MENÜ

Ramazan Özel
28 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 15. Bölüm

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Şekerim 400’ü geçti / Hâlim de hiç olmamasına rağmen

00:01:00 Saat 23:00’de / Câliyetü’l-ekdâr / Bedr Ehlinin isimleri / Açılması Allah dostlarının / Gece 23:00’deki

00:02:00 Biz tabî sonunda / Bugün on altıncı gün bitiyor / On yedinci gece / İlk üçe girer / Kadr Gecesini / Ramazân’ın on yedinci gecesi

00:03:00 Hele ki Ebû Dâvud’da olması / Kadr Gecesi sorulduğunda / On yedinci gece var yâ / Hiç şüphe etmiyoruz / İnşâallâh bile demiyoruz

00:04:00 Kur’ân’ın indiği gecedir / Furkân günüdür / İki ordunun karşılaştığı gün / Çok kıymetli kitap / Biliyorsunuz / Bedr Muhârebesi

00:05:00 Daha birçok sahâbe / Yarınki gün Cuma olsaydı / Birkaç sene evvel denk gelmişti / Allâh-u Te’âlâ bu hususta ne buyuruyor / Ve bizim kulumuz / İndirdiğimiz vahiylere

00:06:00 Furkan gününde / Şirkin kökünü kopartan / İki ordunun karşılaştığı / Kur’ân-ı azîmuşşân’ın / Peygamberliğin başladığı / Bu da çok önemli bir şey / Âyetle sâbit

00:07:00 Ramazan’ın hangi gecesinde / Zeyd b. Sâbit Radıyallâhu ‘Anh / Hepsini ibâdetle ihyâ ediyorlar / Öyle bir tehlikeden kurtulmak / Âhiret hayâtı kurtulmuş / Şüphesiz Allah

00:08:00 Kesin rivâyet / Yetmiş tâne azılı kâfir / İkinci senesi hicretin / İslâmiyete yol verirler mi? / Bunun önemi vardır / Ahmed b. Hanbel / En büyük alimler

00:09:00 Hurmacıdan, çorbacıdan / Müctehid tabakası / Müctehid insanlar / Onun için bu geceyi ibâdetle ihyâ / Mekke ehli o geceyi / Bin iki yüz sene evvelki / Sahâbeyi görenleri görmüşler / O da Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’en alıyor

00:10:00 Dünyânın sonu / Mahmud Efendi Hazretleri / O nakil çok muteber olur / O da Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e gider / Mekke ehli / Abdurrahman / Radıyallâhu ‘Anh / Bu şeker ölçümleri

00:11:00 İbâdetle ihyâsı müstehab olur / Beyân etmiş ki / Receb’in yirmi yedinci gecesi / Bunlar ne kadar geri biliyor musunuz? / Vâkıdî

00:12:00 İlk İslam eserleri / En hayırlı ilk üç asır / Zâten onun babası / Hazreti Huseyn Efendimiz

00:13:00 Efendimize peygamberlik geleceği sene / On beş ve on altıncı gecesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e Cebrâîl Aleyhisselâm gelmiş / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ilk vahiy geldiği / On yedinci gece pazarı pazartesiye bağlayan gece

00:14:00 Hira dağında / Levh-i Mahfûz’an / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e inmesi / Kadr Gecesinde / Tenzîl: Peyderpey indirme / Yarın pazartesi değil ama

00:15:00 Ramazan’ın kaçı olma meselesi / Bu nakle göre Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’ in / Hazreti Ali Efendimizden geliyor / Babaları hep Ehl-i Beyt’in imamları / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in peygamber olduğu / Hangi güne denk gelirse gelsin

00:16:00 Vahiy başlangıcından / On beş sene sonraki / Bedr’in günü / Ama Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şöyle bir âdeti vardı / On yedinci gece Kuba Mescidini ziyâret ederdi / Oruç ibâdeti

00:17:00 Beş geçe on geçe / İftarın gevşekliği / Kuşluk kılarak / Bu geceyi de ibâdetle geçirmeye bakın / Bu gece on yedinci gece / Bu kişi cennette gideceği / Dünyâdan çıkmaz

00:18:00 Terâvîh kılan / Câmilere gidemiyorsunuz / Terâvîh evde kılınabilir / Farzların cemaati / Tek başına kılarsın / Dünyâdan çıkmadan önce

00:19:00 Peygamberlere verilen sevap / Nübüvvet makâmı / Bir peygamber on yedinci gecede terâvîh kılsaydı / Kıldılar diyelim / Ne sevap veriliyor / Bu on yedinin teravihi / Bir peygamber ameli olarak

00:20:00 Bir misli / Sizleri bu konuda uyanık olmaya / Şimdi Bedr Ehli / Bu gece / Kısaca onları da beyân edeceğim

00:21:00 İmâm Begavî / e Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e ve Müslümanlara / Çok üzüldüler / Onları sevindirdi / Kürz b. Câbir

00:22:00 Siz üzülmeyin buyurdu / Bedr’de Müslümanların zayıflığı / Adam başı nerede deve / Deve harpte çok iş görmez / Devenin üstünde savaşılmaz ki / Hazreti Mikdâd

00:23:00 At üzerinde ilk cihada çıkmış / Müminlerin yanında / Doksan deve / Deve yolda lâzım / Deve harbe katılmaz / Zırh / Altı kişide / Sekiz kılıç / Bin kişi

00:24:00 Yanlarında yüz tâne at var / Çok sayıda harp âleti var / O gün Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sancaktârı / Bundan da anlaşılıyor ki / Silah sanayimizi geliştireceğiz / Planlar programlar

00:25:00 Güzel gelişmeler / Sâdece sebeplere sarılmak yetmez / Mevlâ yardım etmezse / Allâh-u Te’âlâ sizden yardımını çekerse / Tank, top, tüfek / Bedr Muhârebesinde

00:26:00 Allâh-u Te’âlâ’ya ibâdet / Habîbim! Sen diyordun / Üç bin melekle / Elbete yeter / Bizim gibi değil ki / Hepsi de takvâ üzere midir?

00:27:00 Şehitlerimize duâ / Beş vakit namazın birini bile terk etse / Birden hücum etmesi / Atlarını nişanlamışlar / Beş bin melekle / Allah bu üç bin melekle

00:28:00 Üç bin oldu / Ard arda gelen bin melek / Allah bunu size müjde olsun diye bildiriyor / Melek ordularını / Kuve-i ma’neviyeniz / Moral ve motivasyon / Ma’nevî güç / Sebepler işi bitiremez

00:29:00 Melek gelse ne olur, gelmese ne olur / Başka yerden gelemez / Meleğe kim güç verdi / Hangi gücünü kullanabilir / Netîcede Allah kâfirlerin bir tarafını koparacak / Yiyecek içecek

00:30:00 Ama altı tâne kılıcı olan / Altı tâne zırhı olan / Onlar da ne yapacaklar / Dönecekler / Mekke’ye rezil vaziyette dönecekler / Melekler ancak Bedr’de savaşa iştirâk etmişlerdir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:31:00 Sâde Bedr gününde / Sayıyı fazlalaştırmak gibi / Bedr Muhârebesinde / Bin melek / İki bin melek / Beş bin olduğu âyet-i kerîmelerle sâbittir / Meleklerin muhârebe meydanında / Allâh-u Te’âlâ’nın sünneti ve âdeti

00:32:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e özel bir yardım / Gebermeyip Mekke’ye dönen / Hazreti Abbâs / Dolayısı ile / Onlarda şaşırıyorlar / Bir Müslüman kılıcı çekmiş / Kılıcı vurmadan kâfirin kellesi

00:33:00 Bin tâne gavur / Kafası kendiliğinden / Meleklerin öldürdükleri / Mosmor yanmış / Bu yanma nereden geliyor / Ölülerine baktıklarında / Normal eskiden beri / Meleklerin kılıç darbeleri indirdikleri

00:34:00 Rabin melekelere vahyediyordu / Kalplerine kuve-i ma’neviye / Kâfirlerin kalplerine / Çünkü korku ve cesâret / Yarım metre adamın karşısında / Yaptı bunları

00:35:00 Kellerini gerdanlarını / Her mafsallarını, eklem yerlerini / Her eklem yerlerine darbe indirin / Hepsi mosmor / Harp meydanında onla mı uğraşacak / Onun için çok îmâna sebebiyet verdi

00:36:00 Biz nasıl yeniliriz / Ebû Cehl / İbni Mes’ûd Hazretleri / Kıpırdanabiliyor mu? / Ebû Cehl dağ gibi yatmış / Geberiyor / Bu belâ bize nereden geldi? Kılıcı görüyoruz

00:37:00 Meleğe inanmıyorum demiyor / Şimdikiler daha gavur / Bizi onlar yendi / Desene ki / Meleklerin yardımı olmadan / Nasıl rezil olmadın yâ / İnsan üstü güce sâhip

00:38:00 Ebû Cehl’in bu acziyetini / Niye sizin tarafınıza / Ben de sizinle / Onlar da o kabîleden korkuyorlardı / Hem arkamızı sağlama aldık / İki grup kâfirlerle Müslümanlar / İblîs ökçeleri

00:39:00 Melek ordularını görünce / Ben sizin görmediklerinizi görüyorum / Ben Allah’tan korkuyorum / Îmâna gelmiyor da / Ben kıyâmet gününe kadar / Meleklere geberttirir

00:40:00 Melek de öyle / Ne işler yaşandı / Melekler niye öbür tarafa yardıma geldi / Onlar da melekleri kabûl ediyorlar / Bu meleği kim sevk eder / Gökleri yerleri kim yarattı diye sorsan

00:41:00 Gebermeden / Îmanlı git / O kibir, o gurur / Birçok tefsirlerde / Yaşadığında îmân edecek / Çokları hidâyet buldular / Sarıklarının arkalarını

00:42:00 Huneyn Muhârebesine kırmızı sarıkla / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in halasının oğlu / Cebrâîl Aleyhisselâm da ona uyarak sarı renkli sarık sarmış / Hazreti Zübeyr / Kır at / Türk yörelerinde / Orta Asya

00:43:00 O da onların alâmeti / Mikdâd Radıyallâhu ‘Anh / Melekler bu şekilde / Siz de biraz alâmetler kendinize belirleyin / Melekler alâmetli geldiler

00:44:00 En uzun yaşayan / Ebû Üseyd / Gözlerim de görseydi / Melekler hangi vâdîden / Bir rüzgar koptu / Üç kere / Birinci rüzgar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in tam önüne

00:45:00 Ebû Bekr es-Sıddîk / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sol tarafına / Hazreti Ali / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sol tarafındaydım / Onun için bugünün / Allâh-u Te’âlâ’nın maddî ma’nevî

00:46:00 Bu duâlarla / Gece 23:00’de / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ