MENÜ

Berâat Gecesi Özel Sohbeti 27 Mart 2021

00:00:00 Duhân Sûresi 1-6. Âyet-i kerîmeler / Duâ

00:01:00 Bu gece bellidir / Kazâ kader taksîmât gecesi olduğu için / Çok uzatmamak üzere / Her şeyi beyân eden / Levh-i Mahfûz

00:02:00 Biz onu indirdik / İleride gelecek olan “Emran” lafzına gidiyor / O mânâ tercih ediliyor / İleride söyleyecek / Bereketlerle dolu bir gece / ‘Ikrime Radıyallâhu ‘Anh, baş müfessir

00:03:00 Bereketlerle dolu bir gecedir / Takdîrlerin, taksîmlerin / Bereketli, hayırlı / Bu gecenin bereketleri / Zemzem-i şerîf bu gecede

00:04:00 Kuyunun ağzına kadar geliyor / Zemzem-i Şerîf bütün dünyâya yetecek kadar / Her zaman olduğundan fazla / Uyarıcılarız / Önlerindeki tehlikeler

00:05:00 Biz uyarıyoruz / Sohbetleri dinleyenler / Uyarılardan gâfil / Yarın Şu şu mıntıkalarda su kesilecek / Meteoroloji / Sabunlu kalsın / Uyarıldın

00:06:00 Mum da yok, bir şey de yok / Yıldırım düşebilir dendi / Gelecek kafana inecek / Sel olabilir / Çok kar yağar, yollar kapanabilir / Birden ölüm geldikten sonra / Bu kadar dünyâya geldin

00:07:00 On üç on dört yaşında ölse bile / Sen şimdi bunları / Âhirette ne lâzım / Ânîden yakalan / Tanıdıklarımız / Bu kadar doktorlar / Şöyle mübârek gecede

00:08:00 Mahşer var / Bu ihmâle gelmez / Her an ölebileceğin dünyâya / Çoğu insan topladığını / Âhirete hiçbir şey hazırlamadın / Açı var, susuzu var / Altın vagonunda da açlıktan ölecek / Afrika’dan Ticânî şeyhi geldi

00:09:00 Teknoloji geldi mi? / Korona diyorum / Fildişi Sahili / Tozla toprakla / Temizlik, titizlik / Oraya eli değmiyor / Koronadan ölmüş / Mevlâ kullarını bir sebeple götürecek

00:10:00 Kars’a da gitseniz / Ay / Ertan hocanın programı / Ay’a bir daha gidemiyorlar / Böyle saçma sapan / Kalbine pil takılmış / Zırva mısın?

00:11:00 İnsan mümkünse uyumamalı / Yarın tâtile çattı / Yarın tâtil değildi / Lâiklik rezillik / Tâtile çattı / Tâtil cumadır / Allah fâcirle de dîni te’yîd eder

00:12:00 Yüz rekatlık namaza üç gün evvelden başlayanlar / O kadar da değil / Halîfe demek / Gününden de yardım alırız / İkindiyi kılana kadar / Asr-ı sânî / Nâfile namaz câiz

00:13:00 Fark: Ayırmak demek / Zelzele / Yüz binler ölecek / Sebepler âlemindeyiz / İstanbul’un zelzelesi / Ama biz sağlam yapmamışız

00:14:00 İslâm’ı kaldırmışlar / Bütün millet ölüyor içinde / Kim kimden hakkını sorabilir / Hastalıklar belâlar / Kadir Gecesi’nde meleklere teslîm ediliyor / Çok mühim işler

00:15:00 Peygamberler göndereceğiz / Bu gecede melekler geliyorlar / Deliye her gün bayram / Birinci bayramları bu gece / Harçlık

00:16:00 Melekler de bize duâ ederler / Onlar da bize istiğfâr ederler / Rabbin acıdığı için kullarına / Hacı Mahmud Efendi Hazretleri / Yüzlerce tefsîr var bende

00:17:00 Kur’ân-ı Kerîm’in Kadir Gecesi’nde indirildiği ile / Kaderle ilgili büyük işler dönecek / Yatsıyı kılamadık / On ikiden sonra yatsı kerâhete giriyor

00:18:00 Tecelliyât bu gece / Her gece üçte ikisi geçip / Bu geceye özel / Rızık isteyen var mı? / Rızkı kıt olan var mı?

00:19:00 Korona olmuş / Hasta olmuş / Âfiyet vereceğim diyor / İki üç saate sınırlı olan / Özellikle rızık / Kadir Gecesi gibi gizli değil / Abdest bozacak

00:20:00 Akşamdan sonra / Ben bitiremedim / Vakitler bitiyor / Güneşin batmasına çekmiş / Duâlar çok önemli / Berâet Gecesi’ne özel duâ / Meşâyıhın duâsı

00:21:00 Lokantacılar / Maskeciler / Yemek durmaz diye / İnternetten / Adam sinek avlıyordu / Getir götür / Çocukları / Düşük yapacak / Kimin çocuğunu

00:22:00 Ebu’d-Duhâ / Erbâbı meleklere teslîm eder / Duânın te’sîri bu gece / Belli olan dosya / Levh-i Mahfûz / Bu bir senelik / İstinsâh: Kopyalama

00:23:00 Bu dosyalar dört meleğe tevdi ediliyor / Kazâyı kaderi / Duâdan başka / Sohbette de uyardım / Akşam geçti / Bu gece yap / Peşine bir Yâsîn

00:24:00 Sonra bir Yâsîn daha okuyacaksın / Yunus kardeşimiz / Görmediğimiz ne hadîsler gördü

00:25:00 Bence ekonomisi bozuk olanlar / Aracıdır ama / Bir melek şefaat hakkı var / İdrîs Aleyhisselâm göğe nasıl kaldırıldı? / İdrîs Aleyhisselâm / Güneşle görevli meleğe / Bir ziyâret edeyim demiş

00:26:00 Sen bana çok salevât okuyorsun / İdrîs Aleyhisselâm’ın da aklına gelmiş / Özel alâkam var demiş / Benim rûhumu bir alsa / Ölmüş dirilmiş olurum

00:27:00 Onun için melekler / Mîkâîl Aleyhisselâm / Bence siz dört meleğe okuyun / Cebrâîl Aleyhisselâm

00:28:00 Kulların amelini zabt eden evrâk / İsrâfîl Aleyhisselâm yok / Onun işi yukarıda / Meşhûr İsmâ’îl Aleyhisselâm değil / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in cenâzesinde inmiştir / Bütün ordular onun emrindedir

00:29:00 Adı İsmâ’îl’dir / Azrâîl Aleyhisselâm / Adam yeni düğün yapıyor

00:30:00 İsmi ölüler arasında / O da göbek atıyor / Bu gece / O sene kimin canını almak istiyorsa / Herkesin kendi kıyâmeti / Senenin işleri

00:31:00 Hacıların ismi / Arafat’a kim çıkacak? / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem en çok orucu / Yarın ki günün orucu / Bu kadar oruç / Başka bir ayda bu kadar oruç

00:32:00 Yarının orucuna niyet ettiysen / Ecelim yazılırken / Allâh-u Te’âlâ bana acısın da / Ecelimin yazısı gelsin / Özellikle yarın ki gün çok önemli / Sen bu geceden oruca niyet

00:33:00 Bu gece senin ecelin yazılırken / Diğer hadîs-i şerîfler / Berâet Gecesi af edilmeyenler

00:34:00 Ben bunları maddelemiştim / Kâfirliğimiz yok / Gizli şirk

00:35:00 İkincisi: Müşâhin / Af olmak istiyorsanız / Bana kim ne yaparsa yapsın / Üç güne kadar müsaade var / Ben senle barıştım

00:36:00 Cehennemden âzatlılar var / Şî’a i’tikâdı / Bir Müslümana kin tutan / Yetmiş peygamber ameli / Sahâbeyi sevmemek

00:37:00 Teyzesiyle görüşmüyor / Onun ettiğin ona / Rızkın kesilir / Müstakil kitap / Âyet var / Görüşmediğiniz varsa / Babasıyla görüşmeyen var / Hemen hemen / Akrabâ ile görüşmediğin / Nikah düşen

00:38:00 Diğer yabancı / Onu sıla-i rahim / Eteğini yerden sürüten / Anne babasına isyân eden

00:39:00 Bütün gecelerde / Meşrû isteklerini yerine getireceksin / Fâiz / Canlı heykeli yapanlar / İçki

00:40:00 Zinâya devâm edenler / Adam öldürenler / Kısas olmadı / İntihar edilmez / Kan parası / Onlar bağışlarsa bağışlarlar

00:41:00 Bir şey isteyen var mı? / Zinâ yapan / Tenâsül uzvuyla zinâ yapan / Kebâir olarak / Bunların istekleri kabûl olmuyor

00:42:00 Şirk koşanla zinâ edeni / Berâet Gecesi dışarı çıktı / Dâvûd Aleyhisselâm / O hangi saattir? / İmsağa kadar devâm ediyor

00:43:00 Günü gecesi gibi fazîletli olan dört gece / Beşinci yok / Günü gecesi kadar / Onu demedik / Gece şimdi / Oruçluyken nasıl yapacaksın? / Ânında

00:44:00 Bu gece kim af isterse / Ben haram bir şey yapmıyorum / Adamın malını zabtederler / Bekletirler / Aşşâr / Sâhir: büyü yapan, yaptıranlar

00:45:00 Güvenlik görevlisi / Vazîfesini hakkıyla îfâ eden / Memûriyetine güvenen / Bir Müslümanı korkutursa / Bu görevler hakkında

00:46:00 Ver bana yirmi lira rüşvet / Ben polisim / Komşusunu korkutuyor / O zaman da Allah affetmiyor / Hazreti Ali anlatıyor / Bu gece sana kim sana ne duâ ettiyse

00:47:00 Her peygamberin duâsı kabûl olduğundan / Dâvûd Aleyhisselâm / Kamu malı / Memûrlar çok dikkat edecekler / Hazreti Ömer / Cenaze / Herkes birbirini tanıyan zaman

00:48:00 Bir zât geldi / Cenâzenin başında / Sana müjde olsun / Adamı ne yapar / Eğer kolluk görevlisi / Silahlı görevli değildiysen / Vergi tahsîldârı değilsen

00:49:00 Birden baktılar yok / Ne dedi bu şimdi / Vergi topluyorlar / Anladınız değil mi? / Hızır Aleyhisselâm’dı dedi / Kamu görevlileri / Sahâbeden birisi / Bir at bulsam

00:50:00 Hakîkî emekliyim / Herkes memur olayım / Limon sat, memur olma / Işığı fazla yakarsın / Ben bilmem / Kamu malı / On iki senedir ben hesap veriyorum

00:51:00 Hazreti Ömer / Ben bilmiyorum / Yapmak durumunda kalan dikkat edecek / Dağlar gibi karşına çıkar / Muhâtabın bir kişi değil / Hemen ekonomi düzelir / Bu kadar yıllardır / Devlet kuruldu kurulalı / Ana parayı verseler

00:52:00 Tayyip Bey / Çok kişiler / İstiğfâr etmek îcâb eder / Duâ

00:53:00 Duâ / İstiğfârın müjdesi / Bir kelime-i tevhîd / Kelime-i şehâdet

00:54:00 Duâ / Âişe Radıyallâhu ‘Anhâ Vâlidemiz’den rivâyet edilen / Yâ Humeyrâ / Sen bilmiyor musun

00:55:00 Kelb kabîlesinin koyunları / Melhame dersleri / Her Perşembe yayınlanıyor / Armageddon / Hazreti Mehdî / Kelb kabîlesi / Bir koyunun tüyünün sayısı

00:56:00 Burada da altı kişiyi katmıyorum / Canlı heykeli yapan / Laf taşıyan / Erkekler kadınları solladı / O senin için iyi dedi / Milleti birbirine / Secdede bâzı duâlar / Bu duâları secdede zikredeceksin

00:57:00 Ananızın evinde bir şey öğrenmemişsiniz / Bana ne anlatıyorsun / Cebrâîl Aleyhisselâm

00:58:00 Ama diğer teheccüdlerde de yapılıyor / Secdenin arasında var / Diğer duâ / Bunu bilebilirsiniz / Duânın mânâsı

00:59:00 Sabah kadar / Ayakları şişti / Ayaklarını ovaladım, masaj yaptım / Mağfûrsun / Ben şükreden bir kul olmayayım mı? / Âdemoğlundan

01:00:00 Geçen sene Berâet’ten / Bunların hepsi bu gece / İsmâ’îl Aleyhisselâm / Oruca niyet etti / Sâlih amellere devâm edelim / Amelleri bu gece kabûl makâmı / Rızıkları bu gece

01:01:00 Bu işin sırrı bu gece / Dört gece var / Allah bunda and verenleri

01:02:00 Vesîle yaparsan / Zât-ı Pâk-i Sübhâniyen / Yarınki sabah / On üç on dört on beş / Mu’âz b. Cebel Radıyallâhu ‘Anh

01:03:00 Mecbûr girecek / Beş gece / Cenneti hak edene / Bu gece bir / Ramazan Bayram Gecesi / O gece terâvîh kılmıyoruz / Bu üçü de Zülhıcce ayında

01:04:00 Zülhıcce’nin de / Hacılar Mina’ya çıkıyor / O gün sabah kurbanlar kesiliyor / Bu geceden i’tibâren / Üç ay yirmi beş gün içinde bu beş gece / Bak bakalım / Kandil Simidi

01:05:00 Beşte bir gitti / Takvimde yazmıyor / Sohbet dinlemeyenler / Terviye gecesinden evvel / Biz takvim gibi gidiyoruz / Gökteki aya göre

01:06:00 Aynı aya çatıyor / Mart sayısında / Dergi onları gün / Şa’bân’ın yarı gecesi / Bunlara bakmanız lâzım / Beş gecede duâlar reddolunmaz

01:07:00 Demin ki beşten burada iki var / O her hafta geliyor / Beşten üçü var / Cuma gecesi de / Her hafta ibâdetle / Duâların reddolunmadığı gece

01:08:00 Cennet vâcib olanda / Şa’bân’ın yarı gecesi / İbâdetle geçirenin / Vahiyle Allah’tan bilgi almış / Bir yandan da ölüm meleği ile

01:09:00 Panikli bir an yok / O panikle / Zikri unutuyor / Berâet Gecesi’ni ibâdetle / İki bayram gecesini / Kalbine son nefes ânında / O bayram gecelerinde / Entübe / Allâh’a entübe yok

01:10:00 Senle konuşamıyor ama / Îmanlı mıdır / Bu geceleri ibâdetle ihyâ eylesin / Yatsıyı cemaatle kılsa / Kolaylıkları da var işin / Allâh-u Te’âlâ dört gece / Malla ilgilidir / Bütün ümmetle ilgili

01:11:00 Kurban Bayramı Gecesi / Hacıların sayısını kaydeder / Hacıların Arafat’a çıktığı / Bütün hayır kapıları açılmış şu anda / Yâ Muhammed / Ben başım göğe kaldırdım / Allâh-u Te’âlâ bildirdiği zaman

01:12:00 Medîne dönemi olduğu anlaşılıyor / Ey Cibrîl! / Acırsa seni / Rahmet / Herkesi affedecek / İçkiye devâm edenleri / Ancak tevbe ederlerse

01:13:00 Şu anda bile dörtte biri geçti / Bir başımı kaldırdım / Cennet kapıları da açılmış / Birinci kat semâdan / Birinci kat / Oradan Kürsî / Sekiz Cennet / En son geliyor ‘Arş / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Medîne’de

01:14:00 Ümmetinin günahları için istiğfâr ediyorlar / Birinci kat semâdaki melek / Kapı görevlisi melek / Bu gece zikredenlere müjde / Donuk hâlimizi / Duâ

01:15:00 Hayır işleyenlere / Bu gece hayır işleyenlere / Atış serbest / Bu saatten sonra / Sadaka da verebiliyorsun / Bu gece bütün Müslümanlara

01:16:00 On İhlâs ile / Namaz kıldığına göre / Zikir yapıyor mu? / Daha ne okuyacak / Sekizinci kat / Sekiz cennet var

01:17:00 O kapıdaki melek / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? / Günü de gecesi gibi / Bâzı hadîsler / Tezat olmaz / Çünkü garanti iş yapalım

01:18:00 Kelb kabîlesinin koyunlarının / Ağlasınlar bize / Secdede ağlıyordu / Cibrîl Aleyhisselâm / Âişe Annemizin çok özelliği var / Başka hanımlarının yanında gelmiyordu

01:19:00 Şî’a ne yapacak / Gecenin başında geldi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Duâyı arttırdı / Kul hakkı olan varsa

01:20:00 Hasmını râzı edene kadar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem duâyı arttırdı / Bize göre sabah dokuz on / Allâh-u Te’âlâ ümmetinden kul hakkı olan / Fazl-u rahmetiyle / Adam âhirete gelecek

01:21:00 Para yok, pul yok / Allâh-u Te’âlâ, hak sâhibine göre / Sana da nasîb olabilir / Mahmud Efendi Hazretleri / Adam köşke girdikten sonra / İbnü Mâce’de de hadîs var / Adamdan bir şey çalmışsın

01:22:00 İftirâ yapmışsın / Bana öyle neler ettiler / Bu olur mu yâ / Bizi de affetsin / Amel mamel hepsi gider / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem şefaat etmek isterse / Helâl ettim derse

01:23:00 Bana da çok salevât okuyor / Cennet lisansı iptâl olur / Sen beni lütfunla / Daha ne / Ödeme imkânı varken

01:24:00 O zaman Allah onu niye / Adamı bulamıyorum / Ben bu sohbeti yeni dinledim / Cidde’de çalışırken / Onun alacağı kadar / O para altından hesâb edilecek / Mevlâ adamın hakkını

01:25:00 Bu hususta müstakil kitap yazıyorum / Mahmud Efendi Hazretleri ne buyururdu / Bu adam mutlaka cennete gidecek mi / Hasımları râzı etme namazı / Âhiretteki belâlar / İmkânı olmayan ne yapsın

01:26:00 Ben cennete gidemem falan / Ömer b. Abdülazîz / Basra Vâlisi / Bir rahmet bırakmaz eksik / Üç yüz rahmet kapısı açılıyor

01:27:00 Receb’in ilk gecesi / Yüz rekat namazın fazîleti / Bir dahaki seneye kadar / Ağaçlar dikerler

01:28:00 Şehîd olarak ölür / Bin İhlâs okuyan canını cehennemden kurtarır / Yetmiş bin kethudâ / Yetmiş bin iş tâkipçisi

01:29:00 Ben yapamıyorum diyenlere / En azından / Mümkün ise / Bu kişiye cennetteki makâmını / Ölmeden makâmını gösterecek / Bu gece ve yârının

01:30:00 Ondan sonra efendim / Bu kuluma günah yazmayın / Sana tevbe nasîb eder / Öbürlerine nasîb etmez / Ona rüyâsında / Yüz melek gönderir

01:31:00 Bir tâne iki tâne koruma tutsan / On tâne melek koruma / Ramazân’ın on beşinci gecesi / On rekatta yüz ihlâs

01:32:00 İki rekatta iki yüz İhlâs okusan / On rekat düşüm yapıyor / Namaz içinde okunmasıdır / Nakşibendî / Bin İhlâs okuyan

01:33:00 Zünnûn-ı Mısrî / Evliyâullâhın reislerinden / Beş kere on iki / Vefât

01:34:00 Vefât / Benim annem dedem

01:35:00 Bizi hatırlayan biri / Berzâh âlemi / İçindekilerle geçinenler / Amel defterimiz dürülmüş / Çoluk çocuk / Sizin gibi amel edenlerin / Ölüsünü hatırlayan mı var

01:36:00 Berâet Gecesi bana salât okuyan / Onun için salevât çok önemli / Rüyâsında gören uyanıkken de görecek

01:37:00 Ruhlar âlemi çalışıyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i dünyâ gözüyle görecek / Yüz kere bu salevâtı okuyan / Salevâtın lafzı / Teşvîk için söylüyorum

01:38:00 Huşû sâhibi olmayanlar namazda zorlanırlar / İki gözünüzden birine sürme / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu sene yeni gördüm / Sağ / İsmid diye bir sürme var

01:39:00 Benim gözüm bulandı / İki saat bir bulut durdu / Sürme / Kısaca hemen ne yapacağınıza dâir / Bize yakın oluyor

01:40:00 Yerin böcekleri bile / Duâların kabûlü / Gecesini ibâdet / Gündüz oruç / Aklını kaçırmadıysa / Kabûlü kesinleşsin / Her ayda var bu

01:41:00 Yarınki günün orucu / Lâlegül’den bulursunuz / Berâet gününde namaz kılın / Kazâ namazları kılıyoruz / Sen bu otuzu kazâ etmeden / Telâfî imkânı verir

01:42:00 Berâet gününün nâfilesi / Ekonomi çok bozuldu / İftâr sofrasında tâneli yemek

01:43:00 Hububât / İftarlık da pişirin / Bereket

01:44:00 Duâlar / Yanıma kim koydu bunları / Senede dört gece / Receb’in ilk gecesi / Hasan KUDU

01:45:00 Kıyâmet günü hasımlarını râzı etme namazı / Nâfile kılın buyuruyor

01:46:00 Ey Allâh’ın cennetleri / Dünyânın günlerinin adedi kadar / Kum tanelerinin adedi kadar / Ey cennetler! Zînetlenin

01:47:00 Duâ / SOHBETİN DUÂSI (ARAPÇA)

01:48:00 SOHBETİN DUÂSI

01:49:00 SOHBETİN DUÂSI

01:50:00 SOHBETİN DUÂSI

01:51:00 SOHBETİN DUÂSI

01:52:00 SOHBETİN DUÂSI

01:53:00 SOHBETİN DUÂSI

01:54:00 SOHBETİN DUÂSI

01:55:00 SOHBETİN DUÂSI (ARAPÇA) / Okunanlar

01:56:00 Okunanlar / Duâ (Türkçe)

01:57:00 Duâ

01:58:00 Duâ (Türkçe) / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ