MENÜ

Kebâir Günahlar
10 Haziran 2021
Kebâir Günahlar 4. Bölüm (Birinci En Büyük Günah: Namaz Kılmamak - 4) 10 Haziran 2021

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Büyük günahlarla ilgili / Şu anda namazla ilgili konular / Kılıp da kazâya bırakanlar

00:01:00 Ondan sonraki hafta geçeriz / Müslümanım diyenlerin / Hepinizin boynuna borçtur / İnsanların çoğu kılmıyor / Hâl böyle olunca / Namazsız abdestsiz var / Herkes kendi çevresini

00:02:00 İnsanların kaçı insanlara sohbet dinlemeyi tavsiye ediyor / Belâ başımızdan kalkmıyor / Marmara Denizi ölmüş / Câmiler çoğalıyor / Her Cuma bir cami / En kıymetli

00:03:00 Şimdi beşte duruluyor / Sabah namazında cemaat nerede / Evlerini başlarına / Cemaati kaçıranlar / Bu hadîs Buhârî’dedir / Üzerlerine evlerine yakayım

00:04:00 Mahmud Efendi Hazretlerimiz çok okurdu bu hadîsi / Kast ettim diyor / Odunları yığdıracağım / Yatsıdan geri kalıyorlar / Mânen rivâyet ediyorum / Yatsıdan sabahtan / Evlerini başlarının üzerine / Burada ne mânâ var

00:05:00 Rûhu’l-Beyân’da / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bunun mânâsı / Evde bile kılsa / Evini başına yaksalardı / Evin içinde neleri / Daha çok zarar etti

00:06:00 İkindi için özel var / İkindi namazını kaçırmış bir adam / Sanki ehlini / Hepsini kaybeden / Sigortası da yok / Bilâ bedel gitmiş / Bu adamın zararı / Orta namaz

00:07:00 İkindi namazının önemi / Öğleni kaçırsan aşağı mı? / Yemîn ediyor / Mekke’de kılmasından efdal / Kadınlarda tesettür asıldır

00:08:00 Sultanahmet Câmii / Kadına böyle bir engel yok / Sahîh olan bin / Elli bin rivâyeti de var

00:09:00 Kuba Mescidi

00:10:00 Acarlar Mescidi

00:11:00 Başlarına bağlamışlar / Binmişler arabalarına / Deve hörgücü / Aynı hadîs böyle söylüyor / Döpyes / Pantolon / Kiloları belli

00:12:00 Câmilerin kapılarına gelirler / Develerle / Ciplerle / Şu zengin âile / Başı kapalılar / Ne alâkası var / Câiz görülmüyor / Çâr, çarşaf / Erzurum yöresi / Ali Haydar Efendi Babamız

00:13:00 Bacağın belli olmayacak / Şimdi kocasının yanında ancak duracağı / Eltime cidirem, sene ne / Ama rast geldi / Kadın cemaatle namaz kılabilir mi? / Cumaya gelin / Böyle bir şeyler yapmaya çalıştılar

00:14:00 Sabaha yatsıya çıkmayan erkekler / Malları canları çıkmıştan / Mâneviyat cephesi / Ya hiç kılmayan / Dînin Direği Mü’minin Mi’râcı Namaz / Takoz gibi / Kalın olunca

00:15:00 Bunsuz ev olmaz / Bunu okumamış durulmaz / 21. Risâle / Dînin Direği / Bu kitapta / Okuyun / Benim hatırladığım / Cemaatle Namaz / Cemaatsiz kılan

00:16:00 Namazsızın uğursuzluğunun üzerine / Hadîs-i Şerîfler peşpeşe / ‘Îsâ ‘Aleyhisselâm bir kasabaya uğradı / Çok memnûn kaldı / Mesîh: Ço seyahat eden

00:17:00 Kışlığı yazlığı / Halkı insanları uyarırdı / Şu anda hayatta / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le görüştü / Bedeni ile yaşıyor / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ile berâber

00:18:00 Bu çok acâib bir hadîs / Hangi amel / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in nübüvveti / Allâh’ın oğlu olmadığı hakkında / Babasız halkedilmiştir / Kün emriyle / Bâzı duâlarda

00:19:00 Orada da / O da bir koruma duâsı / İkiden kaçan, sonradan gördüklerim / Mesaj atarsanız aklımızda kalır / Biz de ne yapalım / Çok azınlık var

00:20:00 Orada da Nûh Aleyhisselâm / İbrâhîm Aleyhisselâm / Dâvûd Aleyhisselâm / Bir gün unuttum diyor / Kaç gün hapis yattım / Duâ ve zikirlere bağlı insanlar / Bütün peygamberler

00:21:00 Özel bâzı duâ ve zikirlerde / ‘Îsâ Aleyhisselâm’ın / Hıristiyanların / Allâh’ın kulu ve kelimesi / ‘Îsa Aleyhisselâm bir kasabaya uğradı / Sonra üç sene geçti / Irmaklar sönmüş

00:22:00 Memleketin yapıları / Çatılarının üzerine / Ben burayı çok iyi görmüştüm / Biz nasıl yaşıyoruz

00:23:00 Açlık var, kıtlık var / Namazsızlık oranı yüksek olacak / Bizim ümmete biraz tehir verildi / Benim evde namazsız var mı? / Kasaba / İlçe / Ne oldu buralara? / Bu kasabaya / Sonra kılan konusunda değiliz

00:24:00 Namazı tümden terk etmiş / Yukarıda yaylada / O gözenin başında / Yüzünü yıkadı namazsız adam / Irmaklar kurudu / Karyenin tümü

00:25:00 Siz namazı ne zannediyorsunuz / Namazı kılmamak / Dînin yıkılmasının sebebidir / Namaz; dînin direğidir / Bu zâten benim kitabımın adı

00:26:00 Namazı terk etmek / Dünyânın harâb olmasına / Din dünyâ veâhiretin teminâtıdır / Îmandan sonra / Şirkten sonra en büyük günah / Fâiz muâmelesi / Annesi ile zinâ

00:27:00 Haram olan bir fâiz muâmelesi / Ulemâ-i cumhur / Şirkten sonra / Fâiz yemeyi / Zinâ etmeyi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de / Mâiz Radıyallâhu ‘Anh / Günah, Allah’la arasında

00:28:00 Hırsızlık muâmelesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ashâbından / İstediğiniz kaynak / Sahâbe-i kirâm / Hazreti Ömer / Namazın terkinden başka / Cumhûr / Hanbelî Mezhebinde namaz kılmayan kâfirdir

00:29:00 Kasten namazı terk eden / Eş’arî’de buna dâhil oluyor / Farz olsa ne yazar derse / Ben zâten spor yapıyorum / Bu noktada kâfir olur / Tembelliğinden / Kâfir olmayacağına dâir

00:30:00 Namaz, oruç, hac, zekat / Ama Allâh’ın farzına inanıyorsa / Delilleri var / Kâfir demiyoruz / Hiçbir günahın irtikâbı / Bu bir kâidedir

00:31:00 Ömründe bir kere bile yapmamış olsa / Bu adama biz kâfir diyemeyiz / Hanbelî’de tembellikten de olsa / Direk îmansız muâmelesi yapıyor

00:32:00 Vehhâbîler / Kabir ziyâreti şirktir mirktir / Hiçbir amelin terkini / Buraya dikkat edeceksin / Hanbelî’deki bâzı yorumlar / Bir adamın şirke düşmesi

00:33:00 Ehl-i Sünnet / Orası dörtte bir kalıyor / Hangi sebepten terk etse / İnanıyorsa / Namazın terkinden başka bir şeyi / İçki içen oldu / Zekat vermeyen oldu

00:34:00 Hiçbir günah adamı kâfir etmez / Haram olduğunu bilerek / Sahîh rivâyetler / Amellerden hiçbirini / Bu yaygın bir görüş / Dört beş satır / Rıdvânullâhi Aleyhim Ecme’în

00:35:00 Neden şaşırdın / O adamlar azâba düşer mi / Halk namazı terk etmezse / O çeşmeden su içti / Onun uğursuzluğu yüzünden

00:36:00 Reşîd er-Râşid / Melîbârî / Kitabın adı / el-Cevâhir / Buhârî şerhlerinden / es-Sefîrî / İki baskısı da bende var / İmâm Hamevî / Bunları hep buldum

00:37:00 Bu rivâyetin aslı / Matbû eserler / Şaşırılacak bir şey yok ki / Günah işleyenlere / Sen malını mülkünü / Mafyavârî / Kamu malını / İhâlelere fesat karıştırıyorsa

00:38:00 Sâdece zulmeden zâlime / Kamu malını gasp / Belâ gelince sâdece zâlime vurmaz / Banane diyenlere de / Kânûnî / Devlet ne zaman batar diye sorunca / Yahyâ Efendi / Neme lâzım

00:39:00 Ulemânın usulleri var / Ne biçim cevap / Bir şey anlamadık / Yahyâ Efendi’ye bunu yapamaz / Nemelâzımcıların eline kalırsa / Yağma Hasan’ın Böreği gibi

00:40:00 Kim ne haksızlık yapmış / Zulümlere bak / Ben şimdi buradan para alıyorum / Bunlar zulüm değil mi / Bana ne diyene / Hepsine vuracak / Aynı şeye getiriyorum / Namazsızın biri

00:41:00 Bunlar buradan günahkar olmazlar / Belâ gelince toptan gelir / Evliyânın evini ayırmadığı gibi / Hazreti Mehdî’yi katletmek için / Süfyânî / Beydâ’ya

00:42:00 Su satan var / On iki bin kişi / Normal karadan geliyorlar / Hepsi birden batırılıyorlar / Onların ne günahı var / Yoldan geçerken / Battığı yere rastlamışlar / Onlar da gider / Niyetlerine göre diriltilirler

00:43:00 Aynı konumda çıkmayacağız / Ben bunları yapmamışım / O adamlarla / O adamlar mesul olmayacak ki / Şimdi ki mantık

00:44:00 Fatih ALTAYLI / Adam orada / Buradan bu milleti / Bu karye niye batsın / Bir namazsızın / Eski ümmetlerin mevzusu / Niyetlerine göre diriltilecekler / O hadîs bizim ümmet hakkındadır / Sâdece zulmedenlere isâbet etmez

00:45:00 Biz şimdi emr-i bi’l-marufa / Hak ettiğimizden yaşamıyoruz / Yeryüzünde bir canlı / Böceğin ne günahı var / Hak ettiklerinin

00:46:00 Saatli bombayı kurmuşum / Patladı gitti / Ben imhâl ediyorum, ihmâl etmem / Kendi güzel hallerini / Değiştirmedikçe / İyiye mi gidiyoruz kötüye mi

00:47:00 Biz neyi değiştirdik / Takvâ olduğumuz işleri / Namazsızlık yapıyoruz / Biraz dalgalı oldu / Biraz Zülfikar’a dokunduk / Ne okuyalım size

00:48:00 Ta’dîl-i Erkân / Kılanın bile / Bir adama bakarsanız / O sünnete / Dört rekatı kıldı çıktı / Süratli bir şekilde yaptığını / Çoluk çocuğuna acı, merhamet eyle

00:49:00 Zengin bile olsa / İbrâhîm en-Nehaî / Bundan ne çıkar / İnsanların yaptıkları günahlar / Gaspta zulümdür / Neme lâzım / Hepsi toptan Allah indinde

00:50:00 Olmadı benim gibi olur / En azından kalbimizden / Namazsız abdestiz olup / Bunların bu fiiliyâtından / Bunun altında

00:51:00 Adam da hayır yapıyor / Götürsün dediğin zaman / Bunu yapamazsın / Onun zinâsına / İdâre etmek lâzım / Başka evlensin / Hiçbir münkere / Meşrû gösterme çabaları / Bir tek kalp kalıyor

00:52:00 Bunu dilinden / Rızâ göstermiyorsun / Karalar denizler / Bütün dünyâ / Şerîat mı arıyorsun / Mısır / Suud / Dubai / Evimiz, dükkanımız / Namazsız bırakmayacağız / Muvazzaf olanlara konulara girmiyor

KULLANICI YORUMLARI
  • Önder Özay
    20 Haziran 2021 17:56
    ALLAH rahmetiyle muamele etsin. Hocamiza iki cihanda afiyet nasip eylesin.Biz Almanyadan takip ediyoruz.Aslinda siteden takip daha iyi.Reklamsiz kesintisiz.Hizmeti geçen herkesten ALLAH razi olsun.
YORUM YAZ