MENÜ

Ramazan Özel
27 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 14. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Ramazân-ı şerîf ayının

00:01:00 Hidâyet nerede belli değil / On altıncı günün / 19:00’da başlayalım / Lâlegül Tv’den

00:02:00 Arada dünyâ kelâmı konuşmadan / On yedinci gece Bedr Gecesi / 19:00’da sohbeti dinleyin / 23:00’de unutmayın / Bedr Ehli ile istiğâse

00:03:00 Sağdan ilk şeyden / Hâlid-i Bağdâdî / Bunları okuyacağız / Vatanımızın düşmanları / Vatanımızın bölünmemesi için

00:04:00 Tevessüle ihtiyâcımız vardır / İstanbul’umuzda bulunmak / Onun sancağı altında / Orada bulunan ümmetleri

00:05:00 Semerkand’de Kusem b. Abbâs / Tunus’ta / Türkiye’mizde / Medfûn ise / Şam kaynıyor / Bu sahâbem / İstanbul’umuzun / Avrupa yakası

00:06:00 Bu büyük zâtlarda / Şimdi muhterem kardeşlerimiz / Eni yerlerle gökler / Cenneti kazanmak / Bütün derdimiz

00:07:00 Ve böylece âhirete / Dünyâdan alacağımız / Buna kitlenmeliyiz / Zengin fakir bakmadan / Kelime-i tevhîd / Zikirle / Hıfz-ı evkât lâzımdır

00:08:00 Bu zikirler bizi âbâd eder / Câbir Radıyallâhu ‘Anh’dan rivâyet edilen / Bir insan sabahleyin / Dese ki / Eklemese de

00:09:00 Şehâdet kelimesinin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in peygamberliğinden / Ama zikir bakımından / Ramazan’da dört hasleti çok yapın / Allah’tan başka ilâh olmadığına / İstiğfarla ilgili / Müjdeleri çoktur

00:10:00 Sabah namazı kılan / Sabahın sünnetinde / Farzda da okuyor / Kılmayan battı gitti gitti işte / İşrak kılarsan / Kuşluğu kaç kılarsan / Farzında

00:11:00 Bir de arada ders yaparsan / Sırf beş vakit namazı kılan bile / İkinci oturuş / Adam nikahı kıyılırken / Ben bu evin yabancısıyım

00:12:00 Anne! Hoca kelime-i şehâdet / Birkaç kere ben de rastladım / Genci var, orta yaşlısı var / Kimisi besmele çekti / Selâmün kavlen / Düzgün okuma / Eşhedü olduğunu anladı / Hiç bilmiyorum diyen de var

00:13:00 Trene bakar gibi / Müslüman / Nerede o kadar Müslüman / Hem de düzgün söyleyeceksin / Sonunda yüz başlarına geldiğinde / Bunun ne kadar fazîletleri var

00:14:00 Namaz kılan adam / Bir adam gaflet ehlinden / Yüz kere lâ ilâhe illallâh / İftardan sonra kılınacak / Hiç zikredenlerden olmasa bile

00:15:00 Sabahla akşamdan sonra / Ezkâr kitabım / Ondaki ilimlere baksa / İmâm Nevevî / On altıncı geceye gireceğiz / O onu sayılıyor / Bu müjdeye seni nâil ve dâhil

00:16:00 Dolayısı ile / On kere bir yerde dedin / Yüzü tamamladın / Yarın akşam ezanına kadar / O gün açısından / Her gün bunu yüz kere yapıyor

00:17:00 Hacı Dursun Efendi / Dursun Feyzi Efendi / Böyle adamlardan okumuş / Kıyâmet günü / O yüz kere okudu / Bir tâne daha yaparım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in namazlardan sonra

00:18:00 Daha çok var da / Ya onun kadar diyen / Akşamdan sonra / Dünyâ kelâmı konuşmadan / Ayaklarının eğiğini büküğünü

00:19:00 Orada on kere söylersen / Ondan fazla / O ondan daha fazîletli / Dünyâda bir kuruş için takla atıyorsun / O kuruşlar beni / Kârı da zararı da fânî

00:20:00 Kul hakları var / Ödeşmelerden sonra / Millete sevaplarını verdiği için / Akşam da bir tâne okusa / Meleklere nidâ ettirir / Akşam okuduğunu / İkisinin arasını

00:21:00 Başka günaha lüzum yok / Sabah bir kelime-i tevhîd okudu / Sabah kılıyorum / Sen de dedin yâ / Şuurunda mısın? / Sabahla akşam arasını sildirecek / Allah’tan ğayri

00:22:00 Yakînî bir kalp / Şerî’atın bütün ahkâmına / Sabah bir söyledi, akşam bir söyledi / Öbür hadîs-i şerîflerdeki

00:23:00 Şüphemiz yok mânâsında / Cennete girdi buyuruyor / Yüz kere okursa günde / Beş bin / Bir saat on beş dakika / Millet abone olmuş / Youtube esir / Sohbet kanallarına / Televizyonlarda / Yazık

00:24:00 Boş işlerle meşgul oluyorlar / Hangi bir Müslüman / Lâ’yı uzatacaksınız / Ölümüm yaklaştı / Ağız açılacak / En az bir elif de

00:25:00 Lâ ilâhe / Lafza-i Celâl / Lâ’nın var / O lâ’yı da derken / Ne mânâyı düşünürsen

00:26:00 Bir buçuğa bile gitse / İllallâh / Allah rızâsı için / Bunu yaparsanız / Bu kadar kızdırdınız

00:27:00 Ramazan’da Allâh’ı râzı etmenin yolu / Çoğun en azı üç yüzdür / Câhit Dedem / Günde elli bin okuyordu / Ali Rızâ Bezzâz / Halîl Nûrullâh Hazretleri

00:28:00 Sabahı cemaate çıkıyorlar / Kerâmet de haktır / Bizim gibi sofrada / Yatsıya on beş dakîka / Yatsı bir saat sonra giriyor / Akşamı tehir etmek / Hazreti Ömer

00:29:00 İki köle âzâd etti / Yarıladın / Kırk beş dakîka / Şâfi’î mezhebi / Mezhepler arasındaki ihtilâfa / Çay / Kıl namazını

00:30:00 Yemekle birlikte çay içmek / Yemeğini yersin falan / İnsan büyüklerimizin / İşleri güçleri / Yemek keyif için / Ölmemek için / Kolesterol

00:31:00 Beş bin tarîkat ehli isen / Ben size tarîkat dersi vermiyorum / Âlim / Ben de o tebliği yapıyorum / Ben size söylüyorum

00:32:00 Bu adam mutlaka / Mutlaka Allah o kulunu / O kulun yüzü Bedr Gecesi / Esas dolunay / Ayın on dördü / Ayın on dördündeki / Ay nasıl parlıyorsa / Ayın ışığını almıyor

00:33:00 Kabrinde mahşere kalkacak / Başka hadîsleri bilmezsen / Cennete ilk girecek / Hesaba tutulmayacak, önünde azap görmeyecek / İlk giren demek

00:34:00 Yüzleri dolunay sûretinde olacak / İşte bak demin söylediğim / Günde yüz kere / Kıyâmet günü Mahşer’e onun amelinden / Demin dediğim

00:35:00 Ya da ondan bir fazla okuyan / Dünyâda fark atmaya çalışıyorsun / Dünyânın havası civası / Ama yüz kere / Hiçbir amelle / Bu ondan efdal oluyor

00:36:00 Âhirette / Mağfiretinizi arayın / Cenneti kazanamaya yarışın / Ben cennete sizin / Ama dünyâda üstünlük isterseniz / Fazlalık derdinde olursanız

00:37:00 Fesat ve bozgunculuk / Müfessirler / Bir insan ayakkabısı ile / Senin markan / İsteyen istediği / Eğer maksadın / Ayakkabısı jilet gibi / İçinden bile geçirse

00:38:00 Ömer b. Abdülazîz / Bu âyet-i kerîmeyi okumadan / Fors var, rütbe var / Her yerde var / Bir üstün / Ben şu elbisemle / Şu cep telefonumla / Eltiler çok / Eltime gidirem, sana ne

00:39:00 Kırmızı yanıyor / Görümce / O kocasına diyor / Beş yüz liralık tâtile / Memleketin durumu bu / Ben nerede rahat ederim / Allâh’ın müsâdesi var / Önüne gelenin önüne geleni

00:40:00 Derdi üstünlük taslamak / Utanacak şimdi demeye / Bu şimdi gitti / Bastırıyor / Çekiyor falan / Bunlar niye resim koymuyor / Eltim orada / İki zeytin bir peynir / Âhiretin dereceleri

00:41:00 Yüzü dolunay gibi çıkacak / Senden ziyâde söyleyen / Daha tabi çok / Müslim’de geçmiyor ama / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / Dost düşman / Gelinin bohçası

00:42:00 Şâhit olun bakalım / Baştan tabi bir rezillik durumu var / Hasen-i Basrî Radıyallâhu ‘Anh / Tâbi’în’in en hayırlısı / Tehilke / Peygamberlerin dışında / Keşke o adam ben olaydım

00:43:00 Doksak dokuz / Sicil, dosya / Her evrak / Şimdiki birlmem ne kağıdı / Ufka kadar görüyorum / O adam doldurmuş onları / Ondan sonra / Allâh-u Te’âlâ buyuracak / Hepsi günah dolu

00:44:00 Sen bu yaptıklarından / Adam ne yapacak / Zerre kadar haksızlık / Yapmadığın bir günahı / Sana zulmetmiş mi?  Özrün ne? / Neden yaptın? / Günah mânâsında

00:45:00 Nefsime uydum yaptım / Canım istedi yaptım / Atsa beni cehenneme diyecek / Allâh-u Te’âlâ / Tam bekliyor / Görünüş öyle / Kur’ân’da da böyle âyet var / Ama senin benim katımda / Güzel bir amelin var

00:46:00 Çıkarın o kağıdı / Küçücük bir kağıt / O kağıdı Mîzân’ın / Şu kağıdı görüyor musun? / İşte kelime-i şehâdet / Mevlâ buyuracak / Git Mîzân’ına

00:47:00 Bu ona ne yapsın ki / Arasındakilerle berâber / Bir kelime-i şehâdet / Koyduk Terâzi’ye / Doksan dokuz

00:48:00 O küçücük kağıt parçasındaki / Allâh’ın adının karşısında / Şimdi bunu güzel anlamak lâzım / Kelime-i şehâdet okuyan adam / Ulemâ şunu söylüyor

00:49:00 Bu günahların içinde / Kelime-i şehâdet ona bir gün yarayacak / Yedi bin seneye kadar yansa da / Faydasını görecek / Onun için zikir zikir / Duâ / Bu gecenin terâvîhi

00:50:00 Kelime-i şehâdet okuyarak / Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ