MENÜ

Ramazan Özel
02 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 19.Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Son on gecelere giriyoruz / Son on geceler olmak bakımından / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:01:00 Mescid’e sererdi / Kadr Gecesini taharri etmek için / ey benim ümmetim / Seksen üç sene / Sâdece o gecede yapılan ibâdet / Topladığın zaman Nûh Aleyhisselâm’ın da ömrünü geçer

00:02:00 Bütün ibadetlerinden / Dünyâya gelmek bakımından sondayız / Bu lütf-u kerem meselesidir / İstediğime veririm / O arada geçen

00:03:00 Bu ümmetin ömrü azdır / Mûsâ Aleyhisselâm’ın ümmeti / Bâzı kere daha da uzuyor / ‘Îsâ Aleyhisselâm’ın ümmetleri / Öğlen ikindi arası da / Bizim ümmet geldi / İkindi ile akşam arası kadar

00:04:00 Yine öğle ikindi arası kadar değil de / Üç saat falan / İkindi’nin vakti / Asr-ı sânî / İmâmeyne göre / Çaykara’nın köylerinde / Karadeniz’in köylerinde

00:05:00 İkindinin vakti en az kırk dakîka sonra oluyor / Bâzı özel yerler bu takvimi yapmışlar / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de / Bizim ümmetin vakti

00:06:00 Ben Habîbimin ümmetlerine / Onlar daha uzun ibâdet yaptılar / Onlar çok uzun zaman ibâdet yaptılar / Akşamda güneş batmaktan kinâye / Yetmiş ümmetten sonra geldiniz / Âdem Aleyhisselâm’dan beri

00:07:00 Yetmiş ümmetten sonra geldiniz / Yetmiş ümmetin Allah katında en hayırlısı / İkindi akşam arası / Zâten İmâm-ı Âzam’ın / İki saatten bile aşağı düşüyor / Ömrümüz az

00:08:00 Her amele iki Uhud dağı kadar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Biz onlardan daha uzun zaman / Ruhban sınıfı / Şerî’atı bozmadan / Onlar mübârek adam / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem gönderildikten sonra / Kendi dinlerinden teberrî / Abdullah b. Selâm Radıyallâhu ‘Anh

00:09:00 İslâm’a tâbî oldular / Burada diyorlar ki / Nasarâ tâifesinden / Bir mağaraya çekiliyor / Belki özel yerlerde / Bayram’ın gecesi çıkılıyor / Ortalığı ayağa kaldırılıyor

00:10:00 Otuz sene i’tikâf / Başına bulut geliyor / Kabûl olunduğuna / Allâh-ü Te’âlâ her işi ğayba bıraktı / Reddolunmuş adam da / Halbuki herifin Ramazan’ı da / Bağdat’ta bayram yapanların

00:11:00 Gece günah yapsa / Kim silecek onu / Başına bir bulut geliyordu / Eyvâh / Bir âbid otuz sene / Bütün günahlardan kurtuluyor / Zarûrî ihtiyâcı olsa / Devamı oruç

00:12:00 Zor ibâdet yapıyor, bir kîrât alıyor / Fitre 28 lira / Toplasan yaptığımız ibâdet ne kadar / Geçmiş ümmetlerden i’tirâz / Biz daha zor zahmetli / Çok amel de çıkaramamışlar

00:13:00 Hatırladığıma göre / Vaad ettiğim şeylerden bir şey eksik ettim mi / Eksik etmedin yâ Rabbi / Eksik etmedimse / Size vaad edilene

00:14:00 Buna siz ne karışırsınız / Daha ne karışıyorsunuz / Lütfumdan adama / Adamda yapar onu / Çünkü ben ucunu açık bırakmışım / Allâh-ü Te’âlâ dilediğini hesapsız / Milyar dolarları koyacak yer bulamıyor

00:15:00 Binlerce kitap, canımız çıkıyor / İlaç paralarımızı / Çalışmanın zahmetine göre mi / Maddî rızıklarda / Açlıktan ağzı kokuyor / Daha Türkçe konuşmasını bilmiyor

00:16:00 Size vaad ettiklerimden / Be dilediğime veririm / LÜtf-u keremimden kattığım / Onun ümmetlerini tercîh etmişim / On iki yaşımı / Kırk beş sene doluyor

00:17:00 Öbür adam / Otuz sene / Seksen üç sene dört ay / Kimse zayıf rivâyet de diyemez / Son on gecelerin teklerinde / Yirminci gün olduğu için / Son on gecelerin teklerinde arayın

00:18:00 Bu sefer de / Ramazan’ın bitmesine yedi kala / Beş kala / Hadîslerinde bâzılarında / Yirmi dokuz olsaydı / Bu gece çift gece olmuş oluyordu / Bu gece sekiz kalmış oluyordu

00:19:00 Yirmi dokuzsa / Bir de o ihtilâf var / İ’tikâfa niye giriliyor / Otuz olması da kafamızı karıştırmamak bakımından / Bu gece tek gece / Siz nasıl markın euronun / Bütün kitapları karıştırarak

00:20:00 Size sohbet yapıyoruz / Tâze ilimler / Sizlere biraz daha fazla / Birçok insan / Bu hoca bu konuları / Demeseler de ortak olurum / O hayrı yapanın / Yeter ki îmanlı ölebileyim / Bu gibi ilimlerin

00:21:00 İnsan öldüğü zaman / Devâm eden hayrı / Faydalanılan / Bu kadar evlâdım var / Hangisi beni hatırlar / Çocuğumdan torunumdan / Siz beni unutmazsınız

00:22:00 Ben size bu fazîletleri beyân ediyorum / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Abdurrahmân b. Sa’lebe / Bu gecenin terâvîhıni kaçırmayın / Oram kırılıyor / O kadar darlanıyorum

00:23:00 Benim ağır hastalıklarım var / Kılmak lâzım yânî / Terâvîhı kaçıran / Hava ısındı / Sarayburnu / İntihara teşvik edilir mi? / Yirmi birinci gecenin / Sâhib-i Risâletten

00:24:00 Kendi kafasında bir şey konuşamaz ki / Allâh-ü Te’âlâ ona cennette nurdan bir köşk binâ edecek / Cennetin köşkleri / Bir kapısından öbür kapısına / Ihlamur Kasrı / Her tarafı dökülüyor

00:25:00 Allâh-ü Te’âlâ / Bu gece terâvîh kılana / Yedi kat göklerde / Başka mahlûkları da olabilir / Gökte bir karış yer yok / Yedi kat göklerde / Bir karışta bile bir melek duruyor / Kıyamda duran

00:26:00 Sûr’a üflenip de / Secde de bulunan / Son on gece / Otuz üç / Tek sayı üzere / Ama adam / Bizim Türkler / Hoca uyudu herhalde / İmam uyudu herhalde / Beyin kanaması geçirecektim diyor / Hacamat

00:27:00 Sünnette böyle / Âdem Aleyhisselâm / Secdeye kapanmış / Şu anda secdede / Mahşer sabahına kadar da / Her karışında / Bir melek mutlaka bulunuyor / Gökler gacırdıyor

00:28:00 Göklerde ne kadar melek / Balıklar / Denizler / Onların adedince Allah sevap yazar

00:29:00 Terâvîh kılmadın mı derler / O kadar kârdan zarar edersin ki / Kaya ararsın / Kumarda kriptoda / Kafasına sıkan bile var / Çekmek var / Ben nasıl kaçırdım / Ibâdetleri zâyî ettim / Cennet cehennemle ilgili

00:30:00 On altı milyon işçi / Kafam da çalışır ama / İftar vakti evdesiniz / Öyle önemli bir konu var ki / Şu anda da istiğfarla ilgili / Tevbeyle ilgili / Yarın biraz da erken başlayacağız / Yediye on kala

00:31:00 Siz hazır olun / Kırk beş dakîka / Doğru diyorsunuz / İftara yaklaştıkça / Ben Allâh için / Sahurda eski sohbetler / Lâlegül / Başka talepleriniz varsa / Taleplerinize cevap verirler / Yediye on kala gibi

00:32:00 Namaz kılıp duâ etmeyen / şaşırıp kalırsınız / Kitaptan ders hazırladım / Tenâzulü’l-‘ummâl / Kaçırmayın / Bir hafta kalır / Dikkat edelim yâ / Her gün sel gibi âhirete gidiş var

00:33:00 Çok insan ölüyor / Ânî ölümler çok çoğaldı / Tevbenin de şuuru lâzım / Can boğaza gelmedikçe / Âhiretten pencere açılmadıkça / Ramazan’da istiğfârı çok yapın

00:34:00 Yirmi yedi istiğfâr / Bir kesip de / Olmadı günde bir kere / Size vasiyet ediyorum / Bizde onların vasiyetlerinde yola çıkarak / Dilde kalmaması lâzım

00:35:00 Yine hepsine / Allah afsız olmaz / İstiğfârı çok yapın / Tabakât-ı sûfiye / İmam Raddâd / Mûcibât-ı rahme / Yazmaları var

00:36:00 Bu eser hocaların / İnsanı yüzde yüz / Bütün kitaplara / Hepsini sayıyor / Sülemî / Câbir Radıyallâhu ‘Anh’dan rivâyet / İmâm Yâfi’î / Diğer ulemâ ve meşâyıh

00:37:00 O da büyük bir âlim / Adı Sa’lebe b. Abdurrahmân / Şimdi sahâbede / Senin bildiğin Eraeytellezî / Devamlı Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yanında

00:38:00 Her insanda nefis var / Yaşı genç / Kapının etraflarında / Ensar’dan diğer bir zâtın / Yıkanırken bu delikanlı da / Birinci bakış

00:39:00 Rastgele bakıldığı için / Bu da birkaç kere bakmış / Şimdi Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e vahiy gelecek / Ben rezil olacağım / Habîbine bildirecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Medîne’den kaçıyor / Büyük günahlardan mıdır?

00:40:00 Bizim şimdi / Milletin büyük günahlardan bile / Ondan sonra Mekke ile Medîne arasında / O vâdîye yerleşmiş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Sa’lebe b. Abdurrahman nerededir? / Kırk gün suâl etmiş

00:41:00 Kırk gün / Âlim budur / İnsanların derdini araştırmayan / i Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’n vârisi olamaz / Hasta olsalar / Kırk gün soruyor / Cibrîl Aleyhisselâm geliyor / Rabbin sana selâm söylüyor / Kaçan var yâ / Senin sorduğun zât

00:42:00 Bir vâdiye girdi / Allah buyuruyor / Bizim milletin / Çeşmeden su içmekten / Nâmahreme bakmak / Bir kere başına geldi / Cibrîl nâzil oldu / O kaçan var yâ / Benim ateşimden ancak bana sığınıyor

00:43:00 Siz çabuk / Medîne’nin dağları / Kâ’benin etrâfı / Yont yont bitiremediler / Hazreti Ömer ile Selmân Efendimiz / O arada çoban / O aralarda / Hangi vadîde ne var

00:44:00 Çobanlarda ona rastlar / Çobanın adı Züfâfe / Bu dağların arasında / Cehennem azâbından kaçan / Nereden biliyorsun / Gecenin yarısı olduğu zaman

00:45:00 Başının tam ortasına koyar / Keşke rûhumu bugünden evvel / Çırılçıplak günahkâr bir halde / Keşke keşke / Ağlar ağlar girer / Tam üstüne bastın, biz de ancak onu arıyoruz / Oralarda yankı yapar

00:46:00 Sahâbede olabilir / Zifiri karanlık / Cesedimi cesetlerin içinden / Hazreti Ömer / Sa’lebe Hazretleri / Artık o cehennemin / O duâya kitlenmiş

00:47:00 Hayâtı bitmiş / Dağa çekilmiş / Hazreti Ömer üzerine gelecek / cehenneme takılı kafası / Ben Hattab oğlu Ömer’im / Hazreti Ömer bilmiyor konuyu / Ben bilmiyorum ki

00:48:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem senin hakkında ne biliyor / Senden bahsedince ağladı / Bizim günaha düşmemizden / Dedi ne olur / O otururken / O namaz kılıyorken / Müezzin / İmâmete geçtiği için

00:49:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ben vazîfemi îfâ edeyim / Ben sana sözümü tutum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sesini duydu / Bayıldı düştü / Çok hassaslaştı / Namazı mı kaçıracaklar / Baygın namazı nasıl kılsın

00:50:00 Ne yaptı Sa’lebe / Sen namaz kılarken / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem geldi onun yanına / Kalk bakalım / Seni benden kaybettiren / Çok günahım var yâ Rasûlellâh / Günahlar söylenmez / Teşhîr etmiş olursun

00:51:00 Otuz sene evvel / Ne anlatıyorsun / Ben seni şimdi / Mübârek bir ihvân / Kırdığın cevizleri / Bu iyi bir şey değil / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Ben sana bir âyet öğreteceğim / Her namazda

00:52:00 Bu duâ daha büyük / Üç gün hasta yaptı / Koynuna aldı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu kafam günahlarla dolu / Derilerimle / Hemen Cibrîl Aleyhisselâm / Yeryüzünden göğe kadar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ona bunu bildirince

00:53:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem böyle parmak uçlarına basıyordu / Bu öyle bir tevbe etti ki / Meleklerin kanatlarının çokluğundan / İşte tevbe budur / En ufak bir günaha karşı / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ