MENÜ

Mescid Sohbetleri
03 Eylül 2020
Bu Haftanın Sohbeti 3 Eylül 2020

Cübbeli Ahmet Hocaefendi ile Bu Haftanın Sohbeti 3 Eylül 2020

00:00:10 Kıymetli kardeşlerimiz

00:01:00 İmkân tanıdı / Âhiret yolculuğu devam ediyor / Korona da sebep oldu / Çok insan ölümü arttı / Hasen-i Basrî / Kırk beş kişi / Açıklanmayanlar da olabilir / Ölüm kimseyi gelip hata ile bulmuyor

00:02:00 Ânîden gidiş var / Abdurrauf hocamızın kayınpederi / Şehitlik

00:03:00 Önümüzdeki ders / Şehit olma sebepleri / Bu ümmeti Mevlâ kazandıracak / Hasta ölmek / Kabir azâbını önler / Ümmetimin şehitlerinin ekseriyeti yatakta

00:04:00 Hacı Mehmet GÜNDOĞAN / Kabirleri araştırır / Her şeyden haberi vardı / İyi bir Müslüman

00:05:00 Askerlerden şehitlerimiz var / Bu aralar / Askerî kazalar / Şehit oluyorlar / İhtiyat tedbirlerinizi alın

00:06:00 Komutanlarımız / Çok tedbirli olmak lâzım / PKK-PYD / Bu teröristler olmasa / Bedduâ

00:07:00 Siyonistan / Kürtler / Yahûdî istiyor / Duâ

00:08:00 Duâ

00:09:00 Geçen derste ne okuyorduk? / İnsanların amel etmesi gereken / Günahların zararları / Hepsi terk edilmeye değer

00:10:00 Rızkının bereketini kaçırır / İçki içenin evinde / Bir vakit namazı bile kaçırmak / Araştırma yapmışlar / Bir dîne inanıyorum

00:11:00 Namaz kılar mısınız? / Ateist deist çoğaldı / Ciddî de bir araştırma idi / Sosyal bir varlık olarak

00:12:00 Şirkten sonra en büyük günah / İbnü Hazm / Ömer Nasûhî Efendi / Bir tek vakit namazı / Akşamı kılmamış

00:13:00 En büyük günah / Her vakit müstakil / Şirk kâfirlik / Çeşmeden su içmek kadar kolay

00:14:00 Cuma oranı yüksek / Bahçelere taşıyor / Beş vakit kılıyor musun?

00:15:00 Yüzde on dört / Bunu da tahmin etmiyordum / Benim için çok büyük değer

00:16:00 Kimse anlamıyor bunu / Namazı zâyi ettiler / Abdest zor geliyor / Uykudan uyanmak / Kazaya bırakıyor / Efendi Hazretleri öyle anlatırdı

00:17:00 Vakit çıkmaya şu kadar kaldı / Azrâîl Aleyhisselâm da almadan gitmiyor

00:18:00 Ya beni alırsın ya azâbımı alırsın

00:19:00 Abdest alamayan teyemmümle / Başını sallayandan namaz düşmez / Yüzde on dört / Câmiler hep yaşlıların yuvasıydı

00:20:00 Ben hep altmış yetmiş yaşındakilerin arasında büyüdüm / Lakabım böyle takılmazdı / Seksenlerde, doksanlarda / Câminin içinde okutuyorduk / Ali Haydar Efendi Hazretlerine / Bedîuzzaman

00:21:00 Milleti hepten gavur ettikleri dönem / Ziyâret yasaktı / Çocukları götürdüm

00:22:00 Huzur hocalığı yapmış / Yüz yirmiye kadar / Yüzden sonra / Ahıskalardan göçerek gelmişler / Zor dönem / Hılâfetin kaldırılmasından sonraki dönem

00:23:00 Benim bütün ihvânım savaşlarda şehîd oldu / Bir nesil gitti / Kâbe Arab’ın olsun / Bâzı büyük hocaların

00:24:00 Ali Haydar Efendi Hazretleri / Bediuzzaman / Süleyman Hilmi TUNAHAN / Gönenli Mehmet Efendi / Bunu göze aldılar / İskilipli

00:25:00 Zindanlarda çürümeyi göze alarak / Çufaruksalı / Hacı Dursun Efendi / Esad Efendi / Menemen / Bahane / Îdâm etmek istediler

00:26:00 Hüdâi Efendi / Musa TOPBAŞ Efendi / Îdamları göze alarak / Sekseni İslam’dır / Bu rakamı görüyorsak

00:27:00 Hacı anneler / Hanife annemiz / Halit GÜRBÜZLER / Bahattin abi / Annem / Hanım duymasın / Kırk kişiye / Şimdiki gibi vakıflar, dernekler / Kırk kişi bir gecede misafirliğe geliyorlar

00:28:00 Bir kadın tek başına / Hanife annemiz / Hanımlardan şeyh olsaydı / Özel bir Fâtiha

00:29:00 İnsanlara hizmet için / Her şey eksik / Çorba gelse pilav gelmiyor / Ben çocukluğumda / Efendi Hazretlerinin başı o zaman da kalabalıktı

00:30:00 Medreselerin bereketi / Yüzde on beş desen / Şirkten sonra en büyük günaha düşmüş / Yüzde seksen beşi bu günaha düşmüş

00:31:00 İki gün evvel yapılmış bir araştırma / Oranları ciddî buldum / Kadırga Talebe Yurdu / Başladı ağlamaya / Araya fetret devri girmiş

00:32:00 Namaz kılan bir genç gelmemiş / On sekiz sene kadar / Ezan vakti olmadan da ezan okunur / Kulakları da işitmezdi

00:33:00 Görele’den Draman’a gelmiş / Osmanlı’dan kalma hâkimler / Câmide bir tâne genç yok / Osmanlı kültürüne sâhip / Çok hadîs bilen zâtlar / Hep ağlıyorlardı

00:34:00 Nereden geldiniz? / Onları düşününce / Cemaatle kılmak / Seksen beşi / Bu millete Allâh’ın yardımı gelir mi?

00:35:00 Kıbrıs Barış Harekâtı / Altıncı filo / İçki kumar oranı

00:36:00 Ne olacak? / İlim yok / Sınavlarda başarı yok / Eğitimde dibe vurmuş / Neden? / İşsizlik oranı

00:37:00 Senin namazsızlık oranın / Ne bekliyorsun / Biz senden rızık istemiyoruz / Namazsızlık oranı

00:38:00 Şehirliler, köylüler / Îman bile çoğunda gitmiş / Ehli Sünnet îtikâdı / İslamoğlu / Tayyip Bey / Kazaya kadere inanmak îman şartıdır

00:39:00 Bir cumhurbaşkanı olarak / Kaza kadere îman / İlâhiyattaki durum / Ankara İlâhiyat / İlm-i kelam dalı başkanı Şaban / Sesi de var

00:40:00 Ben bunun konuşmasını dinledim / Çoluğunu çocuğunu / Allâh’ın kaderine râzı gelmek / Böyle bir şey yok dedi

00:41:00 Alın yazısı yok dedi / Sen tedbirini alacaksın / Sakat yaparsan / Sebeplere dayalı iş yapıyor

00:42:00 Kaçı Müslüman? / Kaderi inkâr ediyorsa / Kılsa ne olur? / Îmân etseydiler

00:43:00 O kadar bereketli mahsuller verirdim ki / Patates yok / Kıtlık sinyalleri veriliyor / Doğru inanmazsan

00:44:00 Ehli Sünnet Îtikâdı bozulmuş / Bana ne karışıyorsun / Kazandıkları günahlar sebebiyle

00:45:00 Sağlık gitti / Güven gitti / Musâfaha edemiyoruz / Îman yok, takvâ yok / Eğitimde gerilik / Haram işleyenlerin kafaları çalışmaz

00:46:00 İlim bir nurdur / Rızıktan mahrûm olur / Borçlar, harçlar / Haciz bekliyor / Muhâlif kanallar

00:47:00 Meyveyi tâneyle alıyorum / Ne mâzeretin var / Aklını kaçır o zaman

00:48:00 Köyden dün gelmiş çarıksız / O adamın işi var / Evlenemiyor / Çıkmaza girmişsin

00:49:00 Günahlar adama vahşet getiriyor / Yalnızlık hissi / Hepsine Kur’an’dan delil getiriyorum / Haramlardan sakınırsanız

00:50:00 Allah size bilmediklerinizi öğretecek / Kendin namaza devam et / İnkâr ettiler / Kıtlık, pahalılık / Yağmurlar azalıyorsa / Doluluk oranı düşüyorsa / Allah sizden râzı değil

00:51:00 Nesefî ve el-Kand isimli eseri / Ayılınca nasıl oluyorsun? / Duâ / Keyif yapacaksın / Sarhoş oldun / Hanımının kalbini kırdın

00:52:00 Nice yuvalar / Âhiretteki azâbı

00:53:00 O zinâ yüzünden ne ocaklar batıyor / Boşanma sebepleri / Aldatma / Erkek yaparsa kadın durur mu? / Beş paralık lezzet / Allah’la arasındaki ünsiyet

00:54:00 Ben tadıyorum / Bütün dünyânın lezzetleri

00:55:00 Pişmanlık yaşıyor / Öyle pişmanlık oluyor ki / O günahtan sonra öyle ara açılıyor ki / Bir günahın uğursuzluğu

00:56:00 Hissetmezsin tabi / Kessen, doğrasan / Ölüye ne var / Mümin diridir, kâfir ölüdür

00:57:00 O Hamza ki / Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu / Sen görmüyorsan / Diri değilsin / Hayat eseri yok

00:58:00 Bir Müslüman günah yapmaz demiyorum / Allâh’ın kaderi / Düşebilir yâni / Mutlu olmaz / Mahmut Efendi Hazretleri

00:59:00 Niye seviyorlar bu kadar / Cibrîl / Allah falan kulu seviyor, siz de sevin

01:00:00 Çünkü sevdiriliyor / Onu mu konuştuk şimdi / Ateisti bile seviyor / Günah yapmamasından

01:01:00 Veli Efendi / Gagoşum / Hasan Efendi / Kemal Efendi / Mahmut Efendi

01:02:00 İçki içenin suratında / Allah dostlarıyla arası açılıyor

01:03:00 Nefret şahsına olmamalı / Yaptığı işe / Birkaç kere tekrar etti / Sahâbeden birisi / O gibi cezâlar

01:04:00 İnsanlar toplanıyor / Müminlerden bir cemaat / Ey lânet olası adam / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor / Halîfeler o demek / Devletin de başı aynı zamanda

01:06:00 Bu kadın öyle tevbe etti ki / Ölüme râzı geliyor / Şahsına buğz yok / Yaptığı işe kızıyoruz / İşi şahsîleştiriyoruz

01:07:00 Bu yabancılaşma ve uzaklaşma / Peşîmân olmayan / Günah günahı çekiyor

01:08:00 Şeytanın taraftarlarına / Rahmân’ın taraftarları / Hızbü’ş-Şeytân

01:09:00 Beş vakit namazı vaktinde kılmayan

01:10:00 Kesmek vâcipse / Harama düştü / Sana emrettiler / Farzın terki haram değil mi?

01:11:00 Haramları işlersen / Hava kurumuna, civa kurumuna / Haramlara düşen / Nâfileye çok düşkün

01:12:00 İmam Gazâlî / Bir an bile unutsa / En yakın arkadaşı olur / Onları Allâh’ın yolundan ayırır / Başörtülü feministler

01:13:00 Erkeklerle ilgili âyetleri inkâr ediyorlar / Kur’an’da Talak Sûresi var / Ameli bozuktur / Namaz kılıyor

01:14:00 Kendini yolda zannediyor / Kerhâne’de görevli olsa / Gaflet ettiği için / Cübbeli bozuk adam / Havva, Âdem’den yaratılmamış diyor

01:15:00 Bu âyet, bu hadîse yanlış mânâ veriyorlar / Zevc eş / Âdem Aleyhisselâm’dan yarattı / Âdem’i topraktan yaratmadı diyor

01:16:00 Ol dedi, oldu / İlâhiyat hocası bunları inkâr ediyor / Okuyan böyle yaparsa / İslamoğlu böyle yaparsa / Meyhâne’de Müslüman var

01:17:00 Bunların da evveli böyle değildi / Deist oldum diye öldü bir tânesi / Günaha düşse / Mâsiyet karanlık getirir

01:18:00 Şaşırdık, kaldık / Öldükten sonra dirilmek var mı? / Kulaklarımla duydum televizyonda

01:19:00 Babaları, dedeleri şeyhti / Nur gibi oldukları hallerini de biliyorum

01:20:00 Ahmet İSLAMOĞLU / Şeytanım kadar sevmem / Sâmi Efendi / Bunların hepsini gözümüzle gördük

01:21:00 Hutbeye çıktı / Babam beni yetiştirmedi dedi / Ehli Sünnetten ayrıldığı zaman / En yakınına arana soğukluk girer

01:22:00 Asla rahimleriniz / Size fayda vermeyecek / Allah aranızı ayıracak / Anam olsa babam olsa

01:23:00 Sen ne tarafın malısın / Büyük günah küfre götürüyor / Günahkarlarla ünsiyet başlayınca / Devamlı zındıklarla

01:24:00 Peygamber değilse / İsyâna düşebiliriz / Onun küçük günahına / Dostlarına belâsı şiddetli olur

01:25:00 At aksilik ediyor / Bu ata ne oldu? / Dışarıda bir günah işliyorum

01:26:00 Ben bir günah yaptığım zaman / Adam ayakkabıcıymış / Eski zamanlarda / Elini ayağına sürerken / Bu zâten câiz değil / Şehvetle tutarsan

01:27:00 İstiğfâr etmiş / Hanım ne oldu? / Anlıyor tabî / Sütçü elini tutmuş / Geldi elime daldı diyor

01:28:00 Efendi Hazretleri / إذا جاوزت جاوز السقى / Sen haddi aşarsan saka da haddi aşar

01:29:00 Koca Mûsâ ‘Aleyhimesselâm’ın / Hızır Aleyhisselâm / Açlıktan ölüyoruz

01:30:00 Yedi gerideki dedesi / Kul kusursuz olmaz / Tevbeye de lüzum görmezsin

01:31:00 Bu fâhişeye Müslüman diyoruz / Şeytana çok yaklaşmak / Bidat ehli tevbe etmez / Ehli Sünnetten zerre kadar ayrılanlar

01:32:00 Sahâbe kâfir olmuş diyor / Her türlü insanın tevbe ettiğini duymuşuz / Mahşere çıktığı zaman

01:33:00 Sen ne kötü arkadaşmışsın / Ölüm istersin, gelmez / Günahlar küfrün postacısıdır / Hiç çare yok / Kâfiye’de “Kara minhâlar” vardır

01:34:00 Dersin özeti

01:35:00 Salevât- şerîfe / Günahları söndürür, sildirir

01:36:00 Salevâttan daha başka çâremiz yok / Duâlarımın üçte birini / Übey b. Ka’b Radıyallâhu ‘Anh

01:37:00 Diğer duâları yapacağıma / Başka bir şey yapmayayım

01:38:00 Ya günahların var

01:39:00 Hâlâ sıkıntımız açılmamış / Reddolunma tehlikesi yok / Seni mahrum edemem

01:40:00 Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri / Küçük Âşık Efendi / Memiş Efendi / Cennetteki yerini görmeden ölmez

01:41:00 Seksen senelik günahı olsa / Zamîr Salâtı

01:42:00 Otuzu dünyâ / Yetmiş âhiret / Hemen hemen hiç dert kalmıyor

01:43:00 Kolay buldum yerimi / Salı akşamları Şifâ-i şerîf / Çarşamba akşamları Kavâ’ıdü’l-‘Akâid

01:44:00 İlim meclislerinden ayrılmayalım / Sayılı nefesler doluyor / SOHBETİN DUÂSI

01:52:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • YILDIZ TIRINK
    09 Eylül 2020 18:30
    Allah ın Rahmet ve Bereketi hocamınızın ve bütün bu işlerde emeği geçen hepinizin üzerine olsun. Hocamızın basettiği Zamir Salati ni bulamadım Yardımcı olursanız sevinirim. Rabbim işlerinizde kolaylık ve bereket ihsan etsin.
  • Hatice Ekici
    05 Eylül 2020 10:43
    Böyle başlık atmanız çok iyi olmuş Allah razı olsun
YORUM YAZ