MENÜ

Kebâir Günahlar
23 Eylül 2021
Kebâir Günahlar 12. Bölüm (İkinci En Büyük Günah: Ana Babaya İsyan 4) 23 Eylül 2021

00:00:00 el-İsrâ Sûresi 23 ve 24. Âyet-i kerîmeler

00:01:00 Anne baba hakları ile ilgili / Namaz hakkında / Kebâir / Bugün bitecek / ‘Ukûbet-i ehli’l-kebâir / ez-Zevâcir

00:02:00 Çok farklı ilimler var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdular / Biraz ibârelerde / Siliniyor

00:03:00 Yazmalara / Allâh’ın izni ile / Bu uygun değil / Dizenler / Bin yüz senelik eser / Allâh’a ne kadar şükretsek azdır / Ebu’l-Leys es-Semerkandî / Vefâtı 372

00:04:00 Ben şundan duydum / Ömür yıl îtibârı ile / Anne babalarına isyân edenler / Bunun teferruatı söyledim / Karını boşa dese / Anlıyorsunuz

00:05:00 İçki iç dese de / Boşaman gerekmiyor / Bağırmak çağırmak aslâ, yasak / Ana baba en gayr-i meşrû / Yaparız ederiz / Kusura bakma falan / Hiçbir zaman câiz değil

00:06:00 O da İslâmiyet’in / Farzlarda nasıl olacak / Bir evvelki derste / Her hafta aynı sohbeti / Mutlakâ / Bu seriyi tâkip etmeniz gerekiyor / Mümkün olduğu halde

00:07:00 Eline imkân olmasa da / Öf diyen, vuran kıran / Anne babalarına isyân eden ümmetimin / Hiçbir şey beni yormadı / Şirk koşanı kurtaramaz / Bütün ümmetini çıkartırken

00:08:00 Buğday kadar kalbinde îman olan / Hardal tânesi kadar / Ehl-i Sünnet’in genel kâidesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Beni en çok ne yordu? / Ana babalarına isyân edenlerin durumu / Bin tâne adam öldüren de var

00:09:00 Haccâc-ı Zâlim / İslâmiyet îmanla ölmeye bakar / Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı / Bir kere öldürdüler beni / Sa’îd b. Cübeyr / Dünyânın en büyük âlimi idi / Ulemâ hakkı söyler

00:10:00 Haccâc öyle işler yapardı / Bütün ümmetten / Efendi Hazretlerinden defaatle dinlediğim / Harplerde öldüğü hâriç / Son öldürdüğüm Sa’îd b. Cübeyr’e karşılık iki kere öldürdüler

00:11:00 Farklı farklı şeyler yok / Kâfirler hakkında konuşmuyorum / Bir hesap yapmışlar / Bu îtibarla / Şehîd edileceğini anlayınca / Benden sonra kimseye musallat etme / İki üç gün geçmeden

00:12:00 Haccâc-ı Kâfir demiyoruz / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Kebâir / Yetmişi var, yedi yüzü var / Şu anda önden konuştuklarım / Yalan yere şâhitlik ittifaklıdır / Bâzı meselelerde / Lânetli konularda / Dersler böyle devâm edecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şu ifâdesi

00:13:00 Fiil-i muzârî olduğu için / Ne biliyor şimdiden bunu / Her şey ona gösterildi / Mevlâ’nın bildirmesiyle / Bu kadar şey var / Sohbet başladı

00:14:00 Mübârek Cuma gecesi / Helallik alır / Cehennemden çıkamaz / Yazıktır, günahtır / İnsanlar anasına babasına / Çok pis konuşanlar başladı / Avrupa kültürü girdi / Hiçbir bakanlık

00:15:00 Yirmi yaşında olanlar / On yaşından beri internete kavuşmuşlar / Dün Ahmet Hakan bana bunu söylüyor / Birkaç senelerdir / Biz bunları hep konuşuyoruz / Çocuklarından sıkıntı çeken / Çocuğundan sıkıntı çeken

00:16:00 Bu konular bundan sonra işlenecek / Kul hakkı da girecek / İnsanları dövmek sövmek / Midye meselesi / Sohbet dinlemiyorlar ki / Ama kayda geçen / Hoca bundan hiç bahsetmiyorsun / Her hafta aynı şeyi anlatırsam

00:17:00 Sıralı ders tâkip ediyorum / Girmediğimiz konular / Cehennemden çıkartmak için / İki sayfalık bir hadîs-i şerîf / Ben cennette olacağım / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kesin / Ana babalarına karşı gelenlerin

00:18:00 Dayak altındalar / Azap altındalar / Cennette duranlar / Sen emniyette / Efendi Hazretleri Gayrettepe’de / Hiç mi yatmıyor bu adam

00:19:00 Fakat dedi aşağıdakileri / Bir sesler geliyor / Sen azapta olmasan da / Sana da işkence oluyor / Karısını mı dövdü / Dayanamadık / Gittik kapısına / Dövmeler şeyler / Hafif şeylerden yapıyorlar

00:20:00 Cennet hüzün yeri olur / Cennette bu genel mânâda yok / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem dereye giriyor / Buna yetkisi var / Oların ağlamalarını işitiyorum / Benim kalbim çok yumuşak / Onlara döndürüyor

00:21:00 Habîbim! / Sen artık “Yeter / Ümmetimden hâlâ / Râzı mısın? / Ümmetimden bir kişi bile cehennemde kalsa / ‘Arş’ın altında / Allâh-u Te’âlâ’nın en fazîletli

00:22:00 ‘Arş konum olarak / Cennetlerin tavanı konumunda / Cennette sekiz mertebe var / En üstü Firdevs olarak / Kopunca patlayacak / Gökler açılacak / Göreceğimiz yer cennet

00:23:00 Birinci kat göğü de temsil etmiyor / ‘Arş’a gitmek demek / ‘Arş’ın altında secdeye varacağım / Mahşer’de de / En büyük şefaat / Beni kurtar! Beni kurtar / Bir tek Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Şefaat kapısının açılaması

00:24:00 Makâm-ı Mahmûd’a yükselmesi / Vesîle makâmına / Beş vakit ezanda / Kıyâmette şefaatim / Mahşer bitmiş / Yedi bin seneye kadar yanacaklar var / Ondan sonra sırf kâfirler kalır

00:25:00 Şefaat edemeyeceği için / Cehennemden çıkartmak murâd ettiği zaman / Hocam! Şunu tam açalım

00:26:00 Anne babaları bundan râzı gelirlerse / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şefaatine bağlamadı / Senin şefaatinle oluyordu / Namazsızlık, oruçsuzluk / Karşı tarafta rızâ

00:27:00 Kocasının hukûku / Bu gibi meselelerde / Rızâlaşmadan / Kul haklarıyla / Allâh-u Te’âlâ hak sâhiplerini râzı edebilir / Delâil / O kitap da / Allâh-u Te’âlâ mahşerde bâzı kullarını

00:28:00 Onların haklarını hibe etmeleri şartı ile / Ben de mekânıma döneceğim / Cennette de işlerim var / Cennet ashâbı çok büyük meşguliyetleri / Mustafa Öztürk / Almanya / Darısı diğerlerinin başına

00:29:00 Eşleriyle lezzetlenmeleri / Yâsîn’i herkes biliyor / Tahtlar üzerine kurulmuş / Her türlü meyveler / Canları ne çekiyorsa / Allâh’ın selamları / Ben yerime döneceğim / Peygamberlerle görüşülüyor / Herkes Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görmek istiyor

00:30:00 Duâda inşâallâh demek yasaktır / Cennete girip de Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görmemek / Hepsi Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e merak

00:31:00 Başını secdeden kaldır / Sen ne istersen vereceğim / Anne babaları râzı olana kadar / Ben onları unutacağım

00:32:00 Bir zaman geçecek / Ey Benim İlâhım! / Yâ Rabbi! / Cehennemde tabakalar var / Cehennemde dereke / Ben bu ana babalarına isyân edenlerin

00:33:00 Mâlik’e emret / Ben bunu emrettim / Konum at falan / Hemen beni götürüyorlar / Cehennemin hâzini / Rdıvan hadîslerde geçer / Mâlik Kur’an’da geçer

00:34:00 Bana cehennemin kapısını açacak / Birtakım kadınlar var / Cehennem ateşinde böyle dallar var / Ağaç zâten ateş / Sidretü’l-müntehâ / Bütün cehennem tabakalarını kaplamış

00:35:00 Koyunları, bacaklarından / Dal da ateş, budak da ateş / On dokuz zebânîsi var / On dokuz ana görevli / Demirden kamçılar var / Başka zebânîler var

00:36:00 Bunu ilk gördüm / Böyle bir azap çeşidi / Ateşten oklar var / Yanlarına bir de karınlarına / Ok ateş / Böyle ok atışına / Duâ / Onlar da ateşten kamçıları var

00:37:00 Sırtlarına / Hiç boş yer yok / Özellikle bu baldır bölgesine / Uyluklarına ve sırtlarına / Ne zaman olacak diye bir şey yok / Ölüm o kadar ânî gelişecek / Başı da ağrımaz / Korku filmi izler gibi izleme

00:38:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e Allah tarafından vahyedilen / Ana babamızla / Mahşerde hiç düzelmez / Bu iş cehennemde sonuçlanır / Durum bu / Tevbe etmeyi düşünecek / Ne zaman râzı etmeyi düşünecekler / Baban birden öldü, ne olacak

00:39:00 Kim için? Elinden fırsat kaçanlar için / Babam bana devamlı duâ ediyor / Duâ / Doksan yaşına geldi / Ahmet diyor / Pek baştan istemediler diyor / İstihâre yaptırdım dedi

00:40:00 Annen baban vefat etmiş / Dedem râzıydı / Sonradan evleniliyor / Senin de korkman lâzım / Her gün gençler gidiyor / Sen yaşasan da / Öyle bir şey yok / Bunlar var hadîslerde

00:41:00 Bu meseleyi bilip de / Bu âyetler hadîsler / Allah’la alay mı ediyorsun / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le alay mı ediyorsun / En kolayından / Maddî beş kuruşluk iş için / O sözünden cayar / Niye azaptan korkmuyorsun

00:42:00 Burada amel nedir / Sağ olan birisi ikisi / Râzı edene kadar da / Darılttı, gücendirdi / Allah’tan ümîd kesilmez / Her Cuma ziyârete git

00:43:00 Dergi ayda bir çıkıyor / Size beyân ettik / Bu da yetmedi şimdi / Yılanlar var, akrepler var / Cehennemde yılanlar var

00:44:00 Katır kadar akrepler / Onlar da koşuyorlar / Yılan sokması / Bu durumu görünce / Azâbı işitti / Görünce / Mutlakâ halâs etmem lâzım

00:45:00 Cehennemin Hâzin’i / Ateşten bir kürsüsü var / Cehennemde her şey ateşten / Ateş böceği var / Allâh-u Te’âlâ / Kendi kafasından yakamaz / Orada oturuyor / Yaratılışı çok büyük / Ağrı’yı da koy / Sûreti çok korkunç

00:46:00 Sırf onu gösterseler / Hâzin’in de ben bu vasfını ilk defa gördüm / Arada biz, yedi kat yerlerle yedi kat gökler / Cennetle cehennemin ortasında bir yerde / Dünyâ halkına

00:47:00 Bir kere görünse / Büyük olursa mahlûkât / Görüntüsünün korkunçluğundan / Kalp çarpıntısı / Onun görüntüsünden / Cehennem ehline konuşma yapıyor / Gök gürültüsü

00:48:00 Gök yarıldı zannederdik / Yıldırım sana direk vurmaz / İki gece evvel / Bir sarsıntı oluyor / Nasıl bir gürültü / Şimdi Allâh-u Te’âlâ dilese

00:49:00 Birçok âyette var / Peygamberlerden birçoğunun kavmine / B nârayı kim atıyor? / Gök gürültüsü onun tesbîhidir / Kamçıyı buluta vurduğu zaman / Melek ne der?

00:50:00 Bütün melekler / Bu âyet-i kerîmede geçiyor / Mealden bulamazsınız / Ben Kur’ân’ı kaç kere okudum dersin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Tatbîk de edilmez / Rekatı da yazmıyor

00:51:00 Dinden çıkmıştır / Bu kadar net konuşuyorum / Rasûlüme sorun diyor / Burayı da konuşalım / Mâlik’in sesi / Mevlâ dozunu biraz arttırsa / Efendi Hazretleri

00:52:00 Tüpçü şeyi kaldırmış / Bütün tüpler aşağı / Secdeye doğru gittik / Gürültü / Ra’d denen meleğin kuvveti / Çoluk çocuk ağlamaya başlıyor / Duâ

00:53:00 Duâ / Zebânîleri gördüm / Kafalarına matraka vuranları gördüm / Secdeye varacağım / Cehennem nere, ‘Arş nere / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bir anda da

00:54:00 Dünyâ ahvâline kıyâs edilemez / Habîbim! Onların cehennemden çıkışı yok / O zaman ben analarını babalarını bulayım / Ona git, buna git / Onların anne babaları

00:55:00 ‘Arâf’ta kalmış / Bekleme azâbı var / Bunlar cehennemde yanıyor / Bir kısmı ‘Adn cennetindedir / Bu cennette olanların / Allâh-u Te’âlâ buyurdu yâ

00:56:00 Dolaylı olarak işi düzeltmeye / Hepsinin ana babası / Cennette Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le görüşme / Siz çocuklarınızın durumlarını biliyor musunuz / Ateş bütün etlerini yemiş

00:57:00 Ateşte yananda renk mi kalır / Onların ağlamaları / Kalbimi çok mahzûn etti / Cennettesin, af et işte / Bunlar bize ne yapmıştı / Bırak yâr Rasûlellâh

00:58:00 Bana hakâret etti / Bütün dünyâ elindeydi / Güzel karısını / Giydiriyordu / Üstümde elbise bile yoktu / Birinin babası / Ya bir iş söylemeye

00:59:00 Dünyâda yaşadıklarından / Cennete girerken kalplerindeki / O da cenneti kazandıysa / Aslâ eskiyi hatırlamayacak / Düşünürse üzülür

01:00:00 Ama bunlar cehennemde / İnşâallâh muvaffak olmuşumdur / Öbür türlü olsaydı / Bunlar cehenneme girdiklerine göre / Bu kadar sene cehennemde kalıyorlar / Olan oldu, biten bitti / Müsâmahalı davranın / En büyük Nebiyy-i zî-şânım

01:01:00 Bir rahat etmiyor / Yoruldum diyor / Yorgunluğu biter / Bırak yâ yansın / Ey benim sevgilim / Anne babaları zorlama / Ben onları cehennemden çıkartmayacağım

01:02:00 Kalpleri tam râzı oldu mu / Ben onların kalplerini biliyorum / Seni kırmazlar / Tamam râzı olduk derler / Kalplerinden râzı olmazlarsa / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne çözümler üretiyor

01:03:00 Sen de bunlara emret / Bunları cehenneme götüreceğim / Bir azaplarını görsünler / Fasîh hadîs olduğu buradan belli değil / Onlarda benimle berâber yürürler

01:04:00 Dünyâlardan büyük / Hazreti Mâlik Radıyallâhu ‘Anh / Biz de yaptık / Vazîfesini yapıyor / Delâilü’l-hayrât / Cennet bekçisine / İmâm Cezûlî

01:05:00 Mâlik kapıyı açar / Derler, bakarlar / Alttan sokuyor / Ateşten oklar / Derler ki / Biz onların bu kadar şiddetli azapta olduklarını bilmiyorduk / Kimin kızı / Kaç yüz sene yandılar bilmiyoruz

01:06:00 Annesinin babasının / Kabirde de yatmışlar / Nereden geldi buraya / Anne daha merhametli olacağı için / Ateş ciğerimi yaktı Azap beni helâk etti / Sen benim güneşte bir saat oturmama râzı gelmiyordun

01:07:00 Bana bir diken batsa / Ey benim anneciğim / Nasıl gönlün râzı oluyor / Sen bana acımıyor musun / Bir dakîka bile yansan / Ben kimseye eğilmem diyenler / Babalar da ağlar / Bunlar hakkında şefaatini yap

01:08:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bunları ancak / Allah bunlara ğazab etti / Azâbının kalkması için / Kesinlikle sahîh bir hadîs / Allâh’ın rızâsı

01:09:00 Bu sefer anne babalar / Lutfet! Bunları çıkart / Allâh-u Te’âlâ kulları ile / Bâzı kere tercümansız konuşacak / Sen oğlundan kızından neyse / Sen oğlundan kızından / Anası da

01:10:00 Mâlik’e emreder / Kimin anne babası / Çıkış izni verdiyse / Kimin anne babası / Ben dilediğim hükmü vereceğim / Anne babasının mertebesine çıkacak mı

01:11:00 Anne babasının mertebesine / Bu âyet-i kerîme kesin / Cennete gidecek ama / Cennetteki durumu hakkında / Kömür olmuşlar / Cehenneme bir sokulup çıkartılanlar bile / Hayevân

01:12:00 Âhiret hakîkî hayevân / Canlılar / Buhârî hadîsinde de geçer / İki rivâyet vardır / Hayât anlaşılıyor / Hayât ırmağı diye bir ırmak var

01:13:00 Atılırlar / Orayı tercîh etmemiz gerekir / Su üzerlerinden akar / Irmağın kenarında bir dâne / Yeşilliği çok canlı olan / Güçlü kuvvetli ve canlı

01:14:00 Çünkü bunlar / Cehennemden çıktıktan sonra / Tâze etler biter / Tüyler biter / Duâ

01:15:00 Ne gereği var bu kadar sıkıntıya / Zayıf insanlarız derdi Efendi Hazretleri / Zor oyunu bozar derdi / İsyânkâr olmayalım / Yapma dediğini yapıyorsun / Bunları da dikkate alman lâzım / Ben size vasiyet ediyorum

01:16:00 Ellerinizin sâhip olduğu / Yedirdiğinden içir / Kim işçisine bunu yapıyor / Yanında çalıştırdığının / Şunu veriyorum

01:17:00 Ver ona beş bin / Ananın babanın rûhuna gönder / Dışarıda hayrât yapayım / Ben hakkını veriyorum / Dört kişiyiz diyor / Bodrumda otursan / Ne vicdansızlık / Namazlı abdestli

01:18:00 Yatı var, katı var / Asgarî ücretten / Bu adam sana mesâî harcıyor / Ben buna mecbûr değildim / Hiçbir fabrikada böyle vermiyorlar / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Namaz, namaz, ellerinizin mâlik oldukları

01:19:00 Anne babaya iyi davranmak / Beni hak dîn ile gönderen / Ana babası da sağ / Herkes kendi çocuğu hakkında / Çocuğunun ömründen üç gün kalmış

01:20:00 Rızâ alır, duâ alır / Allâh-u Te’âlâ meleklerine vahyeder / Kitapların aslı İlm-i ezelîdir / Dün Ahmet Hakan / Fatih Altaylı’yı geçti / Stalin gibi gavur olur derdi / Çok da destek aldım

01:21:00 Allâh’ın ilmini / ÖNDER paylaşım yapmış / Benim sitemde böyle bir paylaşım da yok / Niye deist oluyor / Bu çocuk

01:22:00 Bütün kurslardan haber yağıyor / Yirmi otuz senedir / Yusuf Çelener hoca var / Yüz binlerce kız talebe var / Şimdi buradan haber geliyor / Midye yenir mi değil / Hoca hanımlar hüngür hüngür ağlamışlar

01:23:00 Allâh’ın ilmi tartışılmaz / Bunun neyini tartışacağız / Kızdırmayalım / Altaylı’yı kızdırmışız / Mesele hak meydana çıksın / Ömründen çocuğun üç sene kalmış

01:24:00 Allâh-u Te’âlâ’nın mâlûmâtından bâzısı / Şakî yazdıysan / Beni sa’îdler / Gönderdiğin nebi / Duânın meşrûsu var

01:25:00 Bu kâfir olur / Allah ezelden her şeyi doğru bilir / Dilediğimi / Kitapların aslı / İzin aldığın kadar / Bana kim karışır / Silme yazma / Yaz boza tâbîdir / Bu gencin / Ama sonra o dönmüş

01:26:00 İlim sâhibi değil / Levh-i mahfûz’daki ilim değişir / Öleceklerin listesi / Ona da bir senelik istinsâh eder / Gün saat vakit / Ecel nerede gelecek belli değil

01:27:00 Artık dakikalar kala / ‘Azrâîl Aleyhisselâm’a derler ki / Uzatmalara girdi / Son dakîka / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de onu çok seviyordu / Çok seviyorum / Yarına sağ çıkmaz dedi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem üzüldü

01:28:00 Genç sabah namazına geldi / Meleklerin ilmi değişir / Cibrîl tabi geliyor gidiyor / Sonra ben de öğrendim / Ömrüne uzatma gelmiş / Sana okuyorum Tirmizî’den / Allâh’ın ilmi değişmiyor da

01:29:00 Bu Tirmizî hadîsi / Ecel geldi mi geri gitmez / Ecel geldi mi / Levh-i mahfûz’da / Hangi ecel gelince / Bu âyete ne diyeceksin? / Yine kitaba geçiyor

01:30:00 Uzatma da var / Noksan / Eceli geldi mi ileri geri yapmaz / Meal okuyorsun bana / Ezel-î ilimdeki ecel / Melek ne bilsin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de bilmez / Sabaha canlı geldi / Sonra gittiler baktılar

01:31:00 Hurma lifinden hasırlar / Bilmem ne tüyünden / Altında bir yılan gebermiş / O zamanki evlerin durumu / Kız Kulesi / O zamanki evlerin durumu ma’lûm / Bir akrep gelir

01:32:00 Yılanın leşi çıkar / Demek ki / Allâh-u Te’âlâ’nın ilm-i ezelîsi şaşmaz / Çocuğun ömründen üç sene kalmış / Bir saati kalmış / Benim babam öyle

01:33:00 Bir saat duâ ederdi / Aldık duâ / Mevlâ da ne buyurur / Âileye iyilik / Ömrü noksanlaştırır / Akrabâ ile ilişkisini kesen / Yakınlarına iyilik etmeyen / Ömrünün bereketini azaltır

01:34:00 Berahût Kuyusu / Birisi Zemzem Kuyusu / Berahût Kuyusu / Ruhlarla ilgili birkaç yer / Genel mânâda müminlerin ruhları / Cehennemliklerin ruhları

01:35:00 Berahût Kuyusu / O adam da o emânetleri / Benim bir emânetim vardı onda / Kaynaklı bir olay / Benim para ne oldu / Vebâl olur / O vasiyet câiz değil

01:36:00 Şuraya gömdüm / Sen de âhirette rehin kalırsın / Vasiyet etmeyen ölülerle konuşamaz / Bizim kedi ne yapıyor / Vasiyet çok önemli

01:37:00 Gece teheccüd vakti / Git tabi kuyunun ağzından / O sana cevap verir demiş / Baya nida etmiş / Gelmiş / Demek ki cehennemlikler tarafında / Bir vâdi var

01:38:00 Siccîn meselesi / Berahût’a gitmez mi / Bir korkunç / Azap sesleri / Cin çarpar / Ağzı gözü yamulur / Okuma âyetleri / Gitmiş kuuya nidâ etmiş / Aşağıdan ses gelmiş

01:39:00 Bir hal hatır sor / Parasını düşünüyor / Bir vebalden kurtulacak / Mekke’de şu vadide / Aynen kazmış, eliyle / Cehennemliklerin ervâhının / Ezâ ve cefâ ederse / Berahût kuyusu

01:40:00 Cehennem nerede / Kuyu aşağıya doğru / Bunu da ilk tespit ediyoruz / Cehennemin dibine kadar yolun var / Kuyuda hapsedilir / Ana babaya / Bu işler ölmeden / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bile zahmete giriyor / Buradan da ne anlıyoruz

01:41:00 Zemzem nereden hark edilmiştir / Zemzem kuyusu / O harkta cennette / Gökten indirilerek / Kim ana babasına isyân üzere ölürse

01:42:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem o râviye / İstediğin kadar namaz kıl / Râzı etmen şart / Evliyâullâhtan bir zât / Bir mezara rastladım / Ben görmedim

01:43:00 Baktı diyor ondan sipsiyah / Elinde de demirden / Büyük bir baston gibi bir şey / Onun kafasına / Ateşten bir zincir takmış / O da içeri giriyor / o kabirden çıkan / Korkunç bir melek / Bana gösterildi

01:44:00 Sonra bir kadına rastladım / Bu şahsın durumunu / Eşek gibi anır da dur derdi / Merkebe döndürülmesinde / Allah af edebilir / Her gece bu azap meleği / Ateşten bir zincirle

01:45:00 Bu işler alenî / Efendi Hazretleri / Hepten ğaybe kaldı / Nasıl olsa bir şey olmuyor / Allah da bunu görmüyor diyenler / Karıncanın bacağı kadar / Duâ

01:46:00 Duâ / Eğer îmanlıysanız / Bir iş ne kadar zor olsa da / Onlara itaat edeceksin / Âhirette rezil olmayayım istiyorsan / Dünyâ birkaç nefes

01:47:00 Dünyâda rezil olsan bile / Herkes inanıyor ona / Sen de îman yok / Ne anlatayım / Ve her an da ölebilirim / Cehenneme götürecek işlere / Atlayamaz / Nefis var, şeytan var

01:48:00 Tevbe kapısı açıkken / Bir dahaki dersimiz / Üçüncü bâb olarak / Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ