisselâm’ın zamânında / Arasında bin sene var / Kâtil olanın zürriyeti / Allâh-u Te’âlâ, Nûh Aleyhisselâm’ı gönderdi / Çok büyük nesil türemişti / Âdem Aleyhisselâm ölmeden yüz bin zürriyetini gördü

00:11:00 O kıtalarda yoktular / Yayılmışlardı / Zürriyet bunlardan devâm etti / Allah seçti

00:12:00 İbrâhîm Aleyhisselâm’ın âilesi / Ya’kûb Aleyhisselâm / Yûsuf Aleyhisselâm ve kardeşleri / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimizin ataları / İsmâ’îl Aleyhisselâm / İshâk Aleyhisselâm / Onların sahâbeleri

00:13:00 Mertebeleri var / En üstün seçilmeye / Niye İsmâ’îl Aleyhisselâm / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in babası / Sahîh-i Müslim hadîsi

00:14:00 İsmâ’îl Aleyhisselâm, İshâk Aleyhisselâm’dan efdal / Kinâne, Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in dedelerinden / Kinâneoğulları

00:15:00 Adnân Efendimiz / Bunlar içinden kimi seçti? / Kureyş’i seçti / Niye Kureyş dendi?

00:16:00 İbrâhîm Aleyhisselâm’ın oğullarından / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e yaklaşıyor / Âile ve sülâle / Oradan da beni seçti / Hâşimoğullarından da

00:17:00 Babası Abdullâh b. Abdilmuttalib / Ben seçilmişlerden seçilmişlere intikâl etmişim / Süzülmüş, musaffâ

00:18:00 Mâsûm, münezzeh / Kusurlardan, ayıplardan / ‘Ismet sıfatı / Enes b. Mâlik Radıyallâhu ‘Anh Hazretleri / Hazreti Vâsile’den de sonra / Tirmizî rivâyet ediyor bu hadîs-i şerîfi de

00:19:00 Âdemoğullarının / O insan olamaz / Maymundan türedik diyen / Kendilerini ne sayıyorlarsa / Veled kelimesine / Bütün insanlık / Rabbin nezdinde / En kıymetli kul benim / Bunu iftihâr etmek için

00:20:00 İftihâr yoktur benim bu meselemde / Rabbinin sana lütfettiği nimetleri anlat da anlat / Bu emre imtisâlen / İnsanlar, cinler / Senden daha ziyâde kimseye değer vermedim / Kendisine bu hususta vahiy gelmeden

00:21:00 İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / Ne buyuruyor / Ben / Önce geçmişlerin

00:22:00 Âdem Aleyhisselâm’dan bana kadar olan dönemde / Velîler, şehîdler / Âhir ne demek? / Biz âhir zaman ümmetiyiz / Bu kadar sıddîkler / En keremlisi, en şereflisi

00:23:00 Bunda bir iftihâr kasdı yoktur / Allâh’ın verdiği / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bu beyânında / Bu normal bir Müslümanın bile / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den / Bunların peşine / Bu türden beyân ettiği hadîs-i şerîflerden sonra

00:24:00 Âişe Radıyallâhu ‘Anhâ / Şifâ-i Şerîf Dersi / Âişe Annemiz / İlk kaynaklar olan / Aradaki kaç kişi varsa / Şimdiki gibi / En fazla olsun

00:25:00 Buhârî, Müslim gibiler / Yaklaştıkça râvî sayısı azalıyor / Cebrâîl Aleyhisselâm geldi / Çok geliyordu / Üç bin kereden fazla / Fakat bu seferinde / Özellikle şunu bildirdi gitti

00:26:00 Allâh-u Te’âlâ, Hazreti Cibrîl’e emretmiş / Yeryüzünü dolaş / Teftîş et, incele / En kıymetli insan kimdir? / Ben taklîb ettim / Altını üstüne çevirmek / Buradaki mânâsı / Araştırdım

00:27:00 Öyle üstten değil / Doğu cihetinde bulunan bütün bölgeleri / Bütün bölgeleri / Kimi arıyorum? / En üstün ahlâka sâhip kul / Fazîlet takvâ ile / En ziyâde takvâ sâhibi olanınız

00:28:00 Araştırdım, taraştırdım / Daha fazîletli / Daha ziyâde takvâ sâhibi / Senden demiyor / İsmiyle söylüyor / Bulamadım

00:29:00 Ara bakalım / Kim var bakalım? / Göremedim / Bütün âileler bir babadan geliyor / Birleşenlere âile deniyor / Dahâ fazîletli / Allah katında değeri olan / Hâşimoğullarından / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in aşîreti, kabîlesi

00:30:00 Hâşim Efendimiz / Hazreti Enes Efendimizden / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Mi’râc’a çıkarılacağı zaman / Kendisine getirildi

00:31:00 Kendisine Burak getirildi / Kendisine getirilen bir vâsıta / Burak getirildiği zaman

00:32:00 Mescid-i Aksâ / Merkeple Katır arası bir cüsseye sâhip / Şimşeğin de ismidir / Yerden göğe / Gördüğü yere bir adım atıyor

00:33:00 Leylete ona muzâf olmuş / İsrâ gece gitmek demek / Receb-i Şerîfin yirmi yedinci gecesi / Medîne’ye hicretten önce olduğu kesin

00:34:00 Hadîce annemiz / Amcası Ebû Tâlib vefât etmişti / Kendisine teselli mâhiyetinde / Ümmü Hânî / Mescid-i Harâm’ın içinde

00:35:00 Harem’in içinde kaldı / Gece vakti kulunu götüren / İstirahatte olduğu / O ev de Mescid-i Harâm’a dâhil olduğundan

00:36:00 O gece Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i uyandırdı / Kalbini yardılar / Telaş, korku, panik / İnanılması gereken / Zâten âyetle sâbit / Burak zorluk çıkardı / Peygamberlerin kendisine binmesi

00:37:00 Hâcer Vâlidemize gelirken / Yüzyıllardır kendisine peygamber binmemiş / O Burak seçilmiş bir Burak’tı / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e

00:38:00 Muhammed’e mi? / Diğer peygamberler sana biniyorlardı / Sen bunu niye yapıyorsun? / O Muhammed’den Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:39:00 Birçokları binmişler / Allah katında daha şerefli / Bir anda Burak öyle bir terledi ki / Utancından sebep / Ben yaratıldığımdan beri

00:40:00 Bu şerefin bana erişeceğini / Aç, susuz kalmasından / Keyf alarak yemesi / Âhir Zaman Nebîsi

00:41:00 Acaba bana nasîb olmaz mı? / Kim meraklıysa Allah ona verir / Allah katında kulların en keremlisi / Bâzı hayvanlar / Bunlar cennette bulunacaklar / Cennete girebilmek

00:42:00 Onun için biraz böyle çekingenlik yaptım / Sohbetlerde de size anlattım / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ

00:43:00 Muhaddislerden ‘Adenî / Beni indirdi / Benim unsurumu / Vakti geldiğinde / Meydana gelmeme vesîle olacak / Bütün zürriyeti onun sulbündeydi

00:44:00 Tesnîm Gözesinden / Cennetteki gözeler / Çok latîf / Elle tutulup gözle görülecek / Yaratılacağım nûru

00:45:00 Onunla birlikte beni dünyâya indirdi / Şîs Aleyhisselâm / Havvâ Annemiz / Kırk batında seksen çocuk / Erkek kendisi ile doğan kızı / Kâbil’in kâtil olmasının sebebi

00:46:00 Hep vasiyet üzere / Bu nûru temiz saklayacağız / Fuhşa bulaşmış / Niteliksiz kötü kadınlara / Kendi oğullarına da b vasiyeti yaptı / Nutfe-i zekiyye

00:47:00 En azından kırk yaşında bile olsa / Efendimiz’in bereketi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de o gemideydi / Nûh Aleyhisselâm gemiye bindiğinde

00:48:00 Öyle dümen / Çapa mapa durmak için atmaya lüzum yok / Âdem Aleyhisselâm kimin hürmetine / Yüz sene / Allâh-u Te’âlâ’nın rızâsını kazandı

00:49:00 Büyük dedesi/ Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Denizin yarılması / Âlemler onun hürmetine yaratılmış / Onun aşkına, muhabbetine yaratılmışsa

00:50:00 Beni ateşin içine attı / İbrâhîm Aleyhisselâm’ın belinde / Bir de özel nûr / Nemrûd’un ateşine atıldığı zaman / Ateşin durumu / Selâmet oldu / Sâre Annemiz / Hacer Annemiz

00:51:00 Rasûlüllâh’ın atası / Naklediyordu / Atalarımın

00:52:00 Babasının ismi Târah / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de Abbas amcası için / Babalarımız dediler / Tek ilâha tapacağız / Cevap verirken

00:53:00 Senin babaların / Ya’kûb Aleyhisselâm / İshâk Aleyhisselâm / İsmâ’îl Aleyhisselâm / Âzer / Kâfir olarak zemmedilen kişi / Târah / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in anne babasının

00:54:00 Hele ki Neseb-i Şerîfte / Beni hep keremli sulblerde / Hep atalarım seçilmiş / Müşrikler necis / Secde ehli

00:55:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem dâim oldu / Allâh-u Te’âlâ sürekli dâim oldu / Nûh Aleyhisselâm’dan / Tertemiz rahimlere / Câhiliyet nikahları / Zinânın kirleri

00:56:00 Beni arınmış, tâhir, mutahhar / Onlara beni naklede geldi / İlk olarak benim ruhumu yarattı / Anne babamın arasında / Beni dünyâya çıkarttı / Hiçbir anne babam

00:57:00 İki babasının / Onların anne babası / Bir erkek bir dişiden yaratıldıklarına göre / Âdem Aleyhisselâm’a varana kadar / Hep iki kişi lâzım / Zinâ üzerine / Akitsiz bir evlilik / Aslâ iltikâ etmediler / İslâm nikahı

00:58:00 Ne lâzımdıysa / Benim nesebimde, soyumda / Bunu neyle biliyor Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Dört beş bin sene var / Birleşmişler ama / Geçeriz, ğayr-i mûteber

00:59:00 Nasıl bilecek? / Bunu beyân ediyor / Abbâs amcası Radıyallâhu ‘Anh / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’ in dedesi / Bu şiiri Taberânî de rivâyet ediyor / Bir kere amcası Abbâs Radıyallâhu ‘Anh

01:00:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Tebûk çok zor geçti / İki ay süren bir yolculuk / Kur’an bile güçlük ânı / Diğerleri hakkında öyle bir tâbir kullanılmayıp / Hazreti Abbâs

01:01:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bir şeyi duyduğu vakit / Sükût etmesi bile / Kavlî, Fiilî, Amelî / Allah senin ağzını dağıttırmasın / Duâsı da var

01:02:00 Hazreti Abbâs Efendimiz’in Okuduğu Şiirin Metni

01:03:00 Kaynakları saymakla bitmez / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bunlardan memnûn olduğu

01:04:00 Duâ ettiğini de beyân ediyor / Bundan önce / Çok hoş idin / Cennete iken / Nübüvvete gidebilir

01:05:00 Sen çok temizdin / Gölgeler içerisinde / Âdem Aleyhisselâm’ın sulbünde iken / Sıcaklık yok, soğukluk yok / Cennete öyle bir sıcaklık yok ki

01:06:00 Emânet bulunduğun / Koparıldığı yerde / Kumaş dikmeyi / Dünyâya indikleri vakitte / Elbiseler soyulunca / İncir ağacının yaprakları

01:07:00 Bir beytine bir cilt kitap yazılır / Yasak ağaç cennetteydi / İncir yapraklarını da / Hindistan’a indi / Serendib Adası’ndaki o dağ / ‘Ûd ağacı

01:08:00 Hind ‘Udu / Çıkış noktası Hind / Cennet yapraklarının toprağa karıştığı / Sütre için / Elbise / Sen işte o yaprakların koparıldığı o noktada / O inince sen de indin

01:09:00 O zaman beden-i şerîfin ortada yoktu / Bir çiğnem et de değildin / ‘Alak da değildin / Hiçbir işlem yoktu orada / Sen nutfeydin

01:10:00 Senin yaratılacağın suyun özeti, süzülmüşü, hâlisi mevcut idi / Nûh Aleyhisselâm / Sen de onla berâber / Nesr putu / O putu da kaplamıştı

01:11:00 Bütün sulara ğark olmuşlardı / İki lügat vardır / Erkeğin bel kemiği / Bir sulbden / Bir âlem geçip gittiği zaman

01:12:00 Diğer tabaka / Âlem ne demek? / Her yüzyılda bir / Şihâb- Hafâcî

01:13:00 Halîl İbrâhîm Aleyhisselâm’ın girdiği ateşe sen de girmiştin / Korunmuş vaziyette girdin / Kimin hürmetine yanmadı? / İmâm Âzam

01:15:00 Nereden çıktı? / Nihâyet içine aldı

01:16:00 Hındîf’ten gelen / Hındîf kim? / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in dedelerinden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in nenelerinden / Süratli yürüme

01:17:00 İlyâs Efendimiz / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in telbiyesi duyuluyor / İlyâs b. Mudar Efendimiz / Lebbeyk söylerken / Her yerde geçiyor

01:18:00 Hac zamânında / O telbiye de duyuluyordu / Onun eşinin adı Hındîf / Öyle fazîletlere şâhitlik etti ki / O îtibârın altındadır

01:19:00 Dağlara baktığın zaman / Sıra dağlar / Geniş dağlar / Senin nesebin ve soyun / Öyle fazîletlere şâhit oldu ki

01:20:00 Öyle âile ki / Fazîletini / Neyi ihtivâ eden / Yücelik / O kadar / En geniş sıra dağlar / Hepsinden yüksek / Arap edebiyatında zirve

01:21:00 Dünyâyı teşrif ettin / Âmine Vâlidemiz / Şam’daki saraylar / Annesinin gördüğü o nûr

01:22:00 Maddî nûr da görüldü / Şâm nere? Mekke nere? / Önüne böyle alenen geldi / Senin nurunla / Parladı / Mekke’de bir evde doğuyor / O senin getirdiğin raşâd

01:23:00 Hidâyet / Rüşd / Doğruya isâbet / Yara yara gidiyoruz / Gemi denizin içerisinde / Ve senin bize açtığın / Nûru yara yara gidiyoruz

01:24:00 O kadar nûr var ki / Burada Şifâ-i Şerîf de almamakla berâber / Şihâb-ı Hafâcî / Alevleri gökte gezen kuşları kapan

01:25:00 Muhammed Mustafa / Senin gibisi var mı? / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ey Amcam Abbâs! Allah senin ağzına zarar zevâl vermesin

01:26:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in huzûrunda inşâd ettiği / Bütün bunları takrir buyurmuş olması / Hazreti Abbâs’ın söyleyip / Îtirâz etmemesi

01:27:00 Kafam dağınık / İçim çok çekildi / Nasîb etti / Duâ

01:28:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ