MENÜ

Ramazan Özel
11 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 28. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Mescid-i Aksâ’da / Kuds-ü şerîf / İki milyar İslâm âleminin

00:01:00 Bu daha büyük bir sorun / Bir buçuk iki milyar olup da / Gazze’de var / Açık hava hapishanesi / Onların da evlerini işgal ediyorlar / Kaç senedir biz burada oturuyoruz

00:02:00 Dünyânın gavuru / Kâfirler / Davarlar gibidir / Cenâbet herifler / Onu geç, onu biz kırk senedir / Onlardan

00:03:00 Bizim bâzı bürokratlar / Vatikan’ın / Papa seçimini bile Yahûdî tanzîm ediyor / FETÖ’yü görmüyor musun? / Papa’ya hazretleri diyordu

00:04:00 Küfür tek millet / Kâfir mi? Kâfir / İslam’da tek millet / Ancak îmân edenler / Allâh için yardım istiyorlar / Bâzı televizyonlar

00:05:00 Türkiye! Bize yardım edin / Şehîd olan çocuk / Gösteri yapan / Yahûdî konsolosluğunun önüne / Hamas gider / Maddî destek alır falan / İran aslâ İsrâil’le çatışmaz

00:06:00 Hep Müslümanla çatışır / İran’ın bir Müslümana faydası / Kur’ân’a eksik demediğimiz için / Ne Ramazan’ın bize uyar / Terâvîh yok

00:07:00 Kırk senedir / Amreikan ihtilâli / Şâh gönderildi / Amerika’nın bâzı projelerine uymadığı için / Bunun da nedeni / Gavurlar onunla, onun eliyle kotarıyor / Ehl-i Sünnet’e zulmediyor

00:08:00 Geç bu işleri / Türkiye’de de bâzı bürokratlar / Yahûdîler neden anlar / Varsa gücün / Silahlı mücâdeleye girişebiliyor musun? / Görünüşte birbirini tutuyor gibi görürsün

00:09:00 Yaratan Allah’tan / Gruplandırmak / Sultân Abdülhamîd / Bunların bu kalplerinin dağınıklığından / İşgalci bir yapı var / Amerika’da falan / Araplara acıdıkları için değil de

00:10:00 Günümüzü göreceğiz / Kendi aralarında böyle bir ihtilaf görülüyor / Gazze şeridinden atılan bir roketle / Onlar, İsrail kendini savunuyor diyor / 178 kişi / O roketi de attırmak sûreti ile

00:11:00 O lafı ona dedirttirebilmek için / Bu da ayrı bir plan / Adamların evine geçiyor / Amreika’nın sözcüsü / Bu adam güçten anlar

00:12:00 Bâzıları da siyâset adamlarından / Doğru söylüyorlar ama / Maddî-mânevî / Erbaka hoca / Demirel / Genelkurmay Başkanı’na tâlimat vererek / Haramlardan sakınacaksın da

00:13:00 Çok az bir nüfusu var / Maddî plan da bâzı güçleri gözüküyor ama / Ama Suud’un açığı var, Katar’ın açığı var / İslam ülkelerindeki liderler / Gücümüz zâyi olmasın

00:14:00 Yahûdî’nin lobileri çok güçlü / Kuzenini vurdururlar / Osmanlıdan sonra bu coğrafyada huzur yok / Vehhâbî hareketi ile / İngilizlerin / İki yüz elli senedir / Araplardaki hâkimiyetini kaybettiği

00:15:00 Osmanlıya hıyânet etmeleri / Vefâsızlık / Çok ağır veballer / Ekserî halk buna katılmadı ama / Bütün Arap coğrafyasında / O gün o hıyâneti yapanlarda / Müslüman halk

00:16:00 Hiç geri durmuyorlar / Kendilerini bombadan silahtan kaçırmıyorlar / Küçücük kulübesini / Altı milyon dolar / Şuur kalmamış / Maddî menfaat anlayışı / Kutsal değerler / Herşeyi satacak / Herkesin / İstisnâları vardır

00:17:00 Kimisi milyar doları düşünür / Onun dünyâya bakış açısı / Bugün bu hâle gelmişiz / Silah gücüyle / Arap Birliği / İslam Birliği / Buınların çoğunun başındaki

00:18:00 Dünyâ bankalarında / Yemen’den çık / Katar çok mu şey / Dünyâ da yatırımları var / Dünyâ kimin elinde / Onun için Kudüs meselesi çözülemiyor / Hazreti Mehdî / Beş sohbetim oldu

00:19:00 Son bir tânesi üç buçuk saat / Ramazan’da tâkip edemezler diye / Mescid-i Aksâ’da imam olacağı / Orada sultası kalmayacaktır / Rabbin îlân etti / Yahûdîler rahat durmayacak / Afrika’daki Hıristiyan

00:20:00 Afrika’da oradan çekiyor / Bütün insanları / Değiştirdikleri Tevrât’ta / Yazıtlarda uydurmuşlar / Onlar size hizmet edecekler / Nesillerini kurutun / Böyle bir cânîliği

00:21:00 Şu anda ellerinde bulunan / Sabah namazını kılmamız gibi / Allah’tan sevap kazanacağım diye / Bununla masaya oturalım / Rüyâ mı görüyorsun? / Sapık dîni / Sözde kitabı / Bunların elindeki / Tahrîfe uğramış

00:22:00 Onun bir menfaati yok / Ondan evvel başladı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Tevrât’ta recm yazıyor / Zengin yaptığı zaman / Krâliyet âilesinden biri yaptığı zaman / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:23:00 Mevlid Gecesi anlattığım / Çocukken evini ziyârete gittiği / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ile ilgili tahrîfât / On kadar haham bu işi kotardı

00:24:00 Türkiye’de hâfız bol vardır / O değiştirilemiyor / Deccâl’in sıfatları / Kâfir kalmasına, cehennemlik olmasına / On yahûdî bana îmân etseydi / Bu iş meydana geldi

00:25:00 Çözümsüz gibi görünüyor / Müslüman milletler olsun / Şuurlu değil / Menfaat düşkünü olmaları / Açığı olması / Bilmem nerelerde / Yahûdî’ye karşı / Halkları salsan bıraksan / Tükürüğü ile boğar

00:26:00 Şâm zâten Kudüs bölgesi / Etrâfını mübârek kıldığımız / Bütün Suriye Halep / Bütün zeytin ağaçları / Kudüs’ün Mescid-i Aksâ’nın / Pkk sorunu

00:27:00 Hdp’yi kürt sorunu olarak mı görüyorsun? / Militan yapmışlar / Türkiye’nin verdiği bu mücâdele / Yahûdî sorunudur / Üç yüz bin küsur Müslüman / Çünkü onlar / Orası düştüğü zaman

00:28:00 Üçüncü Harem-i şerîf / Kutsal addedilmesi / Çamlıca Camii de kutsal / Mescid-i Aksâ’da kılınan bir namaz beş yüz namaz kadar

00:29:00 Sevap artışı var / Gelecek günahları bile / Kutsallık derken / Allâh’a secde edilen / Üç mescidin dışında / Senin bu mahalledeki / Süleymâniye’de de kılsan

00:30:00 Tunus’ta da kılsan / Karaviyyîn / Mescid-i Harâm / Mescid-i Nebevî / Mescid-i Aksâ / Herkes elinden geleni yapsın / Öyle yok

00:31:00 Yedi sekiz miyonla mı baş edemediniz / Oraya doğru gidiyor olay / Armageddon / Mete YARAR / Anlayanlara soruyorum / Benim işte o beş dersimi dinlerseniz / Bunun hazırlıkları / Gelişmeler hızlı oluyor artık

00:32:00 Ama şimdi öyle değil ki / Bütün dünyâyı sarıyor / İnsanlar vızır vızır / Kıtalararası / Bütün şerler / Daha kolay dağılıyor / Yüzlerce sene olarak beklememek lâzım

00:33:00 Dört yüz milyon / Bu nokta nazar-ı i’tibâra alınıdığı zaman / Herkes etkileniyor / Dünyâ nüfusunu beş yüz milyona düşüreceğiz / Müsümanlar da avanaklığına doymasın / Aşılar kısırlık yapıyormuş

00:34:00 Ayağını yorganına göre uzatayım derken / Evde donacak mıyız? / Millet bunun derdine düşmüş / Sonra Kudüs’ü işgâl edebileceksin / Bir kânun çıkıyor / Allâh’ın kânunlarına / Osmanlı / Selçuklu

00:35:00 Bin dört yüz senedir / Osmanlı ecdâdımız / Son yüz elli senedir / Bütün Arap âlemi / Yahûdî’nin çizmesi çiğniyor / Geçen Mescid-i Nebevî’de / Irzlar nâmuslar

00:36:00 Bunun kimisini Amerikalılar yapmış / Haş-i şa’bî / Kâsım Süleymânî / Şehit diyen avanak beyaz sakallı / İran bir çıkış yapar diye bekleyenler / Suriye’deki

00:37:00 Irak’ta İran’da / Ne yapabiliriz / Duâ / Haramlardan sakınan / İslam âleminin / Hazreti Mehdî’den evvel / Bu iş artık böyle zorluğa doğru

00:38:00 Hangi zaman gelir üzerinize uğrarsa / Bir dahaki Ramazan / Rabbinize kavuşuncaya kadar / Duâyı terketmeyelim / Mehdî beklentisine girip / Sen kendi çapında

00:39:00 Aşağıdan yukarı genileyen çerçevede / Evvelâ zâten / Bun yapmayan adamın / İslâm’ı doğru yaşarsak / Siz Allâh’a yardım ederseniz / Şu anda bize yardım etmiş hâli mi?

00:40:00 Kudüs niye bu halde / Mekke Medîne niye bu zındıkların elinde? / Doğu Türkistan / Yemen / Keşmir / Hindistan Pakistan / Suriye

00:41:00 Önü deniz / Mavi Marmara / İlaç götüren / Engelledi / Bu kadar İslam âlemi / Şu âyeti anlasan

00:42:00 Bir defa şunu okuyalım / Allah size yardım ederse / Bu âyet mi? Âyet / Ayasofya’ya girin / Tayyip Bey’in / Bir âyet yazılmış / Kocaman bir hat / Yeni açılıştan sonra konulmuş

00:43:00 Gâlip durumda mıyız? / Mağlup durumdayız / Allah size yardım ederse / Hâşâ / Allah’tan başka gâlip yok / Bütün işlerinde gâlip gelen / el-Hamrâ saraylarında

00:44:00 Endülüs İslam Devletini / Bütün duvarlarda / İslam hattı tabî / Gâlip ancak Allah’tır / Niye Endülüs battı / Sen o saraylarda / Şiir edebiyat adına / Ben size artık / Gavurlar artık çok güçlendi

00:45:00 Allâh-u Te’âlâ buyuruyor ki / Ben gönderiyorum / Ben size peygamber gönderiyorum / Yöneticileriniz / Çalgılar çengiler / Herkes günaha batıyor / Titos

00:46:00 Mûsâ ‘Aleyhisselâm’ın / Allâh-u Te’âlâ yardımı iki şartla / Onlardan evvel geçen / İşte Selçukluyu / Sahâbe zamânında / Semerkand Buhâra’da sahâbe yatıyor

00:47:00 Sahâbe zamânında fethedilmişti / İslam Dînini / Mescid-i Aksâ’nın içinde / Allah sözünü bozar mı? Bozmaz / Ben gittiğimde de / Sabah namazında

00:48:00 Bir saf cemaat yoktu / Sabah namazı emandır / Üstâdımız Mahmud Efendi / Allah alır buyuruyordu / Yahûdî’nin eline geçeli çok oldu / Nûr Sûresinin âyeti

00:49:00 Biz korkuyoruz / İki parti hâriç / Büyük Birlik gibi / Herkes bunlara yaranmaya çalışıyor / Aday olmaları / Biden gelecek de / Hdp kapatılsın lafı çıkıyor / Hükümet zâten tamam

00:50:00 Ne insan hakları / Çünkü burada / Arz-ı mev’ûd / Bu konu Kudüs’ten ayrı düşünülemez / Sorun Fırat’la Nil arasını / Önümüzdeki süreçte / Nüfusu az, fonksiyonu çok / Paranın başını tutmuş / Hırslarına yenik düşmüyor

00:51:00 Yemiyor, içmiyor / Onlarında zenginleri var / Güyâ dînî geçinen / Üstün olmak içinde / Zevkinden / Sadâkat gösteriyor / Ama Müslümanlar / Lüksten vazgeçemiyor

00:52:00 Bu israf, bu tüketim / Kültür emperyalizmine / Allah sana demişki / Îmân edip sâlih amel işleyen / Kur’an bize vadetmişti / Gazetede işçi îlânını görüp / Para da sana uygun ama

00:53:00 Üstünde şartlar var / Köyden çarıksız gelmişsin / Üç tâne müjde / İmam-hatip de İlâhiyatta deist ateist / Beş vakit namaz bitmiş gitmiş

00:54:00 Zekat tam veriliyor mu? / Ayasofya’mıza / Yukarıdan aşağı ne diyor acabâ / Allah doğru söylüyor / Ama biz bugün / Allah bize yardım etmiyor / Ey îmân etmiş kullar

00:55:00 Allâh-u Te’âlâ muhtaç mı? / Dînine yardım ederseniz / Allâh’ın dînini / Nerede bu faaliyetler / Hadîs sana söylüyor / Birbirinize namaz kıl demezseniz / Olmadı kalbinle

00:56:00 Sen bu faaliyeti yapmazsan / Bir tâne reddiye yapan hoca yok / Diyânetten açıklama yapan yok / Ankara İlâhiyatta / Ona sen yanlış konuşuyorsun diyen yok / Habertük onu ne bilsin / Şeriatsız konuşuyor

00:57:00 Cuma hutbelerinde / Ne anlatılıyor / İşte bunu yapmazsanız / Duâ etse / Duâları kabul olunmayacak / Bütün ümmete / Daha üzücü bür olay / Korona / Aşı / Çok zor bir sorun

00:58:00 Şartlar yerine gelmediğinden / Türkiye dolmuş bunlarla / Yüzde beşle ne olur / Bütün memleket / Üç kişi cemaat / Şeytan onlara gâlip gelmiştir

00:59:00 Koronadan evvel ne idi / Sultanahmet’te kaç kişi var / Şeytan gâlip geldi diyor / İslam hak değil mi? / Îman, amel-i sâlih şartı / Doğruyu konuştuğun zaman

01:00:00 Siz Allâh’ın dînine yardım ederseniz / Allah sizden yardımını çekerse / Şu ülkeden iyiyiz / Kendini avutmasın / Dünyâ menfaatine düştük / Başörtülü kadınlar / Kalanlar çok oldu

01:01:00 Peygamber gururlandı diyeni / Hakkı söyleyen kaç kişi / Peygambere hakâret / Kur’ân’a hakâret / Fransız / Allah bizden yardımını çekti / Bu revâ mıdır?

01:02:00 Din emniyetini / Oradakiler de kılar / Bütün dünyâda / Ecdâdımız / Îman amel-i sâlih / Yüz yüz elli senedir bu yardımını çekmiş / Şurada yüz elli senelik bir zaman diliminde

01:03:00 Bu perişanlık / Artık Türkiye’nin içinde / Irak zâten gitti / Keşmir / Ürdün / Omanlıdan sonra / Allâh’ın yardımı artsın / Şu sohbeti bile / Onu diyen bile kalmadı / İş geldi geldi kapımıza dayandı

01:04:00 Bizi evimizden çıkartmayacak mı? / Sana da diyecekler çık evinden / Daha bunu anlamamış ki / Bütün ümmetin meselesi / Kudüs’ün son sâhibi / Yeter mi? / Güç ister / Ben yardım edersem / Allah’tan sonra size kim yardım edebilir

01:05:00 Ben yardım ettirirsem / Hak ettiniz / Gavur kendi sapık dîni için / Kendi dâvâsına / Sabah namazına cemaate gidemiyorsunuz / Doğru teşhis / Namaz kılmayan

01:06:00 Allah bize yardım ederse / İftarlık veriyoruz / Adamı o açık hava hapsihaneisnden nasıl kurtaracağız / Bunlar pansuman tedavisi / Bunun için çok kuvvetli olmamız lâzım / Bizim Allâh’a dönmemiz lâzım

01:07:00 Allah’tan ümit kesilmez / Arkadaşlar paylaşmışlar / Ne kadar okuyabiliyorsanız / Bu çok önemli / Hacı Mahmud Efendi / Ali Haydar Efendi’den almış / Arkalarını dönüp kaçacaklar / Bunların hepsi

01:08:00 Ramazan çıksa da / Artık Cuma gecesi / Mübârek geceye alacağız / Yatsı namazlarını kılalım / Bayramın birinci gününün akşamında / Yahûdînin üzerine / Hangisini okusanız / Yaratan ancak Allah’tır

01:09:00 22:30 / O zamana kadar / Birbirinizle paylaşın / Bir nenenin bir dedenin / İyiliği emeredeceğiz / Sohbetlere insanları dâvet edeceğiz / Bu gece son gece

01:10:00 Çok sahîh / Son gece bütün ümmetim toptan affedilir / Son terâvîh / Bayram gecesi / Bu gece son gece / Bayram gecesi şevval gecesi / Kadir Gecesi mi? / İşçiye ücreti ne zaman verilir?

01:11:00 Alnının teri kurumadan / Bu gece de terâvîh kılarsak / Son gece bütün ümmetim mağfiret olacak / Geçenlerin tümü

01:12:00 Son gece olduğu zaman / Otuz çektiğinden / Son gece olduğu zaman / İki yüz elli milyona / Şimdi olsa cehenneme girecek / Yarın da oruç var / O kadar âzatlı var / Hazreti Ali Efendimiz

01:13:00 O kuluna nidâ eder / Allâh-u Te’âlâ o kuluna / Cennetin nimetlerinden yiyebilirsin / Ben senin Rabbinim / Gökten görevli melek / Bu kullarım / Cehennem değmeyecek

01:14:00 Ümmet-i Muhammed’den / Terâvîh kılıp oruç tutmayan / Bu gecenin terâvîhı / Duâ

01:15:00 Kudüs’e Duâ

01:16:00 Kudüs’e Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ