MENÜ

Mescid Sohbetleri
06 Şubat 2021
Haftanın Sohbeti (Receb-i Şerîf Ayının İlk Gecesi ve Gününün Fazîletli Amelleri) 6 Şubat 2021

00:00:00 Hâc Sûresi 30. Âyet-i Kerîme

00:01:00 Önümüzdeki hafta hulûl edecek Receb-i Şerîf / İlk günün, ilk üç günün orucu

00:02:00 Haftaya ilk gece geçmiş oluyor / Sizi şimdiden haberdâr edelim / İlk gece / Böyle bir fazîleti kaçırmak / Aklını kaçırsan daha iyi

00:03:00 Dün gece duâlar yüzde yüz kabûl oluyormuş / Cübbeli Ahmet Hoca’nın youtube kanalından sohbet başladı / Kimse birinci günün orucundan

00:04:00 Bu önümüzdeki hafta / Önümüzdeki hafta 12 Şubat oluyor / İlk günün orucu / Çok büyük bereketler

00:05:00 Sizleri de teşvik etmek için / İbâdete teşvîke niyet ediyoruz / Bu sohbetin tekrâr tekrâr verilmesi lâzım / Böylece insanlar / Herkesin rast gelmez / Dinledin mi?

00:06:00 Takvimde kandil gecesi yazmasına gerek yok / Bunlar dergide de yazıyor / Altmış dördüncü sayfa / Dergide sayfalar değişir / Hicrî ay başında

00:07:00 Fakat haram ay / Belki Şa’bân Ramazân söylerim / 12 Şubat cumanın akşamı / İstanbul gibi / Birinci gece görülmesi / Çamlıca / Şehrin kalabalığından / Ekzoz

00:08:00 Adaları, şuraları, buraları / Sultanbeyli / Ayı görmeyi beklemeyelim / Hava tabî bulutsuzsa / Ay girdiği zaman

00:09:00 Bütün fazîletlere erişmek / Korona / Ayağı kayar kırılır / Kadın çocuğu ile / Canımızla malımızla / Kaybolur

00:10:00 Lâlegül Dergisi dergi değildir / Ocak’la Şubat’la ilgili değil / Aylar ancak onlar muteberdir / Muharrem’e göre / Şevval

00:11:00 Bayram namazı o sabah / Bu ayların ilk gecesi çok önemli / Bu seneyle ilgili / Şu anda bu sene ile / 1442 / Bu haftaki cuma

00:12:00 2021’i konuşuyoruz / 12 Şubat Cuma günü / Cemaat hazırsa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bâzı duâlar okurdu / Farklı rivâyetler var / Dolu kaynak var

00:13:00 Her ayın hilâli görüldüğünde / Hilâl Duâları ve mânâları

00:14:00 Öldükten sonra kabirde mi tevbe edecek / Her ay Allâh’ın ayıdır / Allâh’ın kendisine tahsis ettiği / Haram ay / Bu benim ayım buyurmuş / Haram aylar dört tâne

00:15:00 Receb Allâh’ın ayıdır / Konumuzu anlatmak için söylüyorum / Canın hakkında / Torunlarına da niyet et / Herkes okuyamıyor / Siz onları da niyet edin / Salevât koyalım

00:16:00 İçinizden gelsin / Hasan hoca onu da koysun / Sen bize bu mübârek ayı / İslâm’ı hakkıyla yaşayarak / Tevbe ayı / Nâfile oruçların / Ey Hilâl!

00:17:00 Her ayın kendine göre / Cemâziyelâhir / Receb girmiş oluyor / Bir daha tekbirler / Hayırlı hilâl olasın

00:18:00 Defaatle / Şerrinden sığınılıyor / Daha zikirleri var / Ve bu ayın sonrasında da / Onlardan da Sana sığınıyorum

00:19:00 Aya hıtâb ediliyor / Âlemlere âyet yapan / Gecenin âyetini silik yaptık / Allâh’ın âyetlerindendir / Belki ondan da büyükleri var ama

00:20:00 Yıldızlar var ama / Aydan da parlak / Ay bize yakınlığından / Parlak yapmış / Güneş ısıtıyor / Gece karanlığında / Seni âlemlere âyt yapan Allâh’ımıza

00:21:00 Şerlerden kurtulacağız / Hangi ayı getirdi / Bununla amel edersiniz inşâallâh / Tebâreke Sûresini oumak sünnettir / Tebârake: el-Münciye / Panik atağı olan

00:22:00 Zâten her gece okunuyor / Otuz âyet olduğu için / Gökteki ây / Her gününe bir âyet düşüyor / Ayın ilk gecesi / İmsağa kadar gecedir

00:23:00 Ay boyunca / İbnü Haceru’l-Heytemî / Korona / Bistâmî Hazretleri / Sağ elini bedeninin üzerinde gezdirerek / Tesbihi işâretliyebilirsin

00:24:00 eş-Şâfî / Nerene kadar uzanıyorsan / Beyinde oluyor / Yara oluyor, bere oluyor / Bağırsak hastalığı

00:25:00 Bunların hepsinden Allâh-u Te’âlâ şifâ verir / et-Terîmî Yemen meşâyıhında / 41 Fâtiha okumak / Ru’yet-i hilâl duâları

00:26:00 Onun da faydası görülüyor / Receb-i Şerîfin ilk gecesi ile ilgili / İmâm Safûrî / Nüzhetü’l-mecâlis / Uhde ona âittir / Uhdesi

00:27:00 Yarım sayfa kaynağı var / من بلغه عن الله / Namazdır, oruçtur / Allâh’ın rahmetinin genişliğine

00:28:00 Allah büyük lütuf sâhibidir / Dünyâ kadar âyet var / Yaptığı amelin / Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde geçiyor

00:29:00 Ben de yapayım bunu demiş / Ona gelen / İbnü Şâhîn / Şâmile Mâmile tanıyorsanız / Kadın ismi zanneder / Bütün Arapça eserlerin

00:30:00 Girince kelimeden arayabiliyorsun / İ’tikâdı düzgün olduğu için / On hasene de fazla verir diyor / Söylemiş olmayayım / Muhaddisler de mütesâhil davranırlar

00:31:00 Bize fazîletli bir amele dâir / İlâhiyatçıların çoğu o kafada / Sevâbına nâil olamaz / Müjdesine inanmadı ki

00:32:00 Şâfi’î ulemâsından / Birçok kaynaklarda / Demin okuduğum / Allâh’ın rahmetinin genişliğine / Bu husûstaki / İmâm Zürkânî / Mâlikî âlimi / Hadîs zayıf bile değil / Mekâsıdü’l-hasene

00:33:00 İbnü ‘Arrâk / Bütün kitapları / Başka tarikten gelen

00:34:00 Hadîs / Amel edene o ecri Allah verecek / Şerî’ata muhâlif / Vitir / Ramazan’da falan kalanlar / İslâm’da tek rekat namaz yok

00:35:00 Kâidelere uymuyor / Güneş doğduktan hemen sonra / Bir rekatta iki rukû var / Bir rekatta üç secde var / Bu gibi meseleleri konuşmuyoruz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:36:00 Ben şimdi söylüyorum / Size bir hadîs, bir rivâyet gelirse / Namaz / Bunlar tamam / Ben söylemiş olmasam da

00:37:00 Bir rekatta / Bayram günü oruç / Deli miyiz / Nâfile oruçlar / İkindi namazını kıldıktan sonra / Ancak kazâ namazı kılınabilir

00:38:00 Bu kâidelere riâyet üzere / Özel bir tecellî buyurur / Bakış atar / Mevlâ’mızın / Tecelî demek / Nur saçar / Ne kadar günahkâr varsa

00:39:00 Tevbe ayı girmiştir / Cumayı cumartesiye bağlayan / Senede bir kere / Bütün günahkarları / Zinâ ediyor / Üç aylar başlamış

00:40:00 Toptan bir mağfiret var / Îman, i’tikâd olacak / Kur’ân’ı târihsel gören / İstiğfâr edenleri

00:41:00 Günahlarda katlanıyor / Bunlardan dört tânesi haramdır / Dokunulmazlığı / Dosdoğru din budur / Kendinize zulüm yapmayın

00:42:00 Hırs gözünü bürür / Günahları işlemeyin / Receb ayı giriyor / Belli günahları varsa / Allâh’ın ayına / Ay olur, mekân olur

00:43:00 Beled-i Harâm / Mekke dışında / Meş’ar-i Harâm / Müzdelife vakfesinin yapıldığı yer / Kim bunlara saygı duyarsa / Ummadığı bereketleri bulacak

00:44:00 Ey Allâh’ım! / Birkaç aya kadar sağ mısın? / Af iste / Bu senin için hayırlı olacak / Haram olan değerler / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem beyân ediyor

00:45:00 Dört ay diyor / Ferd: Tek demek / Recebü’l-ferd / Tam yerini de söylüyor / Bu ay hangi ay

00:46:00 Tam nokta atışı / Buhârî’de varsa dünyâda var / Özel tevbe edenleri / Bana gelirsen / Bir su ya verirler / Hurma vardır / İte kaka işler yaptırırım

00:47:00 Evde yapılmış bir şeyler varsa / Çay birkaç bardak devâm eder / Bir lokum / Misâfir gelene / Mevlâ ikrâm ediyor / Allâh’ın ikrâmı

00:48:00 İnsanlar farklıdırlar / Çocuğu olmayan / Üç yüz bin lira borcu var / Bir dahaki ayın telif ücretinden / Üç yüz milyon

00:49:00 Edebilir / Biz bir şey yaratamayız ki / En fazla verebildiğimiz / Nasıl bu kadar derdi olanın / En büyük zengin / Çok büyük bir olay / Cuma gecesi geçti, bu müjde geçti

00:50:00 Salevât-ı şerîfe zikir / Namazı zikir için kıl

00:51:00 Mümkn mertebe gecenin yarısını

00:52:00 En uzun geceler / Üç, üç buçuk saat / Nûrunu bereketini kesmez / Sabaha kadar

00:53:00 Ertesi günü birinci günün orucu var / Tecellîsini, nûrunu kesmez / Günahları bağışlanmış olarak / İmsâk olduğunda / O noktada anadan doğma

00:54:00 Onlar çok önemli olan şeyler / Özellikle Âmenerrasûlü / Bir gece içinde / Gecenin yarısını / Mevlâ görüyor / Bir rivâyette gelmiş

00:56:00 Böyle makâmı var / Kırklar / İlk geceyi ihyâda

00:57:00 Âhirete îmanlı çıkmış / Dinleyenlerin çoğu / İnsanlara da niyet edelim / Akrabamıza / Tâbi’înin büyüklerinden Hâlid b. Ma’dân

00:58:00 Devâm etmek ne demek? / Benim annem / Önceden tedbirini alır / Berâet Gecesi / Bunların sevâbını umarak

00:59:00 Astarı yok mu? / Sevâb için yapmıyor / Bunlar hakkında gelen / Söz verilen müjdeleri tasdik ederek / Bunla amel eden / Senede beş gece / Onu mu dedik?

01:00:00 Olmaz / Namazı kılmayan / Arada içki içen / Nasîb oluyor mu? / Allâh cennetlik yazmış / Önümzdeki cumayı cumartesiye bağlayan gece / Bu hadîslerin bütün şerhlerinde / İbâdetle geçirmek

01:01:00 Kadir Gecesi öyle yapmıyor muyuz? / İhyâ / Kıyâm denmez / Yatsıyı cemaatle kılan / Sağlığı müsâit değil / Açık oturum izliyorsun / Receb’in ilk gecesi

01:02:00 Bildiğimi söylemeyim mi? / Cumartesi oruç var / Şekerim düştüğü zaman / ütün Müslüman doktorların raporlarıyla tutamazsın / Cumartesi sokağa çıkma yasağı var

01:03:00 Kısmen / Kışa geldi / Altıda bile kalksan / Gece uzayınca / Akşam 20:45’te

01:04:00 Devâm eden / Ömer b. Abdülazîz / Bütün ulemâ ittifâk etmiştir

01:05:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den / Altmışların başlarına / Ebû Hureyre

01:06:00 Aynı zamanda / Müceddidler / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonraki yüzün başında / O kadar kıymetli / Yüzün tam başında / Yeniden bütün bozulan sistemi / Millet bozmaya merak

01:07:00 Her Haccâc’ı babanız zannetmeyin / Bu zât kimi tâyin eder / Şimdiki genelgelerde / Millet dünyâ âhiret menfaatini / Senede dört geceyi boş geçirme

01:08:00 Buhârî hadîsinde / Her gece var / Allâh-u Te’âlâ dört gecede / İfrağ / Boşalttığın

01:09:00 Cumayı cumartesiye bağlayan gece / Mi’râc Gecesi / Ramazan Bayram Gecesi / İmâm Şâfi’î / Şimdi bu geceleri sayarken

01:10:00 Onun rivâyet ettiği / Hadîsin kaynakları / Abdürrezzâk, Buhârî’nin şeyhi / Beş gece var; Duâlar reddolunmaz / Derdi olmayana Efendi Hazretleri ne derdi?

01:11:00 Beş gecede duâlar reddolunmaz / Receb-i Şerîf’in ilk gecesi / Cuma Gecesi / Bu geceleri ibâdetle

01:12:00 İmâm Sübkî / Receb-i Şerîf’in ilk gecesi ölmek isteyen zâtlar / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Keşke en başa alsaydık

01:13:00 İlk gecesinin namazlarını söyleyeyim / İşler akşamda başlıyor / Bu yirmi rekat

01:14:00 Akşamdan sonra yirmi rekat / Tam dişinize göre / Namazın târifi / Namazın sevâbı / Hadîsin kaynakları

01:15:00 Zâten umûmî mânâda / Tirmizî hadîsi / Mesele bu / Yirmi rekat kılarsa diyor / Rûhu’l-Emîn Cibrîl Aleyhisselâm

01:16:00 Kendi canına, malına / Sûikast / Hastalıktır / Canımızla ilgili konular / Malı hakkında da korur / Malın gitti

01:17:00 Dükkanındaki mallar / Âilesinden maksat eşidir / Çocukları / Torunlarınıza da niyet edin / Bir dahaki seneye kadar / Şu anda / Tanıdığım onlarca kişi gitti

01:18:00 İmâm Gazâlî / Onda Sırât işlenecek / Âyet ve hadîslerin ışığında / Ne hesâba tutulur / Şimşek gibi

01:19:00 Biz bir şey görmedi / Cehennem sönüktü / İlk gecenin ibadetinin nûru / Böylece bunu da beyân etmiş / İftârdan sonra

01:20:00 Bu mübârek namazı mutlekâ kılalım / Dergide de yazılmış / Bu çok önemli bir duâdır

01:21:00 Üçler, yediler, kırklar / Duânın mânâsı / Hazreti Ali Efendimiz Receb’in ilk gecesi hiç uyumazdı

01:22:00 Benden sonra dört halîfemin de / Hulefâ-i Râşidîn / Receb-i Şerîf kitabımda

01:23:00 Nefsine zulmetmiş / Senin rahmetin çok geniş / Geniş imkânlar / Şükür / Haramlardan sakınma

01:24:00 Dostlarına bağlılık / Hocasına vefâsızlık ediyor / Mahmûd Efendi / Ayağı kayanlar / Dostlarına sadâkat / Aleyhine giden talebeleri var / Senin rızân için sevdiğim

01:25:00 Bize ikrâmda bulunun / Ve beni doğuran / Beni doğuranlar / O zincirden

01:26:00 Benim ana babamı / Puta tapanlar olmuş olabilir / Âdem ve Havvâ ‘Aleyhimesselâm’dan

01:27:00 Îmanlı ve Müslüman olmak kaydıyla / Bu duâyı mutlaka okuyalım / Dergide de var / Abdülkâdir Geylânî / Her on günün zikri var

01:28:00 Hazreti Enes’den rivâyet edilen / Geceyle gündüzü birbirine halîfe yaptık

01:29:00 Gündüz bir daha okuyabilirsen / Âyet bu / الحي القيوم / İsm-i âzamdır / Cumartesi başlıyor / Dedim ya takvim gibi

01:30:00 Pazartesi dâhil / Kitapta gün veremezsin / Kelime-i tevhîd ayı / Ben namaz kılmak istiyorum / İmâm-ı Âzam

01:31:00 Radıyallâhu ‘Anh / İrzâ-i husûm / Kul hakları / Allah benim yerime / Ben helallik istedim de / Birbirinin aleyhine konuşmak

01:32:00 Bilerek iftirâm yoktur / Senede altı vakitte kılınıyor / el-Harzemî ve Müfîdü’l-‘ulûm

01:33:00 Zararını tazmin edeceksin / Allah istediğini râzı etmeye kâdirdir / Altısında da kılmak lâzım / Bu büyük tehlikeden dolayı / ‘Âşûrâ’nın ki gündüz

01:34:00 Peşine bir duâsı var / Bulaşıcı Hastalıklar kitabımın / Helalleşmek mümkün değilse / Şu’ayb Aleyhisselâm’ın duâsı

01:35:00 Hasımları râzı etme namazı / Dört rekat kılınıyor

01:36:00 Böylece bu mübârek gecenin fazîletine dâir / Bustânu’l-fukarâ / İftâr ânında / Cumanın akam vakti

01:37:00 Her rekatta bir Fâtiha / Yirmi rekattan sayılır mı? / O târifin dışına çıkmıyor / Yetmiş senelik ibâdet

01:38:00 Büyük müjde / İlk gecenin namazları ile alâkalıdır / Otuz rekatlık namazımız var / Hazreti Selmân bunun müjdesini duyunca / Bunu kılmayan münâfık demiyoruz

01:39:00 Kim benim mescidimde / Arada hiçbir vakit kaçırmadan / Beş kere sekiz kırk / Sabahı mescidde kıldı / İkindiden / Azaptan berâet

01:40:00 Sekiz gün kalamadım / Öyle mi dedik şimdi / Kırk vakit namazı / Bu da sahih hadîste geçiyor

01:41:00 Bu özel bir ameldir / Münâfık olmayacağına / Tersten / Mefhûm-u muhâlif hüccet değildir / İlk üç gecede kılınabilir / İlk gece kılamaz

01:42:00 Mâzeretliydi / Başını kaçırsan / Sordu Selmân Radıyallâhu ‘Anh / Namazın târifi / Bir sene namaz kılmış yazıyor

01:43:00 Ona verdiği sevâbı sana veremez mi? / On beşinci gece / Cehennemden berâet alır / Cibrîl Aleyhisselâm / Bunu kılmayan / Münâfık olana nasîb olmaz

01:44:00 Münâfık değilsin / Bir müjdedir / Namazın târifi / Kitaba uyacak dedin / Bu fıkha uyuyor mu? / Hanefî de öyle

01:45:00 Ama şimdi sen ters çevirdin / Nâfile olan namazlarda / Bir insan şimdi sünneti kılarken / Fıkıhta böyle zâten

01:46:00 Birinci rekat fazla olacak / Efendi Hazretleri / İmam olarak kıldırdığında / Fıkıhta böyle / Cuma namazında Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne okuyordu / Hakkında bir hadîs vârid olduysa

01:47:00 Ey Selmân! / Başında diyor / Her kelimenin mânâsı var / Dergide yazamıyoruz, yer yok / Peşine okunacak zikir

01:48:00 Biliyorsan oku / Şimdi okuduğum bir kere / Ellerini kaldıracaksın diyor

01:49:00 Yal gibi olmuş / Kim yapıyorsa yemeği / Ya hocaefendi

01:50:00 Yorum yapmıyorum / Bil ve bunu oku / Kâfirûn da / Hâcetini iste / Allah seninle cehennem arasına yetmiş hendek

01:51:00 Hendeği geçemiyor / Yetmiş tâne hendek / Cehennemin nefesini işitir misin / Otuz milyon rekat / Cevâz: Pasaport

01:52:00 Ağlamaya başladım / Ne kadar ziyâde müjde verdi / Abdülkâdir Geylânî / Kaynaklar / Bu namazı da

01:53:00 Kafanız karışmasın diye / Receb Risâlesi / Onda bunun sayfası / Nokta atışı bilmiyorum

01:54:00 Duâ / Kitabı alacaksın, okuyacaksın / Kitap tanıtımı

01:55:00 Kitap tanıtımı / Kampanya

01:56:00 İnsanlar artık gelemiyor / Çok daha ucuza geleceği kesin / en büyük hayır kitap hayrıdır / Bir medresede

01:57:00 Receb-i Şerîf’in Oruçları / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurmuşlardır ki / Hadîsin kaynakları

01:58:00 İlk günün orucunun fazîleti / İlk geceyi ibâdetle ihyâ / Recebin ilk gününü oruç tutanlar

01:59:00 Müjdeler çok / Receb’in ilk günü oruç tutan

02:00:00 Üç yüz elli gün / Receb’in tümünü tutan / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ona ne buyurdu

02:01:00 Sen o zaman ilk günü tut / Bu üç günü tutarsan / Sana Receb ayının tümünü / Ehli Beyt senedi / Salât-ü selâm olsun

02:02:00 Sevâbını umarak / Bu kadar müjdeleri / Duâ / Cenâze yok mu?

02:03:00 Şehit var / ŞEHİTLER / Duâ

02:04:00 Duâ / VEFAT / Duâ

02:05:00 Duâ / SOHBETİN DUÂSI

02:06:00 SOHBETİN DUÂSI

02:07:00 SOHBETİN DUÂSI

02:08:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • Gönül Arslan
    10 Şubat 2021 16:52
    Maşallah butun programin ozetini cikarip yazmışsınız..
  • Koray Hakkı OR
    07 Şubat 2021 13:17
    Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin bu görüşlerini Ehli Sünnete uygun buluyoruz ve destekliyoruz.
YORUM YAZ