MENÜ

Mescid Sohbetleri
17 Eylül 2020
Bu Haftanın Sohbeti 17 Eylül 2020

00:02:00 Ortalık vebâ kaynıyor / Entübe

00:03:00 Hilâl gecesi / Bunlar size beyân edilmiş

00:04:00 Şehit Askerlerimiz var / Duâ

00:05:00 Duâ

00:06:00 Adnan MENDERES

00:07:00 Süleyman SOYLU / Bir duâ bekler / Bir duâ geldiği zaman / Mahşere çıkacak

00:08:00 İmam Rabbânî / Bize düşen duâdır / Bunlar bizim büyüklerimiz / Ezan Türkçeye çevrildikten sonra / Millî Şef Dönemi

00:09:00 Dipçiklerle saatlerce yürütülüp / Barla’da geçirdiği hayâtı / Bir video izledim / Seksen yedi yaşındayım diyor / Beyni zenit saati gibi / Onlar yedi yaşında Kur’an okurken

00:10:00 Ali Haydar Efendi / Benim babam dahî biliyor / Görele / Fatih Draman

00:11:00 Menderes’in gelişinden sonra / Hast fesat gırla gidiyor

00:12:00 Sigara izmaritleri / Dikine doğru göstererek îdâm ettiler / Duâ

00:13:00 Halkta o zaman şimdiki gibi değil / Bir mesele olduktan ne kadar zaman sonra / Sokaklara çıkıp / Doğru yapmışlar / Askere polise mukâvemet göstermemek / Bu işte imzâsı olanların / Rızâsı olanların

00:14:00 Ben bunları duyuyorum / Çatlak sesler / Zulme rızâ zulümdür / Duâ / 59. Sene-i devriyyesi

00:15:00 Rahmetli dedem / Sirkeci’de saatçilik yapardı / Duâ isterdi / Bana çocukluğumdan beri / Tanıyan biri olarak söylüyorum / Duâ

00:16:00 Turgut ÖZAL

00:17:00 Lâlegül TV yeni yayın dönemi / Lâlegül Market / Cübbeli

00:18:00 Her taraf Lâlegül / Benim sohbetim fazla veriliyor olabilir

00:19:00 Hiçbir alâkası yok / Soyadları YILDIZ olduğu için / Aşağı yukarı altı kişiden biri / Soyadı KOÇ olanlar

00:20:00 Fakirlere sığır etinden sucuk / Bizim aleyhimize olanlar / İftirâ bir / İftirâ iki

00:21:00 Ettir, süttür / Pastâne, hastâne / Patentler alınıyor

00:22:00 Ben ne bileyim / Radyonun ilk kuruluşunda / İhtar da çekilmiş / At eti / Denetimde çıkmış / CNN’de / Güyâ îtibârımı zedeleyecekler

00:23:00 Bedduâ / Bir şeyi araştırmadan

00:24:00 Hukûkî / Tazminatlar / Doğrunun / Senin böyle bir şeyin olmadığını sen ispat et

00:25:00 Vallâhi / Ticârî ilişiği bulunmamaktadır / Yemin ediyorum

00:26:00 Soyadı YILDIZ / Hiçbir kayıt kuyut yok / Bu meseleden evvel / Birileri lânet almak istiyor / Bedduâ hakkımız da var

00:27:00 Nisâ Sûresi’nin âyeti olacak / Kaymaz terlik / Yanmaz kefen

00:28:00 FETÖ’nün geriden getirdiği / Tanbura bir nağmede bunlar ekliyorlar / Âhiretten önce dünyâda / Haddi tecâvüz / İftirâdan büyük bir şey olabilir mi? / Hiç merâk etmeyin

00:29:00 Bu kadar iftirâ atanların / Yakın zamanda / İsmen müşahhas / Bana bedduâ hakkı doğar / Ben sana iftirâ atsam

00:30:00 Bir insan / En büyük günahkar da olsa / Allah ile arasında perde yoktur / Ana babayı üzmek

00:31:00 Ben bozuk bir adam bile olsam / Allah bütün îmân edenlerin / Ne güzel dost / Ben de bir Müslüman / Haddimi bilen bir insanım / Velî olduğumdan değil / Bu hak sizde de vardır

00:32:00 Hepsi kodeste şimdi / Âh almamak lâzım / Safsata / Aynı şeye ortaksın / Yaydığın için

00:33:00 Solcu gazeteciler / Belgesiz atar / Sol cenah / Benim aleyhime olan cübbeli şalvarlı da var / Bedduâya dâhil / Bütün arkadaşlar

00:34:00 Hoca bize hakkını helâl etsin / Yirmi senedir / Hakkını helâl et / Sormuyorum

00:35:00 Suç ferdîdir

00:36:00 Kim burada rızâ üzere / Lânet / Beni sevmek zorunda mı? / Yirmi senedir

00:37:00 Lâlegül TV Îlan

00:38:00 Yeni yayın dönemi / Devamlı ders / Necâtü’l-Vâlideyn / Yayın döneminde

00:39:00 Haberler de koyacaklarmış / Millî mânevî değerler / Yatağımı ayrı sererim

00:40:00 Yanımdaki arkadaşlar / Ders çalıştığım üç beş arkadaş var / Korona da üstüne tüy dikti

00:41:00 Yeni yönetim sizlere bu sözü veriyorlar / Kültürel programlar / Size de duyuruyorum / Yine de bir şikâyetler / Eski sohbetlerde

00:42:00 Ortadan konuşan bir insanım

00:43:00 Kimsenin para aldığını duymadım / Bir şeyler size anlatmaya çalışıyorlar / Bunu size beyân etme / Size bunu beyân ettim

00:44:00 Arkadaşlar zor hazır ettiler / Sahîh-i Buhârî

00:45:00 Yüzüne bile zor okursunuz / İnce kağıt / Bin yedi yüz sayfa / Buhârî’yi anlamak

00:46:00 Üzerine beş yüz tâne çalışma yapılmış / Beş yüz çalışma / Geç o işleri / Çok büyük ilim ister / Zübdetü’l-Buhârî

00:47:00 Süzme yapmış / Efendi Hazretleri / Bin kadar / Dinletirdi bize / Kitabı bize açtırırdı / Hâfızlığı çok kuvvetli olduğu halde

00:48:00 Ramazanlardaki mukâbelede buradan geliyor / Şerhsiz tercüme

00:51:00 Yasakladığı bir rivâyeti / Kabir ziyâreti

00:53:00 Türkçe kitaplardan / Şadırvan müftüsü / Böyle vâizler vardı / Misâllerini çoğaltabiliriz / Kolay oldu / Adam şimdi bir âyete

00:54:00 Bunu bilmiyorsan / Hazreti ‘Ali / Câmilerde vaaz ettirmediler / İlmi hiç olmasa da / “Birkaç kadeh içebilirsin” diyen mi ararsın / Diyânet

00:55:00 Mustafa ÖZTÜRK / İlhami GÜLER / Açıklama yapın / Hazreti Hasen’e nasıl söversin / Yaptırım gücüm yok

00:56:00 Lafzını peygamber söylemiş diyor / Porno gırla gidiyor diyor / Buhârî çok önemli bir eser / İmâm-ı Âzam

00:57:00 Ahmed b. Hanbel / İmâm Şâfi‘î / Bir hadîsi ortaya attığı zaman /

00:58:00 Yolculukta bu câiz / Taklit müsâdesi var / Hadîsin sahih olmasına / Kezzaptır / Kur’an’dan sonra en sahih kitap

00:59:00 Bütün ümmet ittifâk etmiş / Ümmetim dalâlette birleşmez / Mustafa İSLAMOĞLU kabul etmiyor / Fazla fuzûlî kattılar diyor / Ömrün ona reddiye ile geçti / Yanlış bir fikirde

01:00:00 Cumhura bakacaksın / Şî‘a bunu kabul etmiyor / Fırka-i nâciye / Tirmizî hadîsi / Küleynî / Ben onları da incelemek için bulunduruyorum

01:01:00 Bütün sahâbe kâfir diyor / Üç kişi

01:02:00 İlk toplayan / Tespit ederek / Übey b. Ka’b / Senin inandığın Mushaf

01:03:00 Fâtıme mushafı / Hak ve adâlet bunu / Kime gelen vahiy / Hazreti Osman Kur’ân’ı eksiltmiş / Böyle bir Kur’an mı olur?

01:04:00 Dünyânın her yerinde mushafımız bir

01:05:00 Onlar Allah’tan râzı oldu / Selmân-ı Fârisî / Medîne’nin de yerlisi değil

01:06:00 Bütün sahâbe kâfir olmuş / Haydar BAŞ / Reddiye

01:07:00 Cemaate dâhil değil ki / Bunu dedikten sonra / Âile dışında / Hazreti Osman Ehli Beyt değil mi? / Hazreti Ömer Ehli Beyt değil mi?

01:08:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in eşleri / Allah sizi tertemiz etmek istiyor / Âişe anamız / Büyük iftirâ ediyorlar / Bunu inkâr eden kâfir değil mi? / İhsan ELİAÇIK / Mustafa İSLAMOĞLU / Mustafa ÖZTÜRK

01:09:00 Ümmeti kim? / Yetmiş üç fırkaya bölünecek / Hepsi ateştedir / Birinde cemaat / Bu topluluğa kâfir diyorsun / Bugün ben ve ashâbım

01:10:00 İlimsiz / Allah oturur mu? / İlimsiz îmanda olmaz / Lâlegül’de

01:11:00 Altmışa düşünce / Düşüklük / Hipoglisemi / Kesme şekerimi / Meyve suyumu / Pompa / Şekerim düzene girmedi / Duâ

01:12:00 Sahâbenin önemi / Ebû Süfyân / Hind Radıyallâhu ‘Anhâ / Mu’âviye Radıyallâhu ‘Anh

01:13:00 Hepsi eşit olur mu?

01:14:00 Hacr koyuyor / Allah da bildiremez diyor / Allah’a da karışıyor adam / Abdülaziz BAYINDIR / Hepsi sakallı / Sarık da taksa

01:15:00 Ehli Sünnet Îtikâdı / Allah bilemez diyor / İftirâ ediyorsun adamlara deme diye / Bütün ğaybleri / Hepsine cenneti söz verdim

01:16:00 Allâh’a bunu mu isnâd ediyorsun? / Küleynî

01:17:00 Bir cemaat çıkarsa / Sâdece bizim şeyhimize uyanlar / Tarîkat ehli olmasa da

01:18:00 Kendi mezhebine / Mûtezile nasıl kurtulacak? / Kaderiye / Konuşulur mu bunlar?

01:19:00 Bizimkiler / Kur’an vahiy değil diyor / Allah gaybı bilmez diyen / Allah her şeye kâdir

01:20:00 İnternetlerde / Duâ / Buhârî’ye gelince / On altı sayfa

01:21:00 Kırk dört sene sonra / Buhâra’da doğmuş / Gözlerini / Tedâvîsine bakmış

01:22:00 Sâliha bir annemiz / İbrâhîm Aleyhisselâm’dan / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra en fazîletli peygamber kimdir? / İmam Zehebî ve Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ

01:23:00 Kör eder / On yaşına doğru

01:24:00 En büyük hocalar yanlış giriyorlar / On bir yaşında / Abdullâh b. Mübârek / Vekî’ b. Cerrâh

01:25:00 Hac sonrası / Mekke’de kalmış / Yemen nere? Buhâra nere?

01:26:00 Müsned sâhipleri / Kendisinden hadîs aldığı hocalar bin seksen / Birinden hadîs almaya gitmiş

01:27:00 Elinde bir şey yokmuş / Ondan hadîs öğrenmemiş / İlmi kaybetmiş olmuyor / Ahlâkî açıdan / Etik

01:28:00 Bâyezîd-i Bistâmî / Yunus / Ses kayıtları / Üç yüz âlimden icâzetim var

01:29:00 Adamı bir nazar edeyim / Vahiy demediği kalmadı / Bana mı kül yutturacaksınız diyor / Bana mı bağlısın

01:30:00 Benim hanımı mı / Kızımı / Tarîkatte imtihanlar var / Kendini beğenmek / Hiç olacaksın / Allâh’ın makâmında oturuyorum diyor

01:31:00 Efendi Hazretleri / Böyle gördük yâni / Bu adam başka / Üç yüz tâne ilmî icâzet

01:32:00 Hemen kalkmış, ziyârete gidiyor / İnsanda bir edep olur / Hakîkî bir mürşid böyle konuşabilir mi?

01:33:00 Neyine imtihân ediyorsun! / Şeyh değildir / Kaçın diyorum bu adamlardan / Bu kadar iddia

01:34:00 Kıbleye doğru tükürmüş / Adımlarımıza yazık ettik /

01:36:00 Edebin terkine haram denmez / Özel sırlarını vermez

01:37:00 Bunlar böyle titiz âlimler / Firebrî / el-Câmi’u’s-sahîh / Diğer bâzı kitapları var

01:38:00 Doksan bin muhaddis / Ben Buhârî’den işittim dediği zaman / Direk Buhârî’den işitince

01:39:00 En meşhûr talebeleri / Müslim / Ebû Zür’a / El-Mervezî / İbnü Huzeyme

01:40:00 Bunlar gibi doksan bin / El yazmalarını yanında taşıyor / Yardımcısının odasında adım atacak yer yok

01:41:00 Sokakta mı yatayım? / Ben bir hesap yapayım / Senedleri muttasıl

01:42:00 İki yüz bin hadîs kaydetmiş olduğunu söylemesi / Bağdat’ta verdiği imtihan / Yüz tâne hadîsin senedini metnini karıştıralım demişler

01:43:00 Dört yüz kadar isim var

01:44:00 Yüz tâne senedi ve metni karıştırmışlar / Bu hadîsler hakkında malûmât istiyoruz

01:45:00 Okuduğunuz şekilde bilmiyorum / Sen / İlk sorduğun hadîs

01:46:00 Yüz tâne böyle / Düzeltmek çok zor / Soranın sırasına göre

01:47:00 İlmini esirgememiş / Kapılarına gitmemiş / Hasan hoca hemen tashih etmiş

01:48:00 Her birine bir gusül abdesti almış / İstihâre yapmış / Târîhu’l-kebîr / Hepsini yeşil halıda yazmış

01:49:00 İsterse benim derslerimi yasaklasın / Senin çocukların

01:50:00 Yanlış fetvâları var diyerek / Goygoycular / Şikâyet / Yüzleşme de olmaz / Târih tekerrürden ibâret

01:51:00 Hartenk / Direk toprağını gördük / Hicrî 256’da bayram gecesi / Semerkand / Vâli, vâlinin hatırını sayar / Geniş dünyan bana dar geldi

01:52:00 Cömertliği / Yirmi beş bin dirhem / Vâliden korkar

01:53:00 Mahkemeye / Bana bir işi düşer / Dünyâ için dînimi satamam / Borçluya sakın bir kötülük yapmayın

01:54:00 Senede on dirhem / Dünyâ işleri ile ilgilenmez / Hiç kimseye / Gıybet etmez

01:55:00 O yine kullanmazmış / Umarım ki Allâh’ın huzuruna çıktığım zaman / Gıybet, yapanlara zarar verdiğini bildiğim günden beri

01:56:00 Ok atıcılığını / Nu’aym b. Hammâd

01:57:00 İshâk b. Râhûye / Hasen-i Basrî / Hadîs ilminde Emîru’l-mü’minîn / ‘Alî ibnü’l-Medînî

01:58:00 Eserleri / Buhârî ile bereketlenmek

01:59:00 Kimse ezbere bilmiyor da

02:00:00 Şeyh Muhammed Zekeriyâ el-Buhârî / Hapis dönemi falan oldu / Efendi falan bilirdi 

02:01:00 Kettânî / Kudûrî teberrük için okunur / Bereketi denenmiş kitap

02:02:00 Her harfine on sevap / Elif Lâm Mîm / Her biri bir harf

02:03:00 Lafzından bir harfine / Hadîs de olsa / Te’abbudî bu demek / Melekler hâzır olur / Buhârî hatmedilirken / İmam Dirkâvî

02:04:00 Şifâ-i şerîf / Hakkında / İbnü Ebî Cemre

02:05:00 Dükkanlarınızda bulunduruyorsunuz / Buhârî hepsinden önceliğe sâhiptir

02:06:00 Bereketi nereden geliyor? / İçindekilerden geliyor / Denemek

02:07:00 Kalplere / Belâların açılmasına / Bereket bu demek / Müelliflerin / Sâdece hadîs-i şerîf ve rivâyetleri / Firebrî

02:08:00 Ebû Zeyd el-Mervezî mezhep içi müctehiddir / İbnü Hacerü’l-‘Askalânî / İmam Râfi‘î / İmam Nevevî

02:09:00 Ben dün gece rüyâ gördüm demiyorum / Ben gördüm demiyorum ki / Yetmiş peygamber yatıyor orada / Ne zamana kadar fıkıh okutmaya devâm edeceksin

02:10:00 Senin kitabın hangi kitaptır / İsmâ’îl’in oğlunun Câmi’ı / Bu kıssanın isnâdı sahîhtir

02:11:00 Sâdece hadîste isnâd aranmıyor / İsterseniz Diyânet’e sorun / Rivâyetine güvenilir / Sened zinciri var / Kimden dinlemiş

02:13:00 Osmanlının değer verdiği / Taşköprîzâde / İbnü Hacer el-‘Askalânî / İbnü Ebî Cemre

02:14:00 ‘Aclûnî / Hılyetü Ehli’l-Fazli ve’l-kemâl / Velîlerin şâhı

02:15:00 Buhârî hangi zorluk için okunsa / Bu kitap harekeli / En mühimi harekeledir

02:16:00 Abdülhamid / Bir tashîh heyeti daha kurulmuş / 1311’ler falan / Tıpkısının aynısı

02:18:00 Kağıdın arkasını göstermemesi / Kitap muhteşem

02:19:00 Al sana İbnü Ebî Cemre / Merkeb: Gemi / Bir vâsıtaya binip de

02:20:00 Fethul’l-Bârî

02:21:00 İmam Buârî duâsı müstecâb bir zâttır

02:30:00 Kur’ân’ı neden değiştiriyorlar

02:31:00 Sayfaların başını sonunu biliyor

02:36:00 İmam Süyûtî / Alıntı yapıyor / Cübbeli Hoca’nın şu kitabından

02:37:00 Hicret bahanesi ile / Bu nereden geldi? / Ümmü Kays’ın muhâciri

02:38:00 Dînin temeli ihlâstır / Ne maksatla yapıyorsun / Budistler / Secde hareketleri

02:39:00 İmam Kastallânî / Buhârî hatmi / Ne ilimler vardır

02:40:00 Öyle ilimler var ki / İki kelime derken iki cümle

02:41:00 Kaç sâniye / Buhârî’nin ilk ve son hadîsi

02:42:00 Sultan Hamîd’in baskısı / Şeyhulislâm Cemâluddîn Efendi

02:43:00 Kitap hakkında / Abadân’dan öte köy yok demiş

02:44:00 Buhârî’nin kitabının adı

02:45:00 Duâ / Ne duâlar ettik size

02:46:00 Duâ / Saat / O da bana bakmıyor

02:47:00 Hilal duâları

02:48:00 Safer ayının her gün okunacak duâları

02:49:00 Namaz / Sâmi Efendi bize yetmez mi? / Alvarlı / Onun kelâmı hüccettir

02:50:00 Mühim bir duâ / Son çarşamba / Köle duâ etse

02:51:00 Duânın fazîleti

02:52:00 İlk saat ne demek?

02:53:00 Böyle bir şey yok / Duânın Okunuşu

02:54:00 Hasan h. / Duânın okunuşu

02:56:00 Amel edin / Sayıda şüphelenirsen

02:57:00 SOHBETİN DUÂSI

02:58:00 Vefat / Fadıl KONUKSEVEN

02:59:00 Külliye

03:00:00 Kelime-i şehâdet

03:01:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • hümeyra yurda özkan
    19 Ekim 2020 06:05
    cok şükür .arkadaşlarım sırf reklam yüzüne tv lerden silmişlerdi.
  • Nur akdeniz
    25 Eylül 2020 10:17
    Hocam rabbim sizden ebeden razı olsun sizlere hayırlı ömürler versin inşallah ne mutlu bizlere mevlam bu devirde sizin gibi bir alimle rıziklandırdı elhamdülillah
YORUM YAZ