MENÜ

Ramazan Özel
10 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 27. Bölüm

00:00:00 Ramazân-ı şerîf’in sonlarına yaklaştığımız / Yirmi dokuzuncu gece

00:01:00 Onun için bu geceye dikkatinizi çekiyorum / Bu mübârek gecede / Ebû Hureyre Radıyallâhu ‘Anh / Bizim Hâfız Münzirî / Üstadımız Hacı Mahmûd Efendi / İsmâ’îl Isbahânî

00:02:00 O eserinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Ramazan’ın ilk gecesi olduğu zaman / Ramazan’dan evvel

00:03:00 Son cumartesi de bâzı şeyleri / İlk gecenin fazîletleri / Haftalık mu’tâd sohbet / Perşembe / Bayram zâten / Perşembe günü bayramın biri / Otuz Ramazan

00:04:00 Muhabbet olsun da / Telefon bile etmek / Bu kadar insanı / Ulemâdan büyüklerimiz var / Zaman ister / Perşembe sohbet olmaz dedim / Biz sohbetlerimize / 20:00 gibi düşünüyorum

00:05:00 İlk gecenin önemi / Fakat bakmak / Allâh-ü Te’âlâ her şeyi görüyor / Gece yok, karanlık yok / Bize göre gayb / Gözümüz ulaşmıyorsa ona

00:06:00 Özel tecellî buyurması / Nûrunu parlatması / Feyzini, rahmetini, mağfiretini / Tecellî / Öbür türlü konuşuyorsun / Adam hoca bile olsa anlamıyor

00:07:00 Tecellî: Parlamak / Demin anlattığım / Müslüman olanlar / Ehl-i Bid’at / Âyete inanmayan / Allâh-ü Te’âlâ’nın rahmet buyurmayacağına dâir

00:08:00 Rasûle muhâlefet / Kur’an’da da diyorsa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem nerede bulunuyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bulunduğu taraf / Buna aykırı bir şıkta durursan / Hep mütevâtir konular / Ehl-i Sünnetten hâriç oluyorsun

00:09:00 Ehl-i Sünnet dışı fırkalar / Sahâbenin i’tikâdı / Kıl kadar ayrılmaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ve sahâbesinin / Bir karış ayrılırsa / Âyette de var

00:10:00 Kim olursa olsun / Sizin inandıklarınıza / Sizin inandığınız şey / Meleklere inanıyor / Melekler dişidir diyor / Meleğe inanmak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ve sahabenin inandığı gibi / ‘Îsâ Aleyhisselâm’a inanıyorsun ama

00:11:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem, Allâh’ın ilk muhâtabı / Sen buyurmuyor da siz buyuruyor / Cemaat nereden çıkıyor / Sahâbe-i kirâmın / Vahyin nüzûlüne

00:12:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem zâten mescidin içinde / Vefâtına kadar / Kâbe’nin etrâfında / Medîne öyle değil / Sahâbe cemaati demek / Bunların ictimâları / Sen Rasûlüllâh’ı gördün mü Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:13:00 Eğer yüz çevirirlerse / Sizin inandıklarınıza / Şikâk: Ayrılır / Ayrı bir tarafta, şıkka düşmüşler / Çünkü âyette ne diyor / Çünkü onlar

00:14:00 Onlar ayrı bir şıktadırlar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in emrine muhâlefet edenler / Senin kabûl etmediğin şey / Felan gecenin namazının şu kadar sevâbı

00:15:00 Dünyâda / Ya da âhirete kalırsa / Can yakıcı azap / Âhirette yandılar / Ramazan’ın ilk gecesi / Bu mahlûkâttan / Ebedî azâb etmez / Yetmiş iki fırka

00:16:00 Benim ümmetim yetmiş üç / Ben ve ashâbım hangi yolda / Bugün onlar kıyâmete kadar / Ben ve ashâbım / Dolayısıyla / Allâh-ü Te’âlâ’nın burada / Hoca! Sen de kalkıyorsun

00:17:00 Îmânını kurtarmışsa / Şî’a-i şenî’a / Şimdi Şî’a / Kur’ân’a eksik diyor / Ondan sonra / Sahâbeyi sevmez / Hazreti Ali dışında / Bunu inkâr ediyor

00:18:00 Diğer îman meseleleri / Adamın Ramazan’ı yok ki / Terâvîh’i Hazreti Ömer çıkardı diyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem mescidde kıldırdı / Allah hiçbirine azâb etmez diyorsun

00:19:00 İnsanlara doğru mânâ vermek lâzım / Ramazân-ı şerîf / Allah bir kuluna / İlk gece bana çok acâib bir feyiz vardı / Dün bir soğuk vardı / İlk gece daha bir güzel / İlk gece arayın

00:20:00 Kotaran kotardı / İbâdetle kazanan / Diğer bir hadîs-i şerîfte / Mutlak mukayyede hamledilir / Yetmiş istiğfâr / İstiğfâra yakın

00:21:00 Yirmi dokuzuncu gece olduğu zaman / Bugün yirmi sekizinci gece / Yirmi dokuzuncu gece / Allâh-ü Te’âlâ / Bu yirmi dokuzun / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de / Sekiz Ramazan

00:22:00 Hep yirmi dokuzuncu gece / Yarın oruç var / Çarşamba da oruç var / Aynı zamanda son gece oluyor / Son gecenin müjdesi / Bir de üstüne Cuma / Bu sene olmadığı için

00:23:00 Yarın ki derste / Çarşambanın dersinde / Bayramın gecesi girdiği zamanda / Niye bayram ediyorsun / Gecenin önce girme işini / Son gecenin fazîletleri / Yirmi dokuzuncu gece / Güneş battığı gibi

00:24:00 Ne kadar azâd etti? / Dörtte Cuma geçirdik / Saat başı bir milyon / Yirmi dört milyondan / Dört milyon da oradan / Doksan altı milyon / Cehennemi hak etmiş / O iftardaki

00:25:00 Doksan altı milyon / Yirmi dokuza / Niye ilk geceyi sayma / İlk gece terâvîh başlıyoruz ama / Bu hadîse bakarsan da / O da dâhil olur

00:26:00 Beş Cuma / Yirmi sekiz / Yüz yirmi dört milyon

00:27:00 Emniyet; Küfür / Hüsn-ü zannımız var / İşimizi sağlam yapmak bakımından / Bayram gecesi / Çarşamba gününün dersi çok mühim / Şu ameli işleyen

00:28:00 Allâh-ü Te’âlâ’nın rahmetine ulaşacağız / Yüz yirmi dört milyon / Toptan o kadar azâd eder / Sayı ne kadar az olursa / İşçi alacağız diyorlar

00:29:00 Çaykur’a / Üç bin kişi alacağız / Otuz bin nere / Her iftar saatinde / Ehl-i Bid’ati katmıyorum / Zâten rahmetten mahrum adamlar / İ’tikâdı bozuklar

00:30:00 Bunlar tabi mahrum / Müslümanların çocukları çok / Diyelim ki bir milyar / Her iftar saatinde / O bir milyona girmek / Yirmi dokuzuncu gece

00:31:00 Bir şey yapalım yâni / Kelime-i şehâdeti çok okuyun / Kafada kalsın diye / Buna şimdi kafanı uzatman / Bir de gerçekçi olur / Sâdece cehennemi hak etmiş

00:32:00 Affediyor / Yoksa cenneti / Îmânımızı kurtarırsak / Onun için dertli olmak lâzım / Dertli olan dermân arar / Kimse bir şey anlatmıyor / Ramazan sohbeti yapıyor / Benim kitaplarımdan görmüştür

00:33:00 Hâfız Münzirî / Tercümesi bile var / Çoğu da âyet hadîs bilmiyorlar / Din adına konuşursa / Türkçesi bile var / Kolay mânâ verilecek hadîsler / Kesin kesin / Senin benim / Yirmi dokuzuncu gece

00:34:00 O kadar basit / Duâ / Bu kadar rahmet coştu / Bu geceden ümitsiz olmayalım / Toptanı kadar / Duâ

00:35:00 Bu gecenin terâvîhi / Bâzen anlatabiliyorum / Millet yatar aşağı / Bu geceleri özellikle / Yirmi yedinci geceyi herkes kılıyor / Hemen söyleyeyim / Yirmi dokuzuncu gece olduğunda

00:36:00 Kim terâvîh kılarsa / Allâh-ü Te’âlâ ona çok ecir ve mükâfaat yazar / Eyyûb Aleyhisselâm / Bütün vücudu / Ama çok sabretti / Gerçekten de o bize hakkıyla yönelmiş tamâmıyla yönelmiş

00:37:00 O Eyyûb Aleyhisselâm / Rahıme vâlidemiz / Sen Nebiyy-i zî-Şân’sın / Kaç sene ni’met gördük / İşinden gücünden etti onu

00:38:00 Allâh-ü Te’âlâ’dan niyâz etti / Dilimin zikrine mânî olmasın / Ağır hastalıklar / Dili devamlı zikrediyor / Sıhhatli ömür geçirdim / Yetmiş sene bize âfiyet vermiş

00:39:00 Yedi senede hemen duâ edip / Yetmiş senedir âfiyet / Onun için büyük insan / Ne kadar sevap aldı? / Herkese namazın orucun / Orucu da istisnâ etmiş / Bütün amellerin

00:40:00 Ancak sabrın, sabredenlerin / Baklava yemeye sabredilir mi? / Sabır, canının istemediği şeylere yapılır / Nefse ağır gelen, zor gelen şeyler / İ’tirâz etmediğin zaman / TRT Avaz olacak

00:41:00 Bir kız çocuğu / Kadıncağaz / Otizimli / Ana baba yaşlanıyor / Özürlü çocuğa / Adam da diyor ki / Allah bize iki tâne

00:42:00 Hakkı tavsiye edenler / En meşhur sûre / Âhireti kaybetmiş / Ancak Ehl-i Sünnet’e göre / Namaz, oruç, hac, zekat / Milleti oyalamayacaksın / Kadın zâten / Ne şeklide doğum yaptıysa

00:43:00 O haberi aldığı zaman / Vay anasını da / Kalacak onun bunun eline / Bu kadının durumu ne olur? / Bizim Lazların / Niye oğlun olmadı / On tâne doğuruyorsun

00:44:00 Dilediğine bahşeder / Erkekler de veririm / Yâhut hem erkek hem kız veririm / İkizde de biri kız biri erkek / Canın çıkıyor bu kadar tedâvi

00:45:00 Onun için Müslüman / Gaz veriyor / Karşı tarafı / Darlatıyor / İki tâne sapasağlam / Bir düşündüm diyor / İçimdeki sıkıntı zâil oldu

00:46:00 Buna dikkat edeceğiz / Bunlar ebedî kâr ederler / Bir duâ et de hastalığın kalksın / Yedi sene sonra bir duâ etti / Şeytan bana / Sen acıyanların

00:47:00 Şeytan da musallat / Allâh-ü Te’âlâ’dan izin istedi / Hayvanlar, davarlar / İmtihan etmedin ki / Allâh-ü Te’âlâ’ya böyle müracaat ediyor / Bana izin ver / Ne güzel kul buyuracak mısın? / Onun için Kur’an âyeti bu

00:48:00 Bâ ile ta’diye oluyor / Allah, İblis’e fırsat vermiş / Enkazın altında oğlu / Sürülerini kırdı geçirdi / Bir de bedenine / Ağrıdan sancıdan / Şeytana bana böyle / Ben râzıyım

00:49:00 Çocuklarını diriltti / Sabredenin sonu selâmet / Ne sevap aldı / Yirmi dokuzuncu gece terâvîh kılana / Eyyûb Aleyhisselâm’ın / Nübüvvet

00:50:00 Bu da çok mühim / Bir mislini yirmi dokuzuncu gece terâvîh kılana / O sevâbı sana verirse / Kötülüklerini örter / Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş / Bütün millet

00:51:00 Allah’la iş kolay / Efendi Hazretleri hep okurdu bu beyitleri / Murâd-ı Münzelevî / Kerîmlerle iş kolaydır / Keremlilerin en lütuf sâhibi / Allâh’ın bildiği / Derler yâ

00:52:00 Bâcı hoca hanımlar / Allah affeer, hoca hanım affetmez / Tevbe edersen et / Senin ayağını mı yıkayacak / Bu millet bilirse yandık / Aramızda kaldıktan sonra / Teke tek günahlarını sayıyor

00:53:00 Kulunu muhâsebeye çekiyor / Dünyâda bu günahlarını örtmüştüm / Bugünde ancak ben affedebilir / Hesaptan çıktı / Adamın günahlarını öyle bir / Bütün günahlarını ikrâr ettiriyor / Helâk oldum

00:54:00 Ama öyle değil işte / Seyyiâtını setreder / Bizim kötülüklerimizi setretse / Yirmi dokuzuncu gece olan bu gecede / Bu mübârek gecede yapılan secdeler / Kırk tâne secde

00:55:00 Sünnetleri de kılmayan oluyor / Gevşeklik eden olabiliyor / Her rekatta iki secdeden / Ebû Sa’îd Radıyallâhu ‘Anh / Kaynakları çok / Gece veyâ gündüz saatlerinde

00:56:00 Bir mümin namaz kılarsa / Tevbe namazı kıldın / Bir gecede kılarsa / Bin beş yüz hasene / Altmış bin hasene ediyor / Sırf terâvîh / Hepsi gecede kılınan namazlar

00:57:00 Onları konuşmuyoruz / Kıyam, kıraat / Salli bârik / Secdede / Sübhâne Rabbiye’l-‘Alâ / Altmış bin hasene / Âyet-i kerîmelerde

00:58:00 Ancak onlardır felâha erenler / Sevap sağa koysa / Yüz de günah var / Yüz binlerce ağır gelse / Başa baş gelse / En az bir ağır gelecek

00:59:00 Öyle adam olacak; bir sevâbı eksik / Allâh-ü Te’âlâ buyuracak / Denk gelince / Milletvekili seçimini mi kaybediyorsun / Burada para ne lâzım / Ramazân-ı şerîf’te

01:00:00 İki üç gece sonra / Ramazan’da bin beş yüz hasene / Dahası var / Cennette ona kırmızı bir köşk / Kırmızı yâkut / Altmış bin kapısı var / Kırmızı yâkutla bezenmiş / Sarıya kırmızı

01:01:00 Altmış bin kapı / Kaç secde yapıyorsun / Kırk tâne kırmızı köşk / Gece veyâ gündüz

01:02:00 Şimdi gece veyâ gündüz / Sünnet kılsa / Hepsinde secde var / Allah cennette bir ağaç dikiyor / Beş yüz sene / Cennette bir ağaç var / Sonra onu kesemez / Ramazân-ı şerîf’in bereketine / Allah bir ağaç dikiyor / Demek ki sen cennetliksin / Yatırımı olmayan yere giderse

01:03:00 Âhirete yatırım / Buyuru bu taraftan / Beş yüz sene ne demek / Beş yüz sene bitiyor / Burası cennet / Eni yerlerle gökler kadar / Duâ

01:04:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • misafir
    11 Mayıs 2021 17:55
    YARABBİ ümidimiz ancak sanadır sonsuz rahmetine fazlu keremine sığındık.CÜBBELİ HOCAMIZdan biz razıyız sende razı ol yarabbi biz ona şahidiz 30 senedir hocamızı dinler amel etmeye gayretteyiz cübbeli hocamızıda hissedar eyle başımızdan eksik eyleme amiiinn.semiğna ve edağna.işittik ve iman ettik nefsimizin şerrinden sana sığındık bizi Hz. Peygamberimize sav. bağışla şefaatına nail eyle amiiiiiiiiiinn ecmain
YORUM YAZ