MENÜ

Kıyamet Alametleri
11 Mart 2021
Kıyamet Alametleri 59. Ders (Melhame-i Kübrâ - Armageddon 1. Bölüm)

00:00:00 Sizlere söz verdiğimiz üzere / Evvelce kıyâmet alâmetleri / Tam dinlemeye vakit bulamadım

00:01:00 Hazreti Mehdî’nin / Melhame-i Kübrâ / Ortadoğu’da olacak / Halep’de olacak / A’mâk diye geçiyor / Amik ovası

00:02:00 Sûriye hudûdundan / Bütün bunlar / Hazreti Mehdî’nin zuhûrunu anlamadan / Bir çok kaynaktan istifâde ederek hazırladım

00:03:00 Oralarda çok ilimler var / Konuşsak ne fayda var / Süfyânî / Esed’e Süfyânî diyenler oldu / Mekke’de bî’at alınamsı lâzım / On iki bin kişilik ordu gönderecek

00:04:00 Medîne’den Mekke’ye giderken Beydâ denilen yerde / Suudi Arabistan / Böyle bir oldu mu? / Mekke’de / Suud’un hâkim olduğu o bölgede / Yaşanan olaylarda / Tahşiyecilerin yaptığı gibi / Üsâme çıktı

00:05:00 İsmi tutmuyor / Hadîs-i şerîflere bakmadan / Siyonizmin şekillendirmesiyle / IŞİD’in halîfesi / Ona Mesîh / Bu meseleleri konuşmanın

00:06:00 Senedi sahîh / İbnü Ebî Şeybe / Daha bir çok ulemânın eserleri var / Onlarca yüzlerce musannefler var / O kâidelere göre / Sonraki muhaddisler

00:07:00 Irâkî / Bunlar bu senetleri isnatları / Kaynağa inmek için / Kur’an sünnet arapçasını bilecekesin / Şöyle olursa / Dolu mesele var yâni / Böyle âlimler de dünyâda yok değildir ama

00:08:00 Arap coğrafyası / Suriye / Türkiye’de de bu sayı artmış olabilir / Dört şeyden Allâh’a sığın

00:09:00 İmâm Tâvus’a göre / Ezbere bilmediğin / Emir vücûb için / Çocuğuna soruyor / Cehennem azâbi, kabir azâbı / Kabir suâli / İki fitneleyici

00:10:00 Mesîh-i Deccâl / Efendimiz Sallellâhu Aleyhi ve Sellem / İslâm’ın bidâyetinden / Bu kadar yıldır

00:11:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem / İbrâhimî dinler / FETÖ / Şeytânî aklın projesi / Hıristiyanları ellerine almışlar / Büyük İsrail devleti / Yirmi dört vilâyetimizi ilgilendiriyor / Bir fâre hükmünde

00:12:00 Deve kadar / Fil kadar / Ulemâya göre konuşuyorum / Orası milyarlar / Nasârâ tâifesi var / Şu anda bunları Büyük İsrail Projesi / İŞİD’i kim kurdurdu?

00:13:00

00:14:00 Baba Bush / Burası Amîk Ovasının bulunduğu / Müsteşrikler / Bizim hiçbir hocamızın bilmediğ kadar / Tevrât, İncîl

00:15:00 Biz onlara bakmıyoruz / Bize lâzım olna herşey / Bir kuşun hakkındaki ma’lûmât bile / Bunlardan sahîh olanlar / Bunlara inanmak için / Sahîh olması yeterlidir

00:16:00 Yine de bizi bağlar / Cessâse hadîsi / Temîm-i Dârî / Sahâbeyi oturttu / Ben size anlatıyordum / Sahîh-i Müslim’de geçiyor / Ehli Sünnet muhaddisler / Zâhidü’l-Kevserîler

00:17:00 Farklı yollardan, farklı sahâbelerden gelmesi / Onlar ana başlık / Çok kuvvetli bağlayıcı / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm / Tefsîr’e kaynağını yazdık

00:18:00 Bir tarîkten gelmiş / Fıkıhlarla ilgili / Müctehidlerin dayanğı / Bin beş yüz senedir nasıl yaşayacak diyenler / Uzak görülecek ne var / Allah istese Âdem ‘Aleyhisselâm’ı yaşatırdı

00:19:00 Sonsuz diyor / Sahîh hadîs var / Şimdi biz burada akılla hüküm veremeyiz / Bunlar gayıbla ilgili / İleride ne olacak / Korona / Geçen Marttan beri / Yaşanan olayları

00:20:00 Lokantalar, her yer kapanır mı? / İlminde hatâ bulunmayan / Allah sizi ğayba vâkıf etmeyecek / Seçtiği rasullerine bildirir

00:21:00 Râzı olduğu rasuller müstesnâ / Hâlâ Mehmet GÖRMEZ gibi adamlar çıkıp “Fiten hadisleri sorunludur” / Hadis talebesiyim diyor / Ama sahîh rivâyetler var / Fitnelerle ilgili bölüler var / Hadîsi inkâr eden

00:22:00 Sen anlamıyorsan anlayana gösterirsin / Bu konuların konuşulması lâzım / Dinlerarası diyalog / FETÖ / Halbuki FETÖ / Her yeri katmış karıştırmıştı / Zamansız zeminsiz hareket ederek

00:23:00 Dînimizi bozarak / Helâkını göreceğiz / Tayyib Bey’e / Devlet Bey’e / Duâ / Muhâlefetteki durumu görüyorsunuz / Tek tek isim saymıyorsam da / Cumhur ittifâkı

00:24:00 Geri klan ortada / İsteyerek de konuşmuyor olabilirler / Papa’nın Irak ziyâreti / Sistânî / Hassân Tâhâ / Cumhurbaşkanlığı

00:25:00 Vatikan Dînî Lideri olarak geliyor / Al Sultanahmet Câmiine götür / Kitapsız Papa / Bu adama ne duâsı / Gölge etmesin, başka ihsân istemez / IŞİD bu kadar câmi, türbe yıktı / O câmileri kim tâmir edecek

00:26:00 Irak Hükümetinin parası yoksa / Vatikan oradaki bütün kiliseleri yaptı / Şî’a ile birleşme var / Ehli Sünnet ona derim  / Papayı papazı / O haberi okuyur

00:27:00 Şey Hassân’ın neler söylediği / Nâsırıyye’de / Müslümanlar kandırılıyor diyor / Îran yönetime el koymuş / Yemen nere? Îran nere? / Şeytânî akıl

00:28:00 Âişe anamza söven zihniyet / Isbahan nerede / Arka plan Siyonizm / Saf olma / Kırk senedir ambargo / Çocuklara süt alamıyorlar / Bahreyn / Lübnan

00:29:00 Türkiye / Savunma Sanayi / Türkiye’de ambargo olmadı / Afrin Harekâtı / Bütün dünyâ ayağa kalktı / İran, Suriye’yi işgâl ederken

00:30:00 Hem maddî mânevî / Bu kafasızlıkla / Ben IŞİD hakkındaki / Nu’aym b. hammâd’ın kitabındaki / Bizim buradaki bâzı yöneticiler “Öfkeli Gençler”

00:31:00 Tam umreye gidiyorum / Son dakîka / Videolar orada duruyor / Diğer âlimlerin de bana yardımı var / Bir hadîsin kaynağını atıyor / Veriyi değerlendirmek mümkün / On binlerce gencimiz

00:32:00 Üzüntü bakımından / Onları da o zihniyete çekmek bakımından / Bu konular mühim / Bush / Regan bile bunu anlatıyor / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm’ın gelmesini bekliyorsanız

00:33:00 Dâbık bölgesi / Armageddon dedikleri / Tepenin altındaki vâdî / Ğarkat ağacı / Çünkü Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem / Oralarda da savaşlar olacak

00:34:00 O başka bir savaş / O günkü Müslümanlarla yahûdîler arasında / Merkez Kudüs olacak / Hılâfetin Kudüs’e inmesi / Yahûdî’nin şu anki gücü olmayacak

00:35:00 O Rumlarla aramızda olacak / Avrupa Birliği / Rumlar kalacak / Rum diye geçiyor / Nûh ‘Aleyhisselâm’ın oğullarından

00:36:00 Rumlar dediğin Nûh ‘Aleyhisselâm’ın oğullarından / Peygamberlerin soyları / Şecerelere bakarsanız / Yâ’kûboğulları / Benjamin dedikleri / Josef dedikleri

00:37:00 Irklar oradan geliyor / Sâdece gemiye binenler / Yahûdî ırkı Sâmî ırktandır / Rûm kelimesi / Rûm Sûresi var Kur’an’da / Başında geçtiği için / Öbür taraf müşrik

00:38:00 Hazreti Mehdî ile ilgili kitabımı mutlakâ okuyun / Bu yüzyılda gelmeyecek / Bin beş yüzün başında çıkabilir mi? / Bin altı yüzün başı olabilir / Korona bize

00:39:00 Bütün araplar / Daha yüzlerce yıl var diyorduk / Sebeplerle yapacak / Nüfus belki çok azalmadı ama / Şeytan bunlara vesvese verdiği / Şetan nasıl bu kadar başarılı olabiliyor

00:40:00 Yahûdînin de ana fikri / Şeytan İblîs / Fıtratı değiştittireceğim onlara / Bütün milleti kanser ettiler

00:41:00 Bak şeytanın oyunları böyledir / Tohumu değiştirirsin / Bu kadar kanserden ölen / Üst akıl lafını / Üst akıl demiyelim / Şeytânî akıl diyelim

00:42:00 Bu şeytânî akıldır / Allâh’a verdiği antlardan / Müslümanlar bile bunların içinde var / Evliyâ sınıfında ama / Tam kazanamayınca / İtiraz.com / İhlasa kavuşmuş

00:43:00 Dönen ancak yoldan dönmüştür / Muhlas olduğumuzu iddia edebilir miyiz / Şeytânî akıl / Müslümanlık / En üstten tutarsan

00:44:00 İbrâhîmî dinler / İki tâne kitap yazdım ben buna / Papa / Bunlara bu para yolları / İblis’e Allah müsaade etmiş

00:45:00 Ekinleri mahvederler / Nüfus planlaması / Kısırlaştıran / GDO’lu ürünler / Fitne fesatçı adamlar / Medîne’deki bir münâfıktan bahsediyor / Özel bir adamdan bahsediyor / Velid b. Muğîre

00:46:00 Ekin ve nesil, fesat buradan çıkar / Ekin bozulunca / İnsanın yaratıldığı su / Buğdayın şeyiyle bile oynanmış / İnsanlara yaptırıyor bunu / Vahiy kelimesi / Gizli bilgi demektir

00:47:00 İblîs de dostlarına / İblîs senin göremediğini göremiyor / Bir çok sırra vâkıf oluyor / Bu oda da biri kamera koysa / Amerika’daki

00:48:00 Burada benim ne yaptığım / Bir cihazla bana bağlanan / İblîsler / Gelecekte ne olacağını bilmesine gerek yok ki / Evangelistlerin başı / O yönetiyor anlamına da gelmez / Arakadan oynatanlar

00:49:00 Sizinle tartışsınlar diye / Âyet bunlar / Kıyâmete yakın neler olacak / Hazreti Mehdî’den evvel / Büyük alâmetleri konuşuyorum

00:50:00 Bu seride / İki saatlik üç saatlik şeyler / Dersleri bölmem îcâb ediyor / Deccâl’le ilgili / Sırasına gelince / Melhame-i kübrâ / Hiçbiri on alâmetten değil

00:51:00 Evvelce konuştuklarımızı / Ateş / Güneşin batıdan doğması / Mahşer arazisi Kudüs’tür / Doğlagaz patlaması mı? / Metan gazı

00:52:00 Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in kesin konuşmadığı / Bir Allah diyen kalmayınca / Bütün dünyâ Müslüman / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm’dan sonra / Milleti dinsiz îmansız ettiler / Müslümanın en bozuğu bile

00:53:00 Bunları anlamıyoruz / Bu rüzgarla berâber / Yoruma açık  / Rügarlar mikrop taşıyor mu? / Rügar olursa on metreye de gider / Bütün müminler / Dünyadaki bütün müminler

00:54:00 Yemen nere? / Rüzgar dediğin şey / Bir fırtına buradan oraya dakîkada gidiyor / Bir de koltuk altından / Bu noktada kal / Melhame-i kübrâ

00:55:00 Çok dersler yaptım ancak biz bugün / Petrol diyorlar / Doğlagaz / Bunlar ucuz işler / Büyük hedef: ‘Arz-ı Mev’ûd / Neresi ‘Arz-ı Mev’ûd / Adana, Maraş / Kürt sorunu

00:56:00 Mesele / Kürtlerin haklarını savunma gibi / Küreselciler / Şeytânî Akıl / Bütün dünyâyı hedefine katsana / Kripto para çıkaracağız / Herkese çip takacağız / Onlar da aralarında ihtilâf çıktı

00:57:00 Tevrât’ta bize ne dendi, orada kalalım / Şu anda dünyâda bu savaş var / Onlar hapşırdı mı biz burada / Kur’ân’a Sünnet’e uyamamışız

00:58:00 Diyaloga yokum ben / Kapımız açıktır / Ehli Sünnet’ten başka / Ashâb’a kâfir diyen / Hadîs İbnü Mâce / Ashâbımın yolu

00:59:00 Dört tâne Müslüman kaldı / Sen hadîsleri inkâr ediyorsun / Kur’ân’ın nassını inkâr ettiği için / Hazreti ‘Alî’ye karşı geldiler diyenler / Bu da böyle yanlış kaldı diyenler

01:00:00 Bütün Müslümanları kesiyor / IŞİD hangi gavurla uğraşmış / Şu anda da / Şeytana dayandığı için / Olayın tümünü / İnanıp yaşayanlar

01:01:00 Herkesin bir fiyatı var / O Diyânet Reisi orada / Fitneye gelmiş buraya / Bunu diyebilmek şuur ister / Irak Diyâneti / Diyânet merkez olarak

01:02:00 Hazreti Mehdî’nin / Özellili bizimle Halep arası / Önümüzdeki derste / Hocalar toplantısı var / Kitap çalışmalarım var / Bundan sonra / Haftada bir / İlimler yayılsın / Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem bunları yayın buyuruyor

01:03:00 Çocuklarınıza öğretin buyuruyor / İbnü Mâce’de geçiyor / Ebû Hureyre’nin selâmı var de / İlk yüzüncü yılda / Nesilden nesile intikâl ettirmek / Medîne’nin harâb olacağını

01:04:00 Kostantiniyye’nin fethi / Melhame’den sonra / O hadîsleri de bir sıraya koyup okumak lâzım / Sen burada nasıl oturuyorsun / Haktı ve çıkacaktır

01:05:00 Bu nasıl olacak / Vaktini tam isâbet ettiremezsin / Sapığın birine Mehdî diye / Bütün işlerin başlangıcı / Bu îtbarla / Amerika niye uğraşıyor / Askerlerini arttırmaya çalışıyorlar / PYD bunların elinde

01:06:00 Hepsi şeytanın askerleri / Amîk Ovası / Hepsi tek tek çıkıyor / İsrâil’in o bölgelerde / Ğarkad ağacı / Oyunu kuralına göre oynuyorlar / Fiten hadîsleri sorunludur diyen Diyânet Reisi

01:07:00 Ulemâ / el-Berzencî / el-İşâ’a / Bu hadîsler / Bunun mânâsı nedir / Kırk / Yirmi / Mücâdele dönemleri

01:08:00 Tahşiyeciler / Afganistan’ın dağları / Tâif’in dağları / Yirmi sene bir mücadelesi var / Yahûdî can çekişiyor / Âbâd olacaklarına değil erbâd olacaklarına

01:09:00 Yine rumlar / Bâzı hıristiyanlara da çektiriyor / Mağlûb olacağı / Hazreti Mehdî’nin

01:10:00 Yoruma müsait değil / Şu anda bu dersten ne çıktı / Dâbik Ovası / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm bile Şam’a inecek / Mekân o câminin mekânıdır / Sabah namazında inecek

01:11:00 Kâmet getirilmiş / Şam aslâ önemini kaybetmiyor / İstanbul aslâ önemini kaybetmiyor / 960.000 / İstanbul’da bir sene ikâmet edeceği

01:12:00 Kostantiniyye / Büyük Kostantiniyye Roma’dır / Çok önemli bir coğrafyadayız / Ama genel mânâda / Kanada’yla geçiyor mu? / Roma’nın fethi var en son

01:13:00 Başlığı yazmışız / Bu sahîh hadîstir / Arâzînin adını söylemiş / Burada yerini / Kimle olacağı / Üçüncü düşmandan bahsediyor / Bu barış ne sebeple bozulacak

01:14:00 Gavurların bu noktalara / Senin yurdunun dibi, içi / Seni geçim derdine düşürmüşler / Bu savaşların hazırlıklarını yapıyorlar / Senin hacın hocan / Sahâbe tâbi’în o şuuru aşlamış

01:15:00 Bunlar uydurma, asılsız diyenler / Ezher ellerinde / Ezher şeyhi ile yapmaya başladılar / Her Sünnî bir mi? / Ulemâ evliyâ var / Adamlar Mısır ayağını / Şimdi Irak ayağını

01:16:00 İlâhiyatta / Ama o zemîn / FETÖ’cü olamayabilir / Süleyman ATEŞ FETÖ’cü müydü / Çoluk çocuğumuza / Biz şuurlu müslüman olursak

01:17:00 Bin dört yüz senelik sürecin / Bu noktada çoluk çocuğumuzu / Şimdi biz / Önümüzdeki ders Hazreti Mehdî’nin / Onları anlattım / Önümüzdeki ders / Ondan sonraki sürecimiz / Üye olun

01:18:00 Youtube nezdinde gücümüz olsun / Hakkın sesinin gür çıkması / Daha güçlü oluyoruz o zaman / Başka bir beklentimiz yok / Ve sallallâhu te’âlâ ‘aleyhi ve selleme

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ