MENÜ

Mescid Sohbetleri
27 Mayıs 2021
Haftanın Sohbeti 27 Mayıs 2021

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Namazsızlığın / Bu sohbetleri mutlakâ ulaştırın / Bir serî olacak / Bu ders ikincisi olarak

00:01:00 Bu hususta yazdıkları eserlerde / Şeyh Raşîd er-Râşidî / Altmış beş yetmiş sene evvel / Tahzîru’l-müslimîn

00:02:00 Namazın terk edilmesinin / Müslümanları tahzîr yani sakındırma / Ehli Sünnet ulemâsından bir zât / Her Müslüman / Dinin direği müminin mi’râcı

00:03:00 Namaza gevşek olanlar

00:06:00 48. Risâle / Çok bölümleri olan bir kitap / Allâh’ın izni ile kurtarır / Bu konuda ben Müslümanları

00:07:00 Hanımın kılıyor mu? / Dolu, etrâfınızda / Onların zamânında bu kadar yoktu / Sûriye ulemâsından da olabilir

00:08:00 Halep’te Benkûsâ Câmii / Sene 1375 / 67 Sene önce / Sabah namazını kılmışız / Bir ders okuyordum

00:09:00 Din gayreti olan / Dîne merakı olan / Gevşeklik vuku buluyor / Risâle yazmamı talep ettiler / Bir risâle yazdım

00:10:00 Allâh-ü Te’âlâ kendisi vefât etmişse (Duâ) / Ey Müslüman / Namazı tek eden / Beş vakit namazdan / Daha da okuyacağız / Nasıl ben Allâh’a itaatkâr / Rabbim çağırıyor

00:11:00 Ezanı duyup da / Kulağına kurşun doldurulsa / Sen ezanı duydun / Bu senin / Âmirin mi çağırıyor / Rabbin çağırıyor / Fiilen isyân ediyorsun / Sen demek / Kulağına kurşun doldurulacak

00:12:00 İslam ayrı bir vadide / Arap âleminde / Osmanlı coğrafyası / Yetmiş sene evvel tam bozulma / Ne zamana kadar namazı zayi edeceksin / Allâh’ın Müslümanlardan aldığı

00:13:00 Dînini mi hafife alıyorsun / Namazı kazaya bırakmanın / Kılsan bile / Kılmak yetmiyor ki / Erkekler için cemaatle kılmamak bile / Namazı zayi eden / İslam’la olan bağını / Allâh-ü Te’âlâ’nın kelâmından

00:14:00 Neler nakledeceğim / Bu kitapta olan / Zehebî’nin el-Kebâir’inden / Namazsız / Yaşasa da ölse de / Gideceği / Cahîm olacak

00:15:00 Sen nasıl namazı / Namazı bırakmaya cesâret ediyorsun / Binlerce seneye mâl olacak / Hayat bir ticâret / Sapıklığı satın alıyor / Namazı ne yapıyor? İhmâl ediyor

00:16:00 Namazsızın ticâreti nedir? / Bürokrattır / Gençtir, yaşlıdır / Bilgisayar başında / Akşam geçti / Haberi yok / Cehennemi satın alıyorsun / Namazı terk ettin / Kim zarar etti?

00:17:00 Bunlar ticâretin kazancın yolunu bulamadılar / Sonsuz hayâtı kazanması lâzım / Sen ne kadar büyük bir zarardasın / Allâh-ü Te’âlâ buyurdu / Şüphesiz namaz / Sen mümin değil misin / Namazları iyi muhâfaza edin

00:18:00 Özellikle orta namaz / Rûhu’l-Furkân Tefsîri / En meşhur rivâyet / Ulemâ bunu beyân ediyor / Bu risâlede işledim

00:19:00 İki tâne kitabım var / Dînin direği / İki cihanda namazsızların / Bunu neşretmek / Yaymak vâciptir / Sen şimdi / Burada okunan / Millete aktaracak ilminiz yok / Her şey akılda kalmaz

00:20:00 Arada bir namazın ehemmiyeti hakkında / Eksiksiz hatâsız / Her şey işine bakıyor / Adam şimdi bana darılır / Ne zaman görüşsem / İnsanlar / Sen de abdest al / Şeytanları onları salmaz

00:21:00 Kitap neşretmek / Bu kadar ulemânın kitaplarından / Bundan daha da kolayını söyleyeyim / Şirk / İ’tikâd derslerimizin konusu / Kavâ’ıdü’l-‘akâid / Ocakları batıran

00:22:00 Kebâir günahlar / Bu bir serî hâlinde / Bunun başında şirk geliyorsa da / Namaz kılmamak geliyor / Yediden birincisi şirk / Kebâir kitaplarını / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem zamânında

00:23:00 Cihad zamânı / Oradaki en önemlilerini beyân etmiş / Âyet ve hadîslerden ne anlamışlar / Şirkten sonra / Namaza önem vermeyen

00:24:00 Meryem Sûresi’nin âyetini / Bunları atacağız / Her Perşembe sohbetleri / Perşembeye aldık sohbetleri / Denk getiremiyor / Bir engeli çıkabiliyor

00:25:00 Çok büyük imkân oldu / Namaz da farz olduğuna göre / Evinde ocağında / Dâvet edecek, tebliğ edecek / Adamı haberdâr edecek / İstanbul’u tepeden / Çamlıca / Paran varsa

00:26:00 Namazsızın her şeyi başına belâdır / Dinde namazsızlıkla / Hepsi bunda toplanmış / Bütün münkerâttan / Namaz yoksa / Hangi haramdan sakınma vasfını / Allâh’ın mümin kulları / Duâ

00:27:00 Onların hallerinden soruyorlar / Cennete girenler / Müddessir Sûresi 40-47 / Müminler cennetler içerisinde olacaklar / Namazsız abdestsiz

00:28:00 Cennetteki biri / Cehennemde yanan birini / Ve ona hâlinin hatırını / Onların âkıbetinden / Bu ateşe ne sebeple vardıklarını / Cehennemde olan bir yakını / Soracak diyor

00:29:00 Sakar, cehennemin isimlerinden biridir / Yedi kapısı var, yedi de ismi var / Hemen hemen beş altı tâne saydım / Sizi bu Sakar’a girdiren nedir? / Günahlarda ne işiniz vardı sizin?

00:30:00 Şimdi cehennemde yananlar dediler / Allâh’ın işleri / Allâh-ü Te’âlâ’nın ilmi / İlminde hatâ ve yanılma / Aslâ vâkî olmadığından / Dediler / Ey namazı terk edenler!

00:31:00 En başta zinâ edenler demiyor / Namaz kılanlardan değildik / Fakir fukarâyı da yedirmiyorduk

00:32:00 Fitre vermemek / Azâbı mûcib olanlar / İkinci / Namazı hakkıyla kılın, zekâtı da verin / Namaz kılamayanın zekâtı / Allâh’a itaat / Rasûlüme itaat

00:33:00 Namaz bedâva / Biz miskinleri yedirmiyorduk / Cehenneme ne girdirdi sizi / Zekât vermek ne demek? / Pirinç olarak / Dolayısı ile yedirmiyorduk / Anne babaya itaat

00:34:00 Kur’ân-ı Kerîm’de hiç birbirinden ayrılmayan üç şey / Yılbaşı kutlamaları / Uyduk sürüye / Bir sürü var otlağa gidiyor / Sen cennete giden

00:35:00 Daldırmıştık gidiyorduk / Cehennemin dibindeyiz / Namazsızlık, peşine zekatsızlık / Îmansızlığa götürüyor / İmam Rabbânî / Küçük günahlara / Tevbesiz kalmak / Kâfirliğe çeker

00:36:00 Gayrimeşru işler / Başıma da bir belâ gelmiyor / Ehemmiyetsizlik / Hiç korkusu olan

00:37:00 Kaç yerden âhireti mûcib / Ölümü inkâr edemiyor / Kalan yok ki / Âhiret yok demekle / Gavur olmak bakımından / Mahşer yok dese / Nasıl mürted olur / Çok aklım ermiyor / Acaba

00:38:00 Bu aynı yok demiş olur / Vesvese ayrı / Bunu konuşmazsın / Bu vesvese insanı kâfir etmez / Âhirete inanmayanın yaptığı / Kâbe’ye hakâret eder / Dilinden telaffuz eder / Biz namaz kılmıyorduk

00:39:00 Cezâ gününü yalanlıyorduk / Kimsenin inkâr edemeyeceği / O da nedir? Ölüm / Nihâyet tabî / cehennemi boyladık / Hacca git, zekat ver

00:40:00 Ölüme yaklaştığında / Sonundaki kâfirliğine bakılır / Şüphesiz gerçek / Diğerlerin hepsi / İşi bozuldu / Bunların hiçbiri kesin değil / Dünyâ burası / Dünyâda ölüm diye bir gerçek var

00:41:00 Ölüm bir kapıdır / Her canlı ölümü tadacaktır / Yakîn: Şüphesiz gerçek / Ölüm gelene kadar Rabbine ibâdet et / Namazı terk ettinse

00:42:00 Sevapları bâtıl oldu / Başta namaz / Ne zamana kadar sürdüreceksin / Ölüm bize gelene kadar / Sonunda da zâten / Cehenneme girdiren sebeplerin başında / Dersimizin başında / Çok önemli bu dersler

00:43:00 Normal küçük günaha da benzemez / Zinâ hakkında da var / Her Müslüman / Yoksa en iyileriniz / İstersen namaza devâm et / İnsanlara anlatıyor musun?

00:44:00 Biz bu sohbetleri yapıyoruz / O saate yetişen yetişti / Bunları neşredeceksin / Ulaşımdır / Youtube’ye ulaşıyorsun / Bu haramlara mübtelâ çoğu

00:45:00 Vebâline ortak oluyorsun / Tam belâyı buldu / Namazsızla evlenmek / Ona âşık oluyor / Düğün yirmi sene tehir olması lâzım

00:46:00 Namaza başlama şartı / Bir zaman sonra bıraktı falan / Ehil Arapçada / Esas ehil sâdece eş / Sen de namaza devâm et

00:47:00 Namazsızlık kadar / Uğursuzluk / Herkes ona göre dikkat edecek / Bu sizin üzerinize / Namazla ilgili / Onu da neşret / Âyetten hadîsten

00:48:00 Biz burada melekemiz var / Namazla ilgili serî var / Siz de vazîfenizi yapın / İkinci günah / Ben size başlayacağım şeyi söylerim / Her Perşembe akşamı

00:49:00 İnsanlar gelecekler / Şimdi bu korona tam bitmediği için / Akşam ezanı gidiyor / Çeyrek geçene kadar / Akşamı kılıp da otursun / Bu şeklil devâm edersek

00:50:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyurmuştu / Namazı terk ederse / İstihfâf anlamında / Allâh-ü Te’âlâ onu on beş belâ ile / Altısı dünyâda iken / Hadîsin kaynakları

00:51:00 Saymakla bitmez / Bu kadar kaynak yetmeyen / Altı belâ / Bu altıyı saydık

00:52:00 İyilerin dosyasından / Dünyâya niye geldim / Ebedî cehenneme gittikten sonra / Ömrün bereketi / Yâ Rabbi! Bizi çıkar buradan / İçki içiyorduk, Zemzem içeceğiz

00:53:00 Biz size düşünüp / Amel edecek kadar / Şartlarını hâiz isen / Umre / Zekat verecek kadar

00:54:00 Size hayat nasîb etmedik mi? / Buluğa ermeden / Buluğa erdikten sonra / Ona sorulmaz / Yedi yaşında başlatın / Hafif okşayın / Biraz sert çıkışın

00:55:00 Vermediğine sormuyor ki / Ne verdiyse imkânât olarak / Ömür verildi, fırsat verildi / Ömür versem de neye yarar / Dağ başında yaşayan gibi / Hiçbir şeyden haberi yok / Din adına

00:56:00 Bunlar fetret ehli hükmündedir / Uyarıcı gelmedi mi size / Siz ne halt ettiniz / Namaz kılmadık / Tadın bu azâbı bakalım / Şefaatler benim iznime tâbîdir / Onların şefaati ile

00:57:00 Bu zâlimler / Şirkten sonra en büyük günah / Mesele îmanla ölememe tehlikesi / Günde beş kere / Secde etmemiş / Dünyâdaki belâlarını sayarken / Hayâtının, ömrünün

00:58:00 Üçüncüsü: Hangi ameli işlerse Allah sevap vermeyecek / Oruç borcundan kurtulur ama / Rızkının bereketi kaldırılır / Bir namazsızın / On bin lira geliri olur / Kanaat / Tükenmez bir hazîne

00:59:00 Namaz bütün / Namaz onu da nehyettiği için / Allâhım böyle taksîm etti / Çarpıntıdan kurtulamaz

01:00:00 Oraya dikkat et şimdi / Sen de namaza devam et / Beni de yedirmelerini istemiyorum / Ben sizden kendim için / Ekmek, zeytin, peynir

01:01:00 İneğin etinin / Her şey sebze değil / Yerde ot bitmese / Rızkınız göklerdedir / Yağmur nereden geliyor

01:02:00 Allâh-ü Te’âlâ yağdırmasa bitirmese / Mevlâ soruyor bunu / Ziraatları yaratan biz miyiz? / Mahsûl veren kim

01:03:00 Rızkının bereketi alınır / Uğursuzluk getiriyor / Bereket yüzü görmez / ‘Isâ Aleyhisselâm’ın / Gökten inecek

01:04:00 Çok olaylar yaşadı / Mekke’de yaşamış / İmâm Sefîrî / Şerh’ul-Buhârî / Hamevî / Büyük Allâme / Irmakları gürül gürül akıyordu

01:05:00 Evi yoktu / Otuz üç sene / Gökte yaşıyor / Dünyâda çok geziyordu / Mesîh: Seyahatten geliyor / Fakir fukarâya yardımcı olur

01:06:00 Mucizeleri çok / Cennet gibi / Bâzı halklar zındık olur / İkrâm ettiler, değer verdiler / Onlara duâ etti / Üç sene sonra bir daha geldi / Oraya uğramış oldu

01:07:00 Bütün ırmaklar sönmüş / Üç senede ne oldu ya / Geçen haberlerde / Üç tâne göl kurumuş / Bir mevsimde bile kuruyor

01:08:00 Hiç namaz kılmayan / Bu kasabaya yolu düştü

01:09:00 Bir gözeden çıkıyor / Fırat / Erzurum / Abdest almadı ki / Yüzünüzü yıkadınız mı?

01:10:00 Bütün kasaba viran oldu / Namaz ki dînin direğidir / Dîni yıkan en büyük sebeptir / Dîni yıkan bu namazsızlık

01:11:00 Bak! Biz senden / Senin de rızkını / Onun için sen / Aynı âyet / Ama sen namazı emret / Sen de namazı bırakma / Yaratan odur

01:12:00 Kâfirler / Dünyâda biraz nimet veriyor / Onları daha da zengin edecektim / Hepiniz gavur olma tehlikesi olmasaydı

01:13:00 İslâm’ı bırakacaktınız / Rahmân’a küfreden / Tavanlarını gümüşten / Som gümüş, altın / Ben öyle yapacaktım / Hep altın gümüş yapacaktım / Her yerlerini altın

01:14:00 Dünyâ fânî / Hepiniz gavur olacaksınız / Dünyâ cennetleri / Onların Mevlâ’sı yok / Kâfirler ebedî azaptayken / Kâfirlerin şu anki / Bir Müslümana da Allah

01:15:00 Zengin olmasa da / Bir namazsız bir kasabaya uğrayıp / Yüzünü yıkadığı için / Zümrüt gibi dereleri gürül gürül akan / Âhireti kaybetmiş

01:16:00 Bunların ne günahı var / Bütün karyenin ağaçlarını / Vîrân bıraktı / Susuz yerde kim ikâmet / Namazsızla arkadaş olma

01:17:00 Öyle bir uğursuz / Evlenirsen / Buldun belâyı / Alttan alarak / Peki sen, işyerinde kaç namazsız var / Apartmanda kaç namazsız / Burada senin vebâlin

01:18:00 İyiliği emrettin mi? / Bir fitne bir azap / Seyredenlere / İslâm’a dâvet etmeyecek misin? / Bu haramdır / Bir şeyler söyle

01:19:00 Kırk senedir kırk beş senedir / Yola çıkıyorum / Bu sohbetlerin çok önemi var / Beşincisi duâlarına icâbet edilmez

01:20:00 Namaz kılan / Tahiyyâtta / Namaz kılmayanın bu duâdan nasîbi olmuyor / Bunları geçen derste / Namazsızlığa devâm eden

01:21:00 Îmansız çıkacak / Cennete girme ümîdi ebedî yok / Ölüm gelene kadar ibâdet et / Ölüm gelene kadar namazsızlığa devâm ettik / Bu hâlimiz devâm etti dediler

01:22:00 Kırdığın cevizler / Ebedî cehennem / Onların şefaati kâfirlere / Ama hiç namazsız yâ

01:23:00 Arada kılarsam kurtarırım zannetmeyin / Onun için mesele mühim / Ölüm ânında çekeceği belâlar / Üçü kabirde / Ölürken ne olacak / Zelîl

01:24:00 Allah ona izzet itibar vermeyecek / Aç ve susuz olarak ölecek / Adamın îmânını bir bardak suya aldım meselesi / Çok susuzluğum var

01:25:00 Pamukla / Gargara hâli / Su kolay mıdır? / Zâten yakınları vermiyor / Ben sana su veririm / Tamam diyor / Su içecek halim yok / Kalbinden geçirse / Susuzluk buna sebebiyet veriyor

01:26:00 His Allah’tandır / Ondan sonra çatlar ölür / Dünyâ kadar havuzu / O hissi veriyor / O develer gibi / Bunlara dikkat et kardeşim / Yemek adamı doyurmaz / Bıçak adamı kesmez

01:27:00 Bu hâsseleri / Yakma, kesme, doğrama / Tokluk hissi verir ona / Açlık hissinden kıvrandırır / Ölürken on açlık hissi / Dünyânın bütün denizleri

01:28:00 Suya doyamaz / Yedi deniz / Boğazından içeri / Ölürken ki belâları / Ânî ölüm / Kul hakları olan için / İyiler için

01:29:00 Kötüler için / Sâlihlerin defterinden / Tâlih (طالح): Kötüler / İki de iki rivâyet var / O kadar zor ölür ki / Sanki bütün dünyânın

01:30:00 Dünyanın altında üstünde / Ağır ağır ağaçlar / Dağlar taşlar / Onun boynunun üstüne / Ne hissederse / Namazdan yüz çevirdi

01:31:00 Bunlar da ölürken tadacağı / Üç saat beş saat / Bu kadar ile iktifâ edelim / Kabirde neler çekecek

01:32:00 SOHBETİN DUÂSI

01:33:00 SOHBETİN DUÂSI

01:34:00 SOHBETİN DUÂSI

01:35:00 SOHBETİN DUÂSI

KULLANICI YORUMLARI
 • Secilmis Hakan
  31 Mayıs 2021 15:33
  Allah sizden ebediyyen Razi olsun Hocam iki cihanda afiyet versin mevlam
 • serdal kal
  28 Mayıs 2021 19:39
  Hocam 20 yıllık zekat borcu var nasıl ödenecek bir sohbette açıklayabilir misiniz ?
 • gökhan çamcı
  28 Mayıs 2021 11:48
  Allah Teala razı olsun, afiyet versin hocam. Amin...
YORUM YAZ