MENÜ

Ramazan Özel
23 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 11. Bölüm

00:00:00 Bu mübârek Cuma saatinde

00:01:00 Cuma günü kabûl ve icâbet saati hakkında / Cuma namazı kılınırken / Âmîn dediği noktada / Diliyle isteyemez / Artık bu saatler

00:02:00 Bu mübârek kabûl saati / Özellikle Cuma günü / Yirmi dört milyona tamamlanacak / Önümüzdeki gece cumartesi gecesi oluyor / Altı yüz bin var

00:03:00 Sâir günlerde / Bir milyonu geçmiyor / İlk gece de girmiyor / O gece iftar olmuyor / Bir milyon âzatlsı var

00:04:00 Bu Cuma bir yirmi dört milyon / On bir milyon da orada var / Canını cehennemden kurtarmak için / Hattâ ölmeden evvel melekler geliyor

00:05:00 Onu görünce perîşân oluyor / Ve hiç gitmek istemiyor / Gideceği yer cehennem olacaktır / Boynunu ateşten kurtarmak / Âhirette de / Mutlaka cennetliksin

00:06:00 Fetret ehli / Toprak oluyorlar / Bu dönemde Kur’ân’a ulaşmış / Orta durak yok / Onun için cehennemden berâet almaktan / Yâ Ğaffâra’z-zünûb

00:07:00 Zâten ikindiden sonra / Günde yedi yüz günah / Hiçbir ümmetin / Yedi yüz günahtan fazla da yapamaz / İnşâallâh diyor / Yetmiş istiğfâr

00:08:00 İkindi namazını müteâkıben / Seksen kere / Cuma günü ikindiden sonra

00:09:00 Sizin bildiğiniz genel salevâttan değil / Benim tâ otuz sene evvel yazdığım / Bir kere dersin / Tesbîhin meşrû’ıyyetinin delîli

00:10:00 Üç kere daha yapsan / Bir gittin bir geldin / Yetmiş beş / Tesbîh olmuyor / Her yere koyuyoruz ama / Hastaneye gitmişsin bekliyorsun / Şun yapayım bunu yapayım

00:11:00 Parmaklarınızla ukde yapın / Sayıyı muhâfaza / Otuz üç Allâh-u ekber / Osmanlı ecdâdımız / Diyânet dahî / Otuz dört

00:12:00 Geçmiş bütün ümmetlerin / Bizim ümmetin ömrü az olduğu halde / Peygamberlerin ashâbını da / Ecirlerini kat kat veriyor

00:13:00 Ne bahtiyar insanlarız / Az çalışmak çok ecir / Çok para / Dünyâda o işleri bulan / Keşke bana da nasîb olsa / Tuşlara basmakla / Bizim ümmetin çok fazîleti meziyeti var / Boynu cehennemden âzâd olan

00:14:00 Cehennemden kurtuluş belgemi aldım mı / Her gece oruç tutarsan / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in beyânı / Cuma günü olduğu zaman / Her saat başı bir milyon cehennemliği / Günahlar ne ile mağfiret olunur

00:15:00 Az kaldı mütevâtir olacak / Sübhânellâhi’l-‘Azîm / Denizlerin köpüklerinden çok olsa / Yetmiş kere istiğfâr / Seksen kere / Her ikindiden sonra değil

00:16:00 Ramazan’ın cuması / Allâh-u Te’âlâ’nın kullarından ne kadar üstünlüğü var / Hâlâ canını cehennemden âzâd ettiremeyen / Bize kim ağlasın

00:17:00 Bu Cuma / Bu iftar / On dokuz gün var / Sen var mısın? / Vefat edenler var / Osman Efendi’nin hanımı Pınar Hanım / Genç kadın / Yedi yaşında çocuğu var / On beş sene / Annemin keşfi

00:18:00 Oğlun olacak / Râbia annemiz / Vefâtından sonra / Onun olacağını müjdelemiş / Emir kulu / Allâh-u Te’âlâ bu kulumun / Kimseyi beklemiyorlar

00:19:00 Tevbe işi geciktirmeye müsâit bir şey değil / Önceden öyle hastalıklar / Dayının ölmeleri falan / Neye göre, kime göre / Bu akşamda mutlaka af olmamız lâzım

00:20:00 Allâh-u Te’âlâ’nın ğazabı / O kul cehennemde yanar / Allâh-u Te’âlâ’nın ğazabı kızması ne ile söner? / Kelime-i tevhîd okuduğun zaman / Seni sevmesini kazanmak için ne yapmak lâzım

00:21:00 Sevince de günah bırakmaz / Siz bana tâbî olun ki / Îmanda benim / Terâvîh’ı benim gibi kılın / Günahlarınızı da mağfiret edecek / Allâh-u Te’âlâ sevdiği kulunda günah bırakır mı? / Sevdiğine azâb eder mi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem devamlı her hâlükârda

00:22:00 Bu Ramazân-ı şerîfi değerlendirelim / Rızâsını kazanmak lâzım / Dört haslet / Rabbinizi râzı edeceksiniz

00:23:00 Allâh-u Te’âlâ’yı râzı etmiş olursunuz / Dün başladım bu derse / Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına / Noktasız / Rasûlüllâh, o da gözlü he

00:24:00 Sonunda ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh / Rûhu’l-beyân Tefsîr’inde de var / Ravzatu’l-‘ulema / İmam Zendüvestî

00:25:00 Bir direk var / Allâh-u Te’âlâ gökleri direksiz tutuyor

00:26:00 Yedinci katın altında bir balık var / Başı da ‘Arş’ın altında / Kıtmızı yakuttan / Bir kelime-i tevhîd okuduğu zaman / Zikir için, Rabbini anmak için / Kimden bahsedeyim?

00:27:00 Ben burada kelime-i tevhîd okuyorum / Sizde benimle birlikte okuyorsunuzdur / ‘Arş nere? ferş nere / Hemen altım toprak / ‘Arş-ı ‘Alâ titriyor

00:28:00 Direk de harekete geçiyor / Balık da hareket hâline geçiyor / Ey ‘Arş’ım! Sâkinleş! / Yâ Rabb! Ben nasıl sâkinleşeyim? / Kulunun zikrini bana işittirdin

00:29:00 Bu kul günahkar / Mîzân’da sıkıntı çekecek / Bu kadar büyük zikir yaptı / Şuursuz / İhlâs ile olursa / Bir keresi bile kurtarır / Kullar yorulmadan Allah yorulmaz / Allah size sevap vermekten

00:30:00 Sonunda dinlenme ihtiyacı hisseden / Allâh-u Te’âlâ’nın hazînelerinde / Bu kul günahkar duruyor / Tulum mu çıkartmış

00:31:00 Ne büyük müjde / Sizi şâhit tutuyorum ki / Ben bu kelime-i tevhîd’i / Mağfiret eyledim / Günahların tamamından / Büyüklerinden de kurtardım / Benimle arasında olan

00:32:00 Beş vakit namaz hakkında bile / Cuma Cuma arasını / Ramazan Ramazan arasını / Geçmişi af oldu / Bu yıllık / Umre umre arasını / Aralarındaki büyük günahları

00:33:00 Ana babaya isyân gibi / Namuslu kadınlara iftirâ atmak gibi / Ramazan orucu / Onda yine büyüklerden sakına şartı var / Bir kere farz tabî de / Şâfi’îye göre vâcib

00:34:00 Bunlar hep aralarındaki / Kelime-i tevhîd’e gelince ne buyurdu? / Kulağının duyduğunu / İçine sindirmek / Başkasının kânunu seni bağlar mı?

00:35:00 Benim Rasul hocam / Îman tamam olmadan / Ben de ara ara / Papağan gibi / Mağfiret-i âmme-i şâmile / Bunu takviye edecek / Zayıf hadîs bile / İmâm Süyûtî naklediyor

00:36:00 Kim kelime-i tevhîd okursa / İbnü’n-Neccâr, büyük muhaddistir / İbnü’n-Neccâr / Enes Radıyallâhu ‘Anh / İlâ’yı uzatmayacaksın

00:37:00 Sakat hâfız gibi / Tâhâ’nın hâ’sını / Tahâââ diye / Makam yapayım diye / Sevap yerine günah kazanır / En baştaki lâ’yı / İhsan Efendi hocamız

00:38:00 Feyzu’l-kadîr / Hocalarımızı unutmayalım / O hadîs-i şerîfte burada / Doksan senelik gavurun şirki, küfrü, inkârı / Anadan doğmuş gibi

00:39:00 Doksan senelik kaşerlenmiş gavurun / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem öyle buyurdu / Dıhyetü’l-Kelbî Radıyallâhu ‘Anh / Arab ırkının en güzeli / Şimdi hangi erkekte öyle güzellik var

00:40:00 Genetikler bozuluyor / Arap meliklerinden / Büyük hükmü var / İslâm yeni gelmiş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem onun Müslüman olmasını çok istiyordu / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem onun Müslüman olmasını / Allâh-u Te’âlâ da onun kalbinde / Muhterem bir insan ki

00:41:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sabah namazı kıldırdı / Allâh-u Te’âlâ sana selâm ediyor / Geceden yol almış / Güneş çok yükseğe çıkmadan / Müslüman olacak / Sahâbeye de haber verdi / Olumsuz hâdiseler cereyân etmişti

00:42:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Çünkü onlardan bir soğukluk / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mescid’e girince / Üzerine aldığı / Ridâsını sırtından çıkarttı / Buyur! Otur! Dedi / Hırka-i şerîf

00:43:00 Hazerti Dıhye Radıyallâhu ‘Anh / Ağlamaya başladı / Başına koydu, gözüne koydu / Anam babam sana fedâ olsun / Hemen kelime-i tevhîd’ı / Çok büyük işlerim var / Hemen katlederim nefsimi

00:44:00 İstersen bütün malımı / Bütün malından çık / Bütün malını Allah yolunda vereceksin / Sen niye böyle ağlıyorsun / Ben Arap hükümdarlarından / Kocaya gidince / Mantıksız mantıksız / Utangaçlıkları

00:45:00 Yetiştikleri toplumun örf âdet / Dolu çocuğu var / Helal bilmez, haram bilmez / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem böyle hayretlere düştü

00:46:00 Yâ Muhammed Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem! / İzzim Celâlim hakkı için / Altmış senelik kâfirlik / islâm geçmişini keser atar / Sen o zaman haram helal bilmiyordun

00:47:00 Bunun üzerine Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ey benim Allâh’ım! / Küçük günahlarını

00:48:00 Bu da bize büyük müjdeler oldu / Otuz iftarda anlatabilirim / Ramazan’da dört hasleti çok yapın / Bütün dünyadaki Müslümanların / Hesap makinesi / Bütün insanlığın

00:49:00 Hele ki iftâr saatinde okursanız / Derslerimize devâm edeceğiz / İftara bir saat kala / İFTAR DUÂSI

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ