MENÜ

Mescid Sohbetleri
10 Eylül 2020
Bu Haftanın Sohbeti 10 Eylül 2020

Cübbeli Ahmet Hocaefendi ile Bu Haftanın Sohbeti 10 Eylül 2020

00:01:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Feyizlerin, bereketlerin gecesi

00:02:00 Kuşluk kılmak lâzım / Cuma’ya olan hürmet / Kabirde de fayda eder / Cuma ehli ona tutunacaklar / Cuma’ya denk gelen vakitlerde görülecek

00:03:00 Vakit, zaman devâm ediyor / Cuma ehli olmak lâzım / Cuma’dan cumaya namaz kılan / Akşam namazını kıldık / Kebâir ehlinden

00:04:00 Cuma Risâlesi düşünüyorum / Gecesinde kılınacak namazları / Cuma gününe mahsûs / En büyük amel salevât-ı şerîfe

00:05:00 İbnü Ebî Hacele Hazretleri’nin Civâru’l-Ahyâr isimli eseri / Morga gönderiyorlar

00:06:00 Ölü evde kalmasın / Dünyâya karşı / Görmek istemiyorlar / Bu kitabın adı ne? / Vefâtı 776

00:07:00 Tilmisânlı / Mısır’da, Karâfe’de / Yûsuf Aleyhisselâm / Mukattam Dağı / Muhafaza etmemişler

00:08:00 İmâm Şâfi’î / İmâm Mâlik / Leys b. Sa’d / Eşheb / Ukbe b. ‘Âmir / ‘Amr b. ‘Âs / Dolandıkça çıkıyor meydana

00:09:00 İbnü Ebî Cemre / Yollardan geçemezsin / Fethu’l-kadîr sâhibi / İbnü Hümâm / Dünyâ Karâfe’de yatıyor

00:10:00 ‘Ukbe b. ‘Âmir Radıyallâhu ‘Anh / Şî’a’yı kim sevmiş / Humeynî’nin kendi sesinden / Fâtıme’ye gelmeye başladı / Kur’ân’ı yazandan başkası vahiy kâtibi olur mu?

00:11:00 Hazreti ‘Alî / Dördüncü halîfe / Peygamberden başkasına vahiy geldi diyen kâfir olur / Nebîlerin sonuncusudur / Vahiy kâtibi / Bu nasıl olur?

00:12:00 Cibrîl gelmedi ki ona / Rabbin arıya vahyetti diyor / Allah onu sevk ediyor / Cibrîl-i Emîn kime vahiy getirir? / Eş’arî Mezhebi

00:13:00 Kadın peygamber / Mâturîdî - Eş’arî

00:14:00 Erkekte gelemez ki / Baş düşman / Sesini koydum size

00:15:00 Fâtıme mushafı var / Acem palavraları / Mushaf / Bir tâne / Doğruları evvelden beri söyledik / Mollaların kafalarında / Humeynî / En uygun / Câ’ferî

00:16:00 Ben sana doğruyu söyleyecek miyim? / İster Sünnî olsun / Sünnî de dese kâfir olur / Kurucu Âyetullâh / Hazreti ‘Alî’yi de nereye düşürdü

00:17:00 Onlar bizim Ehl-i Beyt’imiz / Yeni düştü bu kayıt bana / Ters ilişki / Kendi kitabında var

00:18:00 Millî Görüş câmi’ası / İç savaş için ne kadar uğraştılar / Baştan onlar yerleştirdiler / Sûriye’deki Ehl-i Sünnet’e neler ettiler / Numara yapıyor / Saddam’ı devirdi, İran’a teslim etti

00:19:00 Irak ellerinde / Aklınız, mantığınız alıyor mu?

00:20:00 Emir demiri keser / O kadar değer veriyordu ona / Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin arkadaşı / Mısır vâlisi / O kadar sağlama alıyorlar işi / Seni misâfir edeyim

00:21:00 Evvelki sohbetler de demişim / Zeyneb vâlidemiz / Mısır kaynıyor

00:22:00 Yezid dönemindeki sıkıntılar / Mısır’da çok ikrâm / Dünyâ yansa Mısır’a bir şey olmaz / Ehl-i Beyt’e yaptıkları / Hazreti Huseyn’in başı

00:23:00 ‘Amr b. ‘Âs / ‘Ukbe b. ‘Âmir / O bölgenin tümü / En büyük sahâbedendir / Oda var, onun içinde / Fitnelerden dolayı

00:24:00 Fâtımîler / Yavuz Sultan Selim Hân / Ehl-i Sünnet diye bir şey kalmayacaktı

00:25:00 İlk yüzüncü yılda yazılan / Sahâbemi sevin / Yarım ölçeğine değmez / Sahâbemin aleyhine bir konu açıldığı zaman / Hazreti ‘Âişe annemizin tarafı

00:26:00 İctihâd hatâsına düşmüşlerdir / ‘Aşere-i Mübeşşere / İbnü Abbâs’ın fakîh dediği

00:27:00 Kıbleyi / Telefonla / Güvenmemek lâzım / Evvelce hiç yoktu / Pusula / Kıble konusunda fikir yoracaksın

00:28:00 Kıbleye denk gelse bile namazın olmadı / Solumuza geliyor

00:29:00 O namaz olur / Bizim hakkımızda böyle olursa / Onlara hakâreti mûcib değil / Eski metinlere dayanmak durumunda / Biz bunlara bakarız

00:30:00 Humeynî’ye mi bakacağız / Karar yurdunda / Âhiret ebedî / Herkes istirahât edemez / Ölmek istese de ölemez

00:31:00 Karargâh denmez / Kabir komşuluğu / ‘Ukbe b. ‘Âmir / Yüz on altı hadîs rivâyet etmiş

00:32:00 Hadîs rivâyeti gelenler / Bir elin parmakları kadar / Çok rivâyet eden / Yüz on dört bine göre az

00:33:00 Bu zât burada / Çok önemli husûsiyetleri var / Adamlar Ebûbekr’e, Ömer’e

00:34:00 Koronadan ölen / Hepsi kâfir oldular / İslâm diye bir şey ortada kalır mı? / Sen ilk kaynağı / Dertleri dînimizi bitirmek

00:35:00 Hazreti Osman’ın aleyhine bile konuşuyorlar / Ayağını topladı ya

00:36:00 Özel bir muâmele yapıyorum / Gökleri yerlere indirecek / Müslümanım diyerek söylüyorsun / Tirmizî hadîsinde ne geçiyor?

00:37:00 Bana kızdığını açıklayamayan / Bundan daha açık bir şey arıyor musun? / Mukattam dağının dibinde / Karâfe’de / Mısır’a dört kere / Kabir komşuluğundan bahsederken

00:38:00 Günahların insana verdiği zarar / Bir yabancılaşma / Kötülerle berâber olur / Karısı ile / Ünsiyetsizlik verir / ‘Anhâ minhâ gidiyor

00:39:00 Hangi işe / Teşebbüs ediyorsa / Neye el atsam kuruyor

00:40:00 Bu yol çıkmıyor / Bende geçim darlığı var / Kâfiri konuşmuyorum / Günahlara bulaşan

00:41:00 Çok zorlukla yapar / Günahsız duramadığım için / Külliyemiz alındı / Her sebebe tevessül ediyoruz / Sen kendini sorgula

00:42:00 Tevbeyi mi beceremiyorsun / Niye bu kadar maddî mânevî / Âyet bu / Senin bunda desteğin var mı?

00:43:00 Mânâ olarak oraya atıfta bulunuyor / Yasakları

00:44:00 Kolaylıklar yaratır / Gavurların bu kadar işleri / Kâfir / Kırk defâ anlatıldı

00:45:00 Çocuk ne demek / Hayâtını karartır / Adamların başına / Hanımından sebep

00:46:00 İnsanlar çok sıkıntılı / Namaz yok / Teheccüt namazı yok / Haramlardan sakınma yok / Olumsuz enerji olarak / İşine gücüne dönüyor

00:47:00 Ebedî zorluk mu çekeceğim / Tevbe-i Nasûh / Ezkâr / Ne istiğfârlar var yâ / Türkiye’de yaşayan / Şu haberleri görmüyor musunuz?

00:48:00 Canlı bebeği atmış oraya / Öyle bir ortam / Sahte şeyhler / Sapık adamlar / Hacı hoca kılığına girenler / İlim yok / Takvâ yok / Tarîkat’a girilir mi?

00:49:00 Dün akşam / Ahmet Hakan / On tarîkat / HDP / Yirmi otuz / Vilâyet var

00:50:00 Genel mânâda / Bunlar bizim başımızın tâcı / Kat kat fazladır / PKK oraları işgâl edememişse / Askerimiz başarılı oluyorsa / O ekolün / Tâ Osmanlıdan beri / Kürt sorunu / Siyonistan

00:51:00 Kürt kardeşlerimiz / Tillo Arap’tır / Ömerîdirler / Şeyh Hâlid Efendi / Hazreti Ömer soyundan / Dolu Kürt ulemâsı

00:52:00 Geneli / Yüzde bir etmez / Ona da tarîkat denmez / Marksist Leninist / Nûrullah gibi şeyh olur / Uşşâkî Şeyhi / Tenzîh ederiz

00:53:00 Devletimizle birlikte hareket etmeselerdi / Ben Türküm / Ayrım yapmak / Kafatasçılık / Fazîlet takvâ iledir / Bizim on dediğimiz

00:54:00 Bir her yerde var / Nûrullah Güneydoğulu mu? / Arab’ı da var / Dolaylı yoldan da olsa / Tarîkat / İsim olarak

00:55:00 Müslüman olamaz / Yahûdîye hizmet ediyor / Siyonistan / Karpuz kabuğu düşürebilir / Kâide dışı / Şeyhliği kullanan

00:56:00 PKK - PYD destekçisi / Birkaç tâne var dedik / HDP dînî yapılardan uzak zannedersin / Sapık gruplar

00:57:00 Diyarbakır’ın merkezinde Cuma kılmadılar mı? / Miting gibi toplandıklarında / Tasavvufa hizmet eden / Hemen hemen / Bir de olsa / HDP’nin bile kullandığı bir alan

00:58:00 Irkçılık şeyine / Sen kime hizmet ediyorsun? / Siyonizm bütün buraları işgâl edecek / Mefkûresi bu / Köle bile olmaya yalvarırsın / Bomba yağıyor

00:59:00 Evvelâ şuur / Doğuda ki tarîkatler / Üzülmüşler / Her şeyi her dakîka söyleyemezsin / Kitaplar geçmiyor

01:00:00 Öbür âyette âhiret / Altısını birden bulamazsın / Aynı şeyi söyleyecek / Beni çok seven bir insan

01:01:00 İnsan orada kendi istediği gibi konuşamıyor / Sunucu / Günahların insanın başına / Tevbeye sarılmazsa

01:02:00 Geçim darlığına düşen insan / Hanımın senin zinâ ettiğini bilmiyor ama / Bir günah işlesem / Atımın huyumu değişiyor

01:03:00 Sabun var / Zifiri karanlık / Parlak olur / Hilâl günlerinde / Dursa da / Işık parlatmaz / Yıldızlar var / Göz gözü görmez

01:04:00 Bâzı kere / Işık yanmayınca / Telefonun ışığını yakıyoruz / Kaldın karanlıkta

01:05:00 Kânû olunca / Kur’ân-ı Mecîd / Tevbe etmediği zaman / Devâm ederse / Tevbe etmeden

01:06:00 Sürekli / Bir kul bir günah işlediği zaman / Kalbine simsiyah bir nokta vurulur / Bir nokta deyşp geçme / Kanserlerde / Etrâfı sarılırdı

01:07:00 İnsan anlamıyor / Erken teşhis / Erken tevbe / Siyah noktayı yedin / Altı saate kadar / Sağdaki melek / Defteri kirlettirmiyor

01:08:00 Belki tevbe eder

01:09:00 Yönetici kalp / Bir çiğnem et parçası / Et parçasındaki kabiliyet / Kanı pompalıyor falan

01:10:00 Fikriyâtı düzgün olursa / Beden düzelir / Kalbine siyah noktayı vururlar / Isrâr ediyor / Pişmân olmuyor

01:11:00 Zâhire de vurur / Yüzünde beliriyor / Pudra beyazlığını kast etmiyor / Kalplerini perdeledi

01:12:00 Kalbi kaplamadan / Kanserli hücreden / Şu kadar / Küçücük / Bütün bedeni götürüyor / Îmânına mâl oluyor / Nasıl yaşayacak? / Günah karanlıkları üst üste binmişken / Amel onu desteklemeyince / Yağmurlar, seller

01:13:00 İnsan günahlar sebebiyle / Bunlar önemli şeyler

01:14:00 Kalpteki îman nûrunu da zayıflatır / Sıhhati bir olur mu? / Bedeni de zayıflatır / Ne demek ne alakâsı var

01:15:00 Ömrü azaltır / İnsanlara faydalı olmuş

01:16:00 İmâm Gazâlî / Bu kadar ders okuttular / Hâlid-i Bağdâdî

01:17:00 Seksen sene yaşayanlar / Bu kaçınılmazdır / Vurur kafasına soğanın ekmekle

01:18:00 Benim şuyum yok / Râzı gelmiş / Ankara’yı da istiyor / Toprak dolduracak / Üçüncüyü ister diyor / Ademoğlunun göğsünün ancak toprak doldurur

01:19:00 Hepsinin başı dünyâ sevgisi / Yeni model telefon / Bir holding daha / Bu tüketim ne?

01:20:00 Yalan yere / Yemin / Ocakları ıssız bırakır / Bir limon / Vallâhi diye yemîn ediyor / Dünyâ sevgisi / Bütün günahların başını dünyâ sevgisi teşkîl ediyor / Günah günahı çekiyor / Günahlar kalbi zayıflatıyor / Bereketi

01:21:00 Anlıyorum onu kast ettiğini / Ömrü ancak / Kasır ve hasır ifâdesi / Birr’in bir mânâsı da / Dede nene de

01:22:00 Gönüllerini hoş etmek / Vefâlı olmak / Duâlarını alırsın / Babanın ananın duâsı / Senin şeyhin / Yine onun duâsı / Anne babanın duâsı

01:23:00 Nereden bulacaksın / Ganimet bilsene / Sadaka / Kötü yola düşmesinler / Korumuş olursun / Açlık yüzünden / Demek istediğim / Geçim derdi yüzünden / Bir fakire

01:24:00 Yardım yapmak / Hayır duâsını almak / Siz / Kenarda çürümeye / Buğdaylar / En sevdiğinizden / Yetime vermedikçe

01:25:00 Takvâ sâhibi olamazsın / Ustura iki taraflı kesiyor

01:26:00 Özellikle anne baba / Onun çoluk çocuğu aç / Günahların belâları büyüktür / Günahta ısrarcı olmayalım / En yakın yerde musluğa

01:27:00 Tevbede geciktirmekte / Günahı peşin yaparlar / Yakında yok / Tevbesiz ölme tehlikesi / Lâlegül dergimizde size söz verdiğim üzere

01:28:00 Safer ayı giriyor / Salı akşamları / Şifâ / Kavâ’ıd

01:29:00 Youtube’deki zâten kalıcı oluyor / Fazîletli Salevâtlarda

01:30:00 Salevât Mecmû’ası / İbnü Ebî Hacele Hazretleri / Silsileli insanlar

01:31:00 En hayırlı asır / İstediğin kadar allâme ol / Haddini bilmeyen İlâhiyatçı

01:32:00 Hayrettin KARAMAN / Ahmed DAVUTOĞLU / Akla ziyan bir şey

01:33:00 İmâm Cezûlî

01:34:00 Günahlar küfrün postası / Ânî ölüm tehlikeleri

01:36:00 Allah sana ne yaptı?

01:39:00 Koca İmâm Şâfi’î / Hepsinin sevâbı ona yazılan / Ne kadar insan / Bundan sonra da / Milyonarca Müslüman / Hayra delâlet etti / Ona göre dört mezhep çıkıyor / Kırkların reisi

01:40:00 Gökler yerler dolu melek / Zikrettiği sürece

01:41:00 Ondan gâfil olanlar / Âhirette de devâm ediyor

01:42:00 Allah sana ne muâmele etti? / el-Üm isimli eser

01:43:00 Böyle bir salevât yapmış / Herkesin / Büyük küçük günahı olmaz ama makâmına / Hizmetleri / Ümmete bıraktım / Salevât sigalarında

01:44:00 Bütün ağaçlar kalem olsa / Salâtın mânâsı

01:45:00 Belki on cilt olur / İçinizde ölen olur, kalan olur

01:46:00 Kitap hâline gelmesi seneler alıyor / Üç yüz, dört yüz / Kendi işimi kendim yapıyorum / İşler gecikiyor

01:47:00 Mutlaka mânâ verilmesi / Mesul olamam / Çocuk oyuncağı değildir / Kapağında / Hocamız / Ehli Beyt Silsilesi

01:48:00 Akıl hastası da olsa / İbnü Mâce naklediyor / Şeker hastasına benzemez / Senedinde Ehli Beyt imamları var

01:49:00 O da Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den / Çok acâib bir hadîs isnâdıdır /

01:50:00 Tâcuddîn es-Sübkî / Uydurmam / Sıtmaya tutulmuş

01:51:00 İmâm ‘Alî Rızâ

01:52:00 Kaleme giren / Bu senedi size yazacağım dedim / Esâs Ehl-i Beyt’çi biziz

01:53:00 Ölçüyü aştın mı dinden çıkarsın / Allâh’ın oğlu dediler / Dergi ilk yazı

01:54:00 Bu hadîsin mevzu olmadığı / Zayıf hadîsle amel

01:56:00 Bir dangalak / Bizim medreseler de / Yazım sayfa dokuzda başlıyor / Zikir yapacaksın

01:57:00 Hangi derse başlayacaksan / Hasan hoca

01:58:00 Sekiz sayfa ilim dolu / Bizim arkadaşlara îtibâr etmeyin / Mehmet GÖRMEZ / Ahmet GELİŞKEN

01:59:00 Ali ERBAŞ / Tarihselci bir ekip

02:00:00 Hadîs başka, sünnet başka / Afrika’daki yamyamlar / Vurursun o kıstasa / Şeyhu’l-İslamlar

02:01:00 Ömer Faruk KORKMAZ / İslam’da nazar / Delilleri hakkında / Ebû Zerr Mahkemeleri

02:02:00 Onların kurduğu mahkemeler / Şu anda gördüğümüz Müslümanlar / Yanlışlarını İslâm’a mâl etmeyin / Çok ilmî bir yazı / Hüseyin Avni KANSIZOĞLU / Mustafa ÖZTÜRK

02:03:00 Mustafa ÖZŞİMŞEKLER / Din hırsızı hocaların yaptığı / Kur’ân’ı tahrif eden

02:04:00 Bir dergiye, bir yere sığmaz / Ebûbekir SİFİL

02:05:00 Özrü kabahatinden büyük / Pâdişâha çimdik atmış / İşi temizleyecek / Bütün Kur’an / Haşr Sûresi

02:06:00 Peygamberin sözü demiş oldu / Allâh’ın sıfatı o / İlmî yazar / Devâm etmesi lâzım

02:07:00 En kâfir münâfık / O video sitemizde bulunuyor

02:08:00 Şaşırmıyorum / İlâhiyatta tefsir profesörü diye / Bu nasıl çoluk çocuğa ders verebilir / Nûrullah / Ne biçim Allah diyor / Ben onu demek istedim / Uzun yazıda / Dînine, îmânına

02:09:00 Reddiye yaptıklarım / Ahmet Hakan / Amelde / İ’tikâdî / Okuyun, ilminiz artsın / Bâdem getirir, gidersiniz / Fıkıh bilmezseniz

02:11:00 Halvet haram diyemezsiniz / Irzınızı / Îmânınızı çalar / En genel kanallara çıkar / Benim adıma / Allah söyledi diye söylemeye kalksaydı

02:12:00 Ne ağır ifâdeler / Sıhhatle, âfiyetle yaşadığına göre / Diyânet’in isim verme huyu yok

02:13:00 Diyânet’e ricâ ediyorum / Bu kişilere / Siz yetkilisiniz / Bu da milletin îmânını çalıyor / İşgâl ettiler

02:14:00 Buhârî’de geçen hadîslere sorunlu / Ricâ ediyorum / Şu adamdan bizi kurtarsınlar / Mustafa ÖZTÜRK

02:15:00 İnsanlar / Milletimizi uyaralım / Müsteşrikler

02:16:00 Böyle konuşan / Şaşırıyorum / Donduk mu diyorum / Allâh’ımıza konuşuyor / Seneler evvelki reddiyelerimde / Biz bunu düzeltmek zorunda değiliz

02:17:00 Diyânet’ten ricâ ediyorum / Ehl-i Bid’at denmez / Daha ne diyecek / SOHBETİN DUÂSI

02:19:00 ŞEHİTLERİMİZ

02:20:00 Duâ

02:21:00 Kelime-i Tevhîd / Duâ

02:22:00 el-Fâtiha

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ