MENÜ

Ramazan Özel
19 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 7. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Vefatları / Şehitlerin ruhlarına / Hâriçten bir sohbet olmadığı için

00:01:00 Gönderelim / Böylece dersimize başlayalım / Başından beri konuşuyoruz / Şehitlerimiz

00:02:00 Şehitlerimiz / Duâ

00:03:00 Duâ / Hüsnü BAYRAMOĞLU Ağabeyimiz

00:04:00 Tâ’ûn ümmetim için şehâdettir / Gençlerin yetiştirilmesi / Kıymetli ağabeyimiz / O yaşta, sağlığı da iyiydi / Hizmetlerden bahsedildi / Bizi çok sevdi

00:05:00 Sonra iki kandilde de / Hatim duâsını bizim yapmamızı istedi / Bize değer verdi / Değer veren değer görür / Dün akşam / Entübe olmuştu / Duâ

00:06:00 Duâ / Yetmiş yıl bilfiil / Bu hizmeti yapmak / Önemli bir meseledir / Yarın öğle namazında / Eyüp Sultan Makberesi

00:07:00 Duâ / Birçok talebeleri var / Duâ

00:08:00 Duâ

00:09:00 Ramazân-ı şerifin birçok fazîletleri var / Ramazân-ı şerîfte ölenler / Vefat / Duâ

00:10:00 Duâ / Yâni kardeşlerim

00:11:00 Yâni böyle tanıdıklarımızdan / Ölümler zuhur ettiğine dâir / Kimse ecelinden evvel ölmüyor / Herkesin ölümü için tayin edilen vakit / Berâet Gecesi teslîm edilen / Ölüm bize çok elçiler

00:12:00 Çok uyarılar göndermektedir / Firavun hânedânına da / Çokları bunları tekzîb ediyor / Düşünmüyor ne mânâsı var / İmâm Kurtubî / et-Tezkira

00:13:00 Peygamberlerden biri / Ölüm meleğini gördü / ‘Azrâîl Aleyhisselâm / Duâ / İftara yakın bir milyon / Kulların sağındaki solundaki

00:14:00 İkindiden sonra oruç tutan kullarım / Şehvetleri, istekleri / Sahurun kuvveti ile / Biraz hissetmeler başlıyor / İkindiden sonra oruç tutan kullarıma / Şu mübârek saat

00:15:00 Böyle bir hassas vakitte / Arada bir duâ kaptırırım / Hepimiz göreceğiz / Ölüm meleği sizin canlarınızı alacak / Sizin canınızın / Onun elinde kalmayacaksınız / Secde Sûresi’nin âyetinde geçiyor

00:16:00 Diğerlerine bu bakımdan benzemiyor / Peygamberlerden biri ‘Azrâîl Aleyhisselâm’ı gördü / İmâm Ğazâlî Hazretleri / Velâyet mertebesine ulaşmış / Uyanıkken / Makâmı yüksek olan velîler

00:17:00 Kehf Sûresi’ni okurken gördü / Velîlerin melekleri gördüğüne dâir / Umûmî mânâda velîler sınıfına / Sen yekten geliyorsun / Bir nefes dahî ona pay vermiyorsun

00:18:00 Onun için gâfil yakalanıyor / O elçiyi sen önceden göndersen / Sana karşı uyanık olsalar / Elçi geldi / Uyarıcı geldi / O saatten sonra / Herkes kendisine çekidüzen verir / Vasiyetini hazırlar / Emânet varsa

00:19:00 Birine emânet eder / O zaman insanlar / Ölümün ânî hücûmundan / Bir elçin olsa nasıl olur? / Emir kulu, kendi başına bir şey yapamaz / Ne emrettiyse ona karşı gelemezler / Rabbimiz böyle buyuruyor

00:20:00 Bir kişi ölmeden evvel / Allâh’a yemîn ederim ki / Çok elçiler var / İlletler gönderiyorum önce / Elçiler / Her gün bir hastalık / Gözüme katarak geldi

00:21:00 Sakallar bembeyaz oldu / Yaşlılık / Kocalık geliyor, ihtiyarlık geliyor / Hanım bir şey söylüyor / O da kısık söylemiş / Duymadım / Kulağımı yıkatmaya gideceğim / Korona geçirenlerde / Her tarafa bir vuruyor / Sol göz yüzde elli düştü

00:22:00 Sağ da göz / Hemen iki üç ayda / Elçiler geliyor muymuş / Vallâhi çok elçilerim var / Yaşlanma / Kocalma / Kulakta gözde bozulma / Vucûdundaki bedenindeki değişiklikleri / Komşu ölüyor

00:23:00 Anan öldü, baban öldü / Senden sağlıklılar ölüyor / Ama adamın başına o geliyor / Âhirete yaklaşıyorum / Zinâyı bırakayım / Tevbe edeyim / Bana şimdi ne kadar elçi geldi

00:24:00 Akıllandın mı? Akıllanmadım / Bu kadar hadis-i şerîfleri / Cehennemde yananlar / Ne olur bizi çıkar / Sâlih amel işleyeceğiz / Filim seyret, namazı kaçır

00:25:00 Yatsıyı kılmadan yat / Zemzem içeceğiz / Gazete okuyorduk / Şovmenleri izliyorduk / Filim meclislerini bırakacağız / Şu anda ölüm gelse / Hangi adam boş konuşur / Alnını secdeden kaldırmaz

00:26:00 O amel kayda geçsin / Daha îmansız mı kalacak / Gayba îman esastır / Aynı ölürken de / Ne olur bizi döndür / Ne olur bizi çıkar / Bu âyet-i kerîme onu söylüyor şimdi

00:27:00 Hakkı, hakîkatı / Biz size ömür vermedik mi? / Milyonlarca milyarlarca nefes / Kafanızı dank ettirecek / Kim diyebilir ki gelmedi / Ara dönemlerde kalmış

00:28:00 O arada hiçbir peygamberin / Kitabı kendisine ulaşmamış / Şimdi tabî televizyonlar çıktı / İsteyen istediği bilgiye ânında / Hadi gelmedi de bakalım / Zâlimlerin, yersiz iş yapanların / Ömür sermâyesi nerede harcanacaktı

00:29:00 Helâlinden / Fakir fukarâya / Senden büyük zâlim mi var / Cinleri insanları ancak bana kulluk etsin diye yarattım / Nerelere harcadın / Bir televizyonun / Bilgisayarda

00:30:00 Onu demiyorum / Saatlerce iş takip ediyor / İş saatinin dışındaki bakmalarında / Bu eğlencelere / Allâh’ın ibâdeti için / Kaç saati Allâh’ın zikrine harcıyoruz / Nefes verilmiş / Bu imkanları

00:31:00 Namaz kılanlarımız bile gâfil / Âdet yerini bulsun kabîlinden / Ben dört rekat kılana kadar / O da kılsa sekiz on rekat bitiriyor / Ritüel gibi görüyor / Yapılması gereken bir şey

00:32:00 Namazdan sonra namazdan mühim ne işin var / Gıybet dedikodu / Avret yerlerinin gözüktüğü / Başı açık olanın / Tenâsül uzvunu kast etmiyoruz / Cümle bedeni avret / Haberleri seyredecek hal bile kalmıyor

00:33:00 Ben size düşünüp taşınıp sâlih amel işleyip / Ömür sermâyesi vermedim mi? / Hastalıklar, illetler / Faaliyetlerin bozulması / Her sene biraz daha / Yaşlandıkça

00:34:00 Sağlıklı olana göre / Ben hemen anlıyorum / Mevlâ haklı / Adama hastalık geldi / Düşünmedi, ibret almadı / Kendisinden evvel / Yaşla alâkalı değil

00:35:00 Haramları bırakmazsa / Duâ / Milyarda bir değildir / Bunların hepsi bizim gibi yaşıyorlardı

00:36:00 Allâh’ın âyeti var / Hepimiz öleceğiz yâni / Ders çıkarmayan / Îmân etmek istemeyen / Bize fayda etmesi lâzım / Nasîhat müminlere fayda / Bizde niye değişiklik

00:37:00 Maruz kalıyoruz / Korona / Hepimizin başına geldi, geliyor / Îmansızdan ne farkın kaldı / Îmânımız mükemmel değil / Görür gibi îman / Bizde nerede / Ben sana bir elçi yolladım

00:38:00 Hepimize edecek bunu / İşte ben o elçiyim ki / Benim arkamdan / Anladın mı? / Anlasa neye yarar / O gün insan düşünmeye başlayacak / Ölüm ânında / Şu derste iftara dokuz dakîka kala

00:39:00 Alırsın şimdi tesbîhi eline / Güneş batmadan evvel / Ama nerede / Kerâhete girdi ama / Seksen sene cehennemden kurtarırsın / Kıyâs bile kabul etmez

00:40:00 Güneşi doğdu sabah / Bizim burada / Şimdi güneş batıyor / Geceye geçiyor / Hangi günün güneşi doğduysa / Sen havanın karanlık / Güneş var / Başka yerlerde güneş var / Öbür tarafa sıcak

00:41:00 Kasete çeksek / Sesi güzel olan / Daha etkileneceksen / Kendi telefonuma attırabilirim / Ya da yazalım / Günde birkaç kere / Îmân ile / Peygamberlerden birine / İmâm Kurtubî

00:42:00 Herhangi bir günün güneşi doğmadan ve batmadan / Ey kırk yaşına gelenler / Azık alma zamânı / Ey kırk yaşındakiler / Zihinleriniz akıllarınız başınızda / Uzuvlarınız güçlü kuvvetli

00:43:00 Ey kullarım! Azıklanın / Tedârik gör / Evin eksiklerini / İftarlık alıyorsun / Dokuz gün / Üç gün beş günlük / Ebedî sonsuz âhirete gidiyorsun / Ey kırk yaşındakiler!

00:44:00 Ellili yaşlardayız / Merdiven dayamışım / Hasat mevsimi geldi / Sizin hasat mevsiminiz yaklaştı / Ruhlarınız kabzedilmeye / Ey altmış yaşın çocukları! / Kurban kesse

00:45:00 Ey altmış yaşında bulunanalar! Azâbı unuttunuz / Yaşlandıkça korkusu daha azalmış / Doksan yaşında / Âhirette Allâh’a

00:46:00 Hiç düşünmez oldunuz / Ona böyle nidâ ederim / ‘Azrâîl Aleyhisselâm / Duyan var mı? Yok / Duydunuz da / Melek ne diyor / Hangi tasnîfe tâbî

00:47:00 Biz size düşünüp taşınan / Gelmedi diyebilir miyiz / Âhiret için hazırlanmak lâzımdır / Yaşlı hükmündeyiz / Her gün beş kere nazar ediyor / Ecelin yakınlaştı / Hâlâ günah işliyorsun

00:48:00 Benim sakallarım bembeyâz oldu / Sen bu yaşa geldin / Kaç kere? / Her gün beş kere / Ellili yaşlardan sonra / Melekler bir yandan / Biz ne zaman akıllanacağız / Ben duymadım / Ben internet bakıyordum / Kaçırmışım

00:49:00 Fevt etmeyecek, yakalayacak / Duâ / Yarın çok önemli / İftâr Duâsı / Dergiden siz / İftar Duâlarını / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Gülşen Kulaç
    20 Nisan 2021 15:59
    RABBİM CĞBBELİ HOCAMIZI BU ÜMMETE BAĞIŞLASIN BİZ KENDİSİNDEN RAZIYIZ ŞAHİDİZ RABBİM SAĞLIK SIHAT AFİYET VERSİN HAYIRL ÖMÜRLER İHSAN EYLESİN Amiiiin...CÜBBELİ HOCAM TELEFONUM ÇOK ESKİ TLF,DAN O YÜZDEN KENDİ HATTIMDAN HAYDERE BAĞIŞ YAPAMIYORUM KIZIMIN TELEFONUNDAN HAYDERE BAĞIŞ YAPMAYA GAYRETTEYİM RABBİM BİZLERE GENİŞLİKL VERSİN BİZLERDE HAYIRDA YARIŞALIM İNŞAALLAH ALLAHA emanet olun canım hocamız ALLAH cc. başımızdan eksik etmesin biz senden ehli sünnet ilim ehli hocalarımızdan razıyız rabbde razı olsun amiiiin
YORUM YAZ