MENÜ

Mescid Sohbetleri
26 Aralık 2020
Haftanın Sohbeti 26 Aralık 2020

00:00:00 Eğlencelerle / Gelsinler bak, ölümle ilgili

00:01:00 İlanlar yapıyoruz / Bizimle berâber / Çok mühim / Sen okumuş oluyorsun

00:02:00 Azmanın da bir zamanı var / Cuma gecesi / Rakı makı derken

00:03:00 Bu kadar insan ölüyor gidiyor / Her gece polisler / Ne kumarların beline vuruyorlar / Toplanmadan dolayı / Kıbrıs'ta serbest / Kırk kişi elli kişi / Orayı basıyorlar / İçki kumar / Para cezası

00:04:00 Namazımızı, abdestimizi / Noel belâsı / Önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece / Dokuz îtibâriyle / On ikiyi devireceğiz

00:05:00 Bir kişiyi kuratarabilir miyiz / Çok önemli şeyler konuşacağım / Çok ta uzatmıyorum / Şehitlerimiz / Günbegün azalıyor

00:06:00 Duâ

00:07:00 Duâ / Vefat / Hacı Bayram amcamız

00:08:00 Zikir esnâsında / Elinden gelmeyerek / Bâzen bana kadar / Efendi Hazretlerimizin Bandırma'dan asker arkadaşı MUstafa AYKILIÇ

00:09:00 En azından 96 / İslam'da yaşlanan / Bu yolda yaşlanmak

00:10:00 Duâ / Eski ihvândan / Ben de o dönemler de / Eczacı Ömer / Fevzi BAŞAK / 80'li yıllar / Manifaturacı Zekeriya Efendi

00:11:00 Baki Efendi / Duâ

00:12:00 Vefat / Duâ

00:13:00 Duâ

00:14:00 Dürretü'l-Hıcâl / Bâzı kitapta çok oluyor / İşi paraya döktüler

00:15:00 Onun için alıyoruz / Hakîm-i Tirmizî / Nevâdiru'l-Usûl / Az çok melekem olduğu için anlıyorum

00:16:00 Kebâir günahlar / Îmanlı da olsalar / Müslümanlar da var / Defter kime veriliyor / Arz edilecek / Kâfirin hasenâtı olmadığı için / Şer ehli hakkında

00:17:00 Hakîm-i Tirmizî / Şâh-ı Nakşibend / Meşâyıhın ulularından / Rûhâniyetinden / Meşhûr Tirmizî değil

00:18:00 Hazreti Şâh-ı Nakşibend / Abdülhâlik Ğucduvânî / Rûhun bedende / Çarşamba / Lâlegül onları veriyor / Youtube kanalımızda / Orada çok ilimler anlattım

00:19:00 Rûhun ölümü anlamına gelmediğini / Ondan bir evvelki ders / Evliyânın velîliği ölümünden sonra da devâm ediyor

00:20:00 Sonsuza kadar Rasûlüllâh'dır / O zât Nevâdiru'l-'Usûl / Az bulunur, görülür

00:21:00 Hepsi ondan nakleder / Selmân-i Fârisî Radıyallâhu 'Anh / Gözetleyin / Ölüyü

00:22:00 Ölülerinize Yâsîn okuyun / Ölecek olan / Hâlet-i nez'ınde / Kabirde yatana da / Üç şeyi beyân ediyor

00:23:00 Üç durum olursa kötüye alâmet / Kötü ölen de / Bu iş ölüm ânından belli olur / Alnı terlerse / Korona gibi vâkıalarda

00:24:00 Bakın diyor, alnı terlerse / Rahmette de öyle / Alnına ter basarsa / Terleme belirtisi / Gözleri dolarsa / Ölürken de / Ağlayan

00:25:00 Ölüm ânında ekseriyetle kuvvet çekilmiş olur / Öldükten sonra da / Kime dokunursa dokunsun / Ölü gözünden yaş, hoca evinden aş umulmaz / Beklenmez / Ender vâkıalardandır

00:26:00 Ölü gözünden yaş / Öldükten sonra / Bâzı kimselerden / Ölünün alnı terlerse / Burun delikleri / Büyürse / Şişerse / Burun delikleri açılırsa

00:27:00 Allâh-u Te'âlâ'nın o kuluna acıdığının / O kişiye hulûl etmiştir / Duâ

00:28:00 Duâ

00:29:00 Hâlid âbi / Ben denk gelmedim / Boğazı kesilen genç deve / Yüzündeki renk sönerse / Canı çekiliyor

00:30:00 Rengi tamâmen / Ağızının yanları köpürürse / Bu durum / Allah'tan / Azab alâmetidir / Burada üç alâmet söyledi / Duâ

00:31:00 Duâ / Yine bir hadîs-i şerîften / Bâzı alâmetler

00:32:00 Ebû Nu'aym / Hılyetü'l-Evliyâ / Müminin canı / Îmanlı kimse / Sâlih anlamında değil

00:33:00 Müminin canı terle birlikte çıkar / Kâfirin canı ise merkebin eşeğin canı çıkar gibi çıkar / el-'Ilel isimli eserinde

00:34:00 Müminin canı / Fâcir / Mukâbeleden / Takvâdan nesîbi olan / Nisbî mânâda da olsa / Müslümana da fâcir deniyor

00:35:00 Fısk-u fucûr / İçkiyi alenen içen / Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz / Küçük günahlar / Dinden çıkmaz / Büyük günahları alenen işleyip / Alenen / Utanma duygusu yok

00:36:00 Hiçbir günahla / Ağzının kenarlarından / Buradan çıkar / Merkebin nefesi çıktığı gibi / Eşeğin nefesi / Dudaklarının köpürmesi

00:37:00 Açılmaktan ziyâde / Dudaklarının kenarından / Demin ki Ebû Nu'aym hadîsinin devâmında / Müminin alnı niye terler?

00:38:00 Gözleri niye yaşarır? / Bu müjdeleri aldığı zaman / Hiçbir zorluk çekmemesi gerektiğini / Gözlerinin yaşaracağını / Yâ Ebâbekr

00:39:00 Yol arkadaşlığı nasîb oldu / Bu yaşa kadar / Hicret döneminde / Hicret, Nübüvvetten sonra / Bu husûsta kitap yazdım

00:40:00 Sizlere arz edeceğim / Ben sevinçten ağlandığını / Hüzünden ağlanır / Rahmete alâmet sayıldı / Neden yüzü gülerek, sevinç belirtileri

00:41:00 Mümin günahsız değil ki / Üç günah işlemiş olur / Kabir de azâb olur / Şiddet uygulanıyor / Kötü adamların canı zor çıkar

00:42:00 Ama günahı var / Silinirse / Günahlarını affettirip / Furkân Sûresinin âyetlerinde

00:43:00 Yaşayacağını ummaz / Başına gelen artık / Bu durumda da / Defterinden / Kabirde, mahşerde

00:44:00 Onun önüne çıkmaması için / Amele tâkâti yok / Ölüm gelip çattığı zaman / Allâh'a döndüm

00:45:00 Hayattan umut kesmiş / O noktada îman da kabûl değil / Kalan günahlarını / Başına belâ etmek istemiyor / Allah müminlere çok acıyı

00:46:00 Kâfire bundan nasîb verilmeyecek / Her vâr olana / E'râf Sûresi / Herkesin yakını / Dünyâ bugün, âhiret yarın / Ölüm sonrası / Haramlardan sakınanlara

00:47:00 Dünyâ îtibâriyle / İmâm Rabbânî / Tevbe etse de / O günahları ondan silmek istiyor / Her çektiğin sıkıntı, zorluk

00:48:00 Kâfirde öyle bir şey var mı? / Seni temizliyor / Hastalıktan iyileştiğin zaman / Ölüm ânında / o şiddet vâsıtasıyla / Günahına keffâret olsun

00:49:00 Canı çıkarken / Ortalaması iyi bir adamın / Ölüm ânında / Sırrı budur / Müslümana böyle bir muâmele yapabilir / Canı kıl gibi çıktı / Amma zor öldü yâ

00:50:00 Kâfirlerden bu kadar / Cömertlik yapan kâfirler var / Yemek veren, ilaç veren / İnsanlar var / İyilik görüyorsun / Aç açıklara bakmış / Peki şimdi buna sevap yazılıyor mu?

00:51:00 Zerre kadar hayır yapan görecek / Bu adam bu iyiliğinin karşılığını / Ömrü uzun oluyor / Kâfirlerin çokları da zengin oluyor / Tay kabîlesi

00:52:00 Zerre kadar hayır yapan / Azâbı / Bir miktar azâba / Tam ölüm ânında / O hiç ölümü tatmadı / Kırk sene sonra ölümü tadacak

00:53:00 Cennette de / Cennet şu anda mevcut / Cehennemde mevcut / Kur'an'da da zikrediliyor / Rasûlüllâh Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem

00:54:00 Bâzen tek âyet getirdi / Kalp ameliyatı geçirdiği için Harem-i Şerîfte / Sidretü'l-müntehâ / Me'vâ Cenneti

00:55:00 Çünkü Sidertü'l-müntehâ'nın yanında diyor / Rasûlüllâh Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem'in igirip gezidiği / Hazreti Ömer'in köşkü / Mânen mütevâtir denecek kadar / Cennet hazırlandı / Cehennem için / Bunlar hep Kur'an âyeti

00:56:00 İlimden behreleri / Nasıl / Ehl-i Sünnet / Senin ilmin sınırlı

00:57:00 Onun için kâfir / Karşılığını verecek yâ / Cennet yüzü göremeyecek olan

00:58:00 Echel / Diyânet İşleri Başkanı / Doğru söylemiş / Ölecek insanlar

00:59:00 Çok mâlûmât / Artık Arapça / Bir hastalık onu / Tevbe etmiş / Mesûliyetinden çıkamamış

01:01:00 Onun zorluğu hissettiriliyor / Tam ölüm ânında / Arındırsın / Bütün günahlarını / Vebâlini, cezâsını / Alnı terliyor

01:02:00 Hakîm-i Tirmizî / Onun için terliyor / Ona günahları arz ediliyor / O taraftan perde açılmış

01:03:00 Duâ / Kaç haftaki dersler de onları anlatıyorum / Müslümanların ekseriyetlerinde olmuyor ama

01:04:00 Kâfir ölürsen / Ölümü zor geçirterek / 

01:05:00 Günah işlemeye mübtelâ bir varlık / Niye gözlere yaş gelir? / Geçen ki derste / Rûhla ilgili konu / Can çekilme işlemi

01:06:00 Göğüs kemiklerinin / Hulkum: Boğaz / Nereden ulaşıyor / Siz de o zaman / Kabzederken görüyorsunuz / Biz size / Elini tutmuş / Ama buyuruyor Mevlâ

01:07:00 Lâkin siz göremezsiniz / İblîs / Bâzıları ölürken / Komadayken / İblîs geldi / Ona tükürdüm

01:08:00 Bâzı yaşanan olaylar / Yanında oturanlardan / Ama biz göremiyoruz / Hükmüm altında değilseniz / Samîmi iseniz / Adam kendi yaptığı hastânde

01:09:00 Buraya geldi ya, çıkacak / Yeniden hücreler canlanmaya başlasın / Siz yarın âhirette / Ölmemeye gücünüz yetmiyor / Bir şey elinizden gelmiyor

01:10:00 Önümüzdeki perşembe / İçkiler, fışkılar / Fısk-u fucurlar / Eskiden hepsinde oluyordu / Ama şimdi bu insanlar hiç mi düşünmüyorlar / Gazap edeceği kesin

01:11:00 Mübârek Mevlîd-i Şerîfidir / Benzediğin vakitte / Onları yakan ateş size de dokunur / Cehennem bu / Sigaranın tâze külüne el basamıyorsun / Şimdiden söylüyorum

01:12:00 Akşam dokuzda başlayacak / Ben kendimi bu işten âzâd etmiyorum / Temiz yaşayalım, temiz ölelim

01:13:00 Nerede tezâhür edecek / Gözleri yaşarırsa Allâh'ın rahmeti ona konmuştur / Bu da Allâh'ın rahmeti / Ben Müslümanım / Yapmadığın da iş kalmadı

01:14:00 Alttan çekildi / Orada bir yaşarma / Hakîm-i Tirmizî Hazretleri / Adam zâten kâfir / Kurtuluş ümîdi zâten yok

01:15:00 Dosya dolu / Tevbe de etmiş olursun / Buna yapılıyor bu muâmele / Her yol var / Adamın orada görülecek hesâbı yok ki / Kabire kalacak / Sırattan cehenneme düşen Müslüman olmayacak mı?

01:16:00 Terleme ve göz yaşarma hâdisesi / Müjde geliyor / Melekler inerler

01:17:00 Zerreye bile eziyet etmeyen / Mertebesine göre / Müstehabbın terki

01:18:00 Ebrârın haseneleri / Mukarreb: Allâh'a en yakın kullar / Herkesin kendi mertebesine göre / O hayâ sebebiyle

01:19:00 Gözyaşı herkeste zuhûr etmez / Kurtubî / Süyûtî / O derslere gireceğim zâten / Hem gözyaşı olur Burun deliklerinin genişlemesi / İmâm Kurtubî

01:20:00 Aynı anda göz yaşarmasıyla / Kalan günahı / Mânevî makâmına / Bâzen biri zuhûr eder / Perşembe akşamı / Önümüzdeki

01:21:00 Cumartesileri gidiyoruz / Tiryâk-ı Âzam / En büyük ilaç nedir? / Sizlere hiç dinlemediğiniz / yeni yeni koyduğumuz / Yarın / Lübnan dönüşü

01:22:00 Ziyâretlerle ilgili sohbet / Ne bizim sitede var / Bizde yeni bulduk / Kısa zamanda bir milyona ulaşmamız lâzım

01:23:00 Hiç olmazsa / Konuşmadan duramıyorum / SOHBETİN DUÂSI

01:24:00 DUÂ

01:25:00 DUÂ / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
 • Hüseyin Emin iğ
  06 Ocak 2021 09:15
  Allah cellecelalühü razı olsun güzel hocam
 • Ozan Göktuğ
  27 Aralık 2020 10:43
  Hocam Selâmun Aleyküm. Mücerrebatı Deyrebiyi terceme ve şerhini yapıp bizlere eşsiz bir eser bıraksanız Allah'ın izniyle.
 • Tülay Gün
  27 Aralık 2020 10:13
  RABBİM sizden razı olsun Kıymetli hocam
 • Mustafa Erdem ilgaz
  27 Aralık 2020 08:25
  Allah razı olsun inşallah cümlesiyle birlikte
YORUM YAZ