MENÜ

Kıyamet Alametleri
11 Mart 2021
Kıyamet Alametleri 59. Ders (Melhame-i Kübrâ - Armageddon 1. Bölüm)

00:00:00 Sizlere söz verdiğimiz üzere / Evvelce kıyâmet alâmetleri / Tam dinlemeye vakit bulamadım

00:01:00 Hazreti Mehdî’nin / Melhame-i Kübrâ / Ortadoğu’da olacak / Halep’de olacak / A’mâk diye geçiyor / Amik ovası

00:02:00 Sûriye hudûdundan / Bütün bunlar / Hazreti Mehdî’nin zuhûrunu anlamadan / Bir çok kaynaktan istifâde ederek hazırladım

00:03:00 Oralarda çok ilimler var / Konuşsak ne fayda var / Süfyânî / Esed’e Süfyânî diyenler oldu / Mekke’de bî’at alınamsı lâzım / On iki bin kişilik ordu gönderecek

00:04:00 Medîne’den Mekke’ye giderken Beydâ denilen yerde / Suudi Arabistan / Böyle bir oldu mu? / Mekke’de / Suud’un hâkim olduğu o bölgede / Yaşanan olaylarda / Tahşiyecilerin yaptığı gibi / Üsâme çıktı

00:05:00 İsmi tutmuyor / Hadîs-i şerîflere bakmadan / Siyonizmin şekillendirmesiyle / IŞİD’in halîfesi / Ona Mesîh / Bu meseleleri konuşmanın

00:06:00 Senedi sahîh / İbnü Ebî Şeybe / Daha bir çok ulemânın eserleri var / Onlarca yüzlerce musannefler var / O kâidelere göre / Sonraki muhaddisler

00:07:00 Irâkî / Bunlar bu senetleri isnatları / Kaynağa inmek için / Kur’an sünnet arapçasını bilecekesin / Şöyle olursa / Dolu mesele var yâni / Böyle âlimler de dünyâda yok değildir ama

00:08:00 Arap coğrafyası / Suriye / Türkiye’de de bu sayı artmış olabilir / Dört şeyden Allâh’a sığın

00:09:00 İmâm Tâvus’a göre / Ezbere bilmediğin / Emir vücûb için / Çocuğuna soruyor / Cehennem azâbi, kabir azâbı / Kabir suâli / İki fitneleyici

00:10:00 Mesîh-i Deccâl / Efendimiz Sallellâhu Aleyhi ve Sellem / İslâm’ın bidâyetinden / Bu kadar yıldır

00:11:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem / İbrâhimî dinler / FETÖ / Şeytânî aklın projesi / Hıristiyanları ellerine almışlar / Büyük İsrail devleti / Yirmi dört vilâyetimizi ilgilendiriyor / Bir fâre hükmünde

00:12:00 Deve kadar / Fil kadar / Ulemâya göre konuşuyorum / Orası milyarlar / Nasârâ tâifesi var / Şu anda bunları Büyük İsrail Projesi / İŞİD’i kim kurdurdu?

00:13:00

00:14:00 Baba Bush / Burası Amîk Ovasının bulunduğu / Müsteşrikler / Bizim hiçbir hocamızın bilmediğ kadar / Tevrât, İncîl

00:15:00 Biz onlara bakmıyoruz / Bize lâzım olna herşey / Bir kuşun hakkındaki ma’lûmât bile / Bunlardan sahîh olanlar / Bunlara inanmak için / Sahîh olması yeterlidir

00:16:00 Yine de bizi bağlar / Cessâse hadîsi / Temîm-i Dârî / Sahâbeyi oturttu / Ben size anlatıyordum / Sahîh-i Müslim’de geçiyor / Ehli Sünnet muhaddisler / Zâhidü’l-Kevserîler

00:17:00 Farklı yollardan, farklı sahâbelerden gelmesi / Onlar ana başlık / Çok kuvvetli bağlayıcı / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm / Tefsîr’e kaynağını yazdık

00:18:00 Bir tarîkten gelmiş / Fıkıhlarla ilgili / Müctehidlerin dayanğı / Bin beş yüz senedir nasıl yaşayacak diyenler / Uzak görülecek ne var / Allah istese Âdem ‘Aleyhisselâm’ı yaşatırdı

00:19:00 Sonsuz diyor / Sahîh hadîs var / Şimdi biz burada akılla hüküm veremeyiz / Bunlar gayıbla ilgili / İleride ne olacak / Korona / Geçen Marttan beri / Yaşanan olayları

00:20:00 Lokantalar, her yer kapanır mı? / İlminde hatâ bulunmayan / Allah sizi ğayba vâkıf etmeyecek / Seçtiği rasullerine bildirir

00:21:00 Râzı olduğu rasuller müstesnâ / Hâlâ Mehmet GÖRMEZ gibi adamlar çıkıp “Fiten hadisleri sorunludur” / Hadis talebesiyim diyor / Ama sahîh rivâyetler var / Fitnelerle ilgili bölüler var / Hadîsi inkâr eden

00:22:00 Sen anlamıyorsan anlayana gösterirsin / Bu konuların konuşulması lâzım / Dinlerarası diyalog / FETÖ / Halbuki FETÖ / Her yeri katmış karıştırmıştı / Zamansız zeminsiz hareket ederek

00:23:00 Dînimizi bozarak / Helâkını göreceğiz / Tayyib Bey’e / Devlet Bey’e / Duâ / Muhâlefetteki durumu görüyorsunuz / Tek tek isim saymıyorsam da / Cumhur ittifâkı

00:24:00 Geri klan ortada / İsteyerek de konuşmuyor olabilirler / Papa’nın Irak ziyâreti / Sistânî / Hassân Tâhâ / Cumhurbaşkanlığı

00:25:00 Vatikan Dînî Lideri olarak geliyor / Al Sultanahmet Câmiine götür / Kitapsız Papa / Bu adama ne duâsı / Gölge etmesin, başka ihsân istemez / IŞİD bu kadar câmi, türbe yıktı / O câmileri kim tâmir edecek

00:26:00 Irak Hükümetinin parası yoksa / Vatikan oradaki bütün kiliseleri yaptı / Şî’a ile birleşme var / Ehli Sünnet ona derim  / Papayı papazı / O haberi okuyur

00:27:00 Şey Hassân’ın neler söylediği / Nâsırıyye’de / Müslümanlar kandırılıyor diyor / Îran yönetime el koymuş / Yemen nere? Îran nere? / Şeytânî akıl

00:28:00 Âişe anamza söven zihniyet / Isbahan nerede / Arka plan Siyonizm / Saf olma / Kırk senedir ambargo / Çocuklara süt alamıyorlar / Bahreyn / Lübnan

00:29:00 Türkiye / Savunma Sanayi / Türkiye’de ambargo olmadı / Afrin Harekâtı / Bütün dünyâ ayağa kalktı / İran, Suriye’yi işgâl ederken

00:30:00 Hem maddî mânevî / Bu kafasızlıkla / Ben IŞİD hakkındaki / Nu’aym b. hammâd’ın kitabındaki / Bizim buradaki bâzı yöneticiler “Öfkeli Gençler”

00:31:00 Tam umreye gidiyorum / Son dakîka / Videolar orada duruyor / Diğer âlimlerin de bana yardımı var / Bir hadîsin kaynağını atıyor / Veriyi değerlendirmek mümkün / On binlerce gencimiz

00:32:00 Üzüntü bakımından / Onları da o zihniyete çekmek bakımından / Bu konular mühim / Bush / Regan bile bunu anlatıyor / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm’ın gelmesini bekliyorsanız

00:33:00 Dâbık bölgesi / Armageddon dedikleri / Tepenin altındaki vâdî / Ğarkat ağacı / Çünkü Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem / Oralarda da savaşlar olacak

00:34:00 O başka bir savaş / O günkü Müslümanlarla yahûdîler arasında / Merkez Kudüs olacak / Hılâfetin Kudüs’e inmesi / Yahûdî’nin şu anki gücü olmayacak

00:35:00 O Rumlarla aramızda olacak / Avrupa Birliği / Rumlar kalacak / Rum diye geçiyor / Nûh ‘Aleyhisselâm’ın oğullarından

00:36:00 Rumlar dediğin Nûh ‘Aleyhisselâm’ın oğullarından / Peygamberlerin soyları / Şecerelere bakarsanız / Yâ’kûboğulları / Benjamin dedikleri / Josef dedikleri

00:37:00 Irklar oradan geliyor / Sâdece gemiye binenler / Yahûdî ırkı Sâmî ırktandır / Rûm kelimesi / Rûm Sûresi var Kur’an’da / Başında geçtiği için / Öbür taraf müşrik

00:38:00 Hazreti Mehdî ile ilgili kitabımı mutlakâ okuyun / Bu yüzyılda gelmeyecek / Bin beş yüzün başında çıkabilir mi? / Bin altı yüzün başı olabilir / Korona bize

00:39:00 Bütün araplar / Daha yüzlerce yıl var diyorduk / Sebeplerle yapacak / Nüfus belki çok azalmadı ama / Şeytan bunlara vesvese verdiği / Şetan nasıl bu kadar başarılı olabiliyor

00:40:00 Yahûdînin de ana fikri / Şeytan İblîs / Fıtratı değiştittireceğim onlara / Bütün milleti kanser ettiler

00:41:00 Bak şeytanın oyunları böyledir / Tohumu değiştirirsin / Bu kadar kanserden ölen / Üst akıl lafını / Üst akıl demiyelim / Şeytânî akıl diyelim

00:42:00 Bu şeytânî akıldır / Allâh’a verdiği antlardan / Müslümanlar bile bunların içinde var / Evliyâ sınıfında ama / Tam kazanamayınca / İtiraz.com / İhlasa kavuşmuş

00:43:00 Dönen ancak yoldan dönmüştür / Muhlas olduğumuzu iddia edebilir miyiz / Şeytânî akıl / Müslümanlık / En üstten tutarsan

00:44:00 İbrâhîmî dinler / İki tâne kitap yazdım ben buna / Papa / Bunlara bu para yolları / İblis’e Allah müsaade etmiş

00:45:00 Ekinleri mahvederler / Nüfus planlaması / Kısırlaştıran / GDO’lu ürünler / Fitne fesatçı adamlar / Medîne’deki bir münâfıktan bahsediyor / Özel bir adamdan bahsediyor / Velid b. Muğîre

00:46:00 Ekin ve nesil, fesat buradan çıkar / Ekin bozulunca / İnsanın yaratıldığı su / Buğdayın şeyiyle bile oynanmış / İnsanlara yaptırıyor bunu / Vahiy kelimesi / Gizli bilgi demektir

00:47:00 İblîs de dostlarına / İblîs senin göremediğini göremiyor / Bir çok sırra vâkıf oluyor / Bu oda da biri kamera koysa / Amerika’daki

00:48:00 Burada benim ne yaptığım / Bir cihazla bana bağlanan / İblîsler / Gelecekte ne olacağını bilmesine gerek yok ki / Evangelistlerin başı / O yönetiyor anlamına da gelmez / Arakadan oynatanlar

00:49:00 Sizinle tartışsınlar diye / Âyet bunlar / Kıyâmete yakın neler olacak / Hazreti Mehdî’den evvel / Büyük alâmetleri konuşuyorum

00:50:00 Bu seride / İki saatlik üç saatlik şeyler / Dersleri bölmem îcâb ediyor / Deccâl’le ilgili / Sırasına gelince / Melhame-i kübrâ / Hiçbiri on alâmetten değil

00:51:00 Evvelce konuştuklarımızı / Ateş / Güneşin batıdan doğması / Mahşer arazisi Kudüs’tür / Doğlagaz patlaması mı? / Metan gazı

00:52:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in kesin konuşmadığı / Bir Allah diyen kalmayınca / Bütün dünyâ Müslüman / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm’dan sonra / Milleti dinsiz îmansız ettiler / Müslümanın en bozuğu bile

00:53:00 Bunları anlamıyoruz / Bu rüzgarla berâber / Yoruma açık  / Rügarlar mikrop taşıyor mu? / Rügar olursa on metreye de gider / Bütün müminler / Dünyadaki bütün müminler

00:54:00 Yemen nere? / Rüzgar dediğin şey / Bir fırtına buradan oraya dakîkada gidiyor / Bir de koltuk altından / Bu noktada kal / Melhame-i kübrâ

00:55:00 Çok dersler yaptım ancak biz bugün / Petrol diyorlar / Doğlagaz / Bunlar ucuz işler / Büyük hedef: ‘Arz-ı Mev’ûd / Neresi ‘Arz-ı Mev’ûd / Adana, Maraş / Kürt sorunu

00:56:00 Mesele / Kürtlerin haklarını savunma gibi / Küreselciler / Şeytânî Akıl / Bütün dünyâyı hedefine katsana / Kripto para çıkaracağız / Herkese çip takacağız / Onlar da aralarında ihtilâf çıktı

00:57:00 Tevrât’ta bize ne dendi, orada kalalım / Şu anda dünyâda bu savaş var / Onlar hapşırdı mı biz burada / Kur’ân’a Sünnet’e uyamamışız

00:58:00 Diyaloga yokum ben / Kapımız açıktır / Ehli Sünnet’ten başka / Ashâb’a kâfir diyen / Hadîs İbnü Mâce / Ashâbımın yolu

00:59:00 Dört tâne Müslüman kaldı / Sen hadîsleri inkâr ediyorsun / Kur’ân’ın nassını inkâr ettiği için / Hazreti ‘Alî’ye karşı geldiler diyenler / Bu da böyle yanlış kaldı diyenler

01:00:00 Bütün Müslümanları kesiyor / IŞİD hangi gavurla uğraşmış / Şu anda da / Şeytana dayandığı için / Olayın tümünü / İnanıp yaşayanlar

01:01:00 Herkesin bir fiyatı var / O Diyânet Reisi orada / Fitneye gelmiş buraya / Bunu diyebilmek şuur ister / Irak Diyâneti / Diyânet merkez olarak

01:02:00 Hazreti Mehdî’nin / Özellili bizimle Halep arası / Önümüzdeki derste / Hocalar toplantısı var / Kitap çalışmalarım var / Bundan sonra / Haftada bir / İlimler yayılsın / Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem bunları yayın buyuruyor

01:03:00 Çocuklarınıza öğretin buyuruyor / İbnü Mâce’de geçiyor / Ebû Hureyre’nin selâmı var de / İlk yüzüncü yılda / Nesilden nesile intikâl ettirmek / Medîne’nin harâb olacağını

01:04:00 Kostantiniyye’nin fethi / Melhame’den sonra / O hadîsleri de bir sıraya koyup okumak lâzım / Sen burada nasıl oturuyorsun / Haktı ve çıkacaktır

01:05:00 Bu nasıl olacak / Vaktini tam isâbet ettiremezsin / Sapığın birine Mehdî diye / Bütün işlerin başlangıcı / Bu îtbarla / Amerika niye uğraşıyor / Askerlerini arttırmaya çalışıyorlar / PYD bunların elinde

01:06:00 Hepsi şeytanın askerleri / Amîk Ovası / Hepsi tek tek çıkıyor / İsrâil’in o bölgelerde / Ğarkad ağacı / Oyunu kuralına göre oynuyorlar / Fiten hadîsleri sorunludur diyen Diyânet Reisi

01:07:00 Ulemâ / el-Berzencî / el-İşâ’a / Bu hadîsler / Bunun mânâsı nedir / Kırk / Yirmi / Mücâdele dönemleri

01:08:00 Tahşiyeciler / Afganistan’ın dağları / Tâif’in dağları / Yirmi sene bir mücadelesi var / Yahûdî can çekişiyor / Âbâd olacaklarına değil erbâd olacaklarına

01:09:00 Yine rumlar / Bâzı hıristiyanlara da çektiriyor / Mağlûb olacağı / Hazreti Mehdî’nin

01:10:00 Yoruma müsait değil / Şu anda bu dersten ne çıktı / Dâbik Ovası / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm bile Şam’a inecek / Mekân o câminin mekânıdır / Sabah namazında inecek

01:11:00 Kâmet getirilmiş / Şam aslâ önemini kaybetmiyor / İstanbul aslâ önemini kaybetmiyor / 960.000 / İstanbul’da bir sene ikâmet edeceği

01:12:00 Kostantiniyye / Büyük Kostantiniyye Roma’dır / Çok önemli bir coğrafyadayız / Ama genel mânâda / Kanada’yla geçiyor mu? / Roma’nın fethi var en son

01:13:00 Başlığı yazmışız / Bu sahîh hadîstir / Arâzînin adını söylemiş / Burada yerini / Kimle olacağı / Üçüncü düşmandan bahsediyor / Bu barış ne sebeple bozulacak

01:14:00 Gavurların bu noktalara / Senin yurdunun dibi, içi / Seni geçim derdine düşürmüşler / Bu savaşların hazırlıklarını yapıyorlar / Senin hacın hocan / Sahâbe tâbi’în o şuuru aşlamış

01:15:00 Bunlar uydurma, asılsız diyenler / Ezher ellerinde / Ezher şeyhi ile yapmaya başladılar / Her Sünnî bir mi? / Ulemâ evliyâ var / Adamlar Mısır ayağını / Şimdi Irak ayağını

01:16:00 İlâhiyatta / Ama o zemîn / FETÖ’cü olamayabilir / Süleyman ATEŞ FETÖ’cü müydü / Çoluk çocuğumuza / Biz şuurlu müslüman olursak

01:17:00 Bin dört yüz senelik sürecin / Bu noktada çoluk çocuğumuzu / Şimdi biz / Önümüzdeki ders Hazreti Mehdî’nin / Onları anlattım / Önümüzdeki ders / Ondan sonraki sürecimiz / Üye olun

01:18:00 Youtube nezdinde gücümüz olsun / Hakkın sesinin gür çıkması / Daha güçlü oluyoruz o zaman / Başka bir beklentimiz yok / Ve sallallâhu te’âlâ ‘aleyhi ve selleme

KULLANICI YORUMLARI
  • Şeyhmus
    14 Mayıs 2021 23:09
    Hocam çok güzel ve net anlatmış ama bana göre dabbetül arz Covid 19 Türkiye ise yahudilere karşı savaş başlatacak ümmet ayağı kalkacaktır biiznillah Asıl problem Siyonist Yahudiler bu Covid ile dünyayı dizayn ediyorlar Türkiye en büyük risk altında olan ülke reisi uyarsanız bu konuda
YORUM YAZ