MENÜ

Mevlid-i Şerîf Kırâeti ve Kasîdeler Özel Meclisi | 2023

Cübbeli Hoca’nın hânesinde gerçekleşen “Mevlid-i Şerîf” meclisine bu sene ulemâdan ve meşâyıhdan birçok önemli isim katıldı. Çok feyizli ve bereketli bir meclis oldu. Mevlid-i Şerîf Kırâeti ile kasîdeler inşâd edildi. Kıymetli hocaefendiler duâlar etti.

Allâh-u Te’âlâ, böyle kıymetli ulemâ ve meşâyıh ile bir sonraki senelerde de kalabalık cemaatler toplayarak onların da istifâde edebileceği şekilde meclisler kurabilmeyi nasîb eylesin. Âmîn!

“Sâlihlerin isminin anıldığı yere rahmet yağar” kelâm-ı kibârının fehvâsınca katılan hocaefendiler hakkında kısaca ma’lûmâtlar arz etmek istedik.
Alî Hâlid eş-Şorbecî ed-Dımeşkî

Alî Hâlid eş-Şorbecî ed-Dımeşkî Hocaefendi

Mevlid-i Şerîf meclisinde bulunan ulemâ ve meşâyıhtan Şeyh Alî eş-Şorbecî ed-Dımeşkî Hazretleri 1928 yılında Şâm-ı Şerîf'te doğmuş olması hasebiyle hicrî takvime göre 99 yaşındadır, velâkin mecliste bulunan gençler dâhil herkesten daha ziyâde neşatlı ve sıhhatli görünüyordu.

Allâh-u Te’âlâ nazardan muhâfaza eylesin, mâşâallâh, lâ kuvvete illâ billâh.

Şeyh Efendi, Şâm-ı Şerîf'in en büyük ulemâsı ve meşâyıhının elinde yetişmiş; birçok mescidlerde ders okutmuş, elli seneden fazla Şâm-ı Şerîf'in mesâcidinde imâm ve hatîb olarak dînimize hizmet etmiştir.

Kendisinin Fıkıh, Hadîs, Tefsîr, Usûl, Akîde ve diğer fenlerde yetmişten ziyâde müellefâtı bulunmaktadır ki bunların en meşhûrları; “Riyâzü’s-Sâlihîn” Şerhi “Nüzhetü’l-Müttakîn” isimli eseri ile Şâfi’î Mezhebinde “el-Fıkhu'l-Menhecî” isimli eseridir.

Kur'ân-ı Kerîm’e iki tefsîr yazmıştır ki “Tefsîru’l-Beşâir ve Tenvîru’l-Besâir” isminde olanı şu anda matbû'dur.

Kuveyt'in yüksek ilmî heyetinde şer'î müsteşâr olarak vazîfeler yaptıktan sonra şu anda oğulları ve torunları ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

Allâh-u Te’âlâ kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyetle dînimize daha nice hizmetler yapmasını nasîb etsin. Âmîn.


Ebû Râtib Muhammed Fehd ed-Dımeşkî

Ebû Râtib Muhammed Fehd ed-Dımeşkî Hazretleri

Mecliste hâzır bulunanlardan biri de büyük velîlerden, sâlihlerden ve Şâm-ı Şerîf’in ebdâlinden (kırklardan) olduğu husûsunda hüsn-ü zan edilen mazınne-i kirâmdan Ebû Râtib ed-Dımeşkî Hazretleri’dir.

Şeyh Efendi Hazretleri hicrî 1359 (1940) doğumlu olması hasebi ile şu anda 85 yaşını geçiyor.

Kendisi Şâm-ı Şerîf'in mescidlerinde ve tekkelerinde 80 sene birçok ulemâ ve meşâyıh ile zikir halkalarında bulunmuş büyük bir velî olarak anılmaktadır.

Kendisi, Şeyh Hasen Habbenneke ve Şeyh Küreym Râcih gibi büyük ulemâdan zâhirî ilimler ve kıraat okumuş olup tasavvuf ilimlerinde de derin ma’lûmâta sâhiptir.

İki gözünden engelli olması hasebi ile çok sabır ehli, takvâ ehli, zikir ve duâ ehli mübârek bir zât olarak şöhret bulmuştur.

Kendisi Nakşibendî ve Şâzelî tarîkatlerinden mücâz olup salevât meclisindeki şeyhi ise Ahmed el-Habbâl Kuddise Sirruhû  Hazretleri’dir.

Ziyâde ihlâslı ve Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in muhabbeti ile yoğrulmuş olup duâ ve zikir yaparken ekseriyetle ağlaması ile de tanınmış, bu vesîle ile kendisinden duâ istendiğinde yine ağlamaya gark olarak duâ yapamamışsa da cennet meclisinde bulunanların cennete nâil olmaları için kısa bir dua yapabilmiştir.

Daha sonra husûsî insanların ziyâretinde de bütün mecliste hâzır olanlar için ziyâde bereketler, nûrlar ve tecellîler hâsıl olması husûsunda çok duâlar yapmıştır

Allâh-u Te’âlâ, duâlarına bütün hâzırûnu ve sonrasında dinleyecek olan sâmi’îni onun duâlarına mazhâr eylesin ve kabûl eserini en yakın zamanda izhâr eylesin.

Kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyetle daha nice Mevlid-i Şerîf gecelerinde bulunmayı nasîb eylesin, bizleri de şefaatine nâil eylesin. Âmîn.


Sûriye Âlimleri Birliği Başkanı Üsâme er-Rifâî Hazretleri

Sûriye Âlimleri Birliği Başkanı Üsâme er-Rifâî Hazretleri

Sûriye Âlimleri Birliği Reisi, Suriye İslâm Konseyi Başkanı ve Suriye Ehl-i Sünnet ulemâsının önde gelen isimlerinden olan Şeyh Üsâme er-Rifâ’î Hazretleri 1944’te başkent Şâm-ı Şerîf’te doğdu. Babası yine ünlü bir Şâm-ı Şerîf âlimi olan Abdülkerîm er-Rifâ’î Kuddise Sirruhû Hazretleri’dir.

Üniversite eğitimini Şâm Üniversitesi’nde Arap dili üzerine alan Üsâme er-Rifâ’î Hazretleri ilk vazîfesine 1971’deki mezûniyetinin hemen ardından Şâm-ı Şerîf’te babasının adını taşıyan Abdülkerîm er-Rifâ’î Câmiinde imâm olarak başladı.

“Arap Baharı” olarak bilinen ayaklanma günlerinde halkın talepleri ve muhâliflerin yanında yer alan er-Rifâ’î Hazretleri, Ağustos 2011’de (Ramazân ayı Kadr Gecesi) rejim güvenlik güçleri ve milislerinin saldırısı sonrası Şâm-ı Şerîf’teki Abdülkerîm er-Rifâ’î Câmii’nde cemaati ile birlikte darp edildi.

Üsâme er-Rifâ’î Hazretleri gibi Şâm-ı Şerîf’te oldukça sevilen ve saygı gösterilen bir âlimin, öldü diye terk edilerek kanlar içinde bırakıldığı bu muâmele Ehl-i Sünnet ulemâ içerisinde muhâlefet ile birlikte hareket edenlerin sayısının artmasına da yol açtı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra da ülkeyi terk ederek Türkiye’ye gelen Hocaefendi, uzun yıllardır âtıl olan Şâm Âlimler Birliği hareketini Suriye’den gelen diğer ulemânın da katılımıyla ihyâ etti.

Nisan 2014’te ise İstanbul’da Suriye İslâm Konseyi’ni kurarak devrimi destekleyen ve muhâlif kitlenin fetvâ/görüş ihtiyâcını karşılayan bir yapıya liderlik etmeye başladı.

2021 Kasım ayında Beşar Esed’in “Suriye Büyük Müftülüğü” makâmını lağveden karârı muhâlefet tarafından kabûl edilmezken Suriye İslâm Konseyi, Hocaefendi’nin “Suriye Büyük Müftîsi” olarak seçildiğini duyurdu. Bu karâr muhtelif muhâlif siyâsî ve askerî gruplar tarafından kabûl görüp tebrîk edildi.

Allâh-u Te’âlâ hepimiz hakkında duâlarını müstecâb eylesin, hayırlı hizmetlerini dâim eylesin, hayırlı uzun ömürlerle dînimize daha nice hizmetlere muvaffak eylesin. Âmîn.


Abdullâh Muhammed el-Mes’ûd Hazretleri

Abdullâh Muhammed el-Mes’ûd Hazretleri

Mecliste hâzır bulunanlardan biri de Şeyh Abdullâh el-Mes’ûd Hocaefendi’dir.

Kendisi meşâyıhın büyüklerinden Muhammed el-Mes’ûd Hazretleri’nin oğlu olup yine büyük velîlerden Alî el-Mes’ûd Hazretleri’nin torunudur.

Babası, Seyyid Muhammed Alevî el-Mâlikî Hazretleri’nin babası olan Şeyh Alevî el-Mâlikî Hazretleri’nin çok yakın dostudur.

Şeyh Abdullâh el-Mes’ûd Hocaefendi, babası Şeyh Alî el-Mes’ûd, dedesi Şeyh Muhammed el-Mes’ûd ve amcası olan Müftî Muhammed Sa’îd hazarâtından, ayrıca annesi tarafından dedesi olan Abdurrahmân el-Hût Rahimehullâhu Te’âlâ hazarâtından birçok ilimler te’allüm etmiş, Halep'te şer'î ilimleri ikmâl ettikten sonra Şâm-ı Şerîf Üniversitesi'nde Külliyetü’ş-Şerî’a bölümüne girerek şerî’at ilimlerini tahsîl etmiş, Hanefî fıkhında ihtisâs yaptıktan sonra  kıraat ve tecvid ilimleri, hadîs mustalahı gibi ilimleri birçok ulemâdan tahsîl etmiştir ki bunların en meşhûrlarından biri Şeyh Abdullâh Sirâceddîn Kuddise Sirruhû Hazretleri’dir.

İbni Âbidîn Rahimehullâh’ın torunu Suriye Müftîsî Muhammed Ebu’l-Yüsr el-Âbidîn Hazretleri’nden de icâzet ile müşerref olmuştur.

Tasavvuftaki mürşidleri arasında Şeyh Muhammed Nebhân, Şeyh Mahmûd Şukfe, Medîne'nin Kutbu Şeyh Muhammed İbni Zekeriyyâ el-Buhârî ve Cezâyir'in Kutbu Şeyh Muhammed Belkâid gibi daha birçok meşâyıh bulunmaktadır.

Kendisi de, âbisi olan el-Bâb Müftîsî Şeyh Muhammed Zekeriyyâ el-Mes’ûd Hocaefendi de Cübbeli Ahmet Hoca'nın yakın dostları arasında bulunmaktadır.

Şeyh Abdullâh el-Mes’ûd hocamız ilerlemiş yaşına rağmen ibâdât-ü tââtın, ilmin ve zikrin berekâtı ile tedvinlerini, irşâdlarını ve dînî hizmetlerini devâm ettirmektedir.

Kendisi Suriye olaylarından sonra Medîne-i Münevvere'de ikâmet etmektedir.

Mevlid-i Şerîf meclisimizde de çok bereketli ve feyizli duâlarda bulunmuştur.

Allâh-u Te’âlâ hepimiz hakkında duâlarını müstecâb eylesin, hayırlı hizmetlerini dâim eylesin, hayırlı uzun ömürlerle dînimize daha nice hizmetlere muvaffak eylesin. Âmîn.


Büyük Mücâhid ve Âlim Şeyh Sâriye Rifâî Hazretleri

Büyük Mücâhid ve Âlim Şeyh Sâriye Rifâî Hazretleri

Katılımcılardan biri de Zeyd İbnü Sâbit Derneği Başkanı büyük mücâhid ve âlim Şeyh Sâriye Rifâî Hazretleri’dir.

Kendisi 1948'de Şâm-ı Şerîf'te doğmuş ve babası büyük âlim ve Şeyh Abdülkerîm er-Rifâ’î Hazretleri’nin yanında yetişmiştir.

Babası Şeyh Abdülkerîm er-Rifâ’î Hazretleri’nden birçok ilim okuduktan sonra Mısır'a gidip Ezher Üniversitesi’nde ilim tahsîl etmiş ve 1977 yılında Usûliddîn Fakültesi’nden me’zûn olmuştur.

Ayrıca Mısır'da Abdülhalîm Mahmûd ve Şeyh Muhammed Hicâzî gibi daha birçok ulemâ ve meşâyıhtan istifâde eden Hocafendi bu arada Tefsîr husûsunda ihtisâs yapmış, Ahmed el-Basravî, Şeyh Nâif el-Abbâs, Şeyh Hâlid Cebâvî ve Abdurrahmân ez-Zu’bî gibi birçok ulemâdan istifâde etmiştir.

Suriye Müftîsî ve İbnü Âbidîn Hazretleri'nin torunu Ebu’l-Yüsr Âbidîn'in yanında senelerce kalmış ve Hanefî fıkhını tahsîl etmiştir.

Suriye'de birçok hayır müesseseleri ve cemiyetler kuran Sâriye er-Rifâ’î Hocaefendi Kur'ân hizmetleri ve Suriye yetimlerinin terbiyesi için Zeyd İbnü Sâbit merkezini kurmuş ve hâlen bu gibi İslâmî hizmetlerin yürütülmesinde öncülük etmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da bulunduğu sırada ağır bir felç geçirmiş fakat dînî gayreti ve hamiyyeti bereketi ile hizmetlerinden geri kalmamıştır.

Allâh-u Te’âlâ kendisine hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü âfiyetle dînimize daha nice hizmetler nasîb eylesin. Âmîn.


Doç. Dr. Muhammed Ebu’l-Hayr Şükrî

Doç. Dr. Muhammed Ebu’l-Hayr Şükrî Hocaefendi

Bu mübârek mecliste takdîmleri yapan Şeyh Efendi Doç. Dr. Muhammed Ebu’l-Hayr Şükrî Hocaefendi’dir.

Kânûn ve fıkıh meselelerinde doktorasını tamamlamış olan bu hocamız “Râbıtat-u Ulemâi’ş-Şâm” cemiyeti ve “Meclisü’l-İslâmî es-Sûrî” cemiyetinin üyesidir.

Şâm-ı Şerîf'in mescidlerinde ve büyük Emevî mescidinde yıllarca hatîblik yapmış olan Hocaefendi, Şeyh Bedruddîn el-Hasenî Üniversitesi'nde Usûl-i Fıkıh müderrisidir.

Allâh-u Te’âlâ kendisine hayırlı uzun ömürlerle daha nice hizmetler yapabilmeyi nasîb eylesin. Âmîn


Şeyh Mahmûd ed-Dürre Hazretleri

Şeyh Mahmûd ed-Dürre Hazretleri

Rufâ’î Tarîkatının meşâyihından silsilesi sâbit olan ve şeceresi büyük velî Abdülhakîm Abdülbâsit Hazretleri’ne dayanan, kıymetli âlim, (kasîde inşâd eden) münşid ve sâlih zât Mahmûd ed-Dürre Hazretleri de oğlu, dâmâdı ve torunuyla birlikte Mevlid-i Şerîf meclisinde hâzır bulundular.

Hocaefendi, meclisin bidâyetinde Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî Hazretleri’ne âit Mevlid-i Şerîf’i kırâet etti ve Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in bâzı medhiyelerini inşâd etti.

Allâh-u Teâlâ kendisine ve âilesine selâmetler ve iki cihânda seâdetler ihsân eyleyip cümlesini hayırla muhâfaza eylesin. Âmîn.


Rıdvân İbnü Muhammed Münîr el-Kahîl Hocaefendi

Rıdvân İbnü Muhammed Münîr el-Kahîl Hocaefendi

1966 Dımeşk doğumlu olan hocaefendi, Ma’hedü’l-Fıkhi’l-İslâmî ve Câmi’atü’l-Fethı’l-İslâmî me’zûnu olup ulûm-u şer’ıyyede birçok hocadan icâzetlidir.

Önceden Ma’hed-ü Tahfîzı’l-Kurâni’l-Kerîm ve Ma’hed-ü Alî İbnü Ebî Tâlib li’l-ulûmi’ş-şer’ıyye kurucu müdürlüğünü yapan hocaefendi Dımeşk Mescidlerinde müderrislik ve imam hatîblik yapmış olup günümüzde Ma’hedü’l-İmâm el-E’zam Ebî Hanîfe li’l-ulûmi’ş-şer’ıyye kurucu müdürlüğü, Şafak Akademi ve Dâru’t-Takvâ Vakfı Başkanlığı vazîfelerini sürdürmektedir.

Hocaefendi ayrıca 1988’den beri Şâzelî Meşâyıhından Abdurrahmân eş-Şâğûrî Kuddise Sirruhû Hazretleri’nden, sonra  da Şükrî el-Lehafî Kuddise Sirruhû Hazretleri’nden Şâzelî Tarîkatı’nın umûmî ve husûsî  evrâdından icâzetlidir.


Mekke’deki Şâfi‘îlerin Müftîsi Seyyid Ömer el-Ceylânî Hazretleri

Mekke’deki Şâfi‘îlerin Müftîsi Seyyid Ömer el-Ceylânî Hazretleri

Mevlid-i Şerîf meclisimizde hâzır bulunan zâtlardan birisi de Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin 22. Kuşaktan Torunu, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in 32. Kuşaktan Torunu, “Mekke’deki Şâfi‘îlerin Müftîsi” ünvânıyla meşhûr büyük âlim Seyyid Ömer el-Ceylânî Hazretleri olup mahdûmu Seyyid Hâşim el-Ceylânî ve torunları da kendisi ile birlikte hâzır bulundular.

Seyyid Hazretleri, dünyâ İslam âleminde çok mûteber bir âlim olup Abdülkâdir Geylânî Hazretleri hakkındaki ihtifâllerde, Endonezya ve Malezya’da yüzbinlerce insan, bâzen milyonlarca insanın toplandığı meclislerde sohbetler için oralara dâvet ediliyor.

Seyyid Hazretleri, meclisimizde hâzır bulunup duâlar etti, hizmetlerin ve sohbetlerin devâmı, Ehli Sünnet’i müdâfaa, dâvet, tebliğ ve muvaffakiyetler için, şerlerden kifâyet için çok duâda bulundu.

Allâh-u Te’âlâ, duâsının bereketlerini hem bizim sohbetimizde hâzır bulunan hem de bütün Ehl-i İslâm için te’sîrli eylesin, te’sîrini yakın zamanda izhâr eylesin. Bizleri de onun şefaatine nâil eylesin, kendisini âfiyetle, hayırlı uzun ömürle muhâfaza eylesin. Âmîn!

Abdünnâsır el-Cenâbî

Abdünnâsır el-Cenâbî Hocaefendi

Iraklı Âlim ve Sünnî siyâsetçi aynı zamanda Irak Muhâlefeti Ulusal Konseyi Başkanı (N.C.I.O) Prof. Dr. Abdünnâsır el-Cenâbî Hocaefendi de Mevlid-i Şerîf meclisinde hâzır bulunan hocaefendilerden birisi olup meclisin hitâmında çok duâda bulundu.

Allâh-u Teâlâ, Hocaefendi’yi nice hayırlı hizmetlere muvaffak kılıp kendisini eşrârın şerrinden muhâfaza buyursun ve iki cihânda seâdetler ihsân eyleyip hayırla muhâfaza eylesin. Âmîn.


Eymen Şa’bânî Hocaefendi

Katılımcılardan birisi de Dr. Eymen Şa’bânî Hoca Efendi idi. Kendisi Türkmen asılı olup evvelce Şâm-ı Şerîf'te bulunan “Ma’hedü’l-Fıkhi’l-İslâmî”de tedrîs heyeti üyesi ve “Meclisü’l-İslâmî es-Sûrî” heyetinde vazîfe yapmaktaydı. Şu anda ise İstanbul'da “İ’mâru’ş-Şâm Cemiyeti” ile “Muhâcirîn Vakfı”nın başkanlığını yapmaktadır.

1992 yılında Türkmenistan Aşkabat’da ve Afrika Kambiya'da ilk şer-î medreseyi te’sîs etmek şerefine nâil olmuştur.

Allâh-u Te’âlâ kendisine hayırlı uzun ömür ve sıhhat-u âfiyetle daha nice hizmetler yapmayı nasîb eylesin. Âmîn.

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ