MENÜ

Mescid Sohbetleri
01 Temmuz 2021
Haftanın Sohbeti 1 Temmuz 2021

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Önce birkaç şey duyurup / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu ‘Anh’ın türbesi / Kostantîniyye

00:01:00 Bunun Ebû Şeybe el-Hudrî hakkında tahakkuk ettiği / Haliç’te / Yola sıfır, hemen sağda / Çok feyizli bir türbedir / Ziyârete açık / Cumartesi / Pazarlarda açıldı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in o kıymetli sahâbîsini

00:02:00 Yüzü suyu hürmetine / Kılıç kuşanma / İkinci olarak Ebû Şeybe el-Hudrî / Ebâ Eyyûb el-Ensârî / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in o yüce sahâbîsi / O hazîrede / Tâbi’înden çok

00:03:00 İstanbul’un fethine gelenlerden / Kabirleri ile dolu olduğu / Genel mânâda / Osmanlı zamanından türbesi / Hazreti Câbir / En sahîh olan Ebû Şeybe / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’ in bize emâneti

00:04:00 İbnü Abdilberr öyle naklediyor / Onun için bu türbenin çok önemi vardır / Bu Lâlegül’ü hâlâ bulamayanlar var / Sizden ricâ ediyoruz / Bunun kurulumun anlatıldığı

00:05:00 Şuraya basacaksın / Bu sohbetlere ulaştıkları zaman / Mâdem âyet hadîs okuyamıyorsun / Hidâyet kanalını bulasın / Duâ / Bunlar bizim duyurularımız / ŞEHİTLERİMİZ

00:06:00 - 00:07:00 Duâ / Diğer cemaatlerimizden / İshaklı Köyü / Helal rızkının peşinde / Şehittir / Duâ / Hasan EDEŞ / Ömer KAYA / İlyas KAYA / Benim hac arkadaşım / İlyas âbi / Efendi Hazretlerimize çok hizmet etti

00:08:00 Duâ

00:09:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed / Kitap tanıtacaktım size / Hasan KUDUOĞLU

00:10:00 İsmâ’îl Ağa Câmii / İsmâ’îl Efendi / Beş tâne Şeyhu’l-islâm / O mübârek vefatından bir sene evvel

00:11:00 Bir sene sonra da vefât etmiş / Direkler arası / Üstâdımız Haı Mahmûd Efendi Hazretleri / Ali Haydar Efendi / Şerif Âbi / Daha ne durursuz / Osmanlı lehçesi ile / Ali Haydar Efendi Hazretleri

00:12:00 Çok câmi tâmir ettirdi / 1954’te İmam naspediyor / Rastgele işler değil / Benim babam da orada / İnşaata yardım ediyordu / Kubbesi zâten / Duâ / Bu kitabı sizlere tavsiye ediyorum

00:13:00 Benim kitaplarımı neşreden / Tuana Çarşı / İsmâ’îl Ağa Câmii’nin Târihçesi / Benim size bugün söz verdiğim ders / Namazla ilgili konular / Kazâya bırakmak

00:14:00 Kılsa da / Kazâ yapsa bile / Allâh-ü Te’âlâ ne buyuruyor / Şüphesiz namaz / Ramazan orucunu / Şubat’ta tutacağım dese / Güneş senesinde / Onun için / Hac meselâ

00:15:00 Zengin olduktan üç sene sonra / Ölürse / Maddî imkânını buldu / Pandemi / Buradan adam almayacaklar / Başvurdun mu sebeplerine / Burada kâfir oldu, yahûdî oldu / Vakit çıkıyor gibi

00:16:00 Bunların muayyen vakitleri var / Seferde tutamadığı günler / Mukîm iken / Ramazan’da tutması şart / Namaz öyle bir şey yok / Başı sallanan / Kafayı sallıyor musun / Kazâya da bırakması

00:17:00 Veyl vardır / Veyl ne demek? / Cehennemde Veyl adında bir vâdi var / Kırk sene geçse dibini bulamıyor / Namaz kılanları da

00:18:00 Her namaz kılan değil / Namazlarından / Gaflet edicidirler / Namazlarının içinde gaflet ârız olanlar / İblîs’in işi yok / Kurtulan çok az adam var / Namazlarından gâfil

00:19:00 Hep hadîs-i şerîflerden yardım almalıyız / Sa’d b. Ebî Vakkâs Radıyallâhu ‘Anh / Bunlar namazı hepten terk edenler değil / Vaktinden geciktirenler / Terk edenlerden bahsettik

00:20:00 Geciktiren / Öğlenin vakti / Bâzen / Ertesi gün kılan / Namazlarından / Veyl vardır

00:21:00 Küçük yazılar / Sahîh hadîs yâni / Bu âyette bu kast ediliyor / Kırk sene yuvarlanıp da / Bir cehennem vâdisine gidecek / Ya kılmayanlar / Kılanın durumu böyle olursa / Bir eserde vârid olmuştur ki

00:22:00 Veyl cehennemde bir vâdidir ki / Oranın harâretinden Allâh’a sığınıyor / Veyl öyle bir esfel tabakadır ki / Cehennemin diğer yerleri / Cehennem konuşan / ‘Allâh-ü Te’âlâ’nın / Biz cehenneme soracağız

00:23:00 Doldun mu? / Daha fazlası yok mu? / Cehennemin tabakaları / Allâh’a cehennemden sığınanı / Sana benden sığındı / Diğer tabakaları Veyl vâdisinin harâretinden

00:24:00 Kim namazın vaktini / Bir vakit namazı bile / Kazâ etmek yetmez / Tevbe etmesi lâzım / Büyük günahlarda özel tevbe şartı var / Sahîh hadîste geçtiği üzere

00:25:00 Kazâ etmek yetmez / Kazâya bırakmakla / Tevbe nasıl olacak / Yarın yine kazâya bırak / Allah’la alay mı ediyorsun / Bu azimle birlikte / Kazâya bırakmakla

00:26:00 Veyl denen vâdide / Bu çok büyük bir azâbı mûcib / Âyet hadîs daha çok okuyacağım size / Ebu’l-Leys es-Semerkandî / Fakîh yâni / Bin yüz sene evvel / Evvelki zamanda İblîs

00:27:00 Çok vaazlar / İbretlik hâdiseler / Ben de senin gibi olmak istiyorum dedi / Ne yapmalıyım? / Benden kimse böyle bir şey talep etmedi / Bana da söyle, ben de senin gibi olayım

00:28:00 Aynı benim gibi / Namazı gevşekten al / Namazı kılmayanın / Namazı tehir et / Önemseme / Kazâya bırak / Bir de çok yemin yap / Bas yemini gitsin / Adam da uyanık bir adammış

00:29:00 Mâdem ki bu kadar / İblîs gibi olmak için / Namazı tehir etmek / Doğru yalan demeden yemin etmek / Adamı İblîs yapıyor / Tehir etmeyeceğim / Doğru şeye bile yemin / Hiç yemin yapmayacağım / İblîs de baktı ki

00:30:00 Bu giydirdi işte / Hîle yapma tarîki ile / İblîs ateist değil / Ben de Allâh’a söz veriyorum / İyiliğini istemek mânâsında / Yahyâ Aleyhisselâm

00:31:00 Sen Allâh’ın peygamberisin / Bir akşam arpa ekmeği yerken / Sen de teheccüde kalktın ama / O zaman Yahyâ Aleyhisselâm / Bir daha ebediyyen / Bu bizim ümmetten de olabilir

00:32:00 Evvelki zamanda / Geçmiş ümmetlerde birçok mesele / Tüm meseleler / Senden başkası bana hîle yapıp da / Lânete çarpılsın / Duâ

00:33:00 Ey îmân etmiş kullar! / Alıkoymasın / İstiğfâr eder / Nâfile, fazîletli amel / Beni hâtırlayasın / Sübhâneke’den

00:34:00 Hepsi zikirdir / Mallarınız ve çocuklarınızla uğraşmanız / Torunuma / Öğle ikindi arası / Beşi on geçe / Asr-ı sânî

00:35:00 En kısa sûre ile bile kılınsa / Namazdan / Kim işte bunu yaparsa

00:36:00 Namazınızı kazâya bıraktırmasın / Misâfir geldi, gitti / Dünyâlarını da âhiretlerini de / Böyle bir zarar yok

00:37:00 Bunların hepsi dünyâlık şeyler / Bunların sevgisini / Şeytan onlara galebe çaldı / Bunlar da / Namaz mı girecek

00:38:00 Öğlene yirmi dakîka kala / Hiç umurunda değil / En büyük zikir / İşte bunlar ancak şeytanın taraftarlarıdır / MKYK üyeleri / Namazsızlardan our / Fırka / Cemaat

00:39:00 Gümrâh / Şeytanın partisinin/ Abdestsiz gusülsüz / Ona göre yakınlık kesbeder / Şeytanın taraftarları var yâ / Namazı unutturdu diyor

00:40:00 Senin haberin yok / Şeytan seni istilâ etmişse / Meleklerle  irtibâtın olsaydı / Cemaati kaçırma / Namazı abdesti unutmuş / Adam bir gün geçiyor / Duâ

00:41:00 Meryem Sûresi’nin âyeti / Sonra geldi / Kötü döller / Peygamberlerden sonra / Namazı zâyî ettiler / Kazâya bırakmak / Ta’dîl-i erkân / Hızlı kılmak

00:42:00 İki secde arasında / Kavme / Celse / Burada çok belirgin olur / Daha da uzun duâları var / Ezkâr kitabının / Terk edilmesi

00:43:00 Vaktini niye geçirir / Dünyâ sevgisinden / Namazı kazâya bırakanın / Mutlakâ kafasına keyif girmiştir / Şehvetlerinin peşinde gezdirirken / Yakında cehennemde Ğayy Kuyusu’na

00:44:00 İbnü Mes’ûd Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Namazı vakitlerinden geciktirdiler / Veyl vâdisi / Namazı kazâya bırakanlardan / Namazı zâyi etmek demek

00:45:00 Tek tek anlatmış / Her kim bu hâl üzere / Tevbe ediyorum, bir daha yapmayacağım / Dibi çok derin olan / Daha ne mânâ arıyorsun / Bu âyete göre / Demek ki kazâya bırakanlar

00:46:00 Ğayy Vâdisi / Cehennemde iki kuyu var / Zinâ edenler / Bu iki kuyunun özelliği / Yağları dökülüyor, akıyor / İki kuyuda toplanıyor / Çok uzak görmesinler diyor

00:47:00 Ölür ölmez / Ğayy vâdisine kavuşacak / İbnü Hazm / Şirkten sonra en büyük günah / Namazın vakti çıkana kadar / Şirkten sonra en büyük günah / Dinsizlik sayılıyor / Namazın vaktini çıkartmak / Yâni kazâya bırakmak

00:48:00 Adam öldürmekten daha büyük günah / Büyük bir söz / Kafadan atma bir şey olabilir mi / Sâhib-i kebîre / Fâsık olmuş oluyor / Büyük günahlardan tevbe etmediği sürece

00:49:00 Bir vakit namazı olsun / Zinâ / Aynı zinâ yapmış gibi / İkindiyi bıraksa / Beş vakit namazı kılmayan adam / Beş tâne büyük günah işlemiş oluyor / Tevbe etmediği sürece

00:50:00 Bu vasıftan çıkar / En büyük günahları işlemiş kimselerden sayılır / Onu zâten altı derste anlattım / Birbirimize acıyalım / Biz ne yapabiliriz / Altı sohbet geride yaptık

00:51:00 Bizim konuşmamız / Link atın / Oraya üye olsunlar / Youtube kanalımızdan / Bu adam ilgilenmiyor bu işlerle / Allah rızâsı için / Hocayı / Vazîfeni yap / Bir şey sorarsın

00:52:00 Bir vakit namazı / Ebu’d-Derdâ Radıyallâhu ‘Anh / Farz bir namazı terk eder de / Ameliyatta değilsin / Onlar ümitsiz bir vakıa / Tek bir farz namazın vaktini geçirirse

00:53:00 Buhârî’nin şeyhi / Sonra kıldı mıldı / Diğer bütün amelleri / Kurbanlar / Bütün ameller / Boşa gitti / Bir vakit namazı kazâya bırakan / Akıl işi değil yâ / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ

00:54:00 Dâireyi genişletiyorsun / İki namazı bir araya getirirse / İkindi’nin vakti / Öğleyi nerede kıldın / İkindi girdikten sonra / Namaz öyle rastgele

00:55:00 İkindi’nin vaktine soktun / Ama Allah bunu birleştirmedi ki / Büyük günahlar bâbından / Zühretü’r-riyâz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurmuştur

00:56:00 Birtakım adamlara rastladım / Kanları, suratlarından çıkan kanlar / Vay bizim helâkımız / Bir an evvel yetiş / Bağırıp duruyorlar / Ey Cebrâîl!

00:57:00 Kafası kayalarla ezilen / Burada net söylüyor / Kafasına bir vuruluyor / Hiç bitmiyor / Bunlar namazı kılarlardı / Vaktinin hâricinde kılarlardı / Böyle bir azâb / Vaktinde kılsana yâ / Yansanız yakılsanız / Namazı terk etmeyin

00:58:00 Tıhfetü’l-ihvân / Kim özürsüz / Bu kişi cehennemde / Seksen sene kalacaktır / Kim bir vakit namazı terk ederse

00:59:00 Vakti geçerse / Vakti çıkana kadar / Vakti çıktı, o daha kılmamış / Sonra kazâ etse bile / Vakti geçerse / Kazâyı da kıldı hâ / Cehennem ateşi içerisinde / Hukub: Seksen senedir

01:00:00 Rabbin katında bir gün / Allâh-ü Te’âlâ onun cezâsını tam verecek olsaydı / Seksen sene kalır diyor yâ / Hesap makinaları stop eder

01:01:00 Günahından tevbe eden

01:02:00 Özel tevbe edeceksin / Cumhûr Ehl-i Sünnet’e göre / Tevbe ettiği için / Kazâ ettiği için / Bunlar ama dünyâda olabilecek şeyler / Ara sıra geciktirmelerim olabiliyor

01:03:00 Pat diye ölürsen ne olacak / Bu kadar sene / Ama Allâh’ın va’îdi tehdîdi bu / Kıyâmet günü olduğu zaman / Atın bunu cehenneme buyuracak

01:04:00 Şefaat var / Biz bu kadar şeyler okuduk / Kim durdurabilir / Canlı canlı yanmak / Namaz kılıyordun ama / Yalan yere benim adıma yemin ediyordun

01:05:00 Zarûret hâsıl olur / Bekleme, eğlendirme yok / Atın bunu cehenneme / Bir adam sarhoş olsa / Sarhoşken namaz kılınmaz

01:06:00 Ondan beter zarar etmiş olur / Dört vakit namazı / Kılmayanı / Hiç kılmayanın dört keresi mi olur / Habal: Fesat demek

01:07:00 Azab çamuru / Cehennemde yananların / Cerahatlerinin toplandığı yere / Geridekilere ilâveten

01:08:00 Hâkim’in Müstedrek’inde / İçki dereceli olarak harâm edilmiştir / Namazdan engellemek istiyor

01:09:00 Zikirsiz olduğundan / Haydi bakalım, artık siz vazgeçtiniz değil mi / Şehvetlerin peşine / Uyarsak / Cehennemin / İbnü’l-Cevzî

01:10:00 Birçok kitapları var / Tezkira / Abdülkâdir Geylânî dönemi / Geçmiş sâliherden

01:11:00 Cüzdan / Mezar / Para isrâfı da haramdır / Gömüyorlar kabrin içine / Hazreti Ebû Bekr Radıyallâhu ‘Anh / Yeniyi giymeye / Cumaya gidecek

01:12:00 Şimdiki gibi bolluk olmadığından / Gavurlar tam tersi / İslâm n acâib bir şey / Bir değerdir / Kesem mezara düştü / Zâten kız kardeşi / Kabri ateş dolmuş / Bin seneden evvel

01:13:00 Kabri ateş dolmuş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in zamânı / Hemen toprağı örttüm / Annem daha iyi bilir / Ey anneciğim! / Annem dedi ki / Benim bunu anlatmam lâzım / Kabir azâbı

01:14:00 Mahmud Efendi Hazretleri / Birine gösterirler, herkese işittirirler / Ama burada farklı bir durum hâsıl oldu / Bana bunu anlat / Kabir azâbı olduğunu / Anne yâ, ağlamaz mı / Namazı gevşekten alırdı

01:15:00 Kazâya bırakanın / Abdestte / Çok dikkat etmezdi / Abdesti de düzgün almazdı / Kabir azâbının ekserîsi / Bir de / Bir: Namazı kazâya bırakması / Komşular arasında söz taşırdı

01:16:00 Buhârî bu / Çünkü neden? / Daha sahîhi yok / Bundanmıymış / Bunlardan birisi idrardan / Abdest bozarken / Kabir azâbının

01:17:00 İdrardan iyi sakının / İkincisi de laf taşırdı / Sen şimdi dersin ki: “Kıssayla din sâbit olmaz” / Tahâret / Dolu âyet hadîs okuduk / O da zâten Buhârî hadîs

01:18:00 Duâ / Bak şu haram ayda / Zülhıcce-i şerîfe / Kurban ayı geliyor / Bir de namazı terk ederse

01:19:00 Tevbe-i nasûh ile

01:20:00 Ebû Sa’îd el-Hudrî Radıyallâhu ‘Anh / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de kendisinden sonra / Ümmet istikâmette gider / Hazreti Mu’âviye dönemi

Yezîd sahâbeden değildir / Hepsi sahâbenin çocukları / Namazı zâyi edecekler / Üç zümre

01:21:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in bu hadîsi / O hâin / Şehvetlerine düşkünlükle / Burada çok dikkatli olalım / Hazreti Mu’âviye / Yezîd

01:22:00 İmâm Taberî / Beyhakî’nin el-Ba’s ve’n-nüşûr / On tâne on aylı hâmile on deve / Yüklü hâmile demek / On aylık hâmile

01:23:00 O kaya o kadar ağır olunca / Yetmiş sene düşüyor / Ğayy ve Esâm Kuyusuna

01:24:00 Ğayy nedir? Esam nedir? / Cehennem ehlinin bütün irinleri, kusmukları / Ğayy vâdisini boylayacak / Cehennemde bir ırmaktır

01:25:00 Tadı çok fenadır / Dizi izleyeceğim / Halı sahâda maç yapacağım / Namaz geçiyor / Akşamı kazâya bırakıyorsun / Dizi izlenir mi? / Açık oturum / Kusmuk

01:26:00 Cehennemde öyle bir vâdidir ki / Veyl vâdisi / Bütün dünyânın dağları / Ağrı dağı / Erciyes / Dağların tamâmı / Sıcaklık derecesinin yüksekliğinden / Kim namazı hafife alırsa

01:27:00 Kim kazâya bırakırsa / Dünyânın dağlarının dayanamadığı / BU adamda burayı mesken edindi / Allâh’a tevbe ederse / Dönüş yaparsa / Kazâlarını kılarsa / Tevbenin şartı

01:28:00 Bu müstesnâ / Çünkü Allâh-ü Te’âlâ / Îmânı / Tevbe ettikten sonra / Ölüm sana gelmeden

01:29:00 Ölüm ne zaman gelir / Bu kadar insan bugün ölmüştü / Burada bu kadar işe çıkmış / Nasıl oldu? / Süt satıyordu / Bina bir çöktü / Sen ne zamana / Yakında tevbe ederiz diyenler / Benim yapacağım bir şey yok

01:30:00 Namazı hafife alanlar için cehennem hazırlanmış / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ensâr’dan bir zât vefât edecekti / Ey ölüm meleği! / Canın hoş olsun / Ben her mümine yumuşak davranırım

01:31:00 Çok ilimler var / Dağda olsun, düzde olsun / Hangi hânede / Her gün ve gece ben / Azraîl yokladı / Urfa / Doksan tâne çocuğu

01:32:00 Ben hepsini daha iyi tanıyorum / Ne zaman yokluyor / Öleceği zaman / Ben on yaşımdan / Hicrî hesâba göre / Bana bakmış / Öleceğim zamânda / Ölüm zamânında / Kazâya bırakmıyorsa

01:33:00 Melek ona telkîn ediyor / Sen orada bakıyorsun / Bu iş mânevîdir / Îmânını kurtarır / En büyük imtihân / Azrâîl Aleyhisselâm

01:34:00 Denizin ortasında olsa / Herkesi biliyorum diyor / Rahmet meleklerini yanına / Şeytan kaçacak ki / Sana da îman kelimesi nasîb olacak / Sen namazı muhâfaza etmediysen / Ebedî / Günahın kadar

01:35:00 Zaman bozuk zaman / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem vedâ haccında / Selmân Radıyallâhu ‘Anh / Kıyâmetin en büyük alâmeti / Namazı zâyi edecekler / Şehvetinin peşine düşern / Roys Roys’u olan

01:36:00 Böyle de zaman mı gelecek? / Allâh’a yemîn ederim ki / Devleti yönetenler / Vezirler / Adam yed-i emin / Namazı zâyi edecekler / Vay başıma gelenler / Muhammed’in canı

01:37:00 Yâni bir câriye kadın / Kocakarı / Bir mümin / Şu anda Ehl-i Sünnet / Toplumun geneli / Namazsızlığı görecek / Tuzun suda erimesi gibi / İyiliği emretmesi lâzım

01:38:00 Kadınlarınızın / Kazâya bırakıp bırakmadıklarını / Bana ne demeyin / Hanımına eşine / Allah’tan azâbı hak etmiş olur / Namazsız bir kadında hayır yoktur / Bu sohbetleri dinletmeyen

01:39:00 Kılsan kurtulamazsın / Sen de neme lâzım dersen / Ama karısı kocasını kocası karısını dinlemiyor / İmâm Şa’rânî diyor / Bu işi gevşekten almayın

01:40:00 Evde ocakta abdestsiz / Namaz husûsunda baskı yapması lâzım / Senin malını telef etse / Ne kadar bağırırsın çağırırsın / Namaz senin parandan aşağı mı / Bunu yapan adamın / Kim namazdan abdestten uzaksa

01:41:00 Bundan uzak durmak lâzımdır / En büyük haramlardandır / Çok büyük bir velîdir / Böylece bu sohbetleri herkese ulaştırmak / Kılsan da mel’unluktan / Duâ

01:42:00 Duâ / Salevât

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ