MENÜ

Kebâir Günahlar
16 Eylül 2021
Kebâir Günahlar 11. Bölüm (İkinci En Büyük Günah: Ana Babaya İsyan 3) 16 Eylül 2021

00:00:00 en-Nâs Sûresi 1-6 Âyet-i kerîmeler

00:01:00 Kebâir günahlar / Bir adam Nebî Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e geliyor / Malımı aldı / Bâzı kere ters işler oluyor

00:02:00 Git babanı bana getir / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Bu yaşlı adam şimdi gelecek / Kulakları da onu duymadı / İçinden geçirdi / Fasîh insanlar

00:03:00 Yaşlı zât gelince / Senin bu oğlun senden niye / Ben kendime mi harcıyor muşum / Onlar muhtâc / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu ki / Sen kalbinden bir şeyler kurdun / Onları bana bir söyler misin? / Îmânımızı arttırıyorsun

00:04:00 Kulaklarım bile duymadı / Buradan senin hak nebî olduğun ortaya çıkıyor / O da o şiirleri / Uzun beyitler / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görmeleri hasebiyle

00:05:00 Böyle ibâreler / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de bunları dinleyince / Sen babalık hakkıma / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bunları dinleyince / Kendi kendine / Biz kulumuza şah damarından daha yakınız / Sen şimdi gelip de

00:06:00 Böyle şeyler konuşma / Sen de malın da babanınsın / Malın da babana âit / Babası geliyor / Bu zayıf idi, ben güçlüydüm / Yeni doğan çocuğun nesi olacak / O kuvvetli oldu / Cimrilik ediyor bana / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ağlamaya başladı

00:07:00 Hangi taş bu sözleri / “Mutlakâ ağlar” buyurdu / Sen de malın da babanın kazancından sayılırsın / Çocuklarınız sizin en temiz kazançlarınız / Babanın işisin / Onların mallarından yiyin

00:08:00 Çok babalar anneler buna tenezzül etmez / O da hayvan değil / nasıl onlara yedirmez içirmez / Babalar anneler / Çocukları bir şeyler kazansa / Onlar ona özenmezler / Bâzı şeyler de oldu

00:09:00 Yaşlı kadın falan / Mallarına tenezzül etmezler / Çocuğa imtihan oluyor / Mümkün mertebe anne

00:10:00 Paran var / Öyle işler yaşadık ki / Son kalan bir imkan / Hanıma sorsan / Hanımlar anne babaya yapılan / Anne babanı da hâriçten / Bizden râzı gitti / O paralar geri gelir mi?

00:11:00 Bizim de elimizdeki son imkandı / Ama ben biliyorum / Biz girdik o işlere / Sürse çıkarsa / Fıkha göre bir hüküm olarak / Yönetirler, onların istekleri / Âyet var hadîs var

00:12:00 Bunları anne baba mülâhaza edecek / Biz demek ki / Canım cicime benzemez / Bu hareketler bedâva / Memleketteki haberlere / Mal canın yongası

00:13:00 Mâlî konularda da anne baba râzı edilmeli / Senden bana bir şey kalmadı / Çocuğun kendisi zâten babanın kazancı / Biz Müslümanız / Alman usulü / Biz Müslümanız / Anne babada düzgün hareket edecek

00:14:00 Günaha sokmak demek / Evinden çık, bana ver / Normal de demez / Geçen birinin / Her sınıf insan / Çocuklar diyor ki / Üvey anne / Sen ve malın babanınsın

00:15:00 Sizin orada yapacağınız bir şey yok / Bâzıları çabuk / Âbisi / Seni de gömerim / Anan baban çabuk duâ ediyorsa / Arkadaşın durumuna baktım

00:16:00 Hep duâlı ağızlarla karşılaştım / Ölen oğluna sevinir mi? / O da hacı âbi / Biz de davranmıyoruz / Burada çıkar yol / Elinden gelmiyor / Baba ne yapalım / Lafını bileceksin

00:17:00 Muhtaçsa da ihtiyâcını görürsün / Sana da kolaylık versin / Üveylik olursa / O da tabî ele karışıyor / Allâh-u Te’âlâ görüyor / Elinizden geliyor / Kadının üstüne yapıyor

00:18:00 Senin de hanımın var, çoluk çocuğun var / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem böyle yapma buyurdu / Duâ yapar / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mübârek olsun der / Yarısını vereyim / Çoluk çocuğuna bırak / Üçte biri

00:19:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu bir fetvâ olarak / Üçte biri / Hayra vereceği / Üçte iki çoluk çocuğa / Her şeyi buraya ver / İslâm’ın talebi bu değil

00:20:00 Maksadı nedir? / Ben kazandım / Mevzû bunu anlatmak istiyor / Efendi Hazretleri: “Kulluk zor, bu kapıda gelinlik zor” / İsyankar olursa / Beddua almış olursa

00:21:00 Geçen dersi / Tekrâra düşmeyeyim / Ana babasına isyan eden / Ana babasına itaat eden / Orada da îzâh var / Ana babanın bedduası

00:22:00 Sen düzgün yaşayıp ölürsen / Allâh’ımızın vahyi olarak / Evliyâullahtan olsa / Allâh-u Te’âlâ âkıbetleri bildiği için / Demek ki sonunda tevbe nasîb olacak

00:23:00 Bütün günahlardan / Bâzısını geciktirir / Kafamıza taş yağması gerekir / Ekseriyetle / Keşke dünyâda / Horlukla hakîrlikle

00:24:00 Mevlâ da dünyâ da veriyor / O bunu çekecek / Bâri dünyâda çeksin / Ana babaya isyânın cezâsı gecikmez / Ana babaya isyan / Çabuk gönderir, peşin gönderir

00:25:00 Bir tehdît olarak / Anne babayı râzı etmek kolaydır / Karı koca / Komşuluk hakları / Anne baba zâten / Çocuğumuz / Helallik / Biz kullarına merhametinden

00:26:00 Dünyâda râzı etmedinse / Âhirette de böyle bir şey yapmayacağını / İmkân kalmadığı için / Dünyâdalar / Önce bir git helallik al / Ruhlara sevap gidiyor

00:27:00 Dergide de yazarız / Âhirette de perîşân olacağım / Keşke hayatta olsalar da

00:28:00 İbnü Kesîr / Câmi‘u’l-mesânîd / Çok büyük bir / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i bir kere gören / Gençler hep sahabe oldular / Alkame / Çok ibâdetli bir delikanlı

00:29:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i görmüş / Genç evleniyorlar / Eşi Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e haber gönderiyor / Can çekişiyor / Sana bildirmek istedim / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem herkesin ölüsüyle / Efendi Hazretleri / Her şeyiyle ilgileniyor

00:30:00 Mürşid-i kâmillik başka bir şey / Tatbîkât aynı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Sesli sesli kelime-i şehâdet okunur / Geldiler

00:31:00 Lâ ilâhe illallâh / Alkame’nin dili söyleyemiyor / Baygındır, anlarsın / Entibe olmuş / Bir nasîb olmadı değil

00:32:00 Hemen Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e haber gönderdiler / O işi çözmeleri lâzım / Son sözü kelime-i tevhîd olan / Anne babasından hayatta olan birisi var mıdır?

00:33:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bu hanım sahâbiyye / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e gelmeye gücün yetiyorsa / Bir yere gitme / Evinde bekle! O sana gelecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in elçisi geliyor / Benim canım onun canına fedâ olsun

00:34:00 Bastona dayandı / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem selâmına cevap verdi / Ey Alkame’nin annesi! / Eğer bana yalan söylersen / Senin Alkame isminde bir oğlun var

00:35:00 Çok sadaka verir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Senin onunla hâlin nasıl? / İşte bütün mesele bu / Hanımını bana tercîh ediyordu / Âdem Aleyhisselâm’dan beri

00:36:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Can çekişiyor, ölemiyor / Alkame’nin annesinin Alkame’ye kızgınlığı / Ey Bilâl! Git! Odunları yığ! / Kadın da meraklandı

00:37:00 Ben onu ateşe atacağım / Başka bir iş var / O benim oğlumdur / Ey Alkame’nin annesi! / Ölene kadar yanar / Cehenneme girerse

00:38:00 Burada dünyâda yaktırmam diyorsun / Râzı gel / Benim canım

00:39:00 Alkame bu kadar / Bu namazlarından fayda göremez / Oranın sıcağı / Sadakasından da fayda göremez / Şüphesiz ben Allâh-u Te’âlâ’yı şâhit tutuyorum

00:40:00 Ben oğlum Alkame’den / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ey Bilâl! / Sen şimdi git bakalım / Dilini annesinin gazabı engellemiş / Benden utandı

00:41:00 Onun için sen şimdi git bak bakalım / Evinden dışından gelirken / Okuyabiliyordu zâten / Annesi geldi / Ey arkadaşlarım / Evvelce gördüğümüz hâdise / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem râzı etti

00:42:00 O gün akşam olmadan / Vefât etti / Rızâ üzere gitti / Anası kızgın olsaydı gelir miydi? / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem eliyle kefenledi / Cenâze namazıı kıldırdı / Mezarı örtüldükten sonra

00:43:00 Bu Alkame / Onu ateşten kurtardı / Ümmetimden birini ateşten kurtardı / Bütün Müslümanlar / Sevâba çok düşkün / Mezara da gidersen / Onlar onu kaçırırlar mı?

00:44:00 Her kim hanımın annesinden üstün tutarsa / Çok Müslümanların başı belâdadır / İşim ona düşüyor / Annemden işim geçmiş / Böyle mülâhazalarla / Siyâseti bil be yâ / Aldın bir süpürge

00:45:00 Hanımın sana dırdır / Anana laf sokar / Edep medep kalmamış / Eskidendi o edepler / Yüzüne bir terbiye / Mesaj atıyor / Kaynanasına sövüyor / Milleti delirttiler / İnstagram / Üç senedir

00:46:00 Bütün gençlerin psikolojisi / Ben böyle değilim / Huy bozukluğu / Amerika şimdi / Sen burada bu kadar / Evden kaçtı / Avrupa’da Amerika’da

00:47:00 Böyle bir toplum var / Oram niye böyle değil / Anne mi tanır / Baba mı sayar / Resimleri paylaşıyor / Milleti mahvettiler / Mal bumuş mağribi gibi / Bizimkiler kapatmaz / Biz de ebedî düzelmez

00:48:00 Onu devam ettirmek isterler / Facebook / İnsanın gülmesi de geliyor / Siz ne kadar paracısınız / Üç senedir bu raporu gizliyorsun / Gavur acır mı? / Adam seni mi düşünecek

00:49:00 Bizim Müslümanlara anlatamazsın / Bu kadar intiharın sebebi / Ne bekleyeceksin / On senedir / Çoluğu çocuğu tanımıyorsun artık / Torunlarımızda görmeye başladık / Hangi anane / Cennet cehennem

00:50:00 Îmânı olan / Îmânı olmayan / Eskiden gavurlar da / Babasından dedesinde görme / Müslüman da hayâ olur / Müslüman da hayâ yok ki / Moruk diyor / Onun için / Müslümanların da etkilenmemesi / Özal’ın zenginleri

00:51:00 Türedi zenginler / Anneni hoş edelim / Bu bana da dokunur / Anneni hoş edelim / Ama durum bu / İslâmiyet tamamlanmıyor / Namaz çok

00:52:00 Farz onun borcu / Cehenneme gidiyordu / Kim hanımını annesinden üstün tutarsa

00:53:00 Kızdırırsa / Allâh’ın lâneti / İstersen tarîkat ehli ol / Annesini kızdırdığı

00:54:00 Allâh’ın bir kulundan hoşnûd olması / Çok eski bir sohbette / Bunu da yadırgamayın

00:55:00 Kitapta senedi var / Kabîleler / O kabîlenin / Makbere, kabristan / İkindi namazından sonra / Uyanık, yakazaten

00:56:00 Bir kabir yarıldı / Allah istediğine gösterir / Başı eşek başı / Üç kere anırdı / Kabir üstüne kapandı

00:57:00 Mezarlıktan ileri doğru / Bir orayım bakayım / Yaşlı bir kadın / Oradan bir kadın bana doğru geldi / Bu kadın onun annesidir dedi

00:58:00 Burada bu meşhur bir hâdisedir dedi / Oğulcağazım! / Sen eşek anıyor gibi anırıyorsun / Bu çocuk bir gün ikindiden sonra öldü / Her gün ikindiden sonra / Sonra kabir üstüne kapanır

00:59:00 Velîlere kerâmet / Şu anda hayatta olanlar da var / Kabir yarılıp da / Bu yakın târihlerde / O azâbın sebeplerine dâir / Yakın zamanlarda / Bu annesine

01:00:00 Hadîs kaynaklarında geçiyor / Ama şimdi burada / Bin senelik rivâyet kitabı / Kabir azâbını / Sûr’a üfürüldüğü zaman / Maymun gibi çıkacak / İmamdan evvel inen

01:01:00 Biri de olduğunu görürse / Tartışmalı bir şey değil / Ben Mi’râc gecesi götürüldüğüm zaman / Neler gösterildi ona / Rabbinin en büyük âyetlerinden / Onlardan biri olarak / Cehennemde birtakım insanlar gönderdim

01:02:00 Ateşten dallara asılmışlar / Kıpkızıl ateşten / Ey Cibrîl! / Mi’râc hadîsinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Mi’râc’dan dönecek / Cennetteki ağaç

01:03:00 Hıcâmetin ne faydası var / Kimdir bunlar? / Bunlar o kimselerdir ki / Annelerinin babalarının aleyhine konuşurlardı / Burada ateşten dallara takılmışlar

01:04:00 Kim anne babasına şetmederse / Sözlü eziyet, hakâret falan / Kabrinde ona ateş közleri yağacak / Cemre: Ateşten közler / Nargile / Her yağmurdan sonra

01:05:00 Kim ana babasına sövmüşse / Serinlik geldiyse biraz / Gökten yere yağmur damlasıyla berâber / Bir de ateş cemresi geliyor

01:06:00 Kabir onu öyle bir sıkacak / Bütün kaburga kemikleri / Diğer bâzı günahlarda / Başlıca neden olarak / En büyük sebep / Temizlenmemek / Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ