MENÜ

Kebâir Günahlar
24 Haziran 2021
Kebâir Günahlar 6. Bölüm (Birinci En Büyük Günah: Namaz Kılmamak 6) 24 Haziran 2021

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Namazın terki ile alâkalı / Haftaya Perşembe / Namazın terki değil de / Geciktirilmesinin azâbı

00:01:00 Sizinle paylaşacağım / Kazâya bırakmaları / Cemaatsiz kılmaları / Müslümanlar olarak / İyiliği emretmek / Bu sohbetlerin linkini atarak / Mutlaka sohbetin başladığını / Azâbı ve belâsı

00:02:00 Onların da namaz kılmasına vesîle / Siz teşvik ederseniz / Bir adam sizin vesilenizle / Bir kişi namaza başlasa / Yedi neslinizden çıkar / Bir de bakarsın / Sen bir Müslümanı / Burada çok büyük hayır var

00:03:00 Zâten o zamandayız / Bu da vatanımıza / Ekonomik sıkıntı olarak / Duâ ediyoruz / Belâlar kalkmıyor / Mutlakâ Allâh’ın emirlerini / En büyük haram / Müslüman olmayana / Sen bunu millete

00:04:00 Burada anlatıyoruz / Güncele girdim / Siz burada / Bu sohbetler / Bu konuda dinlemek isteyen / Teşviklerden tesirlenmek isteyen / Ulaştırın / Kurtaralım bu milleti / Helâk olduk

00:05:00 Namazın önemi hakkında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz / İmâm Mervezî / Benim dostum / ‘Ubâde b. Sâmit Radıyallâhu ‘Anh / Benim dostum Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:06:00 Bütün ümmete / Bu vasiyetleri duyuruyor muyuz / Yakılsanız da / Şirk / Allâh’a bir şey ortak koşmak / Sakın kasten / Namazı terk etmeyin

00:07:00 Kasten / Namazı terk eden adam / Millet-i Hanîfiyyetten / Millet demek / İbrâhîm’in Milleti / Orada ırkçılık sorulmuyor / Hanîf dîn olan

00:08:00 Namaza ne lüzum var derse / Namazda harekettir diyen / Farz olduğuna inanarak / Son nefeste nasıl îmânını kurtaracak / Sakın Allâh’ın haramlarını irtikâp etmeyin / Büyük günahlar da az değil

00:09:00 Mevlâ gazaplanırsa / Namazsızlık geliyor / İçki içmeyin / Sarhoş edici maddeler / Aklı gittikten sonra / Namaz namaz namaz / Hazreti Ömer Efendimiz / Namaz kıldırırken / Ebû Lü’lüe / Mihrâb Şehîdî

00:10:00 Misver b. Mahreme Radıyallâhu ‘Anh / Çok baygınlık geçirdi / Yarası açık kaldı / Süt içse / Doktorlar / Vefâte edeceğini

00:11:00 Hastalık ağır / Ölüm döşeğinde / Dalgın vaziyette / Namaz yâ Ömer dediler / O vaziyette, ölecek / Ayıldı böyle / Tabî ki namaz dedi / Abdest aldırdılar

00:12:00 İslam’da nasîbi yoktur / Bir yandan da / Hançerlendiği / Başkası olsa o kadar da dayanamaz / Yarasından kan / Bir yandan baygınlık geçirmiş / Namazı olmayanın İslam’da nasîbi olmaz

00:13:00 Ölüm döşeğinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görenler / Vahye şâhit olanlar / Hiçbir şey yok / Maç vardı, namazı kaçırdım / Sen ne akla hizmet ediyorsun / Kazâsını kılmakla

00:14:00 En büyük günah / Hiç kılmamak / Hanbelî Mezhebi / Kebâir günah soruyorsan / Allah affetmezse yandın / Yine Mu’âz b. Cebel Radıyallâhu ‘Anh / Bir adam e Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’ geldi

00:15:00 Bana bir amel söyle / Allâh’ın rızâsını kazanmak / Yansan da yakılsan da / Şirk koşma / Başka kânunları kabûl edersen / Allâh’ın kânunlarına muhâlif kânunlar

00:16:00 Hüküm vermekte de tek yetkili / İsviçre’den / Ondan râzı olursan / İbâdet kulluk etmemizde / Hükümde de ortağı yok / Hüküm verme yetkisi / Hüküm sâdece ona âit

00:17:00 Hüküm ancak Allâh’a âit / Düzenleme yaptın / Allâh’ın hükümlerine ters düşen / Yakılsan da / Anana babana itaat et / Bütün malın mülkün telef olsa da / Ana babaya

00:18:00 Para istedikleri zaman / Bütün malından seni çıkartsalar da / Ana babaya itaat / Uyuşturucu kullanma / Bütün şerlerin / Boşanmalar / Sarhoş / Sakın namazı / Terk etme

00:19:00 Kim namazı kasten terk ederse / Hem âhirette vereceği azapsızlık / Namazsızlığın

00:20:00 Mahşerde zebânîler seni bir yakalarsa / Abdullah b. ‘Amr Radıyallâhu ‘Anhumâ / Beş vakit namazı

00:21:00 Ramazân-ı şerîf oruçlarını / Cünüplükten yıkanmak / Namaz kılmadan / Namaz da beş vakit / Bir insan cünüp olarak / Abdestsiz olarak

00:22:00 Normal namaz abdestine / Onsuz namaz abdesti de kabûl olmaz / Husûsî velîler / Her kim bunlardan bir şeyi noksan ederse

00:23:00 Ramazan orucunu tutup da / Masraf da olmuyor / Onun için oruç tek başına kurtarmaz / Cünüplükten yıkanmakta / Cünüplükten yıkanıyor / Beş vakit namaz yok

00:24:00 Üçünden birini terk etse / Firavun, Kârûn / Namazdan bir şeyi eksik etse / Allâh’ın düşmanı / Büyük bir olay / Anlatamadık hâlâ / Dirileceğine inanan / Akıl alacak bir şey değil / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu

00:25:00 Adam öldüren zâlimler olacak / Rüşvet alan / Müslüman olduklarını söyleyecekler / Hele ki şehvetlerine tâbî olarak / Sarhoş olunca / İkindiden sonra içki içmiş / Yazlığa gitti / Konsere gittim

00:26:00 Keyfinin peşine uyarak / Evde ocakta / Duâ / En sahîh kaynağımız / Semure Radıyallâhu ‘Anh / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem çoğu kere sahâbesine

00:27:00 Rüyâ tâbiri / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu ki / Peygamberlerin rüyâsı vahyidir / Şeytanın onların rüyasına girmeye yolu yoktur / Uyanık vaziyette

00:28:00 İki kişi rüyamda benim yanıma geldi / Ben de onlarla vurduk yola / Bir yere geldik / Başka bir adam eline kaya almış / Yatanın başına / Kayayı almış / Kayayı böyle vuruyor / Kaya yuvarlanıyor / Kaya gittikten sonra

00:29:00 Alıp gelene kadar / Kayayla ezdikten sonra / Âhiret azâbında / Ölmek yok, dirilmek yok / Diri tabî ki / Yuvarlanan taşı almaya gidiyor / Acısı tâzelensin / Hisleri kayboldu

00:30:00 Sonra tekrar aynı muâmele / İlk sefer ne yaptıysa / Ben onlara / Teaccüb ifâdesi / Sonra bana dediler ki / Bizi ilgilendiren kısmına gelince

00:31:00 Bana dediler / Bunlar âhirette / Ölür ölmez / Uzun zaman / Dünyânın kıyâmeti kopacak / Kabir azâbı diye de bir şey var / Hani o, efendim, bir adam vardı yâ / Kafası eziliyordu

00:32:00 Kur’ân’ı öğrenmiş / Okumuş / Hattâ hâfız / Ne hâfızlar var / Namazsız / Ben hiçbir şey bilmiyorum / Ama burada tabî

00:33:00 Kur’an’dan nasîbini almış / Genel mânâda Müslümanlara sohbet ediyorum / Kur’an sana bana indirilmedi mi / Kur’an ehliyiz / Ama Müslümanım diyen / Kur’ân’ı terk etmiş / Farz namaza önem vermediği için

00:34:00 Oturduğu yerde / Telefon kurmamış / Bu adam mâzeret sayılır / Yatsıyı kıldın mı? / Kur’an ehli misin / Bu adamın kafası / İmâm Bezzâr’ın Müsned’inde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:35:00 Mi’râc Gecesi / Yenibosna / Aksa Câmii / O dersler belki / Yirmi beş senelik iş / Yakazaten / Ne dinsizlik / Geçen gün seyyidlerden bir zâtı ziyâret ettim

00:36:00 Dinsiz hocalar var / Maraş’tan bir talebe / Bana haber etti / İmam-Hatip’teki hocam / Bu haktır diye yazarsan / Seni sınıf geçirtmeyeceğim dedi

00:37:00 Bütün Kur’an söylüyor / Me’vâ cenneti nerede? / Sen şimdi / Mi’râc haktır dersen / İsmini vermeyelim şimdi / Medrese

00:38:00 Medreseye gitmeyen / Onlara içeriden gönderdiğin zaman / Adama bak yâ / Kur’an âyetleri var yâ / Kur’ân’ı ezbere bilen

00:39:00 Bir milletin yanına uğradı / Rüyâda da gösterdiler / Kafası dümdüz oluyor / Uyanıkken / Aklın başındayken / Kafanı yeniden düzeltiyorlar / Buna bedenen de azâbı devâm ettirmek istiyorlar

00:40:00 Zerre kadar azâb dindirilmiyor / Nasıl dayanılır / Farz namazları / Zâten yaşasaydın / Sen sonuna kadar / Secde yok, abdest yok / Senin niyetin göre

00:41:00 Senin hiç azâbından / Bütün damarlar / Beyni dışarı fırlar / Mi’râc’da / Azâbı bir daha / Ey Cibrîl / Bunlar kim yâ / Devâm eden

00:42:00 Bunlar var yâ / Kârdan çok büyük zarârın var / Müekked / Farz namazlardan ağırlanırdı / Nasıl rükûya eğileceğim / Rükû yapın, secde yapın

00:43:00 Rükû diye müstakil bir / Böyle bir şey dinde yok / Âyette / Rükû secdeden maksat / Rabbinize kulluk edin

00:44:00 Namaz kılacak, secde yapacak / Bunların kafaları farz namazlardan ağırlanırdı / Îmânı ne kadar zayıf ki / Farz namazı bile kıldıramıyor / Secdeye eğemediğin zaman / Kollar paçalar sıvandığı zaman

00:45:00 Herkes panikte / Secdeye dâvet olunacaklar / Numara çevirecek orada / Dünyâda secde yapmayan / Demir nasıl, çelik / Güç yetiremeyecekler

00:46:00 Dünyâda bu kadar panik hâli / Dünyâda yok ki o kadar korku / Onlar selâmette iken / Belleri bıkınları çalışıyorken / Onlar dünyâda secdeye dâvet olunuyorlardı

00:47:00 Mahşerde aslâ gü yetiremeyecekler / Çok ararsın o secdeleri / Nasîb olmayacak / İmâm Zendevestî / O zaman bu kitap basılmamıştı / Ravzatü’l-ulemâ / Notlarımı da aldım

00:48:00 Bütün ulemâ bu kitaptan / Duâ / Bunların ateşleri sönmeyecek / Hiç indirim yok / Anne babasına karşı gelen

00:49:00 Anne baban dedi ki: “Sakalını kes” / Dinlemeyeceksin / Ananın babanın kulu değilsin / Âsî gelenler / Komşusunun karısıyla zinâ yapan / Bir de Müslüman olursa

00:50:00 Namazsızlıktan sonra / Komşunun karısı ile / Adamın arkasından iş çevirmek / Hem de kul hakkı / Komşusunun eşi ile zinâ eden / Zâlim bir yönetime / Sen de kalkıp bir Müslüman kardeşini

00:51:00 Erkek veyâ kadın / Kadın / Câmi kapandı / Buradaki icâbet: Namaz kılmak / Kadın da âdet hâlinde değilse / Namaz kıldın mı / Kurtları ölmeyecek

00:52:00 Büyük günahlar kitabı / Sipsiyah olacak suratlar / Suratları kapkara olanlara gelince / Bu ur’an’da âyet

00:53:00 Namazı terk edenlerin suratları / Cehennemde bir vâdî var, ismi Lemlem / Yılanlar nasıl biliyor musun / Devenin boynu kadar / Yılanın uzunluğu bir aylık yol

00:54:00 Deve boynu kadar kalınlığı var / Şu vadi bu vadi / Eğer ki namazı terk edersen / Şu vadide çok güzel binalar yapmışlar / Bir ev alalım / İstifâde et / Bu yılanların sırf görevi

00:55:00 Zehirliyor / Adamın bedenine / O zehir orada acı veriyor / Bir yılan sokmasının / Vücuda yayılmaz / Ama bu yılan ne yapıyor / Adamın bedenine giriyor

00:56:00 Yetmiş sene bedeninde kalıyor / Onun acısı işkencesi / Adamın / Etleri, bedenindeki bütün etler lime lime dökülüyor / Öyle bir şey yok / Hayat bulmak da yok / İcâbet etmedin Allâh’ın dâvetine

00:57:00 Kıyâmet günü namazı terk eden / Birinci satırda yazıyor / İkinci satırda / Ey Allâh’ın gazabına / Üçüncü satır / Sen ki dünyâda / Nîmetlerinden istifâde ettin

00:58:00 Allah’tan başka kim / Sen şimdi / Beyaz olanlar / Duâ / Bu mesele öyle kolay bir mesele değil / Bir farz namazı bile / Özürsüz mazeretsiz

00:59:00 Bir vakti bile terk etse / Falan kişinin mutlaka / Çoğumuz / Ölüme doğru gidiyoruz / Cenâze imamları yetiştiremiyor / Namazsızda onun için

01:00:00 Kim namazı kasten / Allah bütün amellerini siler / Hacca gitmiştim / Bütün amellerini siler / Allâh’a yeniden / Bıraktıklarımı kazâ edeceğim diye / İbnü Abbâs / Âmâ oldu

01:01:00 Tedâvî amaçlı / Birkaç gün / Îmâ ile kılabilir / Vallâhi / Körlükten bile kurtulacağımı bilsem / Kim namazı terk ederse / Kızgın olacak

01:02:00 Kimin gazabı / Allah bize dokundurmadıktan sonra / Bir rekatı bile / Bu iş böyle bir iş / Dört farz vardır

01:03:00 Beş vakit namaz / Zekât / Oruç / Hac / Hacca gittin / Namaz kılıyor musun / Seni kurtarmaz / Abd b. Humeyd

01:04:00 Bir gün Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem namazdan bahsederken / Kim beş vakit namazı korursa / Nur olacak / Mahşerde nur oldu mu / Sırat’ta nur oldu mu / Namazın tamam mı

01:05:00 Karanlıklar birbiri üstüne / Namaz huccet olur / Kıyâmet günü necât olur / Namaz terk ederse demiyorsa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Muhâfaza demek / Korumak, gözetmek

01:06:00 Bir tâneyi bile terk etmeyecek / Kim namazı muhâfaza ederse / Korumaz gözetmez / Beş vakit kıldı / Beli düzelmede küt aşağı / Pat küt, sonra işine gidiyor / Sen beni zâyi ettin

01:07:00 Kötürüm vaziyette kalıyor / Abdesti guslü / Bütün bunlar var / Ama namazı ta’dîl-i erkânla kılarsa / Ve o namaz / Sâlih ameller / Kim namazı muhâfaza ederse

01:08:00 Hele hiç kılmayanın durumu / Hiçbir kurtuluşu olmayacak / Nebîlerle / Olmayacak / Kârunla berâber olacak / Hâmân

01:09:00 Bu ümmetin en büyük gavuru / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in eliyle gebertilen / Namazsızların durumu / Übeyy b. Halef / Niye böyle yâ / Adam namazı kaçırıyor / İşim var, gücüm var / Senin yanın Kârûn’un yanı

01:10:00 Sen Firavun’a benziyorsun / Devlet yöneticisiyim / Orada görevim, burada işim / Hâmân / Ebû Cehl’den daha çok serveti / Übeyy b. Halef

01:11:00 Müslümanım dediğin hale / Sen namazdan geri kaldınsa / Senin gibi dünyâda meşgaleleri olan / Dostlarının yanında yerin yok / Bize Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şefaati ulaşır mı yâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyorlar

01:12:00 Sabah namazını kılmayanlara melekler seslenir / Öğle namazını kılamayana / Ey vefâsız adam! / İkindiyi kılmayan adama / Nankör adam / Akşamı kılmayana da

01:13:00 Allâh’ın hakkını / Yatsıyı da kılmadı mı / Ey Allâh’ın rahmetinden / Fâsıklığında şüphe yok / Yatsıyı terk edene / Meleklerden duâ alacak yerde

01:14:00 Allâh’ın hakkını zâyî ediyorsun / İş ciddî, mesele mühim / Hepimizin bu millete / Yoksa yandık / Kıyâmet günü olduğu zaman / Akrep cinsinden bir akrep / Uzunluğu

01:15:00 Bu kadar / Beş yüz senede gidiliyor / Uzunluğu / Allah yaratır / Eni doğuyla batı arası / Harîş / Beş kişiye meraklıyım / Onları sokacağım / Namazı terk edenler / Zekâtı vermeyenler / Ana babasına

01:16:00 Câmide oturuyor, dünyâ kelâmı / İbnü Hıcâzî / Allâh-u Te’âlâ / Namazı terk eden lânetlenmiştir / Eğer komşusu varsa / Bak, bu kadar komşumuz var

01:17:00 Youtube sitemizi önerelim / Kılmıyorsa kılmıyor / O da lânetlenmiştir / Allâh-u Te’âlâ buyuruyor / Eğer ben adâletli bir hakem olmasaydım

01:18:00 Namazsızın sulbünden çıkan / Herkesin sülâlesi / Namaz kılmayan adamın / Hepsi de lânetlenmiştir derdim ama / Namazsızla sınırlıyorum / Öyle bir lâneti mûcibtir ki

01:19:00 Ona mahsûs bırakıyorum / O kadar belâdır / Adâletli olduğu için zürriyetine / İbnü Hacer

01:20:00 İsrâiloğullarının başına gelenlerden / Mûsâ Aleyhisselâm / Allah günahımı mağfiret etsin / Ben zinâ yaptım / Sonra o çocuğu sahiplenmiyor

01:21:00 İki tâne büyük günah / Mûsâ Aleyhisselâm / Çık çık çık dedi / Fâcire kadın / Senin uğursuzluğun / Bizi de yakmasın / Kadının da kalbi kırıldı

01:22:00 Panikle onu reddetti / Cibrîl bir tek peygamberlere gelir / Ey Mûsâ! / Niye geri çeviriyorsun / Daha ölmemiş ki / Sen bu kadını kovuyorsun da / Bundan şerli kim ola

01:23:00 Kasten ve bizzat ve bilfiil / Namazı terk eden / Kaç kişi var ortalıkta / Ben demiyorum / Şirkten sonra / Namazın terkinden daha büyük günah yok

01:24:00 Cinayetten de büyük / Bu sonuç çıkıyor / Demek ki burada o kadar büyük tehlike var ki / Bir tek namazın terkinde / Kardeşlerimiz / Duâ

01:25:00 Önümüzdeki Perşembe / Ara sıra kılanlarımız var / Duâ

01:26:00 Bu uğursuzluğun / Birinde güncele girdik / Altıncı olmuş / Yedi olacak / Duâ / Salevât

01:27:00 Âmîn

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ