MENÜ

Kebâir Günahlar
26 Ağustos 2021
Kebâir Günahlar 9. Bölüm (İkinci En Büyük Günah: Ana Babaya İsyan 1) 26 Ağustos 2021

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Anne baba / Onların bedduâlarına çarpılma

00:01:00 Dersimiz / Anne babaya isyan / Ulemâ bu husûsta / Muhtelif sıralamalar / ‘Ukûbet-ü Ehli’l-Kebâir

00:02:00 Sekiz dokuz sohbet / Onu mutlakâ dinleyin / Anne babaya isyan / Eğer senin yanında / Senin onlara bakabileceğin / Kötülük yapman da düşünülemez

00:03:00 Herkesin yanında ikisi birden yaşlanmıyor / O da Arapça bir kelimedir / Üf bile deme / Ben sana nasihat ediyorum / Yaşlılık îcâbı / Üf bile deme

00:04:00 Böyle diyen çocuklar var / Yatacak yerleri bile yok / İnsan kendini tutar / Bu çok basit gibi görülüyor / Laf etmese de / Yazılışta iki harfti / İki harfle berâber cehennemin dibini boylarsın

00:05:00 Sakın onları ne yapma? / İtip kakalama / İsteklerini men etme / Hakâret / Dilenci geliyor, bir şey istiyor / Onları men etme / Annen baban / Öyle bir hoş

00:06:00 Anacığım, babacığım / Değerli babam / Kelimeleri özenle seçin / Böyle olur mu yâ / Senin istediğini yapmaya çalıştım / İnsanın rûhuna hoş gelen / Huzûrunu kaçırtmayan

00:07:00 Başına kakarsın / Bir şey de beğenmiyorsun yâ / Bu laflar keremli olmaz / İncitir / Hem isteklerini men etme / Onları râzı edecek / Zillet kanatlarını / Anne babaya tabî / Onlara karşı tevâzû sergile / Her türlü merhamet

00:08:00 Benim anama babama / Rahmetinle muâmele eyle / Hüsn-ü hâtime ile ilgili / Kurtulmaları ile ilgili / Dünyâda, berzâhta / O acımasa / Yağmura bile rahmet diyoruz / O ikisi beni büyüttükleri gibi

00:09:00 Kediyi bile kaçırmaya / İlk doğduğu anlarda / Gücüm kuvvetim yok iken / Elbise giydirdiler / Annenin, yerine göre babanın / Uykusunu terk ediyor / Çok zor iş / Çocuk bakmak / Hele bir de engelliler oluyor

00:10:00 Merhametsiz analar babalar da var / Cemaat çıkarken / Câmi avlusuna bırakmış / Ormanlık bir yere bırakıyor / Bakamıyorum / Gelen geçen görsün / Üç gün orada kalmış / Buldular meselâ / Analıktan babalıktan

00:11:00 Doğar doğmaz / Sizin gibi bizim gibi / Ortalama insanlar / Gavurlar da çocuklarına bakıyorlar / Öldükten sonraki rahmete / Elden ayaktan düşürme / Kâfir olarak öldükleri biliniyorsa / Bana iyilik ettiler / Seni zikrediyorum

00:12:00 Azaplarının tahfîfi ile ilgili / Rahmetin bir de hayatta olanlarla ilgili / Çıkmayan candan ümit kesilmez / Yine Rabbimiz / Bu anne baba meselesi / İsyan / Üç şey üç şeyden ayrı zikredilmiyor

00:13:00 Allâh’a itaat edin / Rasûl’e de itaat / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem vâsıtasıyla / Hadîsleri inkâr edenler / Sünnet ve hadîs mefhûmunu

00:14:00 Namazın beş vakit olduğunu da inkâr ediyor / Onun için Allâh’a itaat / Önce bana şükret, sonra anana babana / Allâh’a kulluğun / Ana babaya itaat / Üçüncü mesele

00:15:00 Namazla zekat / Namazlarını hakkıyla kılarlar / Emir sîğası / Vasıflarını beyan / Namaz zekat / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e itaat etmeyenin / İsyân edenin

00:16:00 Nisâba mâlik olup / Zekat vermeyenin namazı kabûl değil / Üç mesele / Önümüzdeki derste / Kaçırmayın / Sizlere beyân edeceğim / Âhiretteki azaplarını

00:17:00 Rivâyetler / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bize beyân ediyor / Ben size büyük günahların da en büyüklerini / Ana babaya isyân / Anne babaya karşı gelmek / İsteklerini men etmek / Büyük günahların en büyüğü

00:18:00 Bir baba / Allâh’ın rızâsı / Tarîkata girdim / Yetimleri giydiriyorum / Allah senden râzı mıdır? / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sana bir ölçü vermiş / Sen bütün ibâdetleri yapsan da

00:19:00 Adam namazlı abdestli / Allâh’ın ğazabı, kızması, senden hoşnutsuzluğu / Anan baban sana kızgınsa / Demek ki Allah da sana ğazab ediyor / Anamız babamız râzı değilse

00:20:00 Anan diyor ki: “Namaz kılmayacaksın” / Beyin jimnastiği yapıyoruz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu anne baba / Alttan alarak / Gönüllerini hoş ederek / Namazı terk et / Git! Erkeklerin içinde çalış!

00:21:00 Âmiri, memûru / Herkes bakacak / Kadınlar arasında çalışır / Başı açık, bacağı açık / Ne lâzımsa / Mektebe git / Erkek öğretmenden oku / Bu senin kulun değil ki / İçki iç / İçki içilen sofraya oturulmaz

00:22:00 İsteklerini yerine getirirsin / Eve döndür / Bunlar senin açından / Bu noktaları / Yaratana isyan noktasında / Bizi yaratan Allah’tır / Ama nedir?

00:23:00 Farz ve vâcib gibi konularda / Fazîletli ameller noktasında / Bizi bekle / Ben sohbete gideyim / Şimdiki imkanlar noktasında / Geldi, cihâd için izin istedi / Cihâd farzdır ama

00:24:00 İslâm ordusu / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem zamânında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / O dönemde / Medîne döneminde / Gazâ ve cihâd / Ben de sizin tertîb ettiğiniz / Annen baban sağ mıdır?

00:25:00 Senin cihâdın onlara bakmak / Engelli çocuğu olan / Ateşe mi düşecek / Namazını eve kılar meselâ / Daha büyük sorumluluk / O kişinin şahsının / İkindiyi kılmamışız / Ama cihâd öyle değildir / Sohbete gitmek

00:26:00 Umre farz değil ki / Onlardan rızâ alarak gitmek lâzım / Ekmek getireni yok / Başka bakanı olur / O anda o hizmeti görmek / Bunları iyi ayarlayacağız / Evvâbîn kılma

00:27:00 Ananı babanı dinleyeceksin / Yatsı namazında olsam / Namazı bozar annemi babamı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem annesine / Babasını hiç görmedi / Anne babasına da salât-ü selâm olsun / Öyle bir ham sofular var ki / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:28:00 Gusül îcâb etmiş / Sahur yemeği yiyor meselâ / O vaziyette / Bunu söylüyorsun / Rasûlüllâh da biraz takvâ olsaydı diyor / Bir şey var yâni

00:29:00 Anne babanın isteği / Sen onların evinde değilsin / Saçma sapan bir şeyler düşünmüyorsunuzdur inşâallâh / Berâbersin / Ben hemen ilk vaktinde kılayım / Son beş dakîka da / Yine kafanı çalıştıramıyorsun

00:30:00 Cihaddan büyük fazîlet var mı? / Koca Üveys el-Karenî / Tâbi’înin en hayırlısı / Yemen hudûdu / Mescid-i Nebevî’de bulunmadığı için / Hane-i Seâdette

00:31:00 Anne meselesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görmesi / Müslüman olmak farz / Bütün farzları yerine getiriyor / Annesinin sözünü / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bunu / Bir beni görseydi / Niye böyle yaptı / Takrîr-î sünnetler

00:32:00 Doğruluğunu gösteriyor / Mescidde ise / Görmeme izin verdiğine göre / Ondan dolayı / Müslümanlık ince bir iştir / Ana babanın hakkını zâyî edemezsin / Ana babaya isyan da

00:33:00 Çünkü sana muhtaçlıkları var / Öyle konularda / Yolculuğa giderken / Seferî mesâfelerde / Tirmizî’nin rivâyet ettiği / Anne baba

00:34:00 Lügat mânâsı ayrıdır / Cennetin orta kapısıdır / Tam orta kapıdan girmek istiyorsan / Bundan sorun yok / Zina parası istedi / Burada dinlemeyeceksin

00:35:00 Ama meşrû istekler / Hırsızlık belli / Adam râzı değil / Bütün imkanlar seferber edilecek / Meşrû ise isteği / Kredi yok

00:36:00 Git! Bankadan kredi al! / Ama ben size bir ölçü veriyorum / Farz ve vâcib olmayan / “Sadaka verme” dedi / “Vermedim” dersin, veririsin

00:37:00 Sadaka fazîletli ameller kategorisindedir / İsterse o kapıyı koru, muhâfaza et / Demek ki tam ortada bir kapı var / Yan kapıdan girersin

00:38:00 Salât kapısından da girersin / Sen sekizinden çağrılırsın / Ana babanı kızdırırsan / Bu da ayrı bir meseledir / Cennet annelerin ayaklarının altındadır / Lafız olarak bu şekilde olmasa da

00:39:00 Ben cihâda gitmek istiyorum / Evet! Annem var / Sen annene hizmet et / Cennet annenin iki ayağının altındadır / Yazık sana! / Dur şimdi

00:40:00 Cennet tam o noktadadır / Önce annenin hizmeti / Kızlara bakanlar / Kızına bakmak gibi / Sonra sana en yakın / O mertebeye riâyet ederek

00:41:00 Ana babasına isyân eden / Ehl-i Sünnete göre / Nice nice zahmetlere / Bâzı ana babalar öyle bedduâ eder ki / Ebedî iflâh olmazsın / Bir beduâ aldı / Başa kakan

00:42:00 Ben de sana şu kadar yardım ettim / Tevbe eden kabûl olur / Müslüman ölenlerde / Sarhoş bile ölse / Bu cennete girecek mi? / Azâbını çeker de mi girer? / İlk girenlerle giremeyeceğini

00:43:00 Sihre îmân eden / Büyünün kendi kendiliğine / Bu zâten kâfir oluyor / Büyü yaptı yaptırdı / Büyük günaha girdiği için

00:44:00 Allâh’a ortak koşmaktır / Günahların en büyüğüdür / İkinciye ne gelir? / Anne babaya isyân etmek / Bu şirkten sonraki en büyük günahtır / Sâhibini günaha daldıran / Patlıcan yemeyeceğine

00:45:00 Böyle salak salak işler de yapmamak lâzım / Ben almadım / Keffâret temizlenecek işe olur / Nefsine uydu / İleriye dönük bir mesele / On fakir doyurayım / Ölene kadar tevbe

00:46:00 Ana babasına isyân eden / Kaderi tekzîb eden / Allâh-u Te’âlâ’nın ezelde her şeyi bildiğine / Mu’tezile / Ehl-i Sünnet’ten çıkar / Allâh’ın takdîri yoktur diyenler

00:47:00 Bir adam geldi / Zekatımı tam verirsem / Benim için ne müjde vardır? / İslâm’ın beş şartı / Amel bakımından

00:48:00 İslâm’ın şartlarını yerine getiren / Peygamberlerle, sıddîklerle ve şehîtlerle / Onlarla birlikte olacak / Sünnetler yok / Beş vakit / Oruç / Ne fazla yaparım! Ne eksik yaparım / Sırf farzlarla

00:49:00 İlk girenlerle girer / Sâdece farzları doğru yaparsa / Farzlar bu kadar önemlidir / Beş vakit namazını / Bu muhataplık gerektirmez

00:50:00 Bu adam nebîlerle, sıddîklerle / Çünkü farzlardan eksiği yoktur / Anne babasına, ikisine veyâ birisine / Nebîlerle / Düşünülemez / Günahı kadar yanar / Tevbesiz ölürse

00:51:00 Anne babamı ben râzı edemedim / Ubeydullah Hoca / Kabrini ziyâret edecek / Hepsini bir arada / Bu gibi kardeşlerimiz de olabilir / Allâh’a tevbe edecek / Âhirette râzı olabilir mi? / Sadaka verilecek

00:52:00 Her Cuma kabrini ziyâret edecek / Yâsîn okuyacak / Hediyetü’l-ahyâ’da olabilir / Ana babayı râzı etme namazı / Onu konuşmuyoruz

00:53:00 Anne babasını kızdıran / Elinde imkân varken / Âhirete kalmaz / Ana baba ile ilgili / Ekseriyetle âhirete kalıyor / Hiçbir sorunları yok / Hastalıkla çıksaydı / Ana babaya isyanın cezâsı

00:54:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Anne babasına karşı gelen / Allah lânet etmiştir / Allâh’ın rahmetinden / Hayrı kalmamıştır / Fabrikası olsa ne olur / Teyze anne mesabesindedir

00:55:00 Şu anda benden râzıdır / Amca babadır / Allâh-u Te’âlâ, Mûsâ Aleyhisselâm’a vahyetti / Ömrünü uzatırım / O çocuklar da

00:56:00 Ömrünü noksan ederim / Ecelini çabuk getiririm / Kendi ana babasına yaptığı gibi / Büyük âlim / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in de / Hazreti Ömer Efendimizin yanında çok bulunmuş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:57:00 Allâh-u Te’âlâ bir kulun helâkini / Azâbını peşin vermek için / Beklesin belâsını / Allâh’a yemîn ederim ki / Hayrı artsın diye / Mâdem ana babasına iyilik ediyor / Âhirete zengin çıksın

00:58:00 Babasını döven katlonulur / O kısas / Babasını döven öldürülür / Allâh-u Te’âlâ, babasına el kaldıranı / Geçmiş ümmetlerde / Sen şimdi burada Tevrât’tan söylüyorsun

00:59:00 Ömrü ancak iyilik yapmak uzatır / Anne babaya iyilik / Her farz zâten / Hayırlı uzun ömür / Birisi hayatta ise / Duâlarını alalım

01:00:00 Minberin yanına gelin / Duânı işittik / Cibrîl Aleyhisselâm geldi / Cibrîl bedduâ etti / Kimin annesi ya da babası / Râzı edecek kadar

01:01:00 Onlar onu cennete sokamadılarsa / Bedduâ eden / Âmîn diyen / Allah seni cennetine koysun / Ağzı duâlılar / Anne babasına yetişmiş / Hiç duâ almamış / İsyân etmiş / Tam orta kapıdan girecekti

01:02:00 Babanın duâsı / Babanın da reddolunmaz / Bir peygamber / Babandan da bir duâ alsaydın / Onlar onu cennete sokamamışlar / Önümüzdeki Perşembe / Uzun bir rivâyet var

01:03:00 SOHBETİN DUÂSI / Salevât / Âmîn

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ