MENÜ

Mübarek Günler ve Geceler
17 Ağustos 2021
Sohbet Özel (Âşûrâ Gecesi ve Günü Fazîletli Amelleri) 17 Ağustos 2021

00:00:00 Aşr-ı Şerîf (Âl-i ‘Imrân Sûresi 133-139. Âyet-i Kerîmeler / el-Fecr Sûresi 1-5, 27-30. Âyet-i Kerîmeler)

00:01:00 Aşr-ı Şerîf

00:02:00 Aşr-ı Şerîf

00:03:00 Aşr-ı Şerîf

00:04:00 Aşr-ı Şerîf

00:05:00 Aşr-ı Şerîf

00:06:00 Aşr-ı Şerîf

00:07:00 Aşr-ı Şerîf / el-Fâtiha

00:08:00 Arapça mukaddime

00:09:00 Hûd Aleyhisselâm Sûresi 44. Âyet-i kerîmesi

00:10:00 Duâ / Vefâtlar / Her sene aynı şeyleri konuşamıyorum

00:11:00 Çok da uzatıyorum / İnsanlar / Duâ / Vefâtlar / Birkaç hafta ben / Topladık / İsimlerini zikretmemiş / Asker polislerimizden

00:12:00 Bunlar muhtelif yerlerde / Rabbimiz biliyor / Yangın söndürme uçağı düştü

00:13:00 Kazâda öldükleri için / Biz zâhire bakmakla mükellefiz / Duâ

00:14:00 Duâ / Cemaatlerimizden / Lokantacı Hüseyin GÜLER / Ezanları o okurdu

00:15:00 Yaşar BAĞDATLI / Efendi Hazretlerimizin eski doktoru / Eski şoför Eyüp Efendi / Medîne / Hazreti Osman / Bâhusûs / Bunlar ondan sebep oldu / Şunu anlamıyor

00:16:00 Yaşar hocanın teşvîki ile / Şimdi Türkçeyi bile anlayamayacak hâle geldiler / Ankara’dan hacıanne / Asiye KARA / Cemaatten vefât edenler

00:17:00 Duâ

00:18:00 Duâ / Bu perşembe / Misâfirlerim gelecek

00:19:00 Bolu sohbeti / Hayruddîn Tokâdî / Dinlemediğiniz / Önümüzdeki inşâallâh / Sizlerle buluşabilirim / Eylül’de yeni derslere / Bâzı hizmetler

00:20:00 Eylül başında îlân edilecektir / O rivâyetlerden sonra / Gece namazları var / Diğer konulara geçeyim / Şir’atü’l-İslâm / ‘Âşûrâ faslına / Hürmet etmek, değer vermek

00:21:00 Yâsîn okumuyorsan / Tebârake / Her gece okunması / Çay çorba ikrâm edecek hâlimiz yok / Bu farkı fark ettirmemiz için / Yarınki günün ikrâmı / Küllün zarar

00:22:00 O kadar kuvvetli sünnet ki / Ceylan geldi Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Hayvanlara kadar / Müslüman biraz farklı hareket etmek / Tâtilde olmakta / Gaflette olmakta zarar var / Senede bir gece / Onun için Müslüman

00:23:00 Bunları insan / Fazîletli gün ve geceler / Kafana göre / Senelik izin mi? / Gitmesini gelmesini / İbâdet cetvelini de yapacak / Böyle bir cetvel / Ajanda değişecek

00:24:00 Dergiyle de baş olmuyor / Günlerini önden görebilir / Buna çalışacağım ki / Misâfirliğe gidiyor / Evliyâullâhtan

00:25:00 Ramazan’dı / Mevlâ ruhsat vermiş / ‘Âşûrâ’da çok fazîlet var / Ayrı bir mesele konuşuyorum

00:26:00 Günü belli, gecesi belli / Bu kaçtığı zaman bir sene daha yok / Bu sahîh hadîs / Önündeki seneyi bile / Çocuklarla bir yere gidecektik

00:27:00 Çok ziyân olur / Teşvîk olsun / Boşuna konuşmayalım diye / Kesilmez inşâallâh da / Abdülkâdir-i Ceylânî

00:28:00 Biz kolayımıza kaçtığı için / Geçmiş ulemâdan gördü / Zâten ben adam yerine koymuyorum / Efendi Hazretleri câmiden kovuyordu / Akşamı cemaatle kılarsa

00:29:00 İlâveten ne yapalım / Ben seher vakti / Hastayım, ustayım / Sekizde iş başı yapacağım / Helal rızkının peşinde / Cumhûr ulemâya göre

00:30:00 Ali Haydar Efendi / Ezbere bilmeyen okuyamaz / Son on âyet / Âl-i ‘Imrân Sûresi’nin son on âyeti / Mülk Sûresi mutlakâ okunsun / En korktuğumuz yer o sorgu

00:31:00 Biri de Secde Sûresi / Secde ile Mülk / Toplasan / On dakîka / İki rekatlık bir rivâyet / Dubâi / Cum’a Mâcid / Hekkârî Hazretleri / Bu kitap yoktu o zaman

00:32:00 Fas’ın dağlarında / Allah selâmet versin / Ben buna derdim zengin / Birkaç kuruş para verdik / Şu kitabı aldık / Diğer ulemânın

00:33:00 Bu zâtın kabri Hakkârî’de / Bir kısmını almaya başladım / Bir kitabın daha peşindeyiz / Buldum yerini / Hepten bizi engellemesinler

00:34:00 İki kitap yeter / Bu iki zât toplamış / Hekkârî Hazretleri / İstifâdeye başladık / İki rekatlığı da yazmış / Biz ihyâyı ne ile yapacağız / Sabaha da oruca niyet ederse / Ben ölümden çok korkuyorum

00:35:00 Her an ânîden gelebilir / Sabahına da oruca niyet ederse / Hiç ölüğünden haberi yok / İmâm-ı Âzam / Namaza niyet ediyor / İkindiye hazırlanıyorum / Hiç öldüğünü anlamamış

00:36:00 İhyâ demek: diriltmek / O kulun dilediği kadar / İste benden / Maddî olarak / Oğluma kızıma / Kendime göre / Beş on yirmi / Sınırlıyız

00:37:00 Ben o kulumun istediği gibi / Allâh’ın irâdesi / Battın, zararda kalırsın / Allah dilediği kadar onu ihyâ eder / İhyâ / Her türlü murâdına nâil olursun

00:38:00 Bir kimse Âşûrâ gecesini / Allâh-u Te’âlâ’ya mânen yaklaşmış olur / Kerûbiyyûn var / Yedi kat gökler / Tabî onların / Onlar zevk alıyorlar / Bizde tekarrub hâsıl oluyor

00:39:00 Yedi kat göklerin melekleri / Bütün ibâdetleri yapan / Her sevap da / İmâm Rabbânî / Bu iki şey

00:40:00 Gece sadaka da verebilirsin / Bir yetime rastlarsın / İki senenin günahını / Öndeki seneyi sildirir / Geçen seneyi sildirir / Bulunmayacak bir nimettir

00:41:00 Yapılacak amellere / Onu dergide ilk sayfalarda yazdım / Bütün belâlardan korunmak için / Bu bir tekîbdir / Düşmanı olan / Bunu bakarsınız / Günden de yardım alırsınız derdi Efendi Hazretleri

00:42:00 Bu gecenin ihyâsı için / Bu husûsta / Ravzatü’l-ulemâ / Kim ‘Âşûrâ gecesi

00:43:00 Namazdan sonra yetmiş kere / Yetmiş de istiğfâr / Kadınlardan erkeklerden kim kılarsa / Allah onun kabrini misk anber doldurur / İnsan çürüyor / Kabrine her gün gece / Yüz sene

00:44:00 Her gün yüz rahmet / Kim okuyacak sana / Unutuluyor / Yüz rahmet / Sen kendin için bir şey yap / Ya gelmezse / Gerdek odasındaki bir damat nasıl / Uyandırılıyor / Münker Nekîr / Yeni dâmat gibi uyu diyorlar

00:45:00 Hiç sıkıntı yok / Bir gelini / Zifafa götürürken / Tararlar, ederler / Eşlik de ederler kapıya kadar / Cennete böyle / Aç, susuz, çıplak

00:46:00 Bunu güzel süslerler / Avretine bakamaz diyor / Buna hemen elbiselerini giydirirler / Böyle bir şey var mı? / Bu fakîr bunları anlatıyor / Efendi Hazretlerine / Mahmud Efendi Hazretleri / Bütün hayâtı boyunca

00:47:00 Duâ / Kadir Gecesindeki ibâdeti ile / Üstü yok / Dakîka yok / Kadir Gecesi olsa ne değişiklik yapacak / Bunu konuşmazsak / Diyânet’in takviminde / Bu gecenin ihyâsı

00:48:00 Sizle berâber / Yaymamız lâzım / Bu gece yüz rekat kılan adam / Yatsıyı kılmayan adama / Bunu kılana bu müjde varsa / Nasîb olmuyor / Kaç kişiye nasîb olur? / Sana nasîb oluyorsa / Bir de şu var

00:49:00 Bu gece yüz rekat kılsa / Efendi Hazretleri şöyle derdi / İkindi namazını kılana kadar / Akşama bir saat bir çeyrek kala / Müstehab vakit / Her rekatı / Yüzü yedi yüz ile çarpıyorsun

00:50:00 Normal rekat değil / Yetmiş bin ediyor / Muhâsebeci de / Âhiret hesâbını / Bu rekat / Senin kıldığın namazların / Bir peygamber kılsaydı / Burası çok önemli

00:51:00 Bize de dişimize göre / İlimle uğraşıyorum / Bu işlerde kıyâs olmaz / Bire yüzden / İki rekatla da kalmayalım / Bunu on rekat yapana / Namazın fazlası makbuldür

00:52:00 Namaz en hayırlı ameldir / Bu sahîh hadîs / İsteyen çok kılsın / Hudut yoktur nâfilede / Günlük / Bu iki rekatın müjdesi / Başka amellerimiz de var / On rekat yapsanız

00:53:00 İki rekat kılarsa / Bunu herkes bilir / O yüz rekatı târif ediyor / Yetmiş istiğfâr vardı

00:54:00 Yetmiş bâkıyâtu’s-sâlihât / Yetmiş salevât / Yetmiş istiğfâr / Öldüğü günden başlar / Diriltileceği mahşer gününe kadar / Yüz tâne sofra / Şehitler hakkında / Rablerinin nezdinde

00:55:00 Peygamberler / Şehitler / Bildiğimiz yemek / Bu kişinin de kabrine / Rûhuna demektir / Rûh da zevk alır / Kabrine niye girsin sofra?

00:56:00 Dünyâda bu kadar / En zenginine / Yüz sofra / Bu adam iki rekat / On rekat yapalım en az / Cennet nîmetleri geliyor / Kabir ya cennet bahçelerinden / Cennette yok mu

00:57:00 Yemekçiler / Bu yüz rekatta / Bu da yüzde yüzdür / Kabirde bütün tüyleri dökülür / Bu namazı kılan çürümez / Normal vatandaş gibi / Ne amel yapmış / Mumyalatacak hâli yok / Bâzı ameller çürümemeye sebeptir

00:58:00 Sakalından da bir tüy / Cesedi bozulmaz / Anlayan anlasın / Kabirdeki durumdan / Ben şöyle bir müjdeye nâil olmak için / Bunları kılar

00:59:00 Onun fazîleti başka / Ölüm ve kabir / Gecenin ibâdetleri bunlar / Namazdan konu açılmışken / Yarınki günün namazı / İki kere gusül abdesti alırsa / Sonra bir daha / Kafanıza göre hareketler yapmayın

01:00:00 Göz hastalıkları olmaz / Önüme gelirse söylerim / Oruçlu / Müslüman kardeşlerimiz / Dikkat etmek lâzım / Cünüplükten yıkanma olmadığı için / Normal abdest / Oruçta bu önemlidir / Temiz bir elbise

01:01:00 Duâsı var / Bu acâib bir zikirdir / Namazın târifi / Lev enzelnâ / Duâsı var / Büyük Ğavs / Muhammed b. Hatîruddîn

01:02:00 Bu zâtın eserinde / İlk yarattığın günden / Kıyâmet de ‘Âşûrâ günü kopacak / Cuma günü / Dünyânın son günü de / Âdem Aleyhisselâm’ın yaratıldığı

01:03:00 Havvâ annemizin de yaratıldığı gün / O da ‘Âşûrâ günü halkedilmiştir / Son gün ‘Âşûrâ / Yarın işraktan sonra

01:04:00 Yarınki günün namazları / Ben size söyleyeceğim / Mutlakâ yapınız / Zâten ‘Âşûrâ günü / İşrak kılıyor / Bizim ihvân / Çoğusu da beni dinlemez

01:05:00 Onlar her yerden kazanıyorlar / Bilsin bilmesin / Bizden efdaldirler / Kafama göre cemaat bulmuşum / İki rekat bile / Namazın öncesindeki sonrasındakiler sayılmaz / Ne kadar sıddîk varsa

01:06:00 Bütün sıddîklerin / Ama özel namaz / Çok kaynak buldum / Bu dört rekatı kılalım / Üç tâne rivâyet var / Dört İhlâs

01:07:00 On beşten aşağı düşmeyelim / Elli İhlâs / İki yüz İhlâs okuyanın / Bunun sevaplarını / Ama iki yüz İhlâs’la / On bir, on beş, elli

01:08:00 Bu dört rekat / Bunun müjdesi / Bunun kaynağı çoktur / Elli sene geçmiş günahım yok / Duâ / Mümkün / Japonya’daki kocakarı yaşıyor da

01:09:00 Hepsi affedilir / Boşuna konuşma / Îmanlı öleceğin kesindir / Îmanlı ölme müjdesi / Tevbe nasîb etmeyeceği günah nasîb etmiyor / Tevbe

01:10:00 Günah işlerse kesin af olacak / Bu adam peygamber gibi / Tevbe edince de / Allâh’ın af etmeyeceği / İstiğfâr-ı Münkıze / Hiç günah / ‘Ismet peygamberlerin sıfatıdır

01:11:00 Korunma istenir / Hiç günah işlememiş / Ali Haydar Efendi / Hacı Dursun Efendi / Mahmud Efendi Hazretleri hakkında

01:12:00 Velîlerdeki fark şudur / Hemen tevbe eder / Yarınki günün dört rekatına bağlıdır / Kitaplarımızda çok kaynak gördüm / Hepsinde gördüm / Mutlakâ amel edelim

01:13:00 En yüksek melek cemaatleri / Nûrdan bin tâne / Allâh’ın öyle kulları var / Minber / Ne amelleri varmış ki / Allah katında şerefleri var / Allah için, Kur’ân için

01:14:00 Rüyâda da gördüm / Efendi, Yavuz Selim Kürsüsü’nden anlattı / Senin bu rüyân / Nebîler / Reşk eder / İmrenir / Allâh için birbirini sevme makâmı / Yüzleri nûr / O minberler

01:15:00 ‘Âşûrâ günü bu dört rekatı kılan için / Minberleri yıktın / Bin tâne nûrdan minberi / Senin de olabilir / Bir milyon doların olmaz / Onu vermiyorlar, bunu almıyorlar

01:16:00 Ey Müslüman! / Demek ki senin için âhiret / Önem arz etmiyor / Senin de Allah katında değerin yok / Dünyâ zarûret miktârı / İki yüz İhlâs

01:17:00 İki yüz İhlâs meselesi / ‘Âşûrâ günü on rekat diyor

01:18:00 Bunu da benim gözüm kesiyor / Altı rekat kıl, üç İhlâs oku / On yaparsanız / Müjdeler artıyor / Günlük okuduğunuz / Yarın ki günün

01:19:00 Oruçla ilgili müjdeler / Siz ölürseniz ben cemaatsiz kalırım / Bu mübârek günün / Yahûdîlere benzemeyin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Seneye yaşarsam

01:20:00 Vasiyet gibi bıraktı / Ya bir gün önce tutun / Yarın tutan / Hanefî mezhebi / Bâzı ulemâ / Bugün tutamayan / Perşembeyi de tutsun / Kafası böyle çalışıyor / Onu mu dedik

01:21:00 Allah ıslâh etsin / Onu hepiniz tutuyorsunuz / En büyük muhaddis / Uydurma rivâyetlerin kitabını yazmış / Bu sene hac ve umre yapanların / / Bize kota koymuşlar / Hiç üzülmeyin / Yarın oruç tutana / Çok üzülmeye lüzum yok

01:22:00 ‘Âşûrâ günü oruç tutana / ‘Arefe günü / Altmış senenin / Kadir Gecesi

01:23:00 ‘Âşûrâ orucu / Bugün tuttuysanız / On gün orucu / Her güne otuz gün / Ama yarını tutan / Tutarsa efdal olur / Ben şimdi / Yetmiş kere hac

01:24:00 Bizim ömrümüz yetmez / ‘Âşûrâ gününün orucuna / Bütün mahlûkâtın oruç tuttuğu / Büyük bir nasîb verecektir / Bütün peygamberlerin kurtulduğu gündür

01:25:00 Eyyûb Aleyhisselâm’ın / Yûsuf Aleyhisselâm’ın / İbrâhîm Aleyhisselâm’ın / ‘Arş’ın yaratıldığı gün / Tûbâ Ağacı’nın / Yağmurun ilk yağdığı gün

01:26:00 Süleymân Aleyhisselâm’ın / Girdi abdest bozmaya / Bir çocuğu oldu / Bulutların üzerine çıkardı / Tevekküle biraz / Çok mesele / Mühür kimdeyse Süleymân odur

01:27:00 Bu da çok önemli bir hâdisedir / Önemli bir hâdise / Kıyâmet olmasa / Efendi Hazretleri: Âhiret olmasa şimdi çatlardım

01:28:00 Her şey kıyâmetin kopmasına bağlı / Kaçaklar korkar / Göçmen, kaçak / Biz kaçak kullarız / Kıyâmet kopmasın / Kaçaklıktan kurtulmamız lâzım / Göç İdâresi

01:29:00 Kaçak olarak âhirete çıkmayalım / Dahasını da söylemiyorum / Masraf da az oluyor / İftar da çok yemezse

01:30:00 Bu ittifaklı bir zikirdir / Necdet Efendi / Her sene bunu yapar / Perşembeye dikkat

01:31:00 Dokuz, on, on bir / Ölüm işi / Bu sene söylemiş olayım / Ecel gelince tehir olmaz / Allâh’ın eceli gelince / Bu âyet / Kazâ ve kaderi ancak

01:32:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / İlla da âyet istiyorum / Bu âyette de diyor ki / Evvelden bilinmiştir / Onun için meşâyıha itiraz edilmez

01:33:00 En sağlam rivâyete göre / Nâfile namazlarda / Bir namazda birkaç farklı niyetin birleşmesi / İki rekat namazda

01:34:00 Çocuklar, okuyamayanlar / O sene / Konuşabilen / Bizim ki namaz kılmıyor / Tasarruf sâhibi değilim

01:35:00 Kafa gitmiş / Bu duâ bütün silsilesi ile berâber / Bütün meşâyıh / Hepsi buna ittifâk etmişler / Bu duayı okuyoruz

01:36:00 Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle ömrümüze / O benim bileceğim bir iş değil / İyiliğinizi istiyorum / Canınızdan bezdiyseniz / o da kötü bir şey / Belâlardan muhâfaza eylesin / O da ondan rivâyet edilmiş

01:37:00 Başınızda ne var / ‘Âşûrâ çorbası bile / Duânın mânâsı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in rûhunu

01:38:00 Duânın mânâsı / Bu duâyı meşâyıh toplamış / Yetmiş kere de bu duâ tekrâr ediliyor / Bunda sayı zikredilmiyor / Bu duânın da hâssâsı

01:39:00 Îmân nûru sönmüz / Kalbi ölmez demek / Hazreti Hamza / Kalbi ölmez / Hangi gün okursa / Kalbi ölmezin mânâsı / Bayram Gecelerinin sohbetlerinde

01:40:00 Bir kere okunsa da / Ölürken panik oluyor / Esas sahîh hadîs / Îmansız ölmez / İki bayram gecesi / En fazla üç geceye / Kalbi ölmezi burada anlatmışım

01:41:00 Bu müjdeden dolayı

01:42:00 Bu istiğfâr ‘Âşûrâ’ya mahsûs değildir / Bulunduğu beldede de / Bu şart değildir ‘Âşûrâ’da / Her zaman fazîletini görürsünüz / Akrabayı arayıp sormak

01:43:00 Rızık bolluğu istiyorsunuz / Elli senedir tecrübe ettim / Çoluk çocuğa bolluk yapmak / Eşine para verirsin / En sahîh / Eşin yok, annen baban var / Hazreti Ömer Efendimiz

01:44:00 Bütün sene bolluk görecek / Hazreti Süfyân / Para falan verilebilir / Ahlâkını geniş yapsın

01:45:00 Ahlâk genişliği / Maddî genişlik / Haksızlık eden / Af ederse / Bu da ayrı bir boyut / Anasıyla babasıyla konuşmayan var / Selam verir / Her kim akrabasıyla / ‘Âşûrâ günü vaslederse

01:46:00 Allâh-u Te’âlâ o kişiye ne sevap verecek? / Çok büyük bir müjdedir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le şu iki parmak gibi / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le / Şöyle birleştirmiş

01:47:00 Sonra sadaka vermek / Kızılay / AFAD / HAYDER / Adamın eline veremeyebilirsin / Mesaj atıyorsun / Sadaka vermek / Tevrât-ı Şerîf’te zikrediliyor / Kim bir fakîre ikrâmda bulunursa

01:48:00 En muhtâc zamânındır / Uhud Dağı kadar sevap verir / ‘Âşûrâ gününde sadaka veren / Burada bir kıssa var / ‘Âşûrâ günü sadaka isteyene vermedi

01:49:00 Rüyâda görünce / Şunu vereyim, bunu vereyim / Yarınki gün böyle bir şey / Gusül abdesti alırsa / Sünnet üzere alalım / Ebediyyen gözleri

01:50:00 İki de alırsanız / Gözlere sürme çekmek / İsmid / Gözleri biraz iltihap oldu

01:51:00 Sahîh bir kaynaktır / Bir âlimi ziyâret etmek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Onlarla bir an oturursa / Hâlis miskten

01:52:00 Peygamberleri ziyârete giden / Mutlakâ cennete girecektir / İlim meclisi kuruyoruz yâ / Yetim başı sıvazlamak

01:53:00 Başındaki her tüy / Bu önemli bir şey / Yetimin başı / Babası olmayan / Korkabilir çocuk

01:54:00 Câhit Dedem / Cebinde şeker / Hacı Cemal Efendiler / Ulemâ bunları beyân ediyordular

01:55:00

01:56:00 İki milyar Müslümanı iftâr ettirmiş gibi / Rahmetiyle baktığı / En az on Müslümana selam vermek / On Müslümana selam veren

01:57:00 Hiç adamla işin yok / Adam da ne oluyor ya der / On Müslümana selam veren / Bir köle âzâd / Bütün Müslümanlara / Bunlar acâib müjdeler / Bağırmadı / İşçiye, aşçıya

01:58:00 Eziyet veren şeyleri / Çöptür / Dargınları barıştıran / Fazîletli ameller / Allâh’ın yarattığı her şey / Bu müjde vardır / Dargınları barıştırmak / Müslümanlara yardımcı olmak

01:59:00 Canın bir şey çekti / Ben yemeyeceğim de / Sanki yedim / Böyle bir hareket yaparsa / Cennet yemeklerinden yedirmeden / Sadakayı, şunu bunu / Yine ‘Âşûrâ günü / Allah gizli yerde / Duâ

02:00:00 Ağlamak / Bir âlimden / Siz de dinliyorsunuz / İlim meclisindesiniz / Allah ona cenneti vâcib eder / Gelecek senenin ‘Âşûrâ’sına kadar

02:01:00 Âlime niye gitmiş / Din öğrenmek için / Evet! Efendi Kardeşlerim! / Yarınki gün oruç / Yüz bin melek / ‘Âşûrâ gecesi veyâ günü

02:02:00 Bir âyet bile okusa / İdrîs Aleyhisselâm / Aldığı sevâbın bir misli / Anne babası azapta olsalar / Gavur olsa azapları kaldırılmıyor / Müslümanda azap kalmaz

02:03:00 Ana babanız / Ali Haydar Efendi Babamızın kaynaklarından / Hekkârî / Hubûbât / Mısır tânesi koyun / Mercimek / Bunları da Nûh Aleyhisselâm’ın sünnetleri

02:04:00 Onun yanına bir ceviz / Koyarsın / Nohuttur, fasulyedir / Fakire yedirmek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den nakledilmemiştir / Duâ

02:05:00 Duâ / SOHBETİN DUÂSI

02:06:00 SOHBETİN DUÂSI

02:07:00 SOHBETİN DUÂSI

02:08:00 Sene Başı Duâsı

02:09:00 Sene Başı Duâsı

02:10:00 Sene Başı Duâsı

02:11:00 Sene Başı Duâsı / Hazreti Huseyn Efendimiz ve Ehl-i Beyt’e Duâ

02:12:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • Mehmet Erdem
    25 Ağustos 2021 22:42
    Selamün Aleyküm Hocam Dînî, faziletli gün ve geceler için hazırlayacağız cetvel/ ajanda ( belli bir yıla bağlı olmayan dînî takvim) gerçekten bizler için çok faydalı olacaktır. İnşallah en kısa zamanda çıkarabilirsiniz. Allah'ım kolaylıklar ve bereketli zamanlar nasip etsin.
  • Mehmet Can Akkaya
    18 Ağustos 2021 14:18
    Hocam selamünaleyküm. 33 yaşında bir dinleyiciniz olarak sizi severek dinlediğimi belirtmek isterim. Bu sohbetinüzde aşure gecesinin faziletli ibadetlerini sizlere kimse demez bu fakir anlatıyor dediniz. Ben Kadiri dersi çekmekteyüm ve bu faziletler hakkında konuşan çokca hoca efendi duydum. Sizi seviyorum Allah yar ve yardımcınız olsun
YORUM YAZ