MENÜ

Ramazan Özel
15 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 3. Bölüm

00:00:00 Duâ

00:01:00 Duâ

00:02:00 Duâ / Kıymetli kardeşlerimiz / Bir mübârek iftar saatine daha / Cuma gecesine yaklaşıyoruz / Cuma zâten çok önemlidir

00:03:00 Fazîletine fazîlet katılıyor / Perşembe ikindiden sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e gönderirse / Dinlemeyen kaçırır / İbnü Beşküvâl / Kitâbu’l-Kurbe

00:04:00 Kulağına şu an bizden / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor / Ben de o ümmetimin / Oruç ağzımıza / Selâm ne demek? / Bütün gökten yerden gelecek âfattan / Senedli isnâdlı

00:05:00 Ebû Dâvûd’dan okuyayım / Selam okursa / Kabrimin yanında şartı koşmuyor / Yedinci kattan / Kömür mâdenlerinde çalışan / Ben buradan göndereyim

00:06:00 Gönder / Kaçırmayalım bunu / Sizle berâberiz / İkindinin müstehab vakti / İkindiyi kılar kılmaz / Allâh’ın rahmeti, bereketi

00:07:00 Bu duâyı sana o yaparsa / Sen ne diyorsun / Çok büyük bir iş var / Herkes canlı yayın yapar ama / Direk arz edilecek / Allah yolunda öldürülenlere / Bütün şehitlerin peygamberi / Hiç ona ölü denir mi / Selefî-vehhâbî

00:08:00 Sizden fayda / Bütün faydalar ondadır / SELÂM

00:09:00 SELÂM

00:10:00 Bizleri tanıyor, biliyor / Her sabah akşam amelleriniz / Ne yapıyorsanız / Amellerinizi hayırlı bulursam / Hayırlı amellere

00:11:00 Amellerinizi kötü bulursam / Lânet okumam / Hayâtım da sizi için hayırdır / Ey benim ümmetlerim! / Cuma günü / Parlak gecede ve nurlu günde

00:12:00 Çoğun en azı üç yüzdür / Dün okumaya başladığım / Ramazân-ı şerîfin / Biraz beyân etmek istedim / Onunla ilgili

00:13:00 Sizde istifâde edersiniz / Teşvikle iş yapan adamız / Bu kadr iyilikleri var / Yaratandır / Velînimet / İnsana da deniyor / İnsan, nîmetin sâhibi olamaz / Babam çok meşgul adam

00:14:00 Burhan eniştem / Deniz Subayı / O benim velîm oldu / Allâh-u Te’âlâ îmân edenlerin velîsidir / Mütevellî Heyeti / Vâlî

00:15:00 Mütevellî kimdir / Şüpesiz benim velîm / Hûd Aleyhisselâm’ın sözü olarak hatırlıyorum / O Allah ki kitâb indirdi / Yüz yirmi dört kitap / Kitapları indiren Allâh

00:16:00 Sâlihlerin işlerini / Maddî mânevî / Ben sâlih miyim / Peygamberler / Onun için kâfirlere / Beni öldürmeye kast edin / Onların işlerini üstlenir / Naklen okuyoruz / Sâlihlerden olduğunu iddiâ edemiyorsun

00:17:00 Umûmî velâyet / Birinci basamak / Takvânın üçüncü basamağı / Bütün âyetleri okumuyor muyuz? / Îmân edenler diyor

00:18:00 Mukarreb demiyor / Mücerred îmân edenler / Sizde inkâr etmezsiniz / Birine inanır / Mücerred, sırf / Ben onların velisi / Birinci basamak

00:19:00 Allah onun velîsiyim diyor / Îmanlı ise / Sonra o îmânın / Allah onları çıkartır / İslâm’ın nûruna / Ama îmansız adam / Zifiri karanlık / Beni kim yarattı / Faturayı kime ödeyeceğim

00:20:00 Düştü karanlıkların içine / Vesîle arayın / Kur’ân’ı peygamberden aldık / Peygamberi aradan çıkaranın / Kimine inanırız / Şeksiz şüphesiz

00:21:00 Deistin îmânı olabilir mi? / Allâh’a inanmamakla / Altı esâsın hepsi / Biz o kâfirlere alçaltıcı / Böyle bir soru sorulabilir mi / Birini bile inkâr hepsini inkâr

00:22:00 Bir adamın âmentü esaslarına / Hepsine îmân ettim dedikten sonra / Bu noktada Allâh’ın umûmî velâyetine / Çünkü Allah / Sâhibidir / Kimin Mevlâ’sı yok

00:23:00 Ben onların Mevlâ’sıyım diyor / Kim ihrâc edebilir / Adama lânet edemezsin / Alçak muamelelere / Allâh-u Te’âlâ ona bukağı takmayacak / Burnuna halkalar takmayacak / Cehennemde onları yüz üstü süründürmeyecek

00:24:00 Yedi bin sene / O Müslümana Allâh-u Te’âlâ / Îman ne demek / Bak şimdi, görüyor musun? / Kitaplar girer / Ama amel söylemiyor bak

00:25:00 Âmenerrasûlü / Âhiret günü var / Her şeyi kaderle yarattık diyor / Fıkıhla ilgili / Namazın beş vakit olduğu / Zekatın kırkta bir olduğu / Nasıl amel edeceğin

00:26:00 Kitap gönderdim diyor / İşte onlar sıddıkların ta kendileridir / Şartlara / Kuru kuruya îmanla / Diğer ümmetlere şâhitlik / Kâfirler

00:27:00 Allâh’a ve rasûlüne îmân edenler / Daha birçok âyet-i kerîmede / Fâtır Sûresinde olacak / Îman edenlerden / Onlardan orta giden / İyi ameli kötü amelle karıştırmışlar

00:28:00 Bütün hayırlarda / Müttakî kullar / Üç sınıf olarak beyân ediyor / Kur’ân’a vâris kıldık / Kur’ân’a inanan / Seçtiğimiz kullar

00:29:00 Îmanda seçilmiş / Müslüman günahı kadar / Her günahkar / Ama kâfirlerden dilediğime / Takvâ sâhiplerine rahmetimi tahsis edeceğim / Kalbinde zerre kadar / Cehennemden çıkarın

00:30:00 Hardal tânesi kadar / Bunlar sahîh / Ne kadar günahkar olsak da / Îman şartları içerisinde / Kâfir ebedî cehennemden çıkamayacak / Nefsine zulmeden / Orta gidiyor / Hayırlarda sâbik

00:31:00 En ziyâde yaklaştırılmış kullar / Hepsi de cennete girecek / Adn cennetleri onlara âittir / Üçünü de ayırmıyor / Tesniye demek / Üçü de giriyor

00:32:00 Kul ile Rabbi arasında / Biz işimize bakacağız / Boyunların cehennemden âzâd olduğu / Bu gece af olmayan / Ramazan’da af olmayan / Hutbe için çıktığı

00:33:00 Size bir şey söyleyeceğim / Üçüncü basamağa adımını attı / Duânı işitmedik / Ben tam minbere adımımı attım / Cebrâîl Aleyhisselâm / Dıhyetü’l-Kelbî

00:34:00 Cibrîl Hadîsi / Onu geri çevirin / Bulamasınlar da / Ddiler ki: Bulamadık / O Cibrîl idi / Birincisinde ne duâ etti? / Anne babasının ikisine / Öksüz olur, o başka

00:35:00 Onlara yetişmiş ama / Hayır duâ alamamış / Bu adamın Allâh’ın rahmetinden uzak olsun / Anne babaya karşı gelmek / Ne kadar tehlikeli bir mesele / Yerleri gökleri sevap doldursa

00:36:00 Cibrîl Aleyhisselâm beddua etti / Senin adın kimin yanında okunursa / İsmini duydu / O da Allâh’ın rahmetinden uzak olsun

00:37:00 Günahlarını affettiremeyen / Terâvîh namazları / Bu kadar müjdeler artmış / Böyle bir zamanda af olmuyor / Alnını secdeye değdirmiyor / Bu duâ reddolur mu / Ne zaman af olacağız

00:38:00 İstifâde edelim / Herkes ölüyor gidiyor / Kazık çakmayacağımız kesinleşti / Ne zaman olacağı da belli değil / Bir günde yedi yüzden fazla / Makine gibi çalışıyordur

00:39:00 Hem estağfirullâh söyle / Yüz kere sübhânellâhi vebi hamdihi / Ağaçların yapraklarından fazla olsa / Rabbimizi tesbîh etmek

00:40:00 Mevlâ zikri, zikrolunmayı çok seviyor / Merhametle anarım / Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım / Dudaklar oynuyor / Ben onunla berâberim buyuruyor / Kimine lâneti ile / Zikredene de

00:41:00 Feyiz yağdırıyor / Zikretmezsen / Bunalıma girersin / Son beş dakîka / Birkaç iftar duâsı / Kadr Gecesi

00:42:00 İlk gece geçti / Dokuzuncu gece hakkında rivâyet var / Bu gece Kadr Gecesinden efdal / Kadr Gecesinde / Müslümanlara kin tutanlar / İstisnalar var

00:43:00 Allâh-u Te’âlâ Cuma gecesi bütün Ehl-i İslâm’ı / Berâ b. Âzib Radıyallâhu ‘Anh

00:44:00 Ramazân-ı şerîfte bulunan bir Cuma gecesi / Bu cumanın / On bir aydaki cumalara üstünlüğü / Ramazan’ın diğer aylara üstünlüğü / Ramazanla ilgili

00:45:00 On bir ayın sultânı / İşte Ramazan ayında / Ramazân-ı şerîf ayı / Ramazan’daki Cuma / Ramazan ayı

00:46:00 Bâzen ilk gece Cuma ile girerse / Bu riske atılacak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Özbekistan / Kusem b. Abbâs

00:47:00 Ramazan ayının her gecesine / Çorba sıcak mı / İftar saatinde / İftar olup geçerse / Bu zarardan dolayı

00:48:00 Beş on dakîka / İstanbul’a göre konuşuyorum / Ağzınla zikredebilirsin / İftar saatinde / Yarın gece de olacak / Cehennemden beraetini alan / Bir milyon kişi / Bu iftardan evvel ölse

00:49:00 Her kula cennet lazım / Hepsine cehennem vacip olmuş / Cehheneme girmesi kesinleşmiş / Burada başlıyor / Ama bu iftar saatinde / Bir milyon kişi

00:50:00 İki milyarda / Ehli Sünnet dışına çıkarsan / Îmânı düzgün olan / Ama bir milyonda / Onlar da mükellef değil / Müslüman âleminin / Ama müjdeye bak / Cuma gecesi ne zaman? / Burada da söylemiş

00:51:00 Cuma gecesi bu gece / Sekize on kala iftarsa / Dokuza on kala / Böyle gidiyor / İmsak / Sekiz saat falan / Her saat başı / Cuma gecesi

00:52:00 On on bir saat / Daha imsak / Sabah namazı da çok geri geldi / İki saatten fazla fark var / Bu gece nereden baksan sekiz milyon / Cehennem paklar

00:53:00 Cuma gecesi hürmetine / Bu eder sekiz milyon / Geceden gün / Sırf cumaların / Buraya başını sok / Cuma haftanın kalbi / Ramazan senenin kalbi / Bir haftayı tertemiz eder / Ramazan / Bütün sene

00:54:00 Ramazan senin kalbi / Mutlaka ama mutlaka / Bu geceyi çok iyi değerlendirmemiz / Yetmiş kere istiğfâr

00:55:00 İSTİĞFÂR / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem iftar ederken

00:56:00 Bu duâ / Kitaptan da bulursunuz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem iftar saatinde / Duânın mânâsı / En mühim duâlardan biri / Enes Radıyallâhu ‘Anh

00:57:00 Annesinin kendisini doğurduğu gibi / Bunu çocuklarınıza öğretin / Allah bununla duâ edenin / Dünyâ işlerini yoluna koyar

00:58:00 Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • Ahmet Timur
    16 Nisan 2021 11:11
    Selamün aleyküm Cübbeli Ahmet hoca'nın peygamber efendimiz'e okuduğu selam zikrini'nin okunuşunu yorum kısmına yazabilir misiniz? Size zahmet
YORUM YAZ