MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 45. Bölüm

00:00:00 Akâid dersimizde İmâm Gazâli Hazretleri / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ölümden sonraki

00:01:00 Bu adamların bâzısı kabir azâbına inanmıyor / Ehli Sünnet’in en büyük / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ölümden sonra / Bu haberlere buyrulduğu üzere inanmayan

00:02:00 Münker Nekîr’in sorgu suâli / Mahşere çıktıktan sonra / Mîzân / Kur’an’da da geçiyor / Mîzân’a inanmak / İki kefesi / İki tarafı var

00:03:00 Âhirette yani ölümden sonrası ile alâkalı konular / Defterler meselesi / Kıyâmet günü / Amel defterini oku bakalım / Bugün sen / Nerenin adamıyım / Ben hesâbını sana bırakıyorum

00:04:00 Defterini sağ elinden alan / Âilesine sevinçli olarak dönecek / Defterini sağ elinden alanlar / Amel defterimi okuyun / Sol elinden alanlar

00:05:00 Keşke bu defterim bana verilmeyeydi / Keşke ölüm / Bir daha dirilmeyeydim / Kitap olarak geçiyor / Amel sahifeleri olarak geçiyor / Hafaza-i kirâm

00:06:00 Dört tâne / İnfitâr Sûresi / Üzerinizde koruyucu, gözcü / Yazıcı / İki melek sağımızda solumuzda / Toplamı dört ediyor / Gece melekleri, gündüz melekler / Buhârî Hadîsinde / Sabah namazında

00:07:00 İkindi namazında / Gececi melekler devralıyor / Ra’d Sûresinde / Yüzlerce var yâni / Kesin âyetle sâbit / Sevapları, günahları kaydediyorlar / Mahşere çıktığımız zaman

00:08:00 ‘Arş’ın altından / Hızâne deniyor ona / Bir rüzgar çıkacak / Karışık savuran bir rüzgar değil / Herkes çağırılacak / Sağdan / Duâ / Haramlardan sakınan

00:09:00 İmâm Zebîdî / Heyecanlanır yâni / Ölümden sonrası ile ilgili Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in haber verdiği

00:10:00 Tartıldığı zaman / Îmanlı olduğu için / Tabî ki müjdedir / Sorgu suâl / Sırat’ı şimşek gibi geçmek var

00:11:00 Kimin sevap tarafında / Ağır gelirse / Ancak onlar felâha erecekler / Sevap tarafı hafîf düştü / Kendilerini zarara uğratmışlardır

00:12:00 İki rekatlık namaz kılacak kadar / Bizim âyetlerimize / Defteri veriliyorsa da / Sevap tarafı olmadığı için / Tek kefe / Kıyâmet günü onlar için Mîzân dikmeyeceğiz / Kul hakkı yemiş falan / Kendine yazık etti

00:13:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem keyfinden konuşmaz / Nasıl kendisine bildirilmeden / Mîzân’a inanması / İki kefesi var

00:14:00 Tartılacak şeyleri / Sattıkları malı koyuyorlar / Bir tarafa günahları koyuyorlar / Buradaki hesap da / Lisan sâhibi / Konuşuyor yâni / Kantar tartıyor / Bir şey koyuyorsun

00:15:00 Yirmi beş gram / Cihaz konuşuyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyurduysa haktır

00:16:00 Zerre kadar / İki kefesi var / Kötülükler ona konuyor / Zifiri karanlık / Bakkalın tartısı

00:17:00 kamyonların tartıldığı / Allâh’ın tartısının büyüklüğü / Terâzînin her biri tek tek / Göklerin ve yerlerin tabakaları kadar büyük / Yerler yedi kat

00:18:00 En hızlı vâsıta / Bire bile gitmemişler / Mars Kars / Meleklerle korunan / Birinci katın altı müsait / Uydu atıyor / O da ihtilaflı

00:19:00 Ay dediğin / Burası yerle birinci katın arası / Her iki sema arası / en hızlı giden vâsıta / Işık hızı / O kadar büyük / Bir kefesi / Üç bin beş yüz

00:20:00 Yedi bin sene / Ancak tüketiyorsun / Bu kadar büyük / Selmân Radıyallâhu ‘Anh / Bir terâzî var / Herkes onla tartılıyor / Mîzânlar

00:21:00 Yedi kat gökler ve yedi kat yerler / Bunların hepsini / O Mîzân / Yeri de daralmaz / Cennet, ‘Arş’ın sağ yanına konulacak

00:22:00 Cehennem için / Bunlar mevcûd / Gelip gidebilir / Ay nasıl geziyor / Güneş / Nasıl geziyor / İstediği yere çeker / O gün cehennem

00:23:00 Normal bir Müslümana / Altmış dünyâ / Kâfirin / Uhud dağı kadar / Kâfirler, Müslümanlardan bin kat fazla / En süratli ata binen / Üç günlük mesâfe

00:24:00 Küçük bir bedenin / Bir altmış beşlik adam / İstanbul kadar / Yanması bir olur mu / Bu kadar büyük cehennem / Pota gibi düşün / Benim babam çiviciydi

00:25:00 Kızıl kızıl, kıpkızıl / Potanın dışı / Harâretler çıkıyor / Demir bilyeler / Ona kim el değecek / O vincin halkasını / Basıyor düğmeye / Soğutma yerine indiriyor

00:26:00 Getirilir mi? Getirilir / Cehennemin yularından / Yetmiş bin halkası var / O kadar melek

00:27:00 Cibrîl-i Emîn / Milyonlarca melek / Cehennem getirilir mi / Anladın mı / Takvâ sâhiplerine cennet yaklaştırılır / Mahşerde cehennem / Üzerlerine saldıracağı zaman

00:28:00 Daha ne verdin ki / Azı dişi Uhud Dağı kadar / Tenâkuz yok / Cennet, ‘Arş’ın sağına konulur

00:29:00 O yerinden oynatılamaz diye bir şey yok / Şu anda göklerin üstünde ama / Bütün bu noktada / Mahşer arâzîsi kuruluyor / Kürsî’yi görüyorsun / Cehennem de getirilecek / Bakkal Nûrî Efendi

00:30:00 O Mîzân da / Hasenât tarafı / ‘Arş’ın sağ tarafında Direk transfer

00:31:00 Karşı karşıya / ‘Arş’ın sol tarafına / Kötülükleri tartan taraf / Tek bir Mîzân / Âyetlerde, hadîslerde / Büyüklüğünü ifâde için

00:32:00 O Mîzân’da da bölümler / Bedenî ibâdetler / Amelinin değişik kısımları / Mîzânda / Tartılacaktır / Ameller tartılacaktır

00:33:00 Deli / Mükellef değil / O tartılır / Mükellef olmuş / Ondan sonra mükellef / Delirdikten sonra / Bir gün bile akıllı olsa / Âkıl bâliğ olduktan sonra

00:34:00 Bir şey hatırlamıyor olması / Meleklerin amelleri / Günah işlemiyorlar / Sevabı yok ki adamın / Peynir / Karşılığında bir şey olacak / Günah olacak / Hasene

00:35:00 Hasenesi yok / Nereye göre ölçü birimi / Ebedî cehennem olan / Ameller onda tartılacak / Kısaslar, kul hakları / Fetret ehlinde / Kul hakları ile ilgili konularda

00:36:00 Hayvanlarda bile kısas var / Boynuzlu / Böyle bir gün / Farzlar, vâcibler / Fetret Ehliden olana / Çocuklar / Çocukken ölenler / Günahı yazılmaya başlamamış ki

00:37:00 Allah onların şânını şerefini yüce tutuyor / Günahsız olan / Sağ kapıdan cennete girenler / Yetmiş bin kişi / Hesapsız / Önümüzdeki ders

00:38:00 Yetmiş bine ümidimiz yok / Bu ümmetten / Biz acaba / Onda belki bir ümit / Cennete girecek ilk zümre / Hesapsız girecekler

00:39:00 İşte o hesapsız girecek olanlar / Mîzân’a uğramadan / Sırat bir daha ki ders / Orada Sırat konusu işlenecek / Herkes sırata uğrayacak / Duâ

00:40:00 Girelim de hangi kapısından girersek girelim / Amellerimizi biliyoruz / Bu saatten sonra peygamberlik gelmeyecek / Sâlih olma kapısı / Girebilsem de / Ameller konacak / Nasıl konacak?

00:41:00 Sayfalar konulacak / Kirâmen kâtibin / Günahın yazısı ile / Yüz sayfa günah var / Bir tâne kelime-i tevhîd varsa

00:42:00 Bir adamın / Boğazından / Maç seyrederken / Ameller açılıyor / İki sola / Ara çok açıldı / Sağ tarafı yattı aşağı / Tam ümidi kesti / Hesabın açıklanmasını beklerken

00:43:00 Görünüşte aynı harf, aynı boyut / Bitâka / Sayfaların uçuştuğu günde / Sayfalar uçuşacak / ‘Arş’ın altındaki hazneden / Görevli bir rüzgar / Yaprak mı bu

00:44:00 Sağa konsa / Sol taraf şâha kalkmış / Ama mesele öyle değil ki / Konar konmaz

00:45:00 Adama onlarca sicil açılmış / Kur’an’da da var sicil / Amel defterlerini / İnce ilimler / Adam Müslüman

00:46:00 Hasenât tarafına konuluyor / Günah tarafı indi aşağı / Son dakîkada / İhlâs ile bir Kelime-i Tevhîd okumuş / Hiçbir şey Allâh’ın isminden ağır gelemez

00:47:00 Riyâdan uzak bir kelime-i tevhîd / Bir tâne mi denk getiremeyecek / O da yüz sayfa, bu da yüz sayfa / Sayfalar, defterlerin kendisi konulacak

00:48:00 Hayırlı ameller / O sûret nasıl / Receb’in ilk günü orucu / Lâlegül kanalında da var

00:49:00 Bunların tonajları farklı / Defterler konuluyor ama / O miktar nûra sâhip oluyor / Göklerle yerler arasını

00:50:00 Kim inkâr edebilir / Mîzân’ın gökle yer arasını / Dâvûd Aleyhisselâm / Mevlâ keşfini açtı

00:51:00 İkisinin her biri / Yerle gök arası / Eni doğuyla batı arası / Kim bunu sevapla doldurur / Ben bir kulumu sevdiğim zaman / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e tâbî olduğun zaman / Siz Allâh’ı sevdiğinizi iddiâ ediyorsanız

00:52:00 Ben nasıl giyiniyorum / Allâh da sizi sevecek / Ben bir kulumu sevdiğim zaman

00:53:00 Hep birbirine bağlı / Kendi kendime düşünsem / Bir Sübhânellâh / Görmüş bir şey / Onun Fesubhânellâh’ı / Müşebbihe / Yetmiş iki fırka / İ’tikâd düzgün olmadan

00:54:00 Bu îtibârla / Kötü ameller / Küçük günah / Eşcinsellik / Şâha kaldırır sol tarafı / Tartıya konulacak olanlar / İçindeki yazılanlar

00:55:00 Şekle bürünecek / Günâhının büyüklüğüne göre / Yedi kat gökleri / İmam Rabbânî / Bir kelime-i tevhîd

00:56:00 Yedi kat yerler gökler bir kefeye sığıyor / Bir de fâiz yediysen / Bir de tecâvüz ettiysen / İçindeki ameller / Bunu doğru anladığınız zaman

00:57:00 GERİNİN ÖZETİ / Allâh-u Te’âlâ’nın kudreti ile / Ben Allâh’a inanıyorum diyorsun / Benim aklım almıyor diyor

00:58:00 Latîf hikmeti ile oluyor / Mîzân’ı kim tutuyor / Cebrâîl Aleyhisselâm / Sen ne amel işlediysen / Selmân Radıyallâhu ‘Anh’ın rivâyet ettiği

00:59:00 Buraya kadar okumuştuk / Kim bu terâziyi doldurabilir / Sırat’la ilgili kısmı var

01:00:00 Sanc: Mîzân / Âhiret tartısı / Zerre / Koronayı gözle gören mi var / Toz zerreleri

01:01:00 O kadar küçük görünmüyor / Odanın için şey dolu / Hardal tânesi / Onları bile tartıyor / O kadar küçüğünü, düşüğünü / Zerre ağırlığınca / Bu âyet

01:02:00 Hardal ağırlığı kadar olsa / Kıyâmet günü adâletle tartan / Hiçbir kimse / Yapmadığı günah

01:03:00 Eğer kulumun yaptığı amel / Onu da getirip Mîzân’a koyacağız / Hesap yapamaz / Bu âyetlere göre / Hiçbiri öyle zayıf rivâyet / Bu konu mütevâtir / Mîzân’a inanmadıkça

01:04:00 Güzel amelleri yazan / Şekle büründükten sonra / Sevapları tartmadan / Parıl parıl parlıyor / Tonajlanan

01:05:00 Hangisinin ne kadar fazîleti var / Allâh-u Te’âlâ katında / Ağırlık artacak / Melekler diyor: “Seni / Zikretmeye lâyık olan / Bütün bu amellerin kabûlü

01:06:00 Onun miktârının / Kimse hak etmemiş / Yaptığımız amellerin / Günahların yazıldığı sayfalar / Dünyâda en korkunç / Pis suretlere girecek

01:07:00 Cehennemin mukâbiline / Sevap tarafı hafîf gelen / Bu niye böyle olacak

01:08:00 Allâh’ın adâleti ile / Bunların hepsini âhirette çıkaracağım / Tevbe etsen sevaplara döndürürdü onu / Sevap tarafı hafîf gelince

01:09:00 Nedir bu işler / Allâh-u Te’âlâ kullarını imtihân ediyor / Gayba îmân edenler / Vâr olduğuna inandık / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in hadîslerinde / Kur’ân’a inandım / Görmeden inanmak

01:10:00 Böylece insanlar / Şer yaptıklarında / Onlar üzerine huccetini ikâme ediyor / Kim ona îtirâz edebilir / Onlar da boşa gitti / Kimseyi konuşturmaz / Kantarda belli olur / Gel bakalım buraya

01:11:00 Duâ / Şefaat haktır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Mîzân’ın başında da duracak

01:12:00 Sevâbı hafîf gelen varsa / İçemeyen varsa / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ