MENÜ

Mescid Sohbetleri
23 Ocak 2021
Haftanın Sohbeti (İmâm-ı Âzam Hazretlerinin İlk Defâ Duyacağınız Menkıbeleri - 1) 23 Ocak 2021

Mezheb İmâmımız İmâm-ı Âzam Hazretlerinin İlk Defâ Duyacağınız Menkıbeleri

 

00:00:00 Fâtır Sûresi 28. Âyet-i Kerîme

00:01:00 Evvelâ vefât / İmâm-ı Âzam / Menkıbeler

00:02:00 Şehit Askerlerimiz

00:03:00 Duâ / Ali Haydar Efendi Babamızın torunu

00:04:00 Efendi Babamızın çocukları

00:05:00 Duâ / Mehmet AYDIN / Emine AYDIN Ablamızın âbisi

00:06:00 Mehmet KÖSEOĞLU

00:07:00 Bütün Kur’ân’ı Fâtiha gibi okur / Hâfız Fabrikası / Ben hatimle kıldırıyorum / Yedi sekiz sayfa

00:08:00 Kalabalık cemaat vardı / Namazdan önce görsem / Ben ne cesâret sizin önünüze geçmişim / Kırk seneyi geçti / Yûsuf Hoca var idi

00:09:00 Bütün çocuklarını dört yaşında hafızlığa başlatmış / Ağzımı bozdurmayın / Yanlış ezberlerse / Altı yaşında hâfız etmiş / Hacı Hasan Efendilerden kalma

00:10:00 Çaykara Vâizi / Ne sâlih insanlar gördüm / Seviyorum işte / Duâ / Kur’ân’a değer veren / Mahmud Efendi Hazretleri

00:11:00 Kur’ân’ı ezberlermiş olan / Hâfız değil âlimdir / Son derece tâzim ve hürmet edeceksin

00:12:00 Duâ / Dündâr Abdülkerîm Osmanoğlu

00:13:00 Efendi Hazretlerimizle devâmlı resimleri olan / Hârûn Efendi

00:14:00 Nezâket, kibarlık / “Onlardan ürktüm” demiş

00:15:00 Süleymâniye / Âl-i Osmân’dan

00:16:00 Duâ / Lâlegül’de Abdülkadir

00:17:00 Samet KAYA

00:18:00 Duâ

00:19:00 Duâ

00:20:00 Yavuz BAHADIROĞLU / Duâ

00:21:00 Lâlegül kapandı sananlar

00:22:00 Abdest ile alâkalı sohbet / Namazın başı abdest

00:23:00 Üye olmayanlar / Bunlara karşı sayı mühim / Bundan dolayı bizde

00:24:00 Para yok, pul yok / İmâm-ı Âzam

00:25:00 Müslümanlara yol göstermiş olması / Abdullâh b. Mübârek / İmâm Şâfi’î / İmâm Muhammed

00:26:00 İmâm Şâfi’î’nin İmâm Âzam hakkında yazdığı şiiri / Bütün şehirleri ve köyleri

00:27:00 Onun ne doğuda nazîri var / Hazreti Ali Efendimiz / Kûfe’de de eşi benzeri bulunmadı

00:28:00 Kumlar adedince / Rabbimizin lânetleri / Ben de âmîn diyorum / Kolay yetişmedi dedik / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem işâret etti / Îman / Süreyyâ

00:29:00 Ülker mi diyorlar / Selmân-ı Fârisî Radıyallâhu ‘Anh / Bütün ulemâ ittifâk etmişler ki / Onun kavminden biri

00:30:00 Ulaşılmayan bir şeye / Mûtezile / Râfizîler / Ehli Sünnet’i bozanlar / Fıkh-ı Ekber’i yazdı / Namaz abdest fıkıhtır

00:31:00 Îmânı İslâm’ı olmayana / En başta İmâm Âzam yazdı / Bütün dünyâya ilmi neşretti

00:32:00 Yazıya döktü / Onları da ders yapacağız / Babası duâ almış / Babam Sâbit / Adı Nu’mân / Babam çok küçükken / Benim de babam çok küçükmüş

00:33:00 Hazreti Ali Radıyallâhu ‘Anh Efendimiz / Senin zürriyetine de demiş / Zürriyetine de duâ etmek lâzım / Ben babamın aldığı o duânın bereketleri

00:34:00 Şüphelerden sakınma / Kâvûs

00:35:00 Onun babası Hürmüz / İmâm Muhammed, Şeybânî olarak geçer / Hürmüz dedesi / Hazreti Ömer zamânında Müslüman olmuş

00:36:00 Su harkından / Irmaktan suları tevzi ederler / Sudan bir elma gelmiş / O elmayı tutmuş / Isırdıktan sonra

00:37:00 Kimin elmasıydı / Tükürüğümün rengi değiştiğine göre / Geri geri gidersen / Bakmış / Bir ağaç görmüş / Yeşil elma var

00:38:00 Bahçenin sâhibi / İnsanlardaki takvâya bak / Üzümünü ye, bağını sorma diyen / Bunu çakal yapar / Sen hayvan mısın? / Uyanıklık sayıyor

00:39:00 Hesap var, nerede / Bir dirheme kaç elma alır belki / Dur ben buna bir iş edeyim / O da ondan teaccub etti / Genç yaşta olup da

00:40:00 Ben öyle bir dirheme de râzı olmam / Bin dirheme de râzı olmam / Hak sâhibi seni rehin almıştır / Nasıl yapalım demiş / Benim bir kızım var

00:41:00 Dört tâne illeti var / Hoppalâ / Bir kadınla evlenecek falan / Yoksa demiş / Hakkımı isterim demiş / Bu teklîfi kabûl edersen

00:42:00 Bir zaman düşünmüş / Bu nasıl bir şey / Kendisinde bir illet yok / Dünyâda bir azap / Böyle bir kişi ile evlenmek / Hayâtım sönecek gibi düşünmüş

00:43:00 Bir elmadan bir ısırık / Bu adam bana hakkını helâl etmezse / Evlenmeyi kabûl ettim demiş / Şâhitlerin huzûrunda

00:44:00 Görmeden oluyor / Bir insan bir kızı görmese de / En az iki şâhitle / Gelinlikli, açık saçık / Geçerlidir ama / Çarşafıyla da / Damat adayıyla birlikte

00:45:00 Kızı getirmişler / İmâm Âzam Efendimizin annesi / Dünyâ güzeli bir hanım

00:46:00 Sizin de zevceniz oluyorum / Hiçbir yabancı erkeğin sesini işitmedim

00:47:00 Hazreti Sâbit / Cennet ehlinin cennete girdikleri / Rabbimiz çok affedicidir / Ben böyle bir kız arasaydım nereden bulacaktım / Dört yüz sene evvel yazılan

00:48:00 Sâbit’in eşi gibi / Bu âileden kim doğar / Ebû Hanîfe gibi bir zât doğar / Günaha düşmüş mü? / Bâzı hallerinden kısaca beyân edeceğim

00:49:00 Fars milleti / Müjdeleme var / Mühim kaynaklarda geçiyor / Şâfi’î ulemâsı bile / Ebû Hanîfe / O elmadan ısırdığı o lokma olmasaydı

00:50:00 Kendi zamânında / Kıyâmete kadar da göremez bir daha / Mezhep sâhipleri kabûl etmişler / Üçte bir daha / Şu anda İmâm Âzam’ın / Sâhip olduğum zekânın

00:51:00 Bu mübârek insan / İmâm Ebû Yûsuf / Şöhret sevdâsından uzak duran / İlmini bezleden / Cömertçe sarfeden / Onları yediren içiren

00:52:00 Fazla konuşmaktan / Son derece amel eden / Koca Ebû Hanîfe / Herkes konuşur, o konuşmaz / Rasul Hoca / Çaçara / Dır dır dır

00:53:00 Biz onun mezhebinin mukallidi bile olamayız / O mesele o anda / Bunun cevâbını / Koca İmâm Âzam / Hocasın da bilmiyorsun / Sen de cehennemin dibini boylarsın / Dünyânın en akıllı adamı

00:54:00 Ben bâzı hallerinden bahsedeceğim / Ta’lîmü’l-müte’allim / İmâm Zernûcî / Kastamonu Zile’den

00:55:00 Bu kitapları yazanlar / Bezzâz idi / Manifaturacı / Sonra fıkha yöneldi / Bir kadın fetvâ sordu

00:56:00 Fıkıhla ihtisâsı yok idi / Hocasının adı

00:57:00

00:58:00 İnsanlar fıkıh ilminde Ebû Hanife’nin ı’yâlidir / Mahmud Efendi Hazretleri

00:59:00

01:00:00 Fıkıh ilminde / Seçici / Şu âyeti çok okurdu

01:01:00 Herkese müjde var mı? / Sohbet dinliyorlar / Doğru yola isâbet ettirdikleri / Nâsih ne demek?

01:02:00 O hükmü kaldırılana / Âyetle bildirilen hükmü kaldırıyor / Sizin biriniz vefât edeceğini anladığı zaman / Allah herkesin

01:03:00 Ne alacağını / Kocası öldü mü / Artık vârise vasiyet edilmez / Allah taksim etmiş / Yolcudur Abbas / İsviçre kânunlarına göre

01:04:00 Evvelce zinâ eden / Fıkıh, din işi / İmâm Âzam Efendimiz

01:05:00 Kabirleri ziyâret edin / Size ölümü hatırlatır / Mezarlığa ziyârete gitmek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem kendisi de gitti / Milleti saptırırsın yâni / Kûfe’ye bin tâne sahâbe gelmiş

01:06:00 İlim ehli / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sohbetlerine katılmış / O kadar ilimleri cemetmiş / Birbirine çelişkili / Mensûh olma durumu var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem şimdi kan aldırdı / Kendi de hadîs rivâyet etmiş

01:07:00 Bu ulaşan kimseler / Alkame / İbnü Mes’ûd Radıyallâhu ‘Anh / Dört fıkıhçı müctehidden biridir / Hangisi ile amel edecek / Araştırmış

01:08:00 Son tatbîkınde Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem kan aldırdıktan sonra abdest almış / Bu en son / Sonraki mensûh olacak değil / Dörtte üçünü / Fıkıh meseleleri

01:09:00 Bütün / Abdest, gusülden tut / Vefât, defin / Anam olsun, ağzı olmasın / Evlenmemize, boşanmamıza / Avret yerindeki tüylere kadar / Her meseleye temâs etmiş

01:10:00 Bu ne büyük bir iştir / İmâm Şâfi’î / Mâlikî de çok yaygın / Müslüman Kürtler / Dört kutuptan biri / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem onu da methetmiş / Muttalipoğullarından

01:11:00 Arap’tan da değil / Ahmed b. Hanbel hakkında / Medîne’nin âlimi / Çok uzak yollardan / Dünyâyı dolaşsalar

01:12:00 İmâm Mâlik / Kureyş’in âlimi / Dörtte üçü / Fıkıh ilmine / Ebû Hânîfe’nin çoluk çocuğu / İmâm Muhammed

01:13:00 Ben İmâm Muhammed’in kitapları olmasaydı

01:14:00 Bu doğru konuşmaktır / Hakkını teslîm ederlerdi / Haramlardan sakınmak / Takvâyı geçtik, zerre kadar şüpheli işe / Bir gün hamama girdi

01:15:00 Hamamlarda peştamal veriyorlar / Hemen gözlerini kapadı / Ey Müslümanların İmâm / Sen edebi hayâyı terk ettiğinden beri / Külhanbeyi gibi

01:16:00 O kadar takvâ sâhibi idi ki / Sahâbeyi göreni görmüş / Kendi dönemimde / Birkaç tâne vardır / O zaman öyle değil ki / Dünyâdaki asırların en hayırlısı

01:17:00 O dönemden bahsediyoruz / Bin yüz elli sene / İlk üç asırdaki / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şehadetiyle / Bin tâne ne demek

01:18:00 Hacıyım, hocayım / Geç o işleri / Kerâmeti kendinden menkûl / Olmadığı zâten oradan belli / Kabak gibi / Bağdat’taki

01:19:00 İmâm Âzam Ebû Hanîfe gibi / Ben bunlara yetiştim / Mahallesinde oturmuş / O duvarında gölgeliği var / Adam ona hakkını harâm edecek değil

01:20:00 Çok güneş var / Bu kişi benden bir borç istemişti / Bu işin bir nevi fâiz olamsından korkuyorum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Menfaat getiren borç fâizdir

01:21:00 Ben bu hadîs-i şerîften korkuyorum / Alacağım var / Nerede bu incelik var / Borç veren de kalmadı da

01:22:00 Şart mart koşmuyor da / Sadaka isteyen / Borç isteyen / Sana karşı alçalmış oluyor / Borç derdine giriyor / Hazreti Cibrîl’e sordu yâ

01:23:00 Bunlardan biri de / Bire on neyse / Borç veren geri alacak / Brç isteyen / Çok mühim bir mesele / Geri verdi parasını / Ben de bunu adam sanıyordum

01:24:00 Bu da bana gelmiş / Bir kilo tatlı getirir / Senin borcunu tahsil ettiği vakit / Borcunu ödedi / Borç te’diyesinde

01:25:00 Dükkanında deposunda yağlar var imiş / Kırk küp / Hangisinden çıktı / Geri kalanı satar / Değdi, değmedi yapabilir

01:26:00 Kırk küpün kırkını da dökün / Bir acabâ girdi / Kırk küp / Hangi taraf / Mahallede bir koyu çalınmış

01:27:00 Hırsız ben değilim yâ / Bir koyun ne kadar yaşar / Pişirdi, yedi / Sattıysa da

01:28:00 Kasap bilerek almış olsa bile / Bir koyunun yaşayacağını / Et almamış / Kesilmesi falan mümkün değil

01:29:00 Elbisesine mercimek kadar / Kan necâsettir / Fıkha göre / El ayası kadar / Cübbenin arkasına / İçi kadar / Onu aşmıyorsa

01:30:00 Elbisenin temizliği esastır / O miktar muâftır / Mercimek / Hemen gitmiş onu yıkamış / Bir kere ile de kurtarır / Sen dedin ki

01:31:00 Niye kendi fetvânla amel etmiyorsun / O avam içindir / Haccâc / Bin tâne na’lin / Çarşıya gitmiş, ayakkabı bakıyor / Talebeler arasında / Dağıttım

01:32:00 Sonra bir isteyen olur / Hem devlet ricâlinden / Sen benim hediyemi kabûl etmiyor musun / Ben de kabûl etmekten çekindim / Biraz da ağa paşa takılıyor

01:33:00 Kabûl etmeme hakkım da var / Başka çekincelerden / Haccâc-ı Zâlim / Kendisi gitmiş ayakkabı almaya / Son derece sakınmış / Vâsile b. Eska’ Radıyallâhu ‘Anh

01:34:00 Mekke’de ona fetvâ soruyorlar / Bu zâtın yanına yaklaştır / Babamla hacca gittim diyor / Pîr-i fâni / Nebî Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ashâbındandır / Abdullah b. Üneys Radıyallâhu ‘Anh

01:35:00 Nebî Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu ki / Ayıbını duymaz / Kendi sevdiği adam da

01:36:00 Enes b. Mâlik Radıyallâhu ‘Anh / İmâm Mâlik / Medîne

01:37:00 Süfyân b. ‘Uyeyne / Sahâbeye bile rastladı / Rasûlüllâh buyurdu ki / Sen delâlet ettiğin için / Çok sıkıldım

01:38:00 Hazreti Enes’e / Sehiv secdesi / Hazreti Enes’e sordum / İmamsa tek tarafa veriyor / Kimden aldı bu fetvâyı

01:39:00 İmâm Ebû Yûsuf / Hazreti Sâbit / Yirmi iki mi ne oldu? / Gözüm kesmiyor yâni / Sene 99 / Abdullâh b. Hâris Radıyallâhu ‘Anh

01:40:00 Kim Allâh’ın dîninde / Talebelik yapar çalışırsa / Allâh-u Te’âlâ onun mühim bir sıkıntısına kâfi gelecek / Câbir b. Abdillâh Radıyallâhu ‘Anh

01:41:00 ‘Avâlî / Hazreti Câbir’den direk işittiği için / Bir adam Nebî Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e geldi / Sadaka çok verirsen / Az az da olsa çok ver

01:42:00 İstiğfârı çok yapacaksın / Çok sadaka vermen / O adama ulaştım / Hazreti Câbir / Durumun nedir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e gelmiştin

01:43:00 Allah da bana bir erkek çocuk verdi / Abdullâh b. Ebî Evfâ / Diğer bir fark da / İşitenden işitmiş / Çamlıca Câmisi gibi

01:44:00 Kaya kuşunun yuvası kadar bile olsa / Bir kişi bile kılabilir / Sekiz sahâbeye yetişmiş

01:45:00 Sâdece İmâm Âzam / Seni şüphelendiren işi bırak, şüphelendirmeyene geç / İhtiyatla amel / Vâsile b. Eska’ Radıyallâhu ‘Anh

01:46:00 Zurnanın son deliği / Onların makâmı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in beyânıyla / Sahâbeyi görenler / Hâricî yok muydu / Yüz on dört bin sahâbe var

01:47:00 Tâbi’în tabakası / Yüz on dört bini onla çarp / Milyonlar ediyor / En hayırlı tabakayı teşkil etmektedirler

01:48:00 Anlatmakla / Birçok mesele fıkha te’alluk eder

01:49:00 İmâm Ebû Yûsuf Rahımehullâh anlatıyor / Bir adam Ebû Hanîfe’ye geldi / Kimse içinden çıkamamış / Süfyân-ı Sevrî’ye sormuş

01:50:00 Konuşabilirsin / Niye yanlış fetvâ veriyorsun / Kadın yeminden sonra / Bir kelime bile ettiğine göre

01:51:00 Konuşmuş oluyor / Ben bu şekilde anlamadım / Fıkıh dersi okutuyor / O halakanın mensûbları / Erkeklerin ortasına girip / Elma

01:52:00 Elmayı ortadan bölmüş / Yakın bir mahremi miydi / BU kadın âdet kanından / Elma tam kıpkırmızı da değil / Açık yeşilin üzerinde / Azıcık kan

01:53:00 Hayız devâm ediyor mu? / İçi gibi bembeyâz olmadıkça / Âdet müddeti içerisinde

01:54:00 Bir gün gelmiş / Zekâvettte de / Çöl Arapları / Bir vavla mı, iki vavla mı? / İki vavla demiş / Allâh-u Te’âlâ sana bereketler ihsân eylesin

01:55:00 Bedevî / Gel de çöz / Bütün dünyâ bir araya gelse / Biz bir şey anlamadık / et-Tehıyyâtü

01:56:00 Bir vavla mı, iki vavla mı? / Ben de dedim ki: “İki vavla”

01:57:00 Allâh-u Te’âlâ buyuruyor yâ / Nûr Sûresi / Zeytin Ağacı / Ortadoğu’da

01:58:00 O lâ ve lâ’ya / Biz hiç böyle anlamdık demişler / Adamın birisi kadına talak vermiş / Saçma saçma talak lafızları var / Mesele

01:59:00 Ok yaydan çıkmış / Böyle bir şey olabilir mi / Dünyâda bu kadar insan var

02:00:00 O zaman ki en büyük müctehidler / O çok zekîdir demişler / Hanımından da ayrılmak istemiyor / Hac da yine kalabalık olur da / Üç dört milyonu buluyor

02:01:00 Tavafta yine kalabalık oluyor / 84’de bir umre yaptım / Beş tavaf yaptım / İki kişi falan var / Adamın kafasını kırıyorlar / Ekserî üç aylarda rastlıyor

02:02:00 Ben zâten zayıf bünyeliyim / Birinden âh alırız / Sana açalım diyen / Burada bin üç yüz sene

02:03:00 Tam bir ibâdet / Bu taraftan hiç adam geçmiyor / Sen o anda / Bir tavaf yapacaksın

02:04:00 Öyle bir ibâdet yapacaksın / Maksat insan yâ / Böyle kerâmetler / Kimsenin veremediği

02:05:00 Râfizî’nin biri / Hazreti Osman Efendimiz hakkında / Müslüman gibi gözüktü / Bu adam da böyle / Fitneye boğulacak

02:06:00 Bunu biz hallederiz / Gidelim / Biraz konuşmuşlar / Onunda kızı var / Benim bir komşum var / Mecûsî var / Yakınındaki komşusu

02:07:00 Bir kere adama / Bir gün vesîleyle / Ben seni rahatsız etmek istemedim / Müslüman olmasına vesîle olmuş / En güzel yolla mücâdele / Biz beceremiyoruz / Benim komşum var

02:08:00 Ben de komşu diye / Elçiye zevâl olmaz / Ben demiş Müslümanım / Nikâh olmaz / Akid câizdir / Ha zinâya vermişsin

02:09:00 Yahûdîye, Hıristiyan’a / Evlendim zannedersin / Evrakı düzenledin diye / Adam hiddetlenmiş / Ben demiş biliyorum / Ne yapmak istiyorsunuz

02:10:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem kaç kişiye kız verdi / İslâm’dan sonra / Ali’yle Osman’a demiş / Eğer üçüncü kızım olsaydı / Sen kızını Yahûdîye vermekten

02:11:00 Vahiy gelmez mi / Ben hiç böyle düşünmemiştim / Dünyâ kadar mollaları var / Bu kadar delîl ortadayken

02:12:00 İbnü Haceru’l-Heytemî / İmâm Âzam’ın menâkıbını yazmış / İki tâne öküzü varmış / Hazreti Ömer’i şehîd eden mecûsîye türbe yapmışlar

02:13:00 Râfizînin biri / Olaylar büyüme potansiyeli gösteriyor / Onu Allah / Birkaç zaman için de / İki öküzden biri

02:14:00 Serdi yere bunu / Hangi öküze Ömer ismi verdi ise / Ferâset / Adam altınını bulamıyor / Paranın yerini nasıl unuttun

02:15:00 Ben olsam şuraya gömerdim demiş / Bankaya yatırmış / O kadar büyük para / Şifreyi bilmediği için / Parayı bulamamış

02:16:00 İmsağa kadar namaz kılacaksın / Allah sana paranı bulduracak demiş / Mânâsını anlıyor / Yarıya doğru gelmeden

02:17:00 Hemen gitmiş, eliyle koyduğu gibi bulmuş / Ne zaman buldun demiş / Para birden aklıma geldi demiş / Bu kadar kazanman / Sen yanlış ettin

02:18:00 Mâdem öyle niyet ettin / Şeytan hatırlatır mı? / Yûşa’ Aleyhisselâm / Mûsâ Aleyhisselâm / Onun içine değdi su

02:19:00 Âyetle sâbit / Bu sefer çok yoruldum / Ben sana demeyi unuttum / Bu unutulacak şey mi? / Hatırlatma

02:20:00 Paranın yerini / Vesvese / Şeytan nereden bilecek / İblislerin ordusu / Polis / Kırmızı Bülten / Uluslararası

02:21:00 Görevli de şeytanlar var / O ona hatırlatıyor / Akla bak, fikre bak / Onları da size / On hafta da malzeme var / İctihâdları

02:22:00 Bâzı önemli menkıbeleri / Bizim de İmâm Âzam Efendimiz / Ne büyük yoldayız / Allâh-u Te’âlâ buyuruyor / İmam: Önder demek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den

02:23:00 İlmimiz de yok / Bu noktada büyük hizmet etti / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem temînât verdi / Ülü’l-emr’e sorsaydılar / Ebû Hanîfe / Zincirleme cennet yoluna sülük etmiş

02:24:00 Hepsi cehenneme zümerâ / Bu ne büyük bir şey / Yarın âhirette / İlim yetkilisine sorun / Duâ

02:25:00 Duâ / Şu son çıkan kitap / Bütün mesele bu / Hafs b. Ğıyâs

02:26:00 Gece sabaha kadar namaz / Fetvâlar / Evine giriyor / Bütün gece hiç uyumadan / İki rekatta Kur’ân’ı hatmediyor / Beş bin insan

02:27:00 Bunun daha uzununu / Âl-i ‘Imrân / Onu iki hafta evvel anlatmıştım / Fetih Sûresi’nin son âyeti

02:28:00 Özelikle âyet-i kerîme’nin okunuşu / Âyetin havâssı

02:29:00 Kırk beş olma rivâyeti de var / Hangi dopingle / Kırk beş sene / Kaynakları / Mukaddimetü’l-Ğaznevî

02:30:00 Hafs b. Ğıyâs / Allah aşkına / Bu kadar kuvveti sana ne veriyor? / Fetih Sûresi’nin son âyetinde var / Ben de Allâh-u Te’âlâ’ya

02:31:00 Hocalar beni dinliyorsa / Hocalar beni dinlemezler / Tahtâvî

02:32:00 Kitabın tanıtımı

02:33:00 Kitabın tanıtımı

02:34:00 Kitabın tanıtımı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in en çok istediği

02:35:00 Kitabın tanıtımı

02:36:00 Duâ

02:37:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • Hüseyin Emin İĞ
    27 Ocak 2021 12:01
    Hocam Allah cellecelalühü razı olsun, güzel hocam, Mevlam vakitinize zamanlarınıza ömrünüze hayırlı bereketler sağlık, huzur mutluluklar nasip etsin.Allah cellecelalühü, rızası için sizi çok seviyoruz.
YORUM YAZ