MENÜ

Mescid Sohbetleri
19 Kasım 2020
Haftanın Sohbeti 19 Kasım 2020

Çekiliş videosu için tıklayınız

 

00:00:00 Sohbet yapamadık / Cenâze îlânı

00:01:00 Şehitler

00:04:00 Korona olmasaydı / Tedbîr alırız

00:05:00 Duâ

00:06:00 Yüksel Enişte / Cevat AKŞİT / Emin SARAÇ / Duâ

00:07:00 Çok yaram vardı / Izdırap çekiyordum / Kafam

00:08:00 Çok ağır olmasam / Siz de bizleri bırakmıyorsunuz / Kendi îmanlarımızı da / Duâ / Bir insan ne yapmayacak?

00:09:00 Yirmi bin sene vaaz etti / Haset, kıskançlık / Bel’am b. Bâ’ûrâ / Ne duâ ederse / Binlerce âlim / Sonra Mûsâ ‘Aleyhisselâm’a karşı geldi

00:10:00 Kârûn / Tevrât Hâfızı / Bir milyon âyet / Yerin dibine batırdık diyor / Bersîsa / Kadın yüzü görmemiş / Ne oldu? / Eski ümmetlerde çok devredeydi

00:11:00 Bu da Haşr Sûresi’nde geçiyor / Kasas Sûresi / İblîs, îmânını almadan / Darağacından / Kalbinden secde et dedi

00:12:00 Ben senden uzağım dedi / Dört tâne / Biz bunlardan / Biz îmânımızı nasıl kurtaracağız? / Bid’at ehlinin görüşlerini neşrediyor

00:13:00 Çoluk çocuk / Sel gibi millet cehenneme gidiyor / Acımayana acınmaz / Her Çarşamba akşamı / Lâlegül / Ben hemen dinliyeyim diyen / Ehli Sünnet ne kadar mühim

00:14:00 İbnü Ebi Hacele / Civâru’l-ahyâr / Üstâdımız Hazretleri 

00:15:00 Muhammed Emîn ER Hazretleri / Birbirinizi haberdâr edin / Yûsuf el-Hemedânî Hazretleri

00:16:00 Ahmed Yesevî Hazretleri / Gavs Hazretleri / Önüne gelen gavs şimdi / Piyasada gavstan kutuptan geçilmiyor / Kandırdığı adam tarafından mıdır?

00:17:00 Kolay mıdır? / İddiâ ediyorsan / Vasıfları ne? / Eline zurna almış / Öbürüne bakıyorsun / Öbürü ona kutup diyor / Cemaate Duâ

00:18:00 Cuma gecesi şu meclis hürmetine / İbnü Ebî Hacele Hazretleri / el-Halîl şehrinde / Medfûn / Meftûn / el-Halîl şehri neresi? / Filistin

00:19:00 Yahûdî işgâl etti / Filistin’e Duâ / Kutbüddîn

00:20:00 Durumum Bersîsâ’ya döner mi? / Günahlardan da / Son nefeste îmansız ölür müyüm?

00:21:00 Havf-ı hâtime / Devamlı hüzünlü olur / Efendi Hazretlerini ağlar mıydı? / Gece ağlar / Bâzı evliyâullâh

00:22:00 Uçakla bile yetişmez / Cidde’den bile / Bir saat içinde

00:23:00 Orayla Bağdat’ın arası / Güneşin nerede olduğundan / Bağdat’a ne kadar mesâfe var / Bir senelik yol var / Katırla, eşekle / Biz nasıl geldik buraya

00:24:00

00:25:00 Ölecek adamın yanında / Ben de gittim

00:26:00 Hastaların çoğu dönemez ki o vaziyette / Kıbleye dönecek şimdi / Hıristiyanların kıblesi / Doğu tarafına doğru / Doğuracağı zaman / Çok fitne çıkaracaklar

00:27:00 Beyt-i lahm / ‘Îsâ Aleyhisselâm’ın doğduğu şehir / Kıbleyle, Kâbe’yle düz gelmiyor / Mekke’de olursun / Aynı anda iki kıbleyi

00:28:00 Bâzı cihette iki kıble denk gelir / İblis mi buna / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bile / Sana sığınırım diyor / Çok önemli bir şey

00:29:00 Onu böyle yavaş yavaş / Yorulma! Yorulma! / Ben bu tarafa doğru / Başladı ruhbân kelâmı söylemeye

00:30:00 Ben şimdi merâk ettim / Boğazına düğümlenir / Son anda sekerâtü’l-mevt / Ölümün çok sekerâtı var / Son nefeste kelime-i şehâdet

00:31:00 Bir adam alenen açıkça konuşuyorsa / O onu kıbleye döndürüyor / Sevinmez miyim yâni / beni kıbleye döndürme

00:32:00 Ben de şimdi / Bağdat’tan gittik bir sene böyle / nereye götürülüyor / Yanındakiler ne biliyor bunun hakkında / Orada bir manastır / Büyük üzüntü

00:33:00 Hayrolsun / Sizle münâsebeti nedir? / Şu olaylara bak / İçinde gizli olan kibir / Yüz senelik râhip / Kerâmet makâmına

00:34:00 Allah zerre kadar haksızlık etmez / Var bu işte bir şey / Îtibâr son nefese / Tekkedeki / Senin son nefesin

00:35:00 Son nefese bakılıyor / Yaşantıyla orantısı var / Ters iş olmuyor / Allah için mi yapıyor? / Ama kalpler

00:36:00 Kalbin bir sâniyede / Ne oldu size? / Derin adamlar / Sekiz yüz sene / Ondan da önce yaşamış olabilir

00:37:00 Yüz yaşındaydı / Teslîs akidesi / Bu şekil ibâdetler / Evlenmiyorlar / Râhipler / Ruhbanlık çok zor bir meslek

00:38:00 Bütün papazlar / Gavurların kendi basınlarında da çıkıyor / Evlenmeme / Bugün vefât edeceğine yakın / İslâm dîni üzere vefât etti

00:39:00 Dinlerarası diyalog / TRT / Yunus Emre Dizisi / 2015’teki Ramazan dizisi / TRT de ellerindeymiş

00:40:00 Sen orada adama / Müslüman oldun diyorsun / Yıkılıyor ortalık / Cemaate Duâ / Hem de hoca kılığıyla / Reddiyeler

00:41:00 Mevlâ yolladı / Bedel ödemeden / Pelikan / İşi bitince / Eyyâmcı bunlar / Kıblesi seyyâr / Hükümete Duâ / Âlimimiz, evliyâmız

00:42:00 Yüz senedir / Onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar / Cennete gidecek / Halbuki Allah indinde Müslüman değil

00:43:00 Câmiye geldiğine göre Müslümandır / Bu kâfir maşatlığında çıkacak / Her burada ölüp gömülen / Mahşere Medîne’den çıkar

00:44:00 Müslüman olarak ölünce / En yakın kiliseye / Allâh’ın işi

00:45:00 Bunu da siz alın / Hep günahsız öldü / Kalbinde iyilik vardı / Bunda da bir hinlik var / Peygamber olmadıktan sonra / İslâm üzere vefât ettikten sonra

00:46:00 Münâfık / Sahâbe olması için / Sahâbe-i kirâm arasına bulundu / Îmanlı ölebilseydi / Birkaç tâne böyle var

00:47:00 Cennetle müjdelendiği halde ağlayıp duruyordu / ‘Aşere-i mübeşşere / Ebûbekr Radıyallâhu ‘Anh

00:48:00 Burada beyân edilmiyor / İslâm geriyi keser atar / Son gün İslâm üzere

00:49:00 Çok ibretler var / Sa’îd olan / Şakâvetle, bedbahtlıkla / Elli bin çekiyor

00:50:00 Milletin parasını gasp etmiş / Şakî olabilir / Ama bu bâzen / Netîceleniyor / Yüz senelik rahip, papaz

00:51:00 Kaç yıllarını ibâdetle geçirmişti / Mesele budur / Efendi Hazretleri çok anlatırdı / Rûhu’l-beyân / Âhiret kardeşliği / Allah için / Sohbet yolunda

00:52:00 İçimizden kurtulan / Hurşit Efendi / Bizi kabûl ettiler / Allah için birbirini sevmek / Farzın fazileti mi aranır?

00:53:00 Diğer amellerle / Reğâib / Ulemânın beyânlarını / Cuma namazından / Öyle bir müjdeleri / Aklınız durur / Bir gün hasta oluyorum / Bir şey yapamıyorum

00:54:00 Dört rekat / Korona bitseydi / İnce yeşil / Türkçe / Yeri gelmişken / “Kadir Gecesini İhyâ Sevâbı Kazandıran Ameller” / Ne acâib bir

00:55:00 Yatsı namazının son sünnetini dört kılan

00:56:00 Arada dünyâ kelâmı konuşmamak lâzım / Son sünneti dört rekat kılmadan

00:57:00 İmâm-ı Âzam’ın kendi Müsned’i / Arada dünyâ kelâmı konuştururlar / Arada da konuşturan çok olur

00:58:00 Hadîsin kaynakları / Sonra yatağına sokulurdu / Vitri gece kılardı / Âişe annemiz

00:59:00 Benim nöbetim olduğu zaman / Dört rekat / Şu kitabı almadınız / Kadir Gecesini İhya / Vitrini kılıp da uyursa / Sıralı namazda yazılıyor

01:00:00 Aynen, bilfiil / İmsâk gitmiş / Sekiz on saat / Yatsıyı ilk vaktinde kılan için / Yirmi yedi amel

01:01:00 Şâmile’yi taradım hattâ / Kadir Gecesi / Muvâfakat için çırpınıyoruz / Bu ümmet ne bahtiyâr / Yarım sayfa kaynağı var

01:02:00 Yatsının peşine dört rekat kılarsa / Secde’yi bilen çok az

01:03:00 Ebû Hanîfe / Kim yatsıdan sonra dört rekat kılarsa / Etti altı sayfa / Beş buçuk altı sayfa

01:04:00 Bu baya bir şey / On dört on beş sayfaya tekâbül ediyor / Cemaatle kılsaydık keşke / İnşaatımız başlayacak / Kadir Gecesi

01:05:00 O kişiye / Kendi hâne halkından / Oğlu / Şefaat hakkı verilen / Kendine cehennem vâcib olmuş / Hânesinden biri

01:06:00 Yatsıdan sonra bu dört rekatı kılabiliyorsa / Kendimizi kurtaramıyoruz / Adamlar iki rekatta Kur’ân’ı hatmediyordu / Kendisi de korunur / Kabir azâbı gösterilmez

01:07:00 Tâif ehlinden bir adam / Sahâbeden oldum / Sen buyurmuşsun ki / Dört rekat kılarsa / Cennet ona söz veriliyor

01:08:00 Bunu söyleyen doğru söylemiş / Cibrîl bana söyledi / Kim dört rekat kılar da / Cenneti ona söz verdim / Müjdeyi görüyor musun?

01:09:00 Bu dört sûreyi bilmeyen ne yapsın? / Türkiye’deki hâfızların / Hazırlıklı değiller / Bu dört sûreyi bilmeyen

01:10:00 Kâfirûn, Kur’ân’ın dörtte biri

01:11:00 Yirmi bin âyet okumuş oluyorsun / Bilmeyene de böyle bir kapı açılmış

01:12:00 Yatsıdan sonra şimdi / Bu gece yapabilirsiniz / Peygamber oldu demiyoruz

01:13:00 Her rekatına karşı / Her âyetine karşı / Bir âyet / Rakam olarak konuşuyorum / Ayıplarını örtecek

01:14:00 Allah ne duâ ediyorsa / Pencere perde açılıyor / Bu gece cumadır / Melekleri gönderir / Bu gece kıldın / O melekler / Cennetteki bir şehir

01:15:00 Ertesi gün de ona tâbî / Bir müjde daha / Her gece kıldı / Fâtıme de terk etmedi

01:16:00 Sevapların hepsi verilecek / Velev ki yıl da bir kılsın / Senede bir de yapamazsak / Ne var bunda / Bunu bize niye ilk diyorsun / Boynumuza iğneler yaptırıyoruz / Niye okumuyorsunuz yâ

01:17:00 Dağıtın / Millet amele merak / Selmân Radıyallâhu ‘Anh / İki yüz elli yaşına kadar / Bir Cuma gecesi kıldım / Evin köşesinden bir ses duydum

01:18:00 Dile, ne dilersen, iste, ne istersen / Bu namazı kıldığın / Biz sâdece senin için / Başka melekler de var

01:19:00

01:20:00 Kim kılıyor? / Ondan koparılır

01:21:00 İnim inim inledi / Bir kere yapana veriliyorsa / Altı kere kılabilmişse / Onarın adedince / Beykoz’a ne kadar yağıyor demiyor / Huzeyfe Radıyallâhu ‘Anh

01:22:00 Ömrüne dokuz kere kılsa / Bu nefis ne tembel / Ölüm ânında / Fitne o demek

01:23:00 On beş kere kılarsa / Ömr-ü hayâtında / Allah bana ömür verirse / Oturarak kılabilirim / eceli gelene / Korona bitse / Peş peşe şartı yok

01:24:00 Kim öle, kim kala / Sıddîk olarak yaşar / Ölene kadar evâm ederse

01:25:00 Yatsı namazından sonra kılınacak dört rekatlık namazın fazîletleri

01:26:00 Kadir Gecesini ihyâ sevâbı alıyorsun

01:27:00 Hepsine şefaat hakkı / Mutlaka bir Müslümandan şefaat alır / Özel dostluklar / Bunlar çok değerli şeyler

01:28:00 Âhiret hayâtının mukaddimesi olan / Kabir hâli / Kâfir öldüğü noktada / Allah için sevelim / Ölümün fitnelerinden

01:29:00 Yüz kırk sekiz sayfa / Ulemâ buyurmuşlar ki

01:30:00 Kendini güvende hisseden / Îmanlı ölmeyi dert edinmek / Ağrılarım, sızılarım var

01:31:00 İbnü Ebî Hacele Hazretleri / İbnü’s-Sekkâ / Duâ / Duyuru

01:32:00 İmzâlı kitap hediye edeceğiz / Cübbeli Ahmet Hoca’nın youtube kanalı

01:33:00 Bedâvaya yorum yapmayın / Bir daha bir abonelik yaparız

01:34:00 Mukattam dağı

01:35:00 Ehl-i Beyt’i sevmek

01:36:00 Arşivden çıkarılan sohbet / Eski sohbetler / SOHBETİN DUÂSI

01:37:00 Salevât

01:38:00 Duâ

01:39:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • Çiğdem polat
    28 Kasım 2020 12:42
    Hocam allah senden razı olsun bugüne kadar duymadığımız şeyleri senden duyuyoruz şen allah rızası için seviyoruz Rabbim Her an yar ve yardımcın olsun amin
  • Hatice Dalkıran
    25 Kasım 2020 01:33
    Allah razı olsun Hocam
YORUM YAZ