MENÜ

Mescid Sohbetleri
19 Aralık 2020
Haftanın Sohbeti 19 Aralık 2020

00:00:00 Evliyâullâha îtirâz etmemek / Abdülkâdir Geylânî

00:01:00 Çok kısa bir özet geçip yerime geleceğim / Ben, bir de medrese arkadaşım / Abdülkâdir Geylânî genç bir talebe idi / İbnü’s-Sekkâ

00:02:00 Huzûrunda oturacağım / Sen bana bir soru soracaksın / Cevâbı da budur / Kâfirlik emâreleri / Sonra bana baktı diyor / Sen de bir şey soracaksın

00:03:00 Soracağın soru şudur / Biraz edebe riâyet etmedin / Kulak yumuşaklarına kadar / O kadar dünyâ malı / Ona çok değer verdi / Sen güzel edebe riâyet ettiğin için

00:04:00 Allâh’a sığınırım / Sanki ben seni görüyorum Bağdat’ta / Allâh-u Te’âlâ, velîlerine / Bir peygamberin mûcize olarak göstermesi câiz olan

00:05:00 Peygamberlerden ölüleri dirilten / Geçen derste bunun delillerini anlattım

00:06:00 Sanki ben seni görüyorum / Yüz binler toplanmış / Vaaz ediyorsun / Yûsuf Hemedânî

00:07:00 Benim bu ayağım Allâh’ın ne kadar velisi varsa / Bak bunu İbnü Hacer / İmâm Rabbânî / el-Fetâva’l-Hadîsiyye / İttifaklı, mütevâtir / Abdlkâdir Geylânî

00:08:00 Benim bu ayağım / Yûsuf Hemedânî / Boyunlarını eğmişler / O Bağdat’ta / Bütün evliyânın tekkelerinde

00:09:00 Bir velî / O kabûl etmedi / Dostluk makamından atıldı / Öbürü onu kabûl edecek / Yahûdîlerin en büyük âlimleri / Nübüvvet makâmını / Îmân etmiyorlar

00:10:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem nübüvvetini beyân edene kadar / Abdullah ibnü Selâm gibi / İki kat mükafat verilecek / İslâm’ı yaşadıkları için / Hased / O zamanki velîlerden biri / Ebû Medyen

00:11:00 Ğavs, aynı anda bir tâne olur / Ömrü o kadar kalmış / İmâm Süyûtî / Bunlardan bir tânesi vefât ettiği zaman

00:12:00 Yedi yüzlerden biri / Hızır Aleyhisselâm da bu işlerin müfettişi / Bunlar hak / Kaynakları muteber olan kitaplarda / Allâh dostlarını inkâr

00:13:00 Sana hürmeten / Ahmed Rufâ’ı / Hayât-ı Harrânî / ‘Ukayl-i Menbecî

00:15:00 İstediği zaman görünüyor

00:16:00 kayboldu / İbnü Ebî ‘Asrûn / Mütevâtir / İbnü Hacer

00:17:00 Şimdi serüvene bakalım / İbnü Ebî ‘Asrûn / Nûreddîn Zengî / Evkâf / Şeyh Abdülkâdir’in

00:18:00 Yakınlığının belirtileri / Havâs da avâm da / Bütün kitaplarda naklediliyor / Bir sesine heybet vermiş Allâh-u Te’âlâ

00:19:00 On bin kişi toplandığı yerde / Kalabalıklarda böyle oluyor / Bu nasıl bir ses / Bâzı kere meleklere hıtâb ederdi / Kuşlar

00:20:00 Bunu bütün ümmet naklediyor / Kürsü zâten çok yüksekte / Havada / Konuşurdu / Bu kadar kerâmet gördükten sonra / Sinek üzerine konmaz / Hurmaların olgunlaşma zamânı

00:21:00 Adamın biri de / Herkes sohbet dinliyor / Onu kolluyor yâni / Âhireti anlatıyor / Evlâdım! / Ne dünyâ pekmezinden bir eser var / Bizim üzerimizde sinek ne arar

00:22:00 Dünyâyı pekmeze benzetti / Pekmeze sinek çok gelir / Hep sevap beklentisi ile / Bala da sinek gelir / Biz Allah’çıyız

00:24:00 Arpa ekmeği yiyor

00:25:00 Kadın edebe riâyet edemedi / Biiznillâh kalkın / Şu kemiklere bakın / Merkebin dirilmesi

00:26:00 O kemiklere et giydiriyoruz / Bir velînin elinde tahakkuku / Mahmûd Efendi Hazretlerinden defaatle / İmâm Yâfi’î / Bir tâne iki tâne değil

00:27:00 Velâyet makâmı / Direk icâzet almamış ondan / Velîlik makâmı / O makâma çıkan velîler müstakilleşiyor

00:28:00 Bu beyit Mektûbât’ta / Aziz BAYINDIR’a okudu / Beni mürîdim karada olsun, denizde olsun / Efendi huzurunda / Evliyâullâha îtirâz edenin eline tutmam

00:29:00 Fazîletli Kırk Salevât / Peygamberin rûhu

00:30:00 Yaratan ancak Allâh-u Te’âlâ değil mi / İbnü Kayyım / Ebûbekr es-Sıddîk gibi kuvvetli ruhlar / Ağızlarından düşürmedikleri

00:31:00 O ruhla berâber vasfı / Sen ne anlıyorsun / Benim hapisten çıktığımda / İki kilometreyi gidemedik / Millet doldurdu yolları bütün

00:32:00 Himmet istesin bakayım / Onun dediği / Birkaç gün sonra çktım / es-Seccâd / İmâm Zeynel Âbidîn / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in torununun oğlu

00:33:00 Efendi’ye de tavsiye etmiş / Allah yaratmadan bir şey olur mu? / Züleyha / Yûsuf da ona meyledecekti

00:34:00 Ya’kûb Aleyhisselâm / Duvarda zuhûr etti / İbnü Abbâs / Bunlar merfû hükmündedir

00:35:00 Sen peygamberler dîvânında yazılmışsın / Göğsüne bir vurdu / Tarîkat-ı ‘Aliyye de Râbıta-i Celiyye / Hepsini cem eden bir şey yok

00:36:00 Biraz okuyun / İşiniz bitti / Bilmem ne show / Oradan çık oraya / Allah bu dünyâya bizi niye gönderdi / Irfân / Bunun zevkini tatmak için gönderildi

00:37:00 Dünyâda Allâh’ın tanıyamayan / Burası Allâh’ı tanımanın yeri / Baş müfessir / Beni tanısınlar diye / Kavâ’ıdü’l-‘Akâid Dersi

00:38:00 İmâm Rabbâni / Meşâyıha kan veren zât / Abdullâhi’l-Herevî el-Ensârî Hazretleri / Ebü’l-Hasen el-Harekânî / Ey kurban olduğum ilâhım!

00:39:00 Kim onları bulursa seni tanıyor / Çözebildiniz mi / Sen bir adamı buluyorsun / Laf lafı açıyor

00:40:00 Aracısız bir yere gidiliyor mu / Sen bunla yolda gidiyorsun / Adamla tanışmışsın / İl başkanı / Bir vasfı var ama / Kakara kikiri

00:41:00 Tahmin edebilirsin biraz / Vesîle edinmeseydin / Kim onları tanırsa / Nûr-u ‘aynım / Bir toparlanıyorsun / Biz de adama el ense çekiyoruz

00:42:00 Seni bulmadan da / Pâdişâhın yanına gitmeden / Söz budur / Ben mürşid-i kâmil bulamıyorum / Salevât-ı şerîfeye / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in rûhâniyetine

00:43:00 Salevât-ı şerîfe mürşid makâmına / Yol kesen eşkiyâ / Şerî’at fasleder bu işi / Adamın sözleri / Havada uçsa / İstikâmet arayacaksın

00:44:00 Hele böyle bozuk zamanda / Mevzû budur / Benim oğlum kuru ekmek yerken / On beş sene / Tek başına ibâdet / Rabbini bulmak yolunda / Kalbinde

00:45:00 İlâhî aşk / Kalp Mevlâ’nın evidir / Millete yük ol / Tarîkat dersi yapıyorum

00:46:00 Nasıl oluyor / O zaman ümîd edilecek de yok / Bu mânâları düşünerek / Rüzgâr esmesin diye

00:47:00 Tutuşursa / Baştan eserse / Su geminin altında olursa / Dünyâ sevgisi / Bütün insanlara iyilik eder / Sahîh hadîs

00:48:00 Kalk dedi biiznillâh / Bütün Kur’an bunu söylüyor / Mesele budur / Bunu anlamayan ahmaktır / Tavuk gidiyor / Senin oğlun şu makâma gelsin

00:49:00 Kuvvetli yerse / Nasıl / Çok yiyen, çok içen / Hacı Sâlih Efendi / Hurşit Efendi

00:50:00 Ben uyku yapmasın diye yoğurt yemiyorum / Bu kadar yemeği / Gece iki oldu mu / Şimdi imsâk / Üç dört saat

00:51:00 Bir teheccüd kaçırmamış / Biz bile gördük / Ateş zayıfken / Ateş kuvvetlenince / Sâdece ot yiyerek / Nerede görmüş et / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / O makâma geldikten sonra

00:52:00 Bu işin yolu buradan geçiyor / Ben senin oğluna / Şehvet harekete geçince / İnsanı Mevlâ’ya yaklaştırır / Kadıncağız

00:53:00 Abdülkâdir Geylânî / İbâdetsiz geçirmiş mi / Hepsini yapıyordu / Ben kendimden biliyorum / Duâ / Yûsuf Hemedânî

00:54:00 İbnü’l-Cevzî / Bir âyeti tefsîr ediyordu / Kırk tâne tefsîr yaptı / Zâdü’l-mesîr / Kırktan sonra

00:55:00 Bütün ulemâ kabûl etti onu / İbnü’s-Sekkâ / Tasavvuf ilimleriyle değil de / İlimde zirveye çıktı

00:56:00 Bağdat / Ekserîsinden / O zamanki ulemadan / mÜnâzara / Mûtezile var / Bu tabî Ehli Sünnet / Bütün ilimlerde / On iki ilim var diyelim

00:57:00 Bütün ilim dallarında / Adı çıktı / Huccetini keser / Bir delil getirir / Dünyâ çapında meşhur oldu / Sûreti de çok güzel / Halîfe bunu haber aldı / İkrâm etti

00:58:00 Bâzen perde arkasında / Önlerinde tartıştırırlar / Senedli zikrederdiler / Rum Kralı / Bizans’ın râhipleri

00:59:00 Hirakl / Oradaki rahiplerle / Bu onları yenerse / Rum hükümdârı bile / İslâm’ı dâvet için / Rum kralı / Çok güçlü / Elçiye zevâl yok

01:00:00 Halîfenin adamı / Düzgün şekli / Çok beğendi onu / Keşiş / En iyi bilen râhipleri / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in hak olduğu / İbnü’s-Sekkâ / Bütün Hıristiyan ulemâsı

01:01:00 Değeri îtibârı çok arttı / Fitnesi çok arttı / Sarayda îtibâr görüyor / İslâm’a faydası olur / O da orada yaşarken / Bu olmuş yaşanmış / Hükümdârın kızı

01:02:00 Kalp / Bir birine âşık olur / Ondan evvel ki / Hıristiyan’a âşık olup da / Neler neler, okuduk / Bir hoşuna gitti

01:03:00 Kalp bir şeyin sevgisini çekerse içine sünger gibi / Duâ

01:04:00 İslâm’a göre câiz / Kız da tabî bekar / Bakalım edelim falan / Biz bu işin bayrağını çekmişiz / Rum kralının kızı

01:05:00 O kıza tutkunluk / Duâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem niye söyledi bunu / Her akşam / Ezkâr üçüncü ciltte çıkacak / En büyük evliyâ / Yaşanıyor / Peki dedi

01:06:00 İslâm âleminin en büyük / Bulaşıcı gibi / Bunu pazara attılar / Saraydan da çıkarttılar / Bâri dön Müslüman ol / Nasîb olacak mı / Ot yok, ocak yok / Bedeni perîşân

01:07:00 Suratı kapkara / Onu tanıyanlardan / Bağdat’ta / Kapılar açık / Ticâret / Oralarda / İmâm-ı Âzam döneminde de vadı / Sen misin / Nedir bu hâlin

01:08:00 İçime işledi / Hiç Kur’an’dan bir âyet / Kitapları yutmuş / Bütün Kur’an silinmiş / Birkaç ay hatim yapmasa / Çabuk ezberden çıkar

01:09:00 Hıcr Sûresi’nin âyeti kalmış / Cehennemde yandıkları vakit / Müslümanların bir kısmı / Siz de Müslümandınız

01:10:00 Buğday tânesi kadar / Ameli çok zayıf / Gramajı düşürüyor / Zerre kadar / O kadar az da / Önce ismi peygamber ismi olanlar / Ahmed Muhammed ismi

01:11:00 Günahkarlardan / Allâh’ın en sevdiği isimler / Diğer yananlardan / Benim ismim Mü’min / Bunlarda Müslim

01:12:00 Ne kadar bozuk olsalar da / Cennete gidecek / Şimdi çıkışımız olurlar / O işler dünyâda mûteberdi / Bir bu âyet kalmış

01:13:00 Onu tanıyan o kişi / Merâk ediyorum / Niye bu hallere girdi / Dileniyor / Çıktım, onu arama peşine / Ateşte yakmışlar / Yanmış gibi / Sûreti / Son nefeslerinde

01:14:00 Kıbleye döndürdüm / Doğuya doğru döndü yüzünü / O yine şarka doğru / Hıristiyan kıblesine doğru / Ben biliyorum bu iş neden başıma geldi

01:15:00 O da bana ne dedi / Çok edepsizlik ettin / Yûsuf Hemedânî / Nasıl Allah bildiriyor / Gavsın sözünü söylüyor / Bu kadar meşhur bir olay

01:16:00 Tirmizî hadîsi / Ferâset / Sakının / O Allâh’ın nûruyla bakar / Cübbeli Ahmet / Zerre kadar ferâseti olsaydı

01:17:00 O müminler / Allâh’ın nûruyla / Çok uyanık geçiniyorum / Allâh’ımız buyuruyor

01:18:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem lafzıyla söylüyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem, Allâh-u Te’âlâ şöyle yaptı, böyle yaptı demiyor / Bu ne ile kazanılıyor / Nâfilelere

01:19:00 Nereye inkâr ediyorsun / Ben ne yapayım sana / Kaç rekat kılıyorsun / Bunların hiç birisi farz değil / Ona göre hesâbını yap / Ali Haydar Efendi / Hayatları nâfile ibâdet

01:20:00 Bunun işitmesi, görmesi / Benim özel himmetim / O kulak senin benim gibi / Denizde boğulana / Bizans’ta esir / Geçen derste

01:21:00 Sabret / Dayanamıyorum / Ey Hanım! Git evine / Evlâdım! Sen neredeydin / Bir zat geldi / Bu hangi el

01:22:00 Îtirâz etme / İmihân etmek isteyen / Sünnetleri ihyâ etmesi / Sır burada / İhlâs / İbnü’s-Sekkâ / İmtihân edemedi

01:23:00 Ne iftirâlar / Muhbirlik edenler mi ararsın / İbnü Ebî ‘Asrûn / Bu daha yaşlı / Sen de biraz edepsizlik / Dünyâya mübtelâ olacaksın

01:24:00 Ben Şam’a gittim / O zaman Sultan / Nûruddîn Zengî / Ben senin / Evkâf / Vakıflar Müdürlüğü / Bütün Osmanlıdan kalma / Ahır ettiler / Çoğunu müteahhitlere yem ettiler

01:25:00 Menderes / İstanbul’da ne kadar câmi yıkıldı / Tek taraflı konuşmayalım / Ben bu işleri yapamam / Ben de adam arıyorum / Bu ümmetin malı / Dünyâ peşinde koşan bir zât değil

01:26:00 Allah verince de veriyor / İstemediğim kadar mal / Çok mal mülk sâhibi oldum / Gavs Hazretleri’nin sözü / Sultan beni zorla soktu

01:27:00 Üçümüzde ziyârete aynı anda gittik / O kadar çıkar / Kendi keyfine göre konuşmuyor / Benim ona ilhâm ettiğim / Evliyâ da kerâmet / Hızır Aleyhisselâm / Mûsâ ‘Aleyhisselâm

01:28:00 Velî de olsaydı / Peygamberle karşı / Ben bunu kendi görüşümle yapmadım / Benim duyurmamla duyar

01:29:00 En meşhur kerâmet / Sâriye Hazretleri / ‘Acem diyârında / Medîne nere, Nihâvend nere / Sırtlarını dağa vermişler / Medîne’de hutbede bağırıyor

01:30:00 Bütün sahâbe birbirine baktı / Sâriye burada değil ki / Dakîkayı işâretlediler / Ne oldu yâ / Biz de bir şey anlamadık / Uhud’da olduğu gibi

01:31:00 Hazreti Ömer’in sesini duyduk / Biz döndük onlara / Hazreti Ömer’in o sesi olmasaydı / O gün, o saat / Benim nurumla görüyor / Evliyânın kerâmeti hak

01:32:00 Gözümüzle gördük / Neler yaşadık / Bunak mıyız / Bed’ü’l-Emâlî / İbnü Hacer’in nasihatleri ile bitirelim

01:33:00 Asla uydurulması mümkün değil / Nakleden ulemâ çok / İbnü’s-Sekkâ’nın başına gelen / O belâya düşmemek isteyenler / En azından kabûl et

01:34:00 Öldürücü zehir / Rûhunu, kalbini öldürmek / Duâ

01:35:00 Duâ

01:36:00 Duâ

01:37:00 Duâ / Sohbetimiz yine cumartesi / Noel, mübârek cumâ gecesi

01:38:00 Daha uzun bir sohbet yapmaya çalışacağım / Lâlegül Tv Yeni Frekansı / Müslümanları uyandırın

01:39:00 Uyarlaması lâzım / Birbirinizi haberdâr edin / HD yayınına geçildi / Kanalı mı kapatsınlar

01:40:00 Yarın akşam / Deccâl’le ilgili o sohbet / Eski sohbet / Birkaç arkadaş / Yedi bölüm varmış / Yarın 20:30 / Üye olun

01:41:00 Aleyhimize bir fitne oluyor / Oralarda / Üyenin sayısına göre / Gavur şeyleri

01:42:00 Burada büro açmaya mecbûr oldular / Sapığın biri / Müslümanım diyen adam / Duâ / Müstehcen kelâmlar

01:43:00 Ona göre hareket ediliyor / Müslüman Müslümana destek vermeli / Kuvvetimize kuvvet buluyoruz / Deccâl’in sekizinci bölümü

01:44:00 Şehîd / Çetiner ÇETİN / Asker polis duâ istemiş / Habertürk muhâbiri

01:45:00 gittigidiyor.com’a koyduk / Süleyman SOYLU Bakanımız

01:46:00 Erkekleri evlerinden çıkarıp / En büyük zulmü yapan / Altan TAN / Doğru adam duramaz / Vatan hâininin müftüsü mü olur / Bir erkek için bu nedir

01:47:00 Ermeni çeteleri yaptı / Ne farkı var / Merkezi belli / Bitti bitiyor / Duâ

01:48:00 Duâ / Karakolu gelip basıyordu / Dışarıda da / Duâ

01:49:00 Kıbrıs ne kadar önemli / Kıbrıs Gâzîsi Komutan Haluk ÜSTÜGEN - Vefat

01:50:00 SOHBETİN DUÂSI

01:51:00 Duâ

01:52:00 Duâ

01:53:00 Duâ

01:54:00 Duâ

01:55:00 Duâ

01:56:00 Duâ

01:57:00 Salevât

01:58:00 Salevât / Vefat / Duâ

01:59:00 Duâ / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ