MENÜ

Mescid Sohbetleri
15 Ekim 2020
Haftanın Sohbeti 15 Ekim 2020

00:01:00 Şehitler / Kelime-i Tevhîd / Duâ

00:03:00 Günahların kötü sona sebebiyet vermesi / İbnü Ebî Hacele  Hazretleri ve Civâru’l-Ahyâr kitabı

00:04:00 Yine böylece günahlar bir karanlık getirir / Allah dostlarına karşı bir soğukluk

00:05:00 Ne haramsa o pistir / Kıyâmete kadar okuyup bitiremeyeceğin / Tasaddukta bulunmak

00:06:00 Günah günahı çeker / Parası varsa

00:07:00 Zinâ zinâyı çeker

00:08:00 Sevabın peşine

00:09:00 Günahlar insana bu noktada hıyânet eder / Dili hıyânet eder ne demek?

00:10:00 Kelime-i tevhîd okumak / Îmanla ölemez / Tefekkür etme bâbında

00:11:00 Çoğu kere tövbe nasîb olmadan / Yaşım genç, sen öyle san / Bir şey belli değil

00:12:00 Yıldırım gelecek / Ölüm gelecek / En büyük musîbet / Ansızın azâb gelir çatar

00:13:00 Melekler yardımcı olmaz / Ne yapmaya çalışıyorsunuz / O dehşetli anda

00:14:00 İbnü Ebî Hacele Hazretleri / Onlar bu duruma düştüler / Telkîn yaptılar

00:15:00 Cümle kuruyorsun / Daha fazla harf var / Güç bulamıyorum diyorsun da / Daha ne anlıyorsun / Tehlike büyük / Kudüs’te

00:16:00 Şeyh Şemsüddîn Hazretleri / Şam’da / Hastaneye girdim / Allah için bir kuruş ver / Yaşadığınız gibi

00:17:00 Ne büyük salevât / Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri / Cuma günleri yüz kere okunacak / Ne zikreder / Tarîkatın adı kalmış / Holdingleşiyor / Zikrine gelince

00:18:00 Bin kere / Sen bu zikirleri / Okuyor musun? / Virdini okuyor musun? / İmâm Rabbânî / Şâh-ı Nakşibend / Varsa dünyâ, yoksa dünyâ / Dilini ne ile meşgûl ediyorsan

00:19:00 Maddî bağlılıklar / Yaşadığınız gibi öleceksiniz / Abdülhak İşbilî Hazretleri / Kitâbü’l-‘Âkıbe / O konularda bir ders / Ölüm ve âhiret halleri

00:20:00 Sebepleri / Bu kapıyı açan işler var / En büyüğü: dünyâya yönelmek / Âhiretten yüz çevirmek / Cemaatle kılmıyorsan / İlim meclislerine katılmıyorsan

00:21:00 Sekiz saatini de / Farz namazları toplasan / İbâdete ayırması lâzım / Bir Müslümanın Allah ile arasında / O vakitlerde Allâh’ın zikri ile

00:22:00 Çoluk çocuğun nafakası / Haramlara karıştırırsan / Günahlara / İçkiymiş, kumarmış / Bunlar son nefesi tehlikeye götüren / Kimi livâtaya yönelmiştir

00:23:00 Her biri büyük günah / Bir türlü günahlara atılma hâli / Onun osu var, bunun busu var / Helal haram demeden / Adamın kalbini sahiplenir

00:24:00 Öğüt onu etkilemez / Ânîden ölüm gelir / Âhireti zâten kazanamadı / Şu millete baksana yâ

00:25:00 Kurulmuş siteler, onları kast etmiyorum / Ekseriyet îtibâriyle / Tamâmen dünyâyı / Müstehcenliği / Dünyâya bağlanın / Âhireti kazanacağınızdan

00:26:00 Sağlık sıhhatinizi korumak / Aç susuz kalıp / Kalbini mi bitireceksin / Sağlıklı bir hayat sürüp / Filim seyretmek için / Kuvvetlerinizi kaybetmeyin

00:27:00 Onun için dünyâ insana / İşler güçler / Namazsız abdestsiz / Güneş doğuyor / Göklerde nice âyetler

00:28:00 Büyün âyetlerden yüz çevirip / Herkes baygın ölmez / Şu duvarı düzeltin / Çiftlik / Şurasını tâmir edin / Sadaka vererek

00:29:00 O eve giremeyeceksin / Eve durup da / Uğursuzluk getirecek / Bu bostanın şurasını

00:30:00 Bâkıyâtü’s-sâlihât / Bir adam İslâm’ı yaşar / Musîbetlerin en büyüğü / Dünyâcılık / Helalden kazanmak değil / Dünyâya bağlanmak

00:31:00 Emperyalizm / Yahûdî’nin / Bu milletin Müslümanlarına / Can çeken lezzetler / Bütün bunlarla insanlar / Namazını bitiriyor / Benim namazım kabûl oldu mu? / En kısası bile

00:32:00 Kuvvetli sünnetleri bile ele alsak / Sırf namazlardan sonra okunacaklar / Bir iki sünneti yerine getireyim diye / Cuma namazından sonra / Bâzı duâlar ilk olarak çıkacak

00:33:00 Herkes cep telefonuna bakıyor / Namaz bittikten sonra / Daha abdest alırken / Solup sararır / Abdestten evvel / Kimin huzûruna çıkacağız?

00:34:00 Hemen telefon / Namaz biter bitmez / Paçavra gibi suratıma / Bunları hiç hesaba katmadan / Nefsinizi

00:35:00 Sosyal medyaları çoğu vakti çalmak, kalbi meşgul etmek için oluşturulmuş mecralardır

00:36:00 O dizide kim oynamış? / Dünyâya dönmeyeceğiz / Vakit bulunmaz / O bir twet / Kim kimi seveceğini bilmiyor mu? / Şehit olacağım

00:37:00 Medrese okumuşsunuz / İnsanlara faydalı ilim verin / Şehit / Böyle yazılar yazılır mı? / Nefsiniz

00:38:00 Âyet hadîs paylaşırsınız / Millet de ona cevap / Yok Oda Tv / Ehli Sünnet düşmanlarını sevindirmek / Bakalım ne zaman ineceksiniz / İsmailağa / Telefon

00:39:00 Fıkıhçı geçinen / Lüzumsuz / Kim kaşıyor / Selefîlerin / Aptalsan / Sende kalın ilim bile yok / İnternet ortamları / Yapıyorsan ders yap / Allâh’ın düşmanları

00:40:00 Müşahhaslaştırarak / Vakitleriniz altından değerli / Faydalı ilimlerle meşgul olun / Sakın bunu / Fuzûlî adamlar / Rüzgara göre / Âyet hadîs / Bedel ödemeye hazırım / Şehit nasıl olunur?

00:41:00 Düzene karşı çıkan / Murt ölür / Güvenlik güçlerimiz var / Bedel ödemeye hazırım / Birine kendini öldürteceksin / Bedel ödemek lâzım / Türk devletinin burada kânunları / Koruma altına aldıkları

00:42:00 Bedel ödeyelim / Hangi hocandan / Bu arkadaşlarla nasıl yola gideceğiz / Yaşları küçük / Hâricî fikri / Aynı adamlar değil mi? / Böyle çıkmadı mı bu iş / Zâhire göre

00:43:00 Celb-i mefsedet / Mecelle kâideleri / Fitne uykudadır / İnsanların sevdiklerine sövmeyin / Meâlen hepsi âyet hadîs / Adamın ana babasına sebbedersin / Sen sövmüş olursun / Fitne uykudadır

00:44 :00 Geveze / Boş işlerle uğraşmayalım / İlmî bir açıklama koyalım / İnsanlara ilim vereceğimiz yerde

00:45:00 Allah senin niyetine bakıyor / Âyetten hadîsten delîlim var / Benim açıklama yapmadığım / O sapıttı, ben sapıtmadım / Başka bir konu konuşuyorsun / Buğuzla da ilgili

00:46:00 Herkesin bildiği bir konu / Mesul olacağız / Bu konuşmayı ne niyetle yaptın / Ne maksatla yaptın? / Kendini kontrol et

00:47:00 Maksadımı belirleyerek yapıyorum / Sen

00:48:00 Benim gönlüm rahat / Hiçbir şeyi kötü niyetle yapmıyorum / Murâd ettiğim mânâlarım var / Mâlâyânî / Bütün gençleri / Doğruyu anlat / Burada fitne uyandırmamaktan

00:49:00 Bunu beklerken / Mevlâ biliyor / Niyetine göre / Sorgulamak şart / Önümüzde âhiret var / Sonumuz ne olacak? / Günahların da yok / Hepsini bir anda af edebilir / Sû-i hâtime / Son nefesinin derdi

00:50:00 Medyatik / Efendi Hazretleri / Ahmed’e izin verdim, bu işi genişletmek istemiyorum / Bir cevap vermek durumundayız / Biz bunlarla uğraşırken / Çekiyorlar aşağı

00:51:00 Sonumuz ne olacağının muhâkemesi / Bir nefis mi giriyor? / İnsan korkacak / Tövbe kapısı açık / Îmânını alırsa / Sehl b. Abdillâh et-Tüsterî

00:52:00 Rüyâlar haktır / İnternetin de böyle faydaları var / Çok büyük bir velîdir / Onların rüyâsı / Cennet / Üç yüz nebî / Peygamberlerde Allah korkusu zirve

00:53:00 Takvâ / İnsan bildiği kadar korkar / Son nefesimizin kötü gitmesinden / Üç yüz peygamber / Îmanlı ölecekleri kesin

00:54:00 Son nefesimiz / Hıfz-ı îman namazı / Bozuk para kadar değer vermezsen / Âişe Radıyallâhu ‘Anhâ

00:55:00 Fırtına olsa / Yıldırımdan / Hiçbir şeyden rengimizin değiştiği var mı? / Korku hâlinde namaza kaçarlardı / Rahatlığımıza bak / Cibrîl bana ne zaman

00:56:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / İsyân etmeyecekleri / Nasîbimiz ne kadar kıt ki / Sonsuz hayat var önümüzde / Günahları terk edelim

00:57:00 Ben bu kadar söyleyeyim / Boğazdaki iltihaptan geliyor / Önümüzdeki hafta / Öyle bir kıssa anlatacağım ki / Sebebi neydi? / Niye îmansız öldü? / Yûsuf el-Hemedânî

00:58:00 Abdülkâdir Geylânî / Bütün pirlerinin şeyhi / Üç kişi / İbnü’s-Sekkâ

00:59:00 Bak orada ne oldu? / Sorgulama, yargılama / Kötü niyetle yâni / İbnü Hacer / İbnü Teymiyye’nin ipliğini pazara çıkaran

01:00:00 Bu duruma neden düştükleri / Bu kıssa öyle bir şeydir ki / İbnü’l-Cevzî / el-Muntazam / O kadar mütevâtir / Duâ

01:01:00 Duâ / Necâtü’l-vâlideyn / Adağımız var / O kadar memnûn oluyor ki

01:02:00 Salevat / Derginin sonunda / Sitelerimize çok saldırılar oldu

01:03:00 Selefîler / Bunlar tehlikeli insanlar / Bizim Ehl-i Sünnet / Kendimizi savunacak vaktimiz kalmıyor / Mücerrebât-ı Senûsî

01:04:00 Çok büyük ay / Her aydan efdal / Pazara bağlayan gece namazı var / Mevlid ayını karşılayalım / İmam Senûsî

01:05:00 Allâme yânî / Kim bir çocuğu olmasını isterse / Ebü’l-Abbâs es-Sebtî

01:06:00 Doğum kolaylığı için / Bu rivâyetin aslını İbnü Ebî Şeybe

01:07:00 İbnü Abbâs Hazretleri / 71. Risâlem var / Fazla ilim orada vermiştim / Bunların tatbîki size âittir / Torunlar / Vefat

01:08:00 SOHBETİN DUÂSI

01:09:00 Ayşe MUSLU Hediye

01:10:00 Vefat / Duâ

01:11:00 Duâ

01:12:00 Duâ / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • ABDULKADİR
    21 Ekim 2020 06:37
    Videoların yanında yanlızca sohbeti ses şeklinde dinleyebileceğimiz bir opsiyon yapılabilirse çok iyi olur. Çoğu ihvan sohbeti video şeklinde değil de ses şeklinde arka planda ekranı kapatıp dinlemek istiyor olabilir. Hem internet daha tasarruflu kullanılmış olur.
YORUM YAZ