MENÜ

Mescid Sohbetleri
12 Aralık 2020
Haftanın Sohbeti 12 Aralık 2020

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz

00:01:00 Şehitler / Duâ

00:02:00 Duâ

00:03:00 Duâ / Vefat / Hikmet TUZKAYA Şeyh Efendi / Sâmi Efendi’nin el yazısı / Tâhir BÜYÜKKÖRÜKÇÜ Hocaefendi

00:04:00 Dört tâne halîfesi vardı / Mahmûd Efendi Hazretleri / Dörtte üçünün Hikmet Efendi’ye verildiği

00:05:00 Hikmet Efendi / Üzerimizde hakkı var / Seyyid Muhammed Alevî Mâlikî Hazretleri / İlk onun evine geldiler / Şeyh Abbas / Onlar rahmetli oldular / Mekke Rusayfe

00:06:00 Bir minibüs hocaefendi / Selahhaddin KAYA / Osman ÇATAKLI / İlk tanışmamız / Hikmet Efendi / Tahir BÜYÜKKÖRÜKÇÜ / Mânevî evlatlık / Erbakan Hoca / Bir çok meselede hayra öncülük etmiş / Eli açık / Onu isteyen alır götürür

00:07:00 Cömertlikte örnek alınacak insan / Yedirmek, içirmek / Şu anda dernekler bu işi yapamıyor / Memur gibi / Elli altmış kişi / Bizim Efendi Hazretleri / Evinden yedirir içir / Hikmet Efendi

00:08:00 Kaç çeşit yemekler / Fetvâ sorarlar / Yaşı vardı / Bir ömrü hizmete adamış / Şeyh Şa’ban Efendi / Es’ad Erbili / Muhyiddin Efendi / Şeyh Şa’bân Efendi / Hikmet Efendi hizmet edermiş

00:09:00 İstanbul’a gelmeden evvel / O meclislerde anlatıyorlardı / O bağ evindeki tecellîler / Kayseri’de kabr-i şerîfi / Efendi Hazretlerimizin ilk hocasını da ziyâret ettim / 50’li yıllardan evvel

00:10:00 İmam olmadığı dönem / Şeyh Şa’ban Efendi / Yakın zaman sonra / Bir zaman sonra iki şeyh zuhur edecek / Bunlardan birisi / Mahmûd Efendi / Hikmet Efendi daha genç / İsmailağa’da imam değil

00:11:00 Mahmûd Efendi / Şeriatı ihyâ edecek / İki kitaba çok önem verecek / et-Terğîb / Hâfız Münzîrî / Yolculuğa çıksa / Daha Efendi Hazretleri

00:12:00 Mektûbât / Bir gün bile kazâya bırakmamış / Sonra göremeyebilirsin / 80’lerden sonra / Bana okuturdu / Sen benim gözüm oldun / Ezberlemişti / Okuyun bakalım derdi falan

00:13:00 Ali Haydar efendi: “Sen Mektûbât’a iyi bak” / Sonsuz kerâmetleri / Kerâmet haktır / Peygamberler ve velîlerde / Kerâmet haktır / Mûsâ Aleyhisselâm’ın annesi

00:14:00 Kadına vahyettik diyor / Firavun / Yaşama senesine / Kesim senesine rastladı / Komşular ihbâr ediyor / İlhâm ettik / Şimdi sen onu emzir

00:15:00 Denize at / Nil Nehri / Bizim Boğaz’dan geniş yeri var / Oğluna bir şey olur diye / Oğlunu sana geri döndüreceğiz / Onu rasûllerimizden yapacağız / Âsiye vâlidemiz / Nil’den gelen kolda sandukayı buldu

00:16:00 Çocuğu olmamıştı / Evlatlık edindi / Hiçbir kadını emmeyince / Süt emmek istiyor / Hangi kadının sütünü / Mûsâ Aleyhisselâm’ın kızkardeşi / Süt anne arıyoruz / Ben bir tâne tanıyorum

00:17:00 Sütünü çok beğeniyorlar / Firavun yıkıyor ortalığı / Sen burada kal / Onu gizlemesine lüzum yok / Biz onu sana geri döndüreceğiz / Otuz yaşına kadar / Medyen

00:18:00 Şu’ayb Aleyhisselâm / Mûsâ Aleyhisselâm’ın annesi / Kırk sene / Kerâmet / Âsâf b. Berhıyâ / Meryem Vâlidemiz

00:19:00 Peygamberin mûcizesi / Gayba dâir bilgi / Bütün tefsirler / Kastamonu

00:20:00 Kayseri’deki / Ali Haydar Efendi / İlk hacıanne / Otuz sene kadar / Hanımın ne kadar hasta olsa da / Bahaaddin abi

00:21:00 Çarşamba Karakolu / Mesaj atsın / Evliyâullâh böyledir / Kendi yaşadığım şeyler de var / Onların elinde / Göstermek de istemezler / O zât şeriatı ihyâ edecek

00:22:00 Kimyâger Hüseyin Efendi / İnsanlardan / Fettah Efendi / Çocukken onların yanında dururdum / Birisi de Mekke’de / Seyyid Mâlik Hazretleri

00:23:00 Seyyid Mâlikî’yi de çocukke haber vermiş / Yaşasa bile seksen yok / Araları on yedi sene falan / O da vehhâbîlerle mücâdele edecek

00:24:00 Vehhâbîler düşüştedir / مفاهيم يجب أن تصحح / Allâh-u Te’âlâ’yı tenzîh sadedinde / Bahaaddin Dede vardı / Hikmet Efendi

00:25:00 Âşık bir adam / Ali Haydar Efendi’ye / Bunu Ali Haydar Efendi’ye götürün / 50’den sonra / Menderes / Sâmi Efendi

00:26:00 Sevinir / Ben onu biliyorum / Alemdar abi / Memuriyete girmemiş / Ayaklarım tutsa / Hikmet Efendi ile / Hep Ali Haydar Efendi’ye ziyârete giderdik / İsmailağa Câmiine imam oldu

00:27:00 Mahmûd Efendi Hazretleri’nin ona itibarı / Erbakan Hoca / Birlik olurlardı / O çok daha fazla gelirdi / Kıymetli insanlar / Mücahitlik yapmışlar

00:28:00 Sarık saran pek adam yok / Câmilerde / Talebe yetiştirmişler / Vakıflar kurmuşlar / Maddî-mânevî / Yüzbinlerce insan / Evlerini, ocaklarını / Almadan vermek / Dernek, vakıflar

00:29:00 Üzerlerimizde hakları var / Allah demenin yasak olduğu zamanlar / Bu vesîleyle / Mevlana âbi

00:30:00 Yedilerden / Lakabı Mevlânâ idi

00:31:00 Duâ / Hüseyin HARPUTOĞLU Hocamız / Akyazı / Aşr-ı Şerîf

00:32:00 Rıdvan Hocamız / Çok fıkıhçı idi / Koronadan şehit oldu / Zikirlere hizmet eder / Nur yüzlü bir mübârek / Muhammed KESKİN Hocamızın babası Nadi KESKİN

00:33:00 Duâ

00:34:00 Duâ / Nâdire hocaannemiz / Hâkime Teyze / Halim ARABUL / Aşkın Teyzemiz

00:35:00 Hatice İSLAMOĞLU / İrem SARI / İki çocuklarını Rabbim aldı

00:36:00 Başına musîbet gelenler / Kıyâmete kadar / Ne olur bana / Bana bunu isteyin / Çok musîbet başına gelen var

00:37:00 Cübbeli Hoca’nın ağzından / Mesaj gönderiyor / Duâ

00:38:00 Duâ / O iki çocuğun acısı

00:39:00 Duâ / Bundan büyük duâ yok / Vefat

00:40:00 Duâ

00:41:00 Duâ

00:42:00 Bu arada şehitlermizin rûhu için / Efendi Hazretlerimizin amcaoğlunun oğlu

00:43:00 Bir Mehdî konusuna giriyor / Efendi’ye inanan / Mahmud Efendi Hazretlrimizin görüşü bu değil / Tefsir Odası / Uzak / islâmiyet çok geri kalacak

00:44:00 Mehdî çıktığı zaman / Abdesti sorsan / Adam bulunmayacak / Fakat bu kişi Efendi Hazretlerinin soyadını kullanan / ODA TV / İsmailağa’ya âitmiş gibi / Bu kişi bizi temsil etmiyor

00:45:00 Ulema Heyetini rahatsız etti / Çeyreği geçince / Onlar Farsça bilmiyormuş / ODA TV de adam yerine koyunca

00:46:00 Mahmud Efendi’nin adı geçince / Makâleler bölümünde / Toplanamadık / Mart’tan beri

00:47:00 Mehdî Aleyhirrıdvân’ın zuhûru / Çok ilmî yazılar var / Reformistlerin / İnkarlara cevaplar

00:48:00 Masonların eline geçti bir dönem / O ilmî makâle / Bir hulâsa, bir özet çıkarılmış / İmam Rabbânî Hazretlerine göre

00:49:00 Dolayısıyla / İkinci binin / Beşyüz / Şu anda biz dört yüz kırk ikideyiz / İkinci binin içinde / Dört yüz milyondan fazla arap var

00:50:00 Araplar o gün nüfusu ço az olacak / Filistinliler / Üç yüz elli bin / Sahabe annelerimizden biri / İki milyar müslüman / Adnan OKTAR / Desteksiz atanların

00:51:00 Başka bir manası yok / Neyin peşindesin yâni / Uelmâ Heyetindeki / On on bir kişiyiz / Ömer Faruk KORKMAZ / Mehmet EKMEKÇİ

00:52:00 Ulemâ Heyeti’nin tasdîkı ile / Kim bilir daha neler uyduracaklar / Tebliğ etmkle / Ehli Sünnet’in görüşlerini / Bunlara kapılıp da

00:53:00 Kendi maddî işlerine ırgat gibi / İstismâr etmeye çalışanlara / Bu bizim vazîfemizdir / İftirâ edip / Efendi’ye inananın buna inanması

00:54:00 İsmi lâzım değil / Ama o görüş / Biz şimdi önünü almazsak / Onlara inananlar oluyor / Biz müsamaha gösteremeyiz / Hulâsa ve özet bölümü

00:55:00 Kim kimle konuştu / Hele ki Mahmud Efendi’nin kapısında / Hepsi ilim medrese / Böyle bir cemaat / Bunları küçük gördüğünden / Masumcular

00:56:00 Yirmi sene evvel bu kerâmeti gösterdi / Korkarım bu çocuk bu tarikatı / Ama şimdi ne yaptı herif / Ne sıkıntılar çıkarttı başımıza / yaptıkları yanlışlıklar

00:57:00 Reddiye, ilmî yaparız / Bundan ne çıkar demiyelim / Dünyâ kadar dernekler / Açıkça beyân ettim / Adamın biri / Soyadı tutuyorsa / Bu bir fitnedir

00:58:00 İsmailağa bir bütün hâlinde / Duâ / ODA TV’ye sorarsan / Mehdî konusu hassas bir konudur / Adnan olayı ortada

00:59:00 Hem İmam Rabbânî Hazretlerimize / Bu ilmî çalışmaya imzâ attık / Sapıtma tehlikesi olur / Bütün alâmetlerini yazamadık / Ben tercüme ettim zâten / O bir kitap yâni / HAYDER Yağmur Duâsı

01:00:00 Yağmur için okunacaklar / Diyânet’in / Cumadaydık

01:01:00 Cemil KILIÇ / Adam ilâhiyatçı / Arabistan çöllükten kurtulurdu / Din adamı / Kur’ân’ı inkâr etmiş oluyor / İstiğfâr ne demek?

01:02:00 Sizin Rabbiniz / Eğer Benden af isterseniz / Önümzdeki sene için / 25 Sene evvel / Belediye / Bulutlara bomba atmaya kalktı

01:03:00 Hâlbuki saçmaydı / Mahmud Efendi Hazretleri oradaydı / Yûşâ Tepesine / Beykoz’da / Hacı Sâlih Efendi / Millet hep oruç tutardı / Baştan aşağı

01:04:00 Geldiğimiz noktada / İnkâr ediyor / Kıtlık, kuraklık / Günahsız başa gelmez / Hazreti Ömer zamânında / Onların da makâmına göre / Hazreti Ömer de

01:05:00 Mekke-Medîne’yi sel götürdü / Hurma ambarlarını sel götürecek / Gidin ambarlarınızı düzeltin / Onlarca kere / Gök cam gibi / Yağmur duâsı yapar yapmaz

01:06:00 Pazar sabahı / Pazartesi hanımlar sohbeti / Gözümüzle gördük / Duâ ile yağmur mu yağar diyor / Sen nasıl ilâhiyatçı olmuşsun / Bundan açık âyet var mı?

01:07:00 Mustafa ÖZTÜRK /  Çoluk, çocuk, millet kurtuldu / Diyânet / Merkez Câmii / Bu işin sırrı istiğfâr

01:08:00 İstişâre mâhiyetinde / Kendi kafalarından / Ey cemaat-i müslimîn! / Bu çok önemli

01:09:00 İki salevat arasında / Âmîn denmeyen duâ / Âmîn’le mühürlenecek / Hamd ve salevât

01:10:00 Bu şekil yağmur duâları yapılırsa / Beykoz’dan dönüyorduk / Dedim Efendi hazretleri / İslam hükümleri geçerli değil

01:11:00 Çoluk çocuğa da / Bu durum yoktu / Cebine mukayyet olamayacak / Ahmet dedi / Yağmur işi / Hayvanların hakları

01:12:00 Böcekler bile suya muhtâc / Günahsız varlıklar da / Bu millet istemiyor / Şu anda müslümanım diyenlerden

01:13:00 Devletle bir sorun yok / Dînimizi de / Zinânın yasak olması gibi / Bu millete sorarsan / Ben ne kadar duâ etsem de / Ben bunu anlamamıştım

01:14:00 Ulemâ çok gördük / Âlimliğin yanında / Kafadan çözülecek / Suyumuzu isteyelim / Kur’ânî bir düzen isteyelim / Tebliğ yapalım

01:15:00 Bu şekilde hareket edersek / Efendi Hazretleri / Erkek kadın karışmasınlar / On talebe bir arada yoktu / On bin kişi diyemeyeiz / Ehli Sünnet üzere İslâm’ı yaşayan

01:16:00 Duâ / Bu sohbetlerin mantığı budur / İmam arkadaş resmî metni gönderdi / Cümle günahlarımızdan

01:17:00 İmamların uygulamalarından / Başıyla sonunda salevât olan / Bir miktar eseri görüldü / Tekrâr edilecek

01:18:00 Kaç derslerdir / Son nefeste îmansız ölme tehlikesi / İnsanlara zulmetmek / Orada da acâib bir mesele vardı / Bir adamın hıristiyan bir kadına âşık olması

01:19:00 Son nefesinde müslüman olarak ölmesi / Meşhûr bir zât / Hırisityan olarak ölmesi / Geçenki Perşembe sohbeti / O kadına âşık / Ve öldü

01:20:00 Yüz yaşında bir râhibin / Onlarda şok olmuşlar / Kabrine çok hürmet ediyorlar / Bu râhibi müslümanlara verdiler / Bâzı amel bozuklukları

01:21:00 Mevlâ bunu sonunda çıkarıyor / Îtibar sonadır / Yûsuf Hemedânî Hazretleri / Nakşibendî Silsilesinin / Mânevî bağlantıyı / Ebûbekr Sıddîk Radıyallâhu Anh

01:22:00 Kasım ibni Muhammed / Harakan’da da kabri, makâmı var / İmam Gazalî

01:23:00 Ebû ‘Alî Farmedî / Hâcekân Yolu / Gucduvân / Yûsuf el-Hemedânî / Duâ / En evvel gitmek istediğim zâtların başında geliyor

01:24:00 Türkî ülkelerin arasında böyle işlerin olması / Bin iki sene evvel doğmuş

01:25:00 Ebû İshâk eş-Şîrâzî / Hatîb-i Bağdâdî’den hadîs işitmiş / Bütün ilimleri elde etmiş

01:26:00 Zamânında dünyâda tekti / Kutuplar çok olabilir / Ğavs bir tânedir / Bütün velîlerin başıdır / Ğavs’z-zemân olmuş

01:27:00 Kaç yediyüzler vardır / Ama ittifakla Ğavs o / Hepsi sonra / Abdülkâdir Geylânî Hazretleri / Merv - Türkmenistan

01:28:00 Ebû Alî Farmedî / Harkânî / Bâyezîd Bistâmî / Çok yukarıda iş / el-Hadâikü’l-verdiyye / Üç tâne eser var / İhvânından birisi ayrılmış

01:29:00 Ayrılabilir / İftirâ atmış / Eşkiyâlar bunu katledecek / Şaşırmışlar / Ğaybdan haber meselesi / Âyetle sâbit

01:30:00 Hemedân’dan bir kadın gelmiş / Frenk gavuru / Şimdiki Fransa’nın ataları / Esirlik daha zor bir şey / Nasihat etmiş / Biz hatim hatim

01:31:00 Esir bağlarını çöz / Yarım satır tutmadı / Hemedan nere / Ne zamanın esiri / Yol payı yetmez gelmeye / Git demiş evine, orada bulursun

01:32:00 Oğlum! Hâlin nicedir / İstanbul / Hemedân nere / Ayağıma da / Esirleri zincirlerler / Başıma da gözcü koydular

01:33:00 Bir şahıs geldi / Aldı sırtına / Nöbetçi ne yapsın / Göz açıp kapayıncaya kadar evin içindeydik / İbnü’l-Cevzî / Kitap bile dokuz yüz senelik

01:34:00 Elimizdeki kitap beş yüzlü / el-Müntazam / İbnü’l-Cevzî / O dönemin adamı / el-Muntazam 17/128

01:35:00 Bir gün Yûsuf Hemedânî / İki fakîh / O zamanki fıkıhçılar / Mezhep farkı olduğundan

01:36:00 480’lerde oluyor bu / Bid’at şeyler konuşuyorsun / Koca, bütün dünyâ / Densiz / O anda / İkinizde susun

01:37:00 Yaşayamayasınız / Ben Ehli Sünnet bir insanım / Siz susun demiş / İkisi de küt ölmüşler / Ânında / Esas siz susun demiş

01:38:00 Ben kaynaklarını verdim / İbnü’l-Cevzî / Allah dostları / İmâm Rabbânî / el-Fetâve’l-hadîsiyye / Fetâve’r-Remlî’nin kenarında / Çok güzel basıldı

01:39:00 Notlar aldım / Tasavvuf hakkında / Notlar aldım / Bunların hepsimi kayıtlara geçeceğim / Cuma günü hakkında / Bir çok fetvâ / Müşriklerin çocukları

01:40:00 Namazda / Kısa da olsa tam bir sûre okumak efdaldir / İki sayfa okuyacağım diyor / Kısa da olsa tam bir sûre / Zikirler / Çok ilim var bu kitapta

01:41:00 İbnü Hacer el-Heytemî / İbnü Hacer bu / Size anlattığım bu menkıbe / O kadar büyük bir menkıbedir ki / Mânâ da mütevâtirdir / Ulemâdan bu kıssayı nakledenler

01:42:00 Beşyüz sene evvel / Evliyâullâhı inkâr etmek / Engelleme vardır / Allah dostlarının / Hallerini inkâr eden / İbnü’s-Sekkâ / Îmansız öldü

01:43:00 Sırf edepsizlik yaptı / Bid’at ehlisin dediler / Bir soru soracağım / İmtihan niyetiyle / Edepsizlik yaptı / Bak ne diyor / Mütevâtir olmak

01:44:00 Milyonlarca / Bütün nakledenleri / Buradan / İbret olsun / İbnü’s-Sekkâ / Bundan daha çirkin / Îmansız ölmekten / Adam îmanlı ölse / Bütün hayırları gitti / Duâ

01:45:00 Duâ / Koca İbnü Hacer / Zındık vehhâbîler / Duâ / İbnü Hacer’in Duâsı

01:46:00 Allah dostlarının / Onlara karşı edebi takınmak / Hüsnü zanda bulunmak / Allah dostları hakkında / Özel bir himâye / Mevlâ Te’âlâ buyuruyor

01:47:00 Allah harb îlân ederim buyuruyor / Hep iyiye / Mümkün mertebe / Oluru varsa / Bir velîye düşmanlık edersen / Çok büyük belâ / Îtirâz ve inkârdan / Evliyâullâha karşı

01:48:00 Kendi dönemindeki şâfîlerin imâmı / Musul’da doğmuş / 492 senesinde doğmuş / Bağdat’a geçmiş

01:49:00 On sene evvel / Gözleri âmâ olmuş / el-Medresetü’l-‘Asrûniyye / Hepsi birbirinden naklediyor / İlim tahsili için Bağdat’a girdim

01:50:00 İbnü’s-Sekkâ / Nizâmiye Medreseleri var o zaman / Nizâmü’l-Mülk / İmâm Gazâlî / Ehli Sünnet ulemâya destek vererek / Felsefe yok edildi

01:51:00 Reformistler / Bağdat’ta da Nizâmiye Medresesi var / Sâlihleri ziyâret ediyoruz / Peygamber, sıddîk

01:52:00 O da velî oluyor / Bağdat’ta da o zaman evliyâ dolu / Şimdi dediler ki / Bu Ğavs / Yûsuf el-Hemedânî Hazretleri

01:53:00 Herkes kendi hocasına / Bütün ulemânın / Ortalık karıştı / Bu zâtın / Ziyârete gidelim

01:54:00 Oturuyor câmide / Pat orada / İstedi mi görünüyor / Mühim bir kerâmet / Dünyâda şeyhu’l-islâm yok öyle / Abdülkâdir Geylânî

01:55:00 Onu da aldık diyor / Üç kişiyiz diyor / Abdullâh İbni Ebî Asrûn / Abdülkâdir Geylânî / Mehmet Emin Er / Seydâ Cezerî

01:56:00 Odaya geçtik / Bunu anlattı / O zaman ben bunu bilmiyordum / HAYDER’de / Şok oldum / Kitapları, kaynakları bilmiyordum / Niye anlattı

01:57:00 Bu kadar önemsiyor / Giderken İbnü’s-Sekkâ / Ona bir soru soracağım / Cevâbını bilemeyecek

01:58:00 Cevâbını anlamaya çalışacağım / Büyük adam olacak olan / Soru sormaktan / Huzûrunda oturacağım / Onun yüzüne bakmak / Onun cemâlini görmenin / Yanına girdik

01:59:00 Bizi aldılar / Görünmüyor / Bulunduğu yer / Bir saat sonra göründü / Kızgın / Yazıklar olsun sana İbnü’s-Sekkâ

02:00:00 Soracağın şuydu, cevabı da buydu / Kâfirlik ateşinin / Dinsizlik alevinin / Yandığını görüyorum / Derviş de olsa

02:01:00 Ben demem / Allah bundan sonra dedirtmesin / Nefis taşıyoruz / En büyük şey edep / Kâfirlik görüyorum sende diyor / Bir de bana baktı diyor / Abdullâh İbnü Ebî ‘Asrûn

02:02:00 Ebû Sa’îd / Sen de bana bir soru soracaktın / Sormuyor daha / Onun da sorusunun cevâbını veriyor

02:03:00 Sen de biraz edepsizlik yaptın / Cevap veremeyecek dedi / Ben de cevâbına bakacağım dedin / Senin de dünyâ üzerine düşecek

02:04:00 Kulak yumuşaklarına kadar / O kadar da dünyâ malı / Senin de dünyâ / Dünyânın içinde boğulacaksın / Bakalım ona ne dedi? / İbnü’s-Sekkâ ne oldu? / Abdülkâdir Geylânî Hazretlerini ne dedi?

02:05:00 Sen Allah dostlarına karşı / Bereket olarak geldin / Râzı ettin / Bir kerâmet / Onun söylediği makâma gelecek / Haftaya cumartesi / Nereye gidecek?

02:06:00 Bunları okuruz / Hemen hemen iki saat / Çok yormayalım / Meraklanın / Yûsuf Hemedânî / Biz de onların bereketini / Sohbeti iple çekelim / Duâ

02:07:00 SOHBETİN DUÂSI / Dört tânr halîfesi vardı / Sizin tanıdığınız / Meşhûr Ahmed Yesevî

02:08:00 Abdü’l-Hâlik Ğucduvânî Hazretleri / Buhâra’da defnedilmişler / Kelâbâzî / O kabirler de inşâallâh çıkar  / Şeyh Abdullâh el-Berkî

02:09:00 Sonra Ahmed Yesevî / Yesi’ye, Türkistan’a / Mânevî bir işâretle / Yesi’ye geçince / Hılâfet makâmı / Yaşça da büyük / Şâh-ı Nakşibend Hazretleri / Birkaç yüz sene var

02:10:00 Geceleri kabrristana giderdi / Kabristanda otururken / Yanında onun halîfeleri / Bütün o şeyh efendilerin / Bu tarîkatın esaslarını / Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nin üveysî olması

02:11:00 Nakşibendi tarîkatını kurarken / Sıddîkıyye ismiyle / Tayfûriyye ismini almıştır /  Bâyezîd-i Bistâmi

02:12:00 Hâce / Hâcegân Yolu / abdü’l-Hâlik Ğucduvânî Hazretleri’nin olun ismi / Müceddidiyye / Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri

02:13:00 Ahrâriyye / Kolbaşlarımız / Duâ / Sâlihler anıldığında / Duâ / İsimler anılınca / Ne nasipsiz adamlar

02:14:00 Duâ / Bâzı meşâyıhta / Ne kadar acıdı bize / Yanında mı tutar? / Bu Efendi Hazretleri / Odundan adam yapar

02:15:00 Onu da kurtaralım / Döner, tövbe eder / Bizim Efendi kadar / Bu mübârek zâtı Mevlâ bize / Duâ

02:16:00 Yûsuf Hemedânî Hazretleri / Ahmed Yesevî / Türklerde / Bizim milletimize / Allah diyorsak / Atalarımıza yaptıkları hizmetler / Duâ

02:17:00 Duâ

02:18:00 Duâ

02:19:00 Duâ

02:20:00 Duâ / el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ