MENÜ

Ramazan Özel
21 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 9. Bölüm

00:00:00 Günlerdir hadîs-i şerîfi bitiremedik / Onun oldu / Tenbîhâtı yapamamış olduk

00:01:00 Ramazân-ı şerîfte çok yapılması zikredilen / Yüze kere / Bu hadîs-i şerîfte / Ramazân-ı şerîf öyle bir aydır ki / Üçe bölünse / İlk onu Allâh-u Te’âlâ’nın

00:02:00 Bir mevsimdir / Allâh-u Te’âlâ / Benim rahmetim her şeyi / Zekat verirsek / İftâr saatlerinde / Sırf oruçla günahlar / Kadr Gecesi / Bir gece kaçırdım dese / O bakımdan ona bir şey diyemem / Bir Kadr Gecesini bile

00:03:00 Sırf Allah için / İbâdetle ihyâ eden / Herhalde îzâha muhtâc değil / İlk onun gecesi / Her şeyi kaplamış Allâh’ın rahmeti ama / Kâfirler rahmetten mahrûmdur

00:04:00 Rahmetinin eseri olarak / O nîmetler onları günâha sevk ediyor / Dünyâlıkları / Biz onları bilmedikleri ve anlamadıkları / Hava alacağım

00:05:00 Halbuki onu aşağıdan yuvarlamak yerine / Kafası dümdüz olsun diye / Anlamadığı ne / Hiç vücûdunda ağrı mağrı yok / Ben ne iyi adamım / Allah’tan haberi yoktur da / Çoluk çocuk veriyor

00:06:00 Koltuk sandalye / Memuriyet / Kafasında ne planı vardıysa / Bilmedikleri taraf / Azâbına sebep olacağı / Dünyâlık iyi bir şey / Bilmediği noktadan / Ben onlara mühlet veriyorum / Benim keydim tuzağım

00:07:00 Çok sağlamdır / Benim imtihanı mı kazanamaz / Sakın o kâfirler / Kendileri için / Hanım veriyoruz

00:08:00 Eğer îmânı yoksa / Günahlarını artırsınlar diye / Hiç günah yaptırmadan / Hiç fâiz aldırmadan / Günahı artmayacak / Nasıl olsa cehenneme kadar yolu var / Alıp götürecek koparacak / Niye adamı hemen yakalayayım

00:09:00 Hırsızın / Suç işleyenin / Acele davranması lâzım / Herkes Allâh’ın mülkünde / Ey cinler ve insanlar topluluğu / Yerlerin diplerinden / Yakalamasından / Göklerin yerlerin

00:10:00 Bir damarınızı tıkatsam / Capcanlı bir adam / Kimse de bir îzâh getiremiyor / Gözün görmez / Benden nasıl kaçacaksınız / Böcekten, sivri sinekten

00:11:00 İnme iniyor / Onun için diyorum / Allâh-u Te’âlâ acele etmeyeceğinden / Veri gazı / Ben bunları hak ettim / Minâreden yukarı / Derece derece / Çamlıca’nın kulesinden / Ben süre tanırım

00:12:00 Ben kuluma hîle tuzak kurmam / Bâzısı aldanır / İyilik göreceğim zannettiği yerden / Herkesin sağlığını / Ramazan orucuna / Sağlığım yerinde / Tüm dünyâyı elekliyor

00:13:00 Alçaltıcı azâb / Biz Müslümanız / Sohbet dinliyoruz / Allah’tan gelen herhangi bir nîmeti / Nasıl ferahlanabilir / Ben bunu hak ediyorum / Yaptığın işe baksana / Doktorun dediği gibi / Az mı içmişim

00:14:00 Kendinden çıkana bak / Koyuysa / Ortaysa / Açık renkli ise / Benim neye ihtiyâcım var / Bana bu kadar iyilik veriyor / Ben de sana ne diyorum? / Kendinden çıkan amele bak / Şerî’ata uygun ma’rûf meşrû

00:15:00 Günahlar ma’sıyetler varsa / Günahını arttıracak / Cehennem azâbına düşürecek / Siz Müslümansınız / Biz bu hayat zarfında

00:16:00 Ramazân-ı şerîf evveli rahmet / Bir yarın kalmıştır / Ben Allâh’ın rahmetinden / Rahmetin zamânı zemîni / İslâm’a göre / Bu on günü de / Etmişizdir

00:17:00 Kur’an okuyorsunuz / Terâvîh kılıyoruz / Âhireti kazanmak için / Ortası mağfiret / Yarından sonra o fasla geçilecek / Günahları bağışlatan ameller / Allâh-u Te’âlâ’nın kullarını affetmesi

00:18:00 Benim Ezkâr kitabım / Günahları affettiren diye / Abdestten sonra şu duâyı / Hep sahih hadîsler / Devamlı yapıyoruz / Ramazân-ı şerifteki fasıllar

00:19:00 Her iftarda / İnsanların istifâdesine / Canımızı cehennemden / Duâ / Orada saat başı

00:20:00 Sonunda Kadr Gecesinin aranması / Cuma günü yirmi dört saat / Bu kadar iki milyara yakın Müslüman / Aşı sırasına benzemez ki / Hak edene gelecek / Yok yaşlılar / Doğal olarak hakları

00:21:00 Kim boynunu şöyle uzatıyor / Sadaka veriyor / Teşebbüs tevessül edeceksin ki / Dokuz tâne iftâr / Her gece bir milyon / Altı buradan

00:22:00 Otuz üç milyon / Cehennemi hak etmişken / Ramazân-ı şerifin cumaları berekâtı ile / İftardan önce yine buluşalım / Allah da bize acısın / Şimdi kardeşim / Hepsi cehennemlikmiş

00:23:00 Bir milyon adedi var / Hal böyle iken / Önümüzde yirmi gece daha var / Bunların tümünü geçelim / En son gecede / Üç tâne otuz üç / Doksan dokuz milyon / Son gece ne buyuruyor

00:24:00 Ramazan ayının tamâmında / Doksan dokuz milyon oldu / Bir Cuma daha / Yüz küsur milyon ediyor / Birinci geceden / Yüz on milyon / Bir o kadar daha / Bak şimdiye kadar

00:25:00 Benim oraya girmeye ihtiyâcım yok ki / Ben cehennemi hak ettiğini düşünen / Cehenneme düşmeden de / Sen ne durumdasın Hacı Âbi / Ben şimdi otuz üç milyona girmemiş olabilirim

00:26:00 Ehli Sünnet Müslümanları kast ediyorum / Bir milyardan fazla çıkar / Hepsi ateştedir buyurduğundan / Dîni değiştirmek lâzım diyen / Çok var / Ehli Sünnetim geçinen / İslamoğlu kafası

00:27:00 Kader diyor / Îman şartına fuzulî olarak / Hepsi demiyorum / İslâmî kesim / Yok muhâfazakar / İslâmî geçinen / HDP’de bile / Ayranım ekşi diyen yok

00:28:00 Kadere inanıyor musun? / ‘Îsâ Aleyhisselâm gökten inecek / Buna inanmayan / Şartları hâiz / Rasûllerine îmanda sınıfta kaldın / Ehli Sünnet i’tikâdı üzere / Günahkarları kast etmiyorum

00:29:00 Amel başka bir şey / Günahı helal görmeyecek / O adama biz kâfir diyemeyiz / Peygamber öyle bir şey konuşamaz diyen / Benim peygamberim sâdece / Bütün müfessirler / Ahmet başka Mehmet başka / Bir adam olabilir

00:30:00 Bu odaya iki kişi girdi / O başka bir şey / Kur’an’da söylüyor bunu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in buyurduğunu kulağımla duysam / Seni kim ümmet kabûl eder / Çok da çocuk var

00:31:00 Nüfus çoğunluğu Müslümanlardadır / Çocuk sayısı düşüyor / Arap âleminde / Doğuda çok durdu / Hepsi Müslüman / Duâ / Çocuklar da mükellef olmadığından / Cehennemi hak etmemiş

00:32:00 O takvaya mâlik midir? / Bana beni sorsan, desen ki / Açma zahmetine bile katlanmayacak

00:33:00 Bak senin kitabına / Hesabını kitabını yap / Tuttur bir yol git / Hesabımızı kendimize yaptırtacağını / Geriye dönük bir hesap kitap / Hatırlıyorumdur / Bunlara göre bir hesap yap / Otuz üç milyon

00:34:00 Bugün de yine konuşmadın deme / Ramazan öyle bir aydır ki / İkinci on / Belki sonunu / Dünyâ kadar kitap okuyorum / Ramazan kitabımı

00:35:00 Bunlar hep Ramazan / Farkındalığımız bilmemiz / O zamanki sohbetlerimde / Bu sene biraz farklı oldu / Allâh’ın bereketi üzere konuşuyorum

00:36:00 Nasıl beceriyor / Din adına

00:37:00 Böyle şeyler oldu / Bâzılarının da hakkını yemeyeyim / Evvelce düğün yaptım / Bir hocaefendi / 15 Temmuz’un / Öbür hocaefendi vardı / Arkadaşlarımızdan / Boş kalmasın

00:38:00 Onu bitirdi / Kırk dakîka da / On yirmi otuz / Dolu dolu âyet hadîs / Muhtâc-ı himmet bir dedeyim / Biz başkalarına

00:39:00 Himmetlerinize muhtâc / Nerede kaldı ki / Bir şey beklemeyin / Makam mevkii istemiyorum / Üyelik arttıkça / Youtube yapıyor onu

00:40:00 Sohbet hukûku / Bir kere bile sohbete / Radyo yoktu / Bir kere bile îmân ile / Bir hak geçmiş birbirimize / Îmansız ölene

00:41:00 Günahlar / Meyyitlerimizin ruhlarına / Tâbi’în-i ‘ızâmdan / Çok sayıda ölen var / Zor iş / Şimdi bana benim hesâbımı yaptırsalar / Sen şu andaki

00:42:00 Son gece toptan / Hemen hemen iki yüz elli / Sen ya benim zâten âzâd olmaya / Kendine göre / Yap bakalım hesâbını / Yirmi dört milyon arasında / Sonu cehennemden âzâd

00:43:00 Yirmi dokuzunu gece / Vaktimiz yetişirse / Bu noktada sen diyebiliyor musun ki / Bu Ramazan’da

00:44:00 Çocukluğumdan beri bu işin içinde / Günahım varsa / Bir hasene fazlasıyla / Hasenat tarafı bir artsa / Benim günahım kötü işlerim var

00:45:00 Benim bir artım / Tutabildiğim / Bilmeden de nasıl olacak / Şu anda ben kendimi / İki üç fazla / Amellerim tartıldığında

00:46:00 Bunu inanarak mı söylüyorum? / Mûteber yemîn üç tâne / Üçünü de ettim / Sakın yanlış anlamayın / Belki bu iftardan önce ölseniz

00:47:00 İlk girenlerle giren / Sizin adınıza bunu umarım / Herkes kendi hesâbını kendi yapacak / Buyuruyor ki / Âzâd olmak için / Buradan kaçtık / Sâlih bir amel gösteremedik

00:48:00 Hayırda öne geçenler / Yarın gece / Yirmi dört saat / Yirmi dört milyon / Olmadı son gece / Başından sonuna kadar

00:49:00 Kalmayalım kardeşim / Ramazan ayında dört hasleti / Çok yapın / Onuncu güne geldik / Tekrârı verilen / Az kaldı / Çoğun en azı üç yüzdür

00:50:00 Râzı edince azâb kalır mı? / Allâh senden râzıysa / Sana bir kere rahmeti ile nazar ederse / Allah bir kuluna / Ebediyyen âzâb etmez / Sonumuzu Mevlâ bilir / Son cumartesi yaptım

00:51:00 Keşke bu müjdeyi vereydik / Allâh-u Te’âlâ, Ramazan’ın ilk sabahı / Ümmetlerinde bir tânesini bile rahmetinden / Hepsine bir nazar eder / Allâh-u Te’âlâ’nın görmediği bir şey yok

00:52:00 Onun için bu tarafa bakarken / Nazar kelimesi / Tecellî diyoruz / Husûsiyet atfolunmuyor / Sen Ramazan’ın ilk sabahı neredeydin?

00:53:00 İlk gününün sabahı ne yaptın? / Abdest almadınsa / Yüz dört kitabı getirsem / Lânet bulursun / Oruç nasıl farz

00:54:00 Otuz Ramazan’ı / Nisbeten / Çok tutmayan var / Oruç tutan oranı yüksek / Yarısı ttmaz, kılmaz / Nasıl olacak? / Sabah namazını kılmayan / Bir hareket geliştireceksin

00:55:00 Abdestte yoksun / Rahmette varım / Ne ektin tabağına da / En basit bir Müslüman bile / Sabah namazını kıldıysa / Bu adam / Mazhâr olmuş mu? / Namaz kılanı terk eder / Bir iki namaz konusu yapmak lâzım

00:56:00 Orucun terki demeden / Cinâyette günah / Şirkten sonra / Güneş doğdu üzerine

00:57:00 Allah gazaplanınca / Sen de bir cehennemi gör / Allah hakkında / Rızâ varsa gazap yok / Kaçınılmaz ve kesin / İkisi ile Rabbinizi râzı edeceksiniz

00:58:00 Dört hasletten son ikisini / O kafada olsan / Allâh’ı râzı etme / Cuma gecesi / İkindiden sonra kullarıma seyyie yazmayın / Kabirleri ziyârette de / İkindiden sonra

00:59:00 Bu dört haslet üzerine konuşacağız / On on beş hadîs / Bir iki derste de / İftâr duâları var / Her akşam yapmanızı / Enes Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu duâyı çocuklarınıza öğretin

01:00:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Hocalardan da duymuş değildim / Çocuklarınıza öğretin / İftâr ânında okuyan / İFTAR DUÂSI

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ