MENÜ

Ramazan Özel
24 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 12. Bölüm

00:00:00 Ezan sekizde / Dünkü sohbette ismini zikrettik / Pınar kardeşimize / Şehitlerimiz

00:01:00 Duâ / Kelime-i şehâdetin fazîletini anlattık / Duâ

00:02:00 Duâ / Dünde beyân ettim / Hilmi YILDIZ hocamızın eşi / Duâ

00:03:00 Aynı zamanda Nureddin YILDIZ / Duâ

00:04:00 Duâ / Pınar AYDEMİR kardeşimiz / Hizmetleri var anneme / Kanser / Hasta olarak ölen / O hastalık ölümüne sebep oldu

00:05:00 Zâten koronanın şehitliği / Dolu tânesi gibi / Allâh’ın huzûruna tertemiz / Duâ / Vefat

00:06:00 Duâ / Hediyelerimizi vâsıl eyle / Ramazân-ı şerîf hürmetine / Duâ / Bu arada sonuna doğru tabî / Telâş oluyor / Bu eserimizi

00:07:00 Kadr Sûresi hakkında / Her bakımdan fazîletlerini okuyun / Kadr Sûresi / Ramazân-ı şerîf ayındayız / Kadr Sûresi Kur’ân-ı Kerîm’in dörtte biri

00:08:00 Farz namazlarda / Cehennem ehlinden olan / Abdestten sonra okumak / İmsak vakti / Uyku öncesi / Sabah namazından sonra / Hepsinden rivâyetler var

00:09:00 Kadr Sûresinin fazîletini / Kadr Sûresi / Nifaktan kurtulmak için / Şehitlik sevâbı almak için / Ölümden sonrası için / O kadar ilim var

00:10:00 Ekonomi bozuk diyorsun / Âlim olmak için / Gözün iyi görmesi için / Her biri hakkında / Kaynağı var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in Kadr Sûresi okuduğu namazlar

00:11:00 Orta boy / İki yüz dört sayfa / Ne ibâdetler / Kadr Sûresi ile kılınan namazlar / O kadar ilim var ki / Ekmek verirsin bir öğün yeter

00:12:00 Dünyâda da / Bütün hâcetler için / Çok emek ettim buna / Mesâimi çok aldı / Duâ / Her meselede

00:13:00 Mânevî dertler / Derdiniz de Kur’an’da yazıyor / Kur’ân’ın âyetleri / Hangi âyetlerde / Zamanını bilmeyen / Yatmadan evveli var / Bunların hepsi amele muhtâc

00:14:00 Doksan birinci risâlem olmuş / Okuduğumuz hadîsü-i şerîfte Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurmuştu ki / Ramazan ayında dört hasleti çok yapın / Kelime-i şehâdet okuyun / Sohbet dinlemeseniz

00:15:00 Ramazan ayında ilim meclislerinde / HAYDER’de buluşamıyoruz / Terâvîh / İlim meclisinde bulunmuş oluyoruz / Her akşam

00:16:00 Yarın ki sohbetin / 18:40 / Onu da şimdiden söylemiş olayım / Rabbinizi râzı etmek için / Ramazan’da Kelime-i şehâdeti çok yapacaksınız

00:17:00 ‘Arş’ın altında / Güneş tavan boyu yaklaşmış / İlim meclisinde / Görüyor musunuz? / Yarın müstesnâ / Bir saat yirmi dakîka / Bu sohbeti dinliyorum / Niyetsiz olan boşa gidiyor

00:18:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le berâber olan / Mahşer’de elli bin sene / Onun için ilim meclisine / Sizler de ta’kîb edesiniz / Duâ / Şimdi Ramazân-ı şerîf ayında

00:19:00 Hazreti Enes Radıyallâhu ‘Anh / Yâ Mu’âz! / Hep vahiyden konuşur / Hep ilim merâkı / Ne buyurdu diyor / Rasûlüllâh buyurud ki Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:20:00 Îmân kelimesi olarak yetmez / Bunu demeyen Müslüman olamaz / İbâdete lâyık kimse olmadığı / Ancak Allâh

00:21:00 Hüküm verenlerin en isâbetli hüküm vereni / Âmentü esaslarına / Cennete girdi / Şimdi Hazreti Enes Radıyallâhu ‘Anh / Ben öyle duydum

00:22:00 Gidip sorabiliyorlar / Ey Allâh’ın peygamberi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Mu’âz sana doğru söylemiş / Îmanlı söylüyorsa tabî / Adamın doksan senelik gavurluğunu / Bir Müslümanın günahları niye silinmesin

00:23:00 Yine bir hadîs-i şerîfte beyân ediliyor / Genel mânâda insanlardan gizlemişler / İbâdet yapmaz / Sâdece Kelime-i şehâdete güvenir

00:24:00 Kesinlikle insanı dünyâda âhirette / Bu hadîs-i şerîfi / Bilâl-i Habeşî Radıyallâhu ‘Anh / Yâ Bilâl! / Ezanı da o okuduğu için

00:25:00 İnsanlara söyle / Ölümünden bir sene önce okumak nasîb olsa / Bir ay önce okusa / Bir gün önce okusa / Söyleyebildiyse / Ölümünden bir sene önce okusa / Namaz kılan için

00:26:00 Özrü olur, aklı gider / Âfât dolu / Cennete girer / Son fırsat buldu okudu / İnsanlar güvenirler / Güvenseler de biz onlara bu müjdeyi / Çıkarken Hazreti Ömer / Milletlere bir hadîs-i şerîf

00:27:00 Önce bana anlat bakalım / Bunu millete anlatma dedi / Ona izin vermedi / Vefâtları yaklaştığında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bu müjdesi / Ehlinden gizlemek haramdır / Hazreti Mu’âz

00:28:00 Ebû Sa’îd el-Hudrî / Ebû Şeybete’l-Hudrî / Mustafa ARABUL / Biz zâten dışarıdan ziyâret ediyoruz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne müjdeledi?

00:29:00 Yanında tâbi’înden olacak / Ordudakilerin ortalama yaşı genç / İlim benle gitmesin diye / Sahâbe hakkında yazılan kitaplarda

00:30:00 Ben sana bir hadîs rivâyet edeyim / Kağıthâne tarafında / Çok yaşlı gelmişti / Büyük şehîd / Ebâ Eyyûb el-Ensârî / İstanbul surlarının dibinde

00:31:00 Her kim Kelime-i şehâdet okursa / Cennete girecek / Amel îmandan bir cüz değil / İbâdetleri olmasa da / Âyetlere hadîslere / İnanırsa / Amel îmânın nûrunu

00:32:00 İstanbul’umuzun / Ebû Şeybete’l-Hudrî Radıyallâhu ‘Anh / Ondan duyan öbürüne nakletti / Ramazân-ı şerîfte dört hasleti çok yapın ki / Ebû Ya’lâ

00:33:00 Beşinci cildin / Süyûtî’de de var / Rabbin bana Mahşer’de devamlı / Şefaat edeceğim / Aracılığımı / O kişileri cehennemden âzâd edecek / En sonunda ben diyeceğim ki

00:34:00 Kupkuruya bir kelime-i şehâdet okumuş / Bunların hepsi kurtarıcı sebepler / Şefaat izni bana verir misin? / Tesbîh namazı

00:35:00 Benim şefaatim / Büyük günahkarlar / Adamın naamzı abdesti var / Bu şimdi mücerred Kelime-i tevhîd ile kalmış / Yâ Muhammed! / Sana âit değildir

00:36:00 Onları kurtarmak bana âittir / Diğer günahlara mübtelâ olmuş / İlmim / Rahmetim bahşı hakkı için / Kelime-i şehâdet okumuş olan / Kıyâmet günü / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Evliyâullâh

00:37:00 Bir hâfızın / Yetmiş var / Onu da cehennemi hak etmiş / Şefaat edenler var / Îmansız ölmüşse / Nûh Aleyhisselâm oğluna / Şefaatçilerin şefaatleri / Müslümanlara fayda edecek

00:38:00 Peygamberlerin şefaatleri bitti / Yine cehennemde Müslümanlar kaldı / Sâdece Kelime-i şehâdetleri var / Onlar mümin, ben de Mü’min / Bu isimleri hürmetine

00:39:00 Zerre kadar toz kadar / Kafa gözüyle görülmeyecek kadar / Zerre kadar îman bulunduran / Îman zerreleşmez / Nûru zerre kadar / Onları da çıkarın cehennemden / Hepimiz bu mübârek Ramazan ayında

00:40:00 Bir milyon kişinin âzâd olacağı / el-Vasıtî / ‘Arafat’ta vakfeye / Pikniğe çıkar gibi / Ey yedi taş / Ey bu taşlar / Allâh-u Te’âlâ

00:41:00 Taş olsun, toprak olsun / Allâh’ı hamd ile tesbîh ediyor / Çünkü ben Allah’tan başka / Yedi tâne taşı da almış / Dört kere okunan dört şâhit

00:42:00 Şimdi akşam sayılır artık / ‘Arş’ını taşıyan melekler / Beykoz’un dağındayım / Bütün melekleri / Bütün yarattıklarını / Şu anda kimse yok

00:43:00 Siz canlı yayında dinliyorsunuz / Koku var, seccâde var / Çünkü ben şehâdet ediyorum / Mümkün mertebe

00:44:00 Bu çok sahih bir hadîs / Şâhitleri çoğaltıyor / Bütün melekleri / Her şeyin / Haceru’l-Esved / Ka’be / Dört kere okursa / Ey taşlar diyor bak / Sonra bu adam uyumuş

00:45:00 Görüyor ki / Hesâbı bitince / Cehhenem vâcib olmuş / Cehennemin kapısına gelmiş / Ravzatü’l-‘ulemâ / Hemen hemen ilk kaynaklardan / Zilzâl Sûresinde

00:46:00 Rabbin ona vahyedecek / Üstünde Kelime-i şehâdet mi okumuş / Her şey şâhit / Kullarının üzerine / Rabbin vahyediyor diyor / Yedi tâne taştan birisi

00:47:00 Orada büyüdü / Melekler tâkât getirememişler / İkinci kapı / Cehennemin yedi kapısı / Yediyi dolaşmışlar / Tavşana kaç / Efendi Hazretleri çok okurdu bunu

00:48:00 Melekler âciz kalmışlar / Her bir taş kendini attı bir kapının önüne / Allâh-u Te’âlâ ona nidâ ediyor / Teke tek muhâtab olacak / Her kul ile Allâh / Ne çevirici olmayacak / Allâh-u Te’âlâ o kula buyuracak

00:49:00 Sen benim / O taşlar geldiler / Senin hakkını zâyî etmediler / Sen benim ve rasullerimin / Ben senin bu hakkını / Taşlar bile senin hakkını / Nasıl senin hakkını / Halbuki cehennemi / Onun için

00:50:00 Kalbinden gelen bir samimiyet / Cennetin kapısı / Açık beklememiş onu / Kapı kilitli / Kelime-i şehâdet

00:51:00 Tuttuğumuz oruçlar / Sûrete bürünecek / Güzel ameller / Kapıyı açıyor / Bütün bunlar kelime-i şehâdetin telaffuzunun / Onun için Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri

00:52:00 Benden sonra vahiy kesilir / Annemden sonra / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Niye bu kadar ağlıyorsun / Vahiy kesildi / Ne akıllı kadın / Gökten haber gelmeyecek daha / Müşküllerimizi ne ile çözeceğiz

00:53:00 Ulemânın başına geldi / Şerî’ata uyan rüyâları alırız / Bir kelime-i tevhîd okursa / Sen bu saatlerde / Hangi günahları yaptıysan / Her bir harfin bereketiyle

00:54:00 Bu mübârek Ramazan’ın / İFTAR DUÂSI / Âmîn!

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ