MENÜ

Kavâ'ıdü'l-'Akâid'den İ'tikâd Dersi 50. Bölüm

00:00:00 Geçen hafta yapamadık / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Vuku bulacak olaylar hakkında

00:01:00 Müslüman sayılmaz / İlk derslerden başladı / Mahşere çıkıştan sonraki olaylar / Her Müslüman îmân etme zorunda / Kur’ân-ı Kerîm ne diyor?

00:02:00 Örfe âdete göre konuşulacak şey değil / Eve gelip de hanım su var mı? / Âhirette şöyle olacak dediği zaman / Böyle yorum yapıyorum / Dînî konulardaki vahiydir

00:03:00 Fazîletli amel konusunda / İnanmamız gereken / Hadîste sıhhat şartı aranır / Peygamberler şefaat ederler / Âlimler

00:04:00 Puta tapanlardan evvel / İlmiyle amel etmiyor derken / Yâ İbrâhîm!

00:05:00 Ulemâyı durdurun / Bu kadar insanlara / Ben bu ilmi size kendinizi cennete götürün / Peygamberlerden sonra

00:06:00 Sizin dersinize katılan / Cennete girdireceğim / Ebû Hanîfe / Kendi tahrîc ettiği bir hadîs-i şeriftir / Bu arkadakiler perîşân olur / Şehîdler

00:07:00 Âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla / Bu âlimin kitabından okudum / Cennetin kapısını ulemâ açar / Anahtarı ona verin

00:08:00 Âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanlarına üstün gelecek / Kıyâmet günü üç kimse şefaat edecek / Allah hiçbir câhili velî edinmez / Şa’rânî

00:09:00 ‘Alî el-Havvâs / Hızır Aleyhisselâm / Mûsâ ‘Aleyhisselâm / Kehf Sûresi’nin âyetinde

00:10:00 Harpte Allah için can vermiş / Resmiyette şehit saymakla / Şartları hâiz olmakla / Harpte, Allah yolunda / Bunlar hep şehitliktir

00:11:00 Bir babanın çocuğunu / Kur’ân’ı ezberlediği için / Yatsıdan sonra dört kılan / İmâm-ı Âzam’ın Müsned’i / Bâzı fazîletli ameller

00:12:00 Şefaat hakkı veriliyor / Her müminin Allah katında / Her Müslüman / Sâlih müminler / Diğer cihetten ameli varsa / Allâh-u Te’âlâ yakınlarından / Bunlar inkâr edilemez

00:13:00 Câh demek / Ebû Cehl’in oğlu olup / Nûh Aleyhisselâm’ın oğlu / Allah katında sizin en şerefliniz

00:14:00 Mertebesi o kadar büyüktür / Haramdan sakınana / Büyüklerden sakınmış / Mertebesi daha yüksek olur / Kalple yapılan / Haset fesat

00:15:00 Bunun mertebesi düşük olur / Bu noktaya geldiğimizde / Şefaat nedir? / Bu oğlum kâfir ölmemiş / Cehennemden âzâd et

00:16:00 Her şey Kur’an’da aranmaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Şefaatçilerin aracılığı / Anlayana / Benim iznim olmadan / Ben izin verirsem / Melekler ancak Allâh’ın râzı olduğu kullar

00:17:00 Allah nezdinde / Meleklerin dahî / Göklerde yerlerde ne kadar melek var / Onların aracılığı

00:18:00 Ancak Allah izin verdikten sonra / Buradaki rızâdan maksat / O başkasına şefaat edecek makamda / Sözünden râzı olduğu / Müslüman olarak ölecek ki

00:19:00 Üç şeye inanmak / Farz ve vâcib aynı mânâdadır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Âhirette şefaatçi olabilecekleri / Benim kıyâmet gününde yapacağım şefaat haktır / İnkâr edenin nasîbi hırmândır

00:20:00 Benim şefaatim / Küçük günahlar / Hac ve umre kendi aralarını / Büyük günahlar / Orada ben yetişeceğim / Bunlar hep şefaatin hak olduğunun delîli

00:21:00 Her peygamberin / Bir makbul duâ verilmiş / Mûsâ Aleyhisselâm deniz / İbrâhîm Aleyhisselâm ateşe

00:22:00 Uhud’da / Ne eziyetlere uğradım / Yüzümün içine geçti / Şeytan: “Muhammed öldü” diye bağırdı / Bedir’de / O duâ hakkımı kullanmam gereken / Benim de onlar gibi / O duâmı kullanmam

00:23:00 Ümmetim kıyâmet günü / Ümmetimin hâli ne olacak / Allah’tan onları isteyeyim / O duâmı şefaat hakkı olarak / Âhirette ümmetime daha lâzım / Orada

00:24:00 Tebuk’te belli aded / Huneyn / Düldül’ün üzerinde / Hiçbirinde kullanmadı / Milyarlarca ümmeti var

00:25:00 Ben bütün ümmetime sakladım / Mu’tezile olur, vehhâbî olur / Sapık fırkalardan biri olur / İmâm Ğazâlî / Buna îmân etmedikçe / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:26:00 Bu kadar hadîs-i şerîfte / Ben de sana Ehl-i Sünnet / Bu şefaatlerin hak olduğuna inanmak

00:27:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ben secdeye kapanacağım / Fasl-ı kazâ / Elli bin sene / Ateşten beter insanı beklemek yakar / İleride daha kötü olacağını bilse bile

00:28:00 Mahkeme-i kübrâyı / Orada secde yapacağım / Başını kaldır Habîbim / Şefaat et / Mahşer halkı beklerken / Hükümlerin verilmesine

00:29:00 Özel şefaatleri var / O makamdaki şefaati / Mahkeme başlamıyor / Cennete gidecek olan da / Cennet cehennem sâhiplerini bekliyor / Sen şefaat et

00:30:00 Bu en büyük şefaatidir / Allâh-u Te’âlâ kabûle şâ’yân kılacak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem mukaddemdir / Birçok konuda şefaatleri olacak

00:31:00 Kıpırdayamamak / Ne kadar zor / Hiç azâba gerek yok / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bu cumartesi salevâttan bahsedeceğim

00:32:00 Çâre yok / Şimdi yüzüm yok / Tûfâna ğark ettim / İbrâhîm Aleyhisselâm da mâzeretler beyân edecek / Başına gelen / O makâmın

00:33:00 Bütün Âdemoğlunun / Îsâ Aleyhisselâm: “Ben bu işin ehli değilim” diyecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ne adamlarımızı kurtarabiliyoruz

00:34:00 Vesîle makâmı / O duâyı yapana / Kıyâmet günü / Şu salevâtı okursa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e feryât figân gelecekler

00:35:00 Hesap kitaba tâbî olmadan / Cennete hesapsız / İmâm Nevevî’nin beyânı vechile / Başka hiçbir peygamberin

00:36:00 Bu tartışmalıdır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’de bu hakkın varlığı muhakkaktır / İmâm Nevevî / Cehenneme girmeyi hak etmiş / Birincisi: Sorgu suâlin başlaması için

00:37:00 İkincisi: Sorgusuz cennete gitsin / Polisin çevirmesinde / Sorgu suâl zor iş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Üçüncü şefaat / Bir fazla bile gelse

00:38:00 Günahı kadar yanacak çıkacak / Oradan bağışlayacak olabilir / Cehenneme bir girme / Her peygamber duâsını dünyâda kullandı / Âhirete sakladım / Allâh’a ortak koşmadan ölen

00:39:00 İçkisi var, fışkısı var / Şirk koşmadan öldüyse / Şirk koşmayanlara / Allâh-u Te’âlâ özel bir kişi hakkında

00:40:00 Ne günahı varsa / Gavur ölmemişse / Cehennemi hak etmiş olup / Bu Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e mahsûs olup / Kesin konuşamıyoruz

00:41:00 Dördüncü şefaat hakkı / Cehennemden çıkmaları hakkındadır / Ebû Sa’îd el-Hudrî Radıyallâhu ‘Anh

00:42:00 Arpa dânesinin ağırlığınca / Zerre kadar / Îmân nûru o kadar zayıf / Onun inanmasının nûru ile / Nasıl berâber olacağız

00:43:00 Cehennemde Müslüman kalmayacak / Cehennemden çıkarılacak / Kendisinin / Cehenneme girmiş bir topluluk / Bunlar cennete / Cehennemlikler

00:44:00 Cehennemden gelenler gibi bir mânâsı var / Duâ / Mesele o dur yânî / Yedi bin sene bile yansa / Sonsuza kadar nîmete mazhâr olacaklardır / Îmanlı ölüp de / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şefaati vardır ve haktır

00:45:00 Cehennemden çıkma husûsunda / Dördüncü şefaat türündendir / Cennete girdikten sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:46:00 Sahâden bâzıları / Siz de bana yardımcı olun / Çok secde yap / Bana yardım et / Sen de gidip nasıl olsa peygamberden duâ / Kendi makâmına komşu olması için / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le komşu

00:47:00 Müjdedir / Şifâ-i şerîfin sâhibi / Îmânının nûru / Diğer peygamberler / Adamın hiçbir ameli / Kâdî ‘Iyâz

00:48:00 Cennette derecelerin yükselmesi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e mahsûs olması / Diğer peygamberlerin de / Tek din İslâm olduğuna göre / Cennette derecât var

00:49:00

00:50:00 İmâm Zerrûk / Ebû Tâlib hakkında / Hazreti Ali’nin babası / Bâzı zayıf rivâyetler varsa da

00:51:00 Bâzı âyetlerin sebeb-i nüzûlünde / Burada nas var, delîl var / ‘Akâid konularında / Ateş ancak ayak topuklarına geliyor / Ayağından yukarı

00:52:00 Câhiliyet dönemindeki / Peygamberlerin şefaati / Bunun da sâbit olduğu / Ebû Tâlib’i gördüm

00:53:00 Ayaklarının altında / Onun bana iyiliği olmasaydı / Ben ona ne yapmazdım / Mevlâ da müsaade etti / Bedeni ateşten kurtuldu / Yedinci mertebe / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e iyilik etmiş

00:54:00 Ebû Leheb’de de bu durum / Her pazartesi günü / Çünkü Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Süt annelerinden / Süveybe / Abdullah Efendimiz / Oğlu olunca çok sevindiler

00:55:00 O Süveybe vâlidemiz / Kardeşinin oğlu Muhammed oldu / Gencecik gitti / Hürriyetine kavuşturdu / Sonra Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i inkâr etti / Pazartesi / Bizim mevlid kutlamalarımız

00:56:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in özel bir şefaati olmasa da / Parmağından su emdirmeyi / Süveybe vâlidemizi / Bundan anaşılıyor ki / e Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e iyiliği dokunmuş / Onun hâtırı için

00:57:00 Bunu da beyân ettikten sonra / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in büyük günahkarlara da / Sakın reddetme / Sakın bunları inkâr etme / Allah Rasûlünün bildirdiklerini / Helâk olursun

00:58:00 Bunu inkâr etmek / Rezâlettir / Diğer bâzı âlimler / Müşriklerin çocuklarının cehennemde / Bunları size beyân ettik / Müminlerden cehennemde kalanlar

00:59:00 Kâfir olsa konumuzun / Mâdem o zaman / Bana îmân etmişin / Yedi bin seneye kadar yanacak / Cehennem ateşinde ebedî kalmayacak / Ulemâ gibi yaşayıp / Bütün mesele son nefes

01:00:00 Ehli Sünnete göre / Alnı secdeye değmemiş olsa da / Zerre miskâl / En ufak bir toz / Güneş falan vurursa / Âmentünün tümüne inanıyor

01:01:00 Hiçbir ameli olmasa da / Buhâri Müslim / Cehennemden çıkacaktır / Ufaklıktan kinâye / O îmânın hürmetine / Cehenneme hiç girmeyiz

01:02:00 Duâ / Şa’bân ayında / Salevât / Omuz omuza cennete girme / Bir ezan duâsı / Bir tâne amele bile

01:03:00 Kitaplarımızda var bizim / Şefaatsiz nasıl / Ehli Sünnet i’tikâdındayız / Vehhâbîler gibi / Şefaat Yâ Rasulellâh

01:04:00 Bunu Allah / Ebû Zerr / Îmanlı ölebilirse / Senin inadına / Ey Ebû Zerr dedi

01:05:00 Hacı hocadan kâfir ölen var / Her türlü büyük günahı yapmış bile olsa / Ve böyle de ölebilirse / Tevbe edenlerin günahlarını

01:06:00 Adam öldüren hakkında da var / Hep tevbe eden müstesnâ diyor / Cehennem / Şefaat yetişir / Ehli Sünnet i’tikâdı / Günahından tevbe etmeden / Onun işi Allâh’a ısmarlanmıştır

01:07:00 Bunu deme hakkın yok / Kur’an’da bundan birkaç tâne var / Şirkin dışındaysa / Orada tevbe ederse / Ehli Sünnet dışında / Hâricîler

01:08:00 Mu’tezile / Bunlarda / Onlarda îmânını kurtaran / Allâh-u Te’âlâ, Habîbine bildirmiş / İ’tikatta bozukluk var / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in peygamberlerin şefaatini inkâr edersen

01:09:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed / Melhame dersleri yapacağız dedim

01:10:00 Yarın akşam

KULLANICI YORUMLARI
  • Hüseyin Emin İĞ
    20 Mart 2021 10:40
    Rabbim, dünya ve ahirette Allah'ın cellecelalühü ve Resûlullah efendimiz sallallahu aleyhi vesellem'in, parmak ile gösterdiği,mettettiği,Salih Sevgili,Sadık,pak temiz, İhlâslı itikatlı güzel kullardan eylesin.seni ve tüm ümmeti Muhammed'i ve hayırlı bereketli afiyetli İhlâslı itikatlı uzun ömürler ibadet ler eylesin dünya ve ahirette merhamet rahmet eylesin güzel Hocam Binzillah Allah cellecelalühü hakkı için seni bize sevdirene Sonsuzlarca hamdûsenalar olsun Sonsuzlarca şûkûrler olsun.Amiiinnnn...
YORUM YAZ