MENÜ

Mevlîd-i Şerîf Özel Sohbeti 28 Ekim 2020

Hâfız Muhammed Yâsir Demirkoparan

00:00:00 Aşr-ı Şerîf Başladı

00:11:30 Aşr-ı Şerîf Bitti

Mevlid Özel Sohbeti

00:12:18 Duâ

00:13:00 En yaygın / On ikinci gece / O saatte yapılan duâ / Kehf Sûresi’nin son âyetleri

00:14:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in doğduğu saat / Kehf Sûresi’nin sonu / İmsağa bir saat var idi

00:15:00 Bu mübârek gecede de / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in saç-ı şerifi / Mübârek cübbe-i şerîfe / Vebâdan dolayı

00:16:00 İctimâlarımız devâm ediyor / Sevginin artması demek / Sevgi azalıyorsa

00:17:00 Bir zaman sonra soğukluk gelecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e muhabbet azalıyorsa / Fikrin ne ise zikrin odur / Sen ulemadan / Sohbetlere devâm etmeye / Dün çok güzel Şifâ-i Şerîf dersi oldu

00:18:00 Sevgiden sebep yarattı / Tek idim ben / Esmâm ile berâber / Ben sevdim

00:19:00 İlk yaratılan nûr / İlk peygamber Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Âşıkların Sultânı İbnü’l-Fârız

00:20:00 Ben de bir mânâ var ki / Ben Nebî-i zî şân idim / İttibâ / Ezelde sevmiş / Ne bilmiş de sevmiş / Bu hususta ne bilmiş / Bütün ruhları ilm-i ezelîsinde yaratmış

00:21:00 Beynindeki çizim gibi / Ona benzetmiyoruz bir şeyi / Önce beyninde çizer / Arsanın üzerinde

00:22:00 En çok Allâh’ı kim seviyor / Bütün peygamberlerin içerisinde bile / En çok o sevdi / Allâh-u Te’âlâ onu bildiği için / Nûh Neciyullâh / Mûsâ Kelîmullâh / Babasız halk edilmiş

00:23:00 Rûhullâh / Dâvûd Halîfetullâh / Hepsinin lakapları var / Halîlu’r-Rahmân / Sahâbe-i kirâm / Önlerine çıktı / Ben de Allâh’ın sevgilisiyim dedi

00:24:00 Sevgili lafını / Türkçe artık / Efendi Hazretlerimizin en çok kullandığı / Allâh’ın en çok sevdiği kul mânâsında / Kıyasa sokmuyoruz

00:25:00 Kadir Gecesinden de efdal / Benim dersimden sonra / Ses telleri aşırı şişmiş / Biraz ilaçlar

00:26:00 İdâre edeceğiz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in aşkına / Bu meclis kurulmuştur / Saç-ı şerîfin bulunduğu yerde / Nûruddîn Halebî

00:27:00 En büyük âlimler / Kaybettik kitabı

00:29:00 Ta’rîfu ehli’l-islâm

00:30:00 İslam ve ehline / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den / Her yer onun rûhâniyeti ile / Dört yüz sene evvel / Açtığım yerde hemen o geldi

00:31:00 Uyanık görüyorum / Büyük iddia / Bizim durumumuza bak / Muhabbet yok âbi / Tuzlu tuzlu / Sabahlara kadar ırmaklarda

00:32:00 Yersen tuzluyu görürsün buzluyu / Sabaha kadar / Sevgi kalmadı / Kuru kuru slogan / Ona çat, buna çat / Macron / İlâhiyattaki bu kadar hoca / Üç Muhammed

00:33:00 İslamoğlu niye yazdı? / Rasûlüllâh onların anlattığı kadar değil diyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem öyle değildi diyor / En büyük ahlâk üzere / Anan baban bunun için mi doğurdu seni? / Bu iş midir?

00:34:00 Yüzlerce saat / Neredeydiniz? / Slogan / Adam burada Müslümanım dedi / Ateist oldu, deist oldu / Mahv-u perîşân oldu / Mezhep kalmadı / Dolar 8.28 olmuş

00:35:00 Şuur gitti / Sevgi gitti / Bu ay ki dergide / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Âişe Annemiz / Turan DURSUN / İnternetler, siteler / Burada Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e yapılan hakâretin / Adamlar kitap yazdı / Üç Muhammed kitabı

00:36:00 Bütün peygamberleri yarıştırmışlar / Kim uydurdu / Sana ne bundan / Frenk gavuru musun? / Peygamber düşmanı bu adamalar / İlhami GÜLER / Hazreti Hasen Efendimiz

00:37:00 Hazreti Huseyn’e dokundurmazlar / Hazreti Huseyn’den bile efdaldir / Mehdî bile Hazreti Hasen’den gelecek / Sırf Allah için

00:38:00 Onun neslinden göndereceğim / Allah için bırakırsan / Zorundan / Mevlâ görüyor / Bu adamların eline kaldı bu nesil / Bir kişi bizi tutmadı / Biraz îtibârı azaldı da / Kâfirlere kızıyorsun / Hiç mi görmediniz

00:39:00 Sen peygamberime bu kadar hakâret / Kaç kişi / Biz Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i böyle mi seviyoruz / Gavur gavurluğunu yapacak / Frenk gavuru ne yapacak / Mustafa İSLAMOĞLU / Bunun gibi neler var / Akıl babaları var

00:40:00 Bu gece doğum gecesi / Beyhakî diyor ki / Muhaddis / Mev’ıze kitabı değil ki / On beş cilt oluyor / Delâilü’n-nübüvve / İmam Süyûtî / Neysâbûrî

00:41:00 Beyhakî / Kuşeyrî / Şerafü’l-Mustafâ / Nübüvvetten önce ise irhâsât / Bunların hangisine inanır bunlar / Nur mur çıkmamış / Bu olacak iş mi? / Buna kim inanır

00:42:00 Abdülkâdir Geylânî / Ceylan’da o zaman / Şimdi de bakmak lâzım / Otuz mudur / Yirmi dokuz kesin olur / Ramazanların çoğu yirmi doku çeker

00:43:00 Ne durum var? / Emmiyor / Haber gelmez / İmsaktan beri emmiyor / Ramazan olduğunda emmiyor / Normal bir çocukmuş / Sen aklından zorun mu var

00:44:00 Senin peygamberin / Allâh-u Te’âlâ / Peygamber olduktan sonraki mûcizeleri / Ay yarıldı diyor / Kıyâmette yarılmasını / O başka bir şey / Yarıldı, bitti diyor / Kamer Sûresi

00:45:00 Bir mûcize görseler / Büyü derler demez ki / Her şey ortaya çıkmış / Rivâyetten / Hira’nın bu tarafında kaldı / Tam ortadan iki parça / Büyü derler diyor / Gökteki ay yarıldı / Buna inanmayan adam

00:46:00 Normal bir vatandaştı diyor / Nasıl peygamber oldu? / Rüyâda müyâda geldi / Deve geldi, şikâyetlendi / Hadîs kaynaklarında geçiyor / Anlatıyorsun / Necâtü’l-Vâlideyn Risâlesi

00:47:00 Çok râzı ve memnûn olduğunu / Türkçe bir eser / Dört yüz sayfa / Annesini diriltti Allah / Îmân etti / İbnü Şâhîn

00:48:00 İmam Süyûtî / Pâdişâh çağırsa / Evlâdım / Yakazaten buluşuyorum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den ne kadar sonra / Kendimi Müslüman saymam diyor / Velîler bile / Somuncu Baba Hazretleri

00:49:00 Ulu Câmî’nin açılışında / Hatîb-i Şirbînî / Kırk Câmîde / Ebdâl bedelden geliyor / Bu kitap sırf onun için yazılmış

00:50:00 Bâzı meşâyıh tam anlayamamış / Gittim Ahmet Rufâ’î Hazretlerine / Sülûke soksun beni / Dört tâne seyir var / Sen Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i tanıdın mı? / Koca Ahmet Rufâ’î soruyor

00:51:00 Ebü’l-‘Abbâs et-Tancî Hazretleri / Dilini korumak lâzım / Tarîkata girmeden / Abdürrahîm Kınâvî

00:53:00 Bilet keser gibi / Yirmi bir dersi bitirdim / Sayd

00:54:00 Ona biz gidemedik

00:55:00 Mescid-i Aksâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i gördüm

00:56:00 Yedi kat yerleri doldurmuş / Eşref-i mahlûk / ‘Arş’ı doldurmuş / Bütün âlemler gösteriliyor ona / Adam zâten / Ondan sonra tarikata girebiliyor

00:57:00 Ne anlatıyorum ben size yâ / Dünyâ kadar eserler sâhibi / Velîlerin ekserîsi / Bâri bize uykuda nasîb olsun / Sevgi giderse / Bize hurâfeci

00:58:00 Müslüman gözüyle görmüyorlar / İslamoğlu yazmış / Mûsâ Cârullâh zındığı / Ahmet GELİŞKEN / Kasım ayının dergisi çıktı / Cennetü’l-Bakî’

00:59:00 Bütün sahâbe-i kiramın kubbeleri / Bu dergide iki tâne önemli mesele var / Birinci yazıyı yazdım / Dokuz yaşında, sekiz yaşında değildi / Âişe annemizin evlilik yaşı kaç idi?

01:00:00 Bütün kaynakları ile berâber / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem memnûn olur / Çok dillerine doladılar / İstanbul Sözleşmesi / Bunlar Türkiye’de oluyor / Fransa / Bir ay evvel

01:01:00 Bu çok önemli / Cevap vereceğiniz ağzınız olur / Mûsâ Cârullâh âfeti / Mehmet GÖRMEZ / Rus tebası herhalde / Abduh’tan falan okumuş / Mustafa İSLAMOĞLU

01:02:00 GELİŞKEN hocamız / Mehmet GÖRMEZ / Ben o zaman gençtim / Mâdem gençtin / Ben bu kitaplardan berîyim / Böyle bir şey de yapmadın / İfsâd eden / Fazlu’r-Rahmân’dan daha tehlikeli

01:03:00 Ben sizin gibi beşerim / Ama bana vahiy geliyor / Bize de şeytandan vahiy geliyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bizim gibi beşerdi / Bektâşî gibi / Durmuyor

01:04:00 İşte burası âyete taban tabana zıt / Ebu’l-Mevâhib eş-Şazelî / محمد بشر وليس كالبشر / Muhammed beşerdir / Beşer gibi değil / Yâkutta bir taştır

01:05:00 Biz de onun gibi adamız / Mûsâ dAleyhisselâm’dan da üstün değil diyor / Peygamberlerin kimini kiminden / Süleyman Çelebi

01:06:00 Ercan Efendi / Ulu Câmî’de çıktı sapığın biri / İbnü Teymiyye / Bunlar onların dölleri / Hepsine îmân ederiz

01:07:00 Fazîlette ayrım yaparız / Ülü’l-‘Azm / Üç yüz on üç rasûl var / Nebîler / Her nebî, rasûl değldir / Beş tânesi üstün / Âdemoğullarının efendisi benim

01:08:00 Kabirden kalktıkları zaman / Âdem ve ondan sonra / Sancak benim / Şefaatin sâhibi benim / Bunların hepsi / Bu vehhâbîler / Seyyid dememek lâzım diyor

01:09:00 Kendi buyurduğunu reddediyor / Ulu Câmî’nin ilk imamı / Osmanlı Döneminde de böyle sapık / Süleyman Çelebi / Türklere / Mevlid

01:10:00 Biz aslâ Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem gibi olamayız / Sen neye benzetiyorsun / Onun lafını naklediyor

01:11:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in farkını fark ettirmediler / Delâilü’n-Nübüvve / Bu dersleri yapsam

01:12:00 Şu bahtsızlığa bak / Babası bana öyle ricâ etti / Abdestsiz süt emzirmedi

01:13:00 Duâ et dedi / Beddua etmedim de etmem / Sâmi Efendi Hazretlerine / İrtidât kitabıdır / Kalan ömründe de / Ne kaybettim / Bu niye böyle yaptı şimdi / Mevlâ çevirir / Bu ya tam hidâyet bulacak / Bayındır

01:14:00 Bir nesil gitti / Diyânet ne yapacak / Reddiye kültürleri gelişmemiş / Tedâvî edemezsin ki / Hangi konuları / Mustafa İSLAMOĞLU / Mehmet GÖRMEZ

01:15:00 Bu dergide çok ilimler var / Çok ilmî / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ona yapılan iftiralara / Konuşmaya kalkan / Al sana İbnü Sa’d’ın Tabakât’ı / Âişe annemize / Daha da söylerim

01:16:00 Âriflerin ekserîsi / Halîfe b. Mûsâ / Bu zâtı iyi bilin / Uyanıkken / Bütün meşâyıh bunu kabûl ediyor / Bir gecede on yedi kere

01:17:00 Bir an, bir nefes görmesem / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bizden usanma / Çok görüştük / Evliyâdan çoğu / Sakın bıkmayasın hâ

01:18:00 Ahmed Rufâ’î / Kabrinden çıkan elini / İnkâr etmek mümkün mü / Nasıl inkâr edebilirsin yâ / Bütün dünyâ hareketlenmiş / Hepsi kıpır kıpır / Her taraf / Annesi bir şey görmedi diyor

01:19:00 İncil’de yazmış / Muvaffak hoca / Ahmed dedi ona / Ahmed ismi de

01:20:00 Bu hadîs-i şerîfleri bir kitap da / Doğacağı gece / Nurlar parlayacağını / Bir ifrit cin musallat olacağını / İki gece süt ememedi

01:21:00 Ehl-i Kitap anlasın ki / Mekke’de yahûdî bulunmaz / Ticârete geliyorlar / Alâmetlerden çaktı / Bu gece Kureyş’ten / Yahûdî tâcir

01:22:00 Câhiliye döneminin adamları / Sabaha doğru / Benim o çocuğu görmem lâzım / Onun sırtında / İki gece de süt ememeyecek dedi / Bir haber alamadık dediler

01:23:00 Âmine çocuk bekliyor / Böyle böyle bir çocuk doğdu / Abdülmuttalib / Süt emememiş dediler / Bir ifrit musallat olacak

01:24:00 Ertesi gün / Birkaç gün oyaladılar / Abdülmuttalib Efendimiz bile göremedi / Altınoluk tarafına doğru / Tekbir sesleri / Panik oldu / Makâm-ı İbrâhîm

01:25:00 Safa Tepesi / Merve Tepesi zelzele olmuş / Ebû Kubeys / İblis / Ne oldu sana efendimiz / Muhammed doğdu / Şirki, küfrü bitirecek / O Âmine var yâ

01:26:00 Bunun yüzünden oldu dedi bu mesele / Müşterek / Düşmanlar birleşiyor / Meleklerin ziyâreti bitmemiş / Gösteremeyiz / Direk sırtını açtı

01:27:00 Nübüvvet mührünü görür görmez / İsrâil oğullarından / Benî İsrâîl’den / Sen kalkıyorsun, İslamoğlu olmuşsun / Bin dört yüz senedir / Bunu nakil edegelmişler

01:28:00 Normal bir insan gibi halk eder mi? / Sen nasıl onun gibi olabilirsin yâ / Onun gibi bir zât yok iken / Abdullah Efendimiz de nûr görüyordu

01:29:00 Nûr onun sulbüne intikâl etti / Koruna koruna geliyor / Hem peygamber olarak / Şîs Aleyhisselâm’a ne dedi? / O senin zürriyetinden gelecek

01:30:00 Olmasaydı / Bütün bunlar / لولاك / Lafız olarak / O olmasaydı ey Âdem / Bir günah işledi de / Unutarak da olsa

01:31:00 Onda da olsa / Hatâ işlemiş oldu / Unutan mâzurdur / Ben cennette yaratıldığım zaman / Senden başka ilah yok / Onun hürmetine seni affettim

01:32:00 Mev’ıze kitabından mı okuyorum / Âdem Aleyhisselâm, Şîs Aleyhisselâm’a ne diyor? / Bu nûru, tertemiz kadınlar bulacaksın / Zifâf neticesinde

01:33:00 Hep nikâhtan doğdum / Fetret dönemi / Dünyâ kâfir doldu / Ben de diyebilirim / Sen de soysuz değilsin / Beni İslâm’daki nikâh ne ise

01:34:00 İslâm nikâhı gibi / Peygambere inanma şartı yok / Mekke ehli, Ehl-i Kitâb değil / Hahamlar, papazlar / لتنذر قوما

01:35:00 Senden önce hiçbir uyarıcı göndermemiştik / Sen kalkıyorsun / Onları da îzâh ettik / Anam dediği ile / Annesi kabrinde ihyâ edilmiş / Beş altı tâne delil var

01:36:00 Saçaklızâde / Hepsi hizmet etmiş / Âmine vâlidemiz namaz kılıyor muydu? / Nikâhı muhâfaza etmişler / Hiç puta tapmamışlar / Puta tapma yok / Gökleri yerleri ki yarattı sorsan onlara

01:37:00 Abdullah, Allâh’ın kulu / Allah demeyi biliyorlar mıydı? / Beş vakit namaz ilk Müslümanlarda da yoktu ki / Niye anlamıyorsun

01:38:00 Ebvâ’da / Âmine vâlidemiz / Dayılarının yanında / Oynuyordu / Üneyse / Kuş uçurtuyorduk / Fatih ALTAYLI

01:39:00 Oluk gibi su çıkar / Havuz var / Daha altı yaşında / Güzel bir kız ismi / Beş altı yaşlarında / 

01:40:00 Bathâ / Mekke’nin vâdîsi / Mesfele / Mekke’nin vâdîsine çıktığım zaman / Sulb / Kuyruk sokumu / Doğuları kaplıyor

01:41:00 Bütün ufku kaplıyor / Yine belime dönüyor / Senin sulbünden / Bir çocuk çıkacak / Daha babası / Nurlar çıkıyordu / Niçin evlendirdi? / Vehb Efendimiz

01:42:00 Herkes kız istemeye gider / O nûr alnındaydı / Bir kere benle birleş diye / Tânesi iki üç milyonluk / Şerefli adam ırzını muhâfaza eder

01:43:00 Abdullah Efendimizin şiirleri / Babam ne derse / Babamın rızâsı yok dedi / Cin Sûresi / Âhir zamanda / Âmine vâlidemiz / Gitti onun yanına / Niye ilgilenmiyorsun benimle?

01:44:00 Ölürüm de harama yanaşmam / Çok ince âlimleri vardı / Babası doğmuş / Tevrat’ta Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in babasının / Şam’daki hahamlar / Yahyâ Aleyhisselâm’ın başını kesti kral / Beyrut’ta / Lübnân Sayda

01:45:00 Cübbeyi / Beş yüz altı yüz sene olmuş / Tâze kan aktı

01:46:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem doğmasın diye / Sapıklık böyle bir şey işte / Babasını engelleyelim de / Yollarda Allah onları helâk etti

01:47:00 Nurlar havada ictimâ etti / Tam biz bunu yakaladık / Şehirden uzak bir yerde / Bunlar kılıçlarını çektiler / Her tara tepe / Kırk hahamı görüyor

01:48:00 Ben burada ne yapabilirim dedi / Genç delikanlıya / Vurdu yola / Daha inerken / Gökten zâtlar geldiler / Bu çok önemli bir haber oldu

01:49:00 Kayınpederinden geldi bu rivâyet / Berre / Çabuk git / İnsanlar / Gökten adamlar geldiler / Ben aşağı inene kadar / Doğru Abdülmuttalib’e git

01:50:00 Tam ters / Oğluma da ondan başkası yaraşmaz / Ahmed’i bize çıkar / Kaynaklarıyla zikredilmiş

01:51:00 Mûteber eserlerden / Adın ne? / Göbeğine kadar incelediler / Sırtını açtılar / Yesrîb diyorlardı o zaman

01:52:00 Burada yahûdîler için çok kötü günler gelecek / Mahvoldu gitti dediler / Elli sene evvel söylüyorlar bunu / Aralarında konuşuyorlar / Ümmü Eymen / Ben de onlara gösterdim

01:53:00 Bunlar çocuğumu / Ve çıktılar / Ebvâ’ya geldiler / Annesi ağır hastalandı / Âmine vâlidemiz / Bütün siyer kitaplarında / Âmine’ye ağlıyoruz diyorlar

01:54:00 Allâh-u Te’âlâ meleklere tanıtmış / Evvelki dersler de / Yeryüzünün doğularına / Yerler tanısın / Hayvânât tanısın / Bir an kayboldu / Âsiye vâlidemiz / Meryem

01:55:00 Bu gece ben yalnızım / Kureyş’ten kimseye haber vermedim / Refâkât etmeye geldik / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ben kimim? / Annemin beni doğururken

01:56:00 Dokuz ay boyunca / Bütün nebîleri gördü / Doğum yapıyor / Bütün peygamberlerin anneleri / Ama Efendimizde çıkan nûr / Gençken oturduğu / O Busra denilen

01:57:00 Bunu öldürürler / Ebû Tâlib’e / Gözünün rengini sordu / Râhib / İncil Ehli / Hahamlar / Ruhban sınıfı / İncil’d de bu vasıflar geçtiği için / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

01:58:00 Bunların hepsi mütevâtir / Korkarım! Bu çocuğuma bir şey yaparlar / Süheylî / Atan İbrâhîm’in / Putları dost edinmeyeceksin / Herkes putlara tapıyor

01:59:00 Necâtü’l-vâlideyn

02:00:00 Hacûn’da, Ma’lâ’da / Kıble tarafında / Dâru’n-Nâbiğa / Osmanlı döneminden / Tevsi’a yapılırken

02:01:00 Zâten kabri biliniyordu / Bizim de tanıdığımız birisi idi / Araba parkları oldu / Abdullah Efendimiz

02:02:00 Bizzat dinleyenden dinledim / Taptâze / Nereye olduğunu sordum / Safiye vâlidemiz / Halaları / Üç kabirden birisi / Kesin orada

02:03:00 Sol taraf / Selam veriyorum / Ebvâ’ya gitmek nasîb olmadı / Türbeleri yıktılar / Kusay / Abdülmuttalib / Fudayl b. ‘Iyâz / İhyâ hadîsi de

02:04:00 Hacûn da burası / Deveyi sıkı tut / Beni yukarı da bıraktı / Zikredeceğim / Çok kalın oluyor / Üçüncü fasıl / Âmine vâlidemiz / Bu bahsi mutlaka okuyorsunuz

02:05:00 Bu sizin için ibâdet / Muhabbet vesilesi / İki yüz seksen sekiz de başlıyor / Çocuğuma duâ et / Bu gece çıktı / Ondan sonrası bana âit değil / İbnü İshâk rivâyet ediyor

02:06:00 Siyer ilmini ilk yazan / Ahmed b Hanbeller ondan öğrenmiş / Hemen / Ubeydullah Hoca

02:07:00 Vefâtı yüz elli bir / Bu biraz uzun

02:08:00 Birinci satır ondan okuyor / Hasan Hoca / Millet okusun / Dürbünle bakarsanız / Duânın Metni

02:09:00 Annesi gördü, babası göremedi / Abdülmuttalib Efendimiz / Kimseyi yanına yanaştırmıyorlar / Baştan bir ağlattılar / Benim bu oğlumun şânı var

02:10:00 İyilerin de nazarı değmesin / Bu parantez içini çocuklarınıza okursanız / Doğurduğu zaman / Âmine vâlidemiz / Babasının üzüntüsü var / İsmini koydular dedi

02:11:00 Bu böyle / Ey Âmine! Dediler / Altı satır kaynak

02:12:00 Okumuyorsunuz / Nüsha taktırdılar / Büreyde Radıyallâhu ‘Anh anlatıyor / Doğurduğun zaman / Altından

02:13:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e takılan nüshada ne yazıyordu? / Rüyâda görüp ezberlemedi / Uyandığında / Altından / Yazı geldi / Kudret kalemiyle yazılmış

02:14:00 Ta’vîzât / İki yüz doksan iki / Şer değmesin / Allâh-u Te’âlâ bunu gönderdi / Böyle bir şey olabilir mi? / Bu kadar kaynakta geçen

02:15:00 Torunlar / Yazın dedim / Kur’an zannedecek / Duânın metni ve mânâsı

02:16:00 Nüsha bu işte / Sapık cinciler / Nâmussuzluk

02:17:00 Nüsha takmak sünnette var mıymış? / Yutsun diye vermediler herhalde / Bu sayfayı üzerine as / İrhâsât ne demekti?

02:18:00 Dibine kadar net görüyor / Niye Busra? / Hepsi burada anlatılmış / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

02:19:00 İlk konuştuğu kelâm / Düzgün bir şekilde konuştu / Efendimizin ilk sözlerinden / Demin ki kitabın / İmam Halebî’nin / İmam Zürkanî / Efendi Hazretleri: “Molla Câmî hurâfe yazmaz”

02:20:00 Size çok ciddî ilmi eserler / Doğumu da farklı / Elini yere dayadı / Ben Allâh’ın Rasûlüyüm

02:21:00 Bâzı rivâyetler de / Bunu kim inkâr edebilir yâ / Halime vâlidemiz / Kalp ameliyatı / Kayanın üstüne

02:22:00 Doğduğunda / Orada arkadaşlarıyla oynuyordu / Zemzemle kalbini yıkadılar / Cibrîl-i Emîn / İzi vardı yâni / Muhammed’e bir şey oldu / O da süt babasını çağırdı

02:23:00 Yeni ayılmış / Neşesi yok / Cin mi çarptı? / Biz götürelim, annesine teslim edelim / Sen ona çok düşkündün / Sen bir şey gördün / Ne olduğunu bilmiyorum

02:24:00 Onu da diyemeyince / Şeytan ona / Verir diye mi korktunuz / Bu kadar şuurlu bir anne / Ey Halîme! Sana onun haberini vereyim mi? / Ondan daha hafif bir hamilelik görmedim

02:25:00 İbnü Hıbbân ve es-Sahîh isimli eseri

02:26:00 Beyhakî / Ben sahîh rivâyetlere yer verdim / İmam Zehebî / Bu hadîsin isnâdı ceyyiddir

02:27:00 Sen daha ne anlatıyorsun / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem doğduğunda secdeye kapandı / Şehâdet parmağı

02:28:00 Gece doğan çocuklara / Tencereyi kapattım / Melekler, heyetler / Tencere kapatacak onu / Parmağından süt çıkıyor

02:29:00 Amcaları / Ayla konuşuyordu / O işâret parmağı ile / Ben seni beşikte ziyâret ettim / Mustafa bilmem kim / Duâ

02:30:00 O nur biz ulaşmış / Duâ

02:31:00 Kâbe’den ses geliyor / Müşriklerin pisliklerinden / Mekke’nin fethi / Ebrehe / Fil orduları

02:32:00 İki ay evvel / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hürmetine / Âmine vâlidemiz hâmile / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hayattayken / Meseleleri bu boyutuyla düşünmeyince / Ebâbîl kuşları / Çiçek hastalığı

02:33:00 Allah diyor ki / Ebâbîl / Kuş onlara atıyor / Yenmiş, içilmiş, biçilmiş / Çiçek hastalığı ile ne alâkası var

02:34:00 Bayâ bir akıl olması lâzım / Kur’an’a îmân ediyor / Bayâ bir akademisyen falan olmak lâzım / Bunlar âyete inanmıyor / Bu da Kâbe’nin sözü

02:35:00 Evinde annemiz yalnız / Âmine, Muhammed’i doğurdu / İşte Firdevs cennetinden / Tast / İkinci defâ yıkanacak

02:36:00 Gecenin en koyu zamânında / Bir yandan inlemeler / Kâbe secde ediyor / Türkçe mevlidi bile bilmiyorsun / Nasıl anlatıyor / Efendi Hazretlerinden duyduklarımla

02:37:00 Baktım Safâ Tepesi / Bütün tepeleri geçti / Böyle sallanıyor Merve Tepesi / Kimden kaçıyorsun? / Kalbim korku doldu

02:38:00 En kolay şekilde / Kuşlar var / Hücrenin yanında / Gezdirecekler / Şu bulutu görüyor musun? / Âlemleri gezdirecekler / Abdülmuttalib

02:39:00 Âdemoğlundan kimse / Abdullah tâze ölmüş / Ondan bir oğlan çocuğu / Bu büyüyünce / Îmân etmeyeceksiniz / Yahûdîleri buradan sürecek

02:40:00 Bedr’deki hezîmet / Altında yeşil ipek var / Meleklerin ziyâretleri bitmeden / Kılıçlı bir zât

02:41:00 Allah dilime mânî oldu / Bin sene evvel yazılmış / Şerafü’l-Mustafâ / Senetleri sağlam

02:42:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in doğduğunu / Bütün bu rivâyetlerin tafsîlâtı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem onun hürmetine / Duâ

02:43:00 Evliyâullâhtan bir zât / Kur’ân’ı bilmeden / Yâsîn’i benle berâber başlayıp bitirdi / Müstakîmzâde

02:44:00 Çok memnûn oluyor / Kaç senedir söylüyorum / Hasan Kudu’nun hanımı

02:45:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in babasını gördüm / Mansûr isminde bir zât / Senin anana da babana da salât-u selâm

02:46:00 Osmanlı dönemi bunlar / Mansûr’un şânını yükseltin / Âmine vâlidemiz / Dara düştüğün zaman / Ben senin imdâdına yetişeceğim

02:47:00 Ravza’nın içine şeytan girebilir mi? / Bir kısım müjdeci rüyâlar / Yazılma sebebi

02:48:00 Silsileli / Yüz kere / Bu kitabı yazarken gördüm / “Ve ‘alâ vâlideyhi” ekliyoruz

02:49:00 Bir gün o Makâm-ı ‘âlîden / Osmanlı ulemâsından / Bâli Efendi

02:51:00 Tartışmayı dinliyordum / ‘Alî el-Kârî / Yûsuf et-Trablusî

02:52:00 Nebî’nin annesi / Kitaplardan ben bunu bilmiyorum / Bana dedi ki / Ey oğlum! / Mâdem benim için

02:53:00 İki satır / Âmine: Emîn olan demek / Başkasını bağlamaz diyenler / Bir rüyâ size nakledeyim

02:54:00 Hazreti Ömer Radıyallâhu ‘Anh / Sen oruçluyken hanımını öpen kimse değil misin?

02:55:00 Hazreti Ömer kendisi anlatıyor / Koca İbnü Ebî Şeybe / Bu kadar deliller bulmuşum / Hiç haberi yok

02:56:00 Niye ben bunu yazarken / Bunlar birbirinden alâkasız / Vaazda arkanda duruyordu / Onlara Kur’an ulaştı mı? / Rasûl göndermedikçe

02:57:00 Adı Abdullah zâten / Varaka b. Nevfel / Esmâ vâlidemiz / Ben vaazını dinledim

02:58:00 Kuss b. Sâ’ıde / Fetret devri olan da / Birçok âyette / Bu kitabın bölümlerinde

02:59:00 Bu bölüm / Kur’an’dan deliller / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in tüm atalarının / Bu birinci cilt

03:00:00 Şu kitap derde devâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in doğumunda yaşananlar / Bereket kaçtı / Geçen sene / Yine de versinler / Bir senelik emandır

03:01:00 İlgimizi kestik / Evlerde, ocaklarda / Dolar niye / Üç haslet üzere çocuklarınızı yetiştirin / Annesini babasını / Oğlu İbrâhîm’i bilmezse

03:02:00 Siyer mi okunuyor? / Bu size büyük bir siyer / Alamayanlar / Mescidlere / Para verip alamaz / Ekmek vermekten / Sevgi aşlayalım / İnsan tanımadığını sevemez

03:03:00 Beş saat daha konuşurum / Allah, eRasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e bağışlasın / İkinci ciltte

03:04:00 Su içmedim

03:05:00 Sevgiyi bulmanız lâzım / Hiçbir amele muhabbetsiz ulaşılamaz / Hep Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ben size hediye edilmiş

03:06:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkında yazılmış / Cennete gideceğini ne biliyorsun / Böylece kurtulasın / Kısaca duâ yapalım / ÎLANLAR

03:07:00 Hediyeleriniz HAYDER’de / Helvacızâde

03:08:00 Cumhuriyet bayramımızla

03:09:00 Mübârek gecede yatmazlar aşağı

03:10:00 Vefat / TAHİR HOROZ / Mu’tasım el-‘Aselî

03:11:00 Benim kızım mevlide çok hürmet ederdi / On yedi yaşında / Yâ Rasûlellâh!

03:12:00 Niye Şâm? / Duâ

03:13:00 Mumlar, üflemeler / Ayın tamamını / Melekler ne soracaklar? / İşte şu / Hâzâ deyrum sââ

03:14:00 Hadîse dikkat edin / İşte şu / Şu adam hakkında ne dersin? / Duâ

03:15:00 Siz hiç âyet hadîs duymadınız mı? / Duâ

03:16:00 Şuur diye bir şey kalmadı / Ben çoluk çocuğuma / Zor iş / İnsan yetiştirmek / Duâ / Ben ne yapayım

03:17:00 Süleyman GÜVEN

03:18:00 Hacı Dursun Efendi / Vefat / Duâ

03:20:00 Yarın gece yapmayalım

03:21:00 SOHBETİN DUÂSI

03:22:00 Okunanlar

03:23:00 Bize ulaşan ulaşmayan

03:24:00 Duâ

03:29:00 Dün akşam okudum / Muhâsebem yetmiş sene sürdü

03:30:00 Hiç haram yememişim / Mûteber kitaplarda gördüm / ez-Zıyâü’l-ma’nevî

03:31:00 Duâ

03:32:00 Âzerbaycan’a duâ

03:33:00 Tayyip Bey ve hükümet ricâline duâ

03:36:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ