MENÜ

Kavâidü'l-Akâid Dersi 44. Bölüm

Kabre gömülmeyenlere nasıl azâb olacağı, sûr ve diriltilmenin şekli ile ilgili çok önemli i'tikâdî konuların konuşulduğu Kavâ'ıdü'l-'Akâid'den İ'tikâd Dersi

 

00:00:00 İmam Ğazâlî / Kavâ’ıdü’l-‘akâid / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in haber verdiği / Münker ve Nekîr

00:01:00 İmam-Hatîb ve İlâhiyât hocaları / Sırat’ı Mîzân’ı inkâr edenler var / Âyeti reddetmek olur

00:02:00 O keyfine gelen şekilde / Onun buyurdukları / Âhiretle ilgili meseleler / Aklına mantığına vurarak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i de görmedin

00:03:00 O buyurdukları / Böyle bir saçmalık olabilir mi / Ona itaatin Allâh’a itaat olduğu / Ölüm ötesi ile ilgili konularda / Ne varsa haktır, gerçektir / Cennet de var

00:04:00 Kur’ân’ı da inkâr ediyorsun / Hayrettin KARAMAN / Kameraya çekilmeyen / Böyle hadîsleri millete okumayın / Onu da boş ver

00:05:00 Bu adam hocaların hocası olmuş / Bu adam bu kadar i’tikâdı bozuk olursa / Beşinci asrın müceddidi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ne buyurduysa / Gözümün görmesi lâzım / Allâh-u Te’âlâ göklerden yerlerden

00:06:00 Hamele-i ‘Arş’tan bahsediyor / Ölüm meleğinden bahsediyor / Yüzlerine vuruyorlar / Dübürlerine vuruyor / Hangi kamera çekebilir bunu / Kur’an ne olacak / Gavur olduğu anlaşılmasın diye

00:07:00 Bu hadîsleri anlatmamak lâzım diyorlar / Sen ne yapıyorsun / Gök gürlemesi / Ra’d denen meleği / Hangisini sen müşâhede ediyorsun / Berzâh âlemi ile

00:08:00 Seyyid Murtezâ ez-Zebîdî / İhyâ-i ‘Ulûmi’d-dîn’i şerh etmiş / I. Abdülhamîd / Beylerbeyi / Kadem-i Şerîf / Hücre Kasîdesi

00:09:00 Şu anda Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kabri üzerinde / I. Abdülhamîd / Vehhâbî rejimi / Bundan sonra da nasîb etmesin / Mektupla icâzet

00:10:00 Bu meseleler kolayca anlaşılacak şeyler değil / Mâlûmât çoktur / Bugünkü derste Mîzân’dan bahsedilecek / Bu ‘akâid derslerini bırakmayacağım / Kabir azâbının hikmeti nedir?

00:11:00 Bâzı parçalar o acıyı tadacak / Cumhûrun görüşü / Sarıklı cübbeli gezen münafık / Mahşere bırakmadan / Sâbit el-Bünânî

00:12:00 Şeyh Mûsâ ez-Zûlî / Abdülkâdir Geylânî / Emîr Buhârî / Türbesi yakında açılacak / Mahşere çıkmadan evvel / İlk basamakta rezil olacak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:13:00 Münâfık da gidiyor / Geçit, geçiş / Berzâh / Herkesin kabri / Edirnekapı / Kozlu, Tozlu / Ekseriyetle insanlar gömülüyor

00:14:00 Bedene de / Acısı tattırıldığı için / Azâb için kabirde gömülü olma şartı var mı? / Budistler / Küllerini savuruyorlar / Azâb etmek istese

00:15:00 Boğulmuş, balıklara yem olmuş / Kabir azâbı / Kabre konulmasa da / Rûh ölmüyor ki / Rûhun mâhiyetini ve künhünü / Rûhun ölmediği

00:16:00 Kuyruk sokumundaki bir parça / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / O hücrenin çürümeyeceğini / Ehli Sünnet ittifâkı ile / Ölüye / Rûhun bedenden ayrılması ile

00:17:00 Beden de bunu hissediyor / Rûh bedene iâde olunuyor / Dili ile konuşacak / İdrâk, his ve duyu / Acıyı da duyan orası olduğuna göre / Bâzılarının azâbı dâim oluyor

00:18:00 Kâfirlerin azâbı hiç kesilmez / Kâfirlere Terâzî Mîzân kurulmayacak / Bir kısım azâb da / Cuma gecesi kesilir

00:19:00 O kadar ölüye dağıtılır / Berâet Gecesi kesilir / Birisi sadaka verir / Kul haklarından sıyrılmış olur

00:20:00 Bir kişi de heves Kavâidü’l-‘akâid metinden dinliyor mudur / Kabirde de nimet olmaz mı

00:21:00 Pencere açılıyor / Her ölene sabah akşam / Mahşere kalktıktan sonra / Dereke ona arz edilir

00:22:00 Başka nimet gerekmez / Bu ümmetin müminlerine mahsûs değil / Aklı zâil olmuş / Aklı yok ki zâten

00:23:00 Anlamayacak ne var / Aklı başında iken / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Gireceği yeri geniş et

00:24:00 Eni iki metre / Konaklamasını / Cenâze duâları / Kandîl / Onun parlattığı alan

00:25:00 Reyhân: Hoş kokulu bir çiçek / Can boğaza dayanmış / Ölen adama sizden daha yakınız / Kamera da çıkmaz / Hayrettin KARAMAN kafası / Eğer mukarreblerden ise

00:26:00 Rahatlıklar / Dünyânın bahçelerindeki / Medîne’nin bahçeleri

00:27:00 Kandil yanmazmış / Âyet hadîs var / Allâh-u Te’âlâ bunu yapmaya kâdir midir?

00:28:00 Mecâz demek / Mecaz anlama bunu hamletmek / Firavun / Arz etmek: Sunmak / Arz-talep meselesi / Ateş onlara gösteriliyor

00:29:00 Sen daha bunun / Onlar ölmüş gitmiş diyorlar / Ne anlamaz adamsı yâ / Aslâ bu konuda tereddüte mahal yoktur / Çok bilindiği için / Her şeyin tafsîlâtı var / Yoksa adam Müslüman sayılmaz

00:30:00 Yine aynı kafa / Yaşar Nuri / Beden dirilmeyecek diyenler / On sekiz yerde / Farklı kelimelerle / Yâsîn’de bile geçiyor / Açığa çıkan bir kemikleri / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:31:00 Bu çürümüş kemikleri / Kemik iskeletle ilgili / Neyi inkâr ediyor? / Ebû Cehl mi olmak istiyorsun / Kemiksiz doğmuyor ki

00:32:00 Kemiklere et giydirdik diyor / Cenîn / İlk başta kim yarattı / Sudan kemik olur mu? / Torunumuz bile oldu

00:33:00 Kimin eli uzandı oraya / Bu kadar âletleri edevatları var / Rûhlar muhâtab olacak / Buna inanmayan

00:34:00 Bütün aslî cüzleri ihyâ edilecek / Tevile ihtimali

00:35:00 Yoruma açık değil / Parmak izi / Yapmış yâni

00:36:00 Her şeye gücü yeter ama / Şu anda bilfiil / Emniyet / Vebâle girmeyelim diye bir konu var mı / Parmak uçlarına kadar

00:37:00 Kâf Sûresinde ne buyuruyor / İnkâr ediyorlar / Yeniden hayâta rucû / Havadaki kuş

00:38:00 Toprak onlardan nerelerini eksiltti / Biz bildik bunu / Levh-i Mahfûz / Şeytanların değiştirmesinden korunmuş

00:39:00 Bütün illimler / Cübbeli Hoca ne zaman ölecek / Belki düzgün bir adam olurum / Belki iyi bir adam olurum

00:40:00 Ben de ne kadar olanak var / Yüzdesi fazla değil / Mahmûd Efendi / Belli insanlar var / Niye ümidi keselim ki / Bâzı toprak çabuk eritir

00:41:00 Açıyorsun mezarı / Kemiği bile eritmiş / Erkek – kadın / Son insana kadar / Her konuda da / Kemiklerinin, etlerinin / Eksilen neresidir?

00:42:00 Rûh toprağa girmiyor ki / Cesedle alâkalı / Doğumundan ölümüne kadar ki / Ona da rûh gönderilecek / Âmentü’de okuyoruz

00:43:00 Adam çürüdü gitti / Allâh-u Te’âlâ o gömüldüğü noktadan / Bütün parçalarını / İbrâhîm Aleyhisselâm / Dört kuş / Mehmet OKUYAN’ın inkâr ettiği / Kafasını yanında sakla

00:44:00 Bir avuç aldığın zaman / Dört ayrı dağa yerleştir / Sonra o kuşları çağır / Ne saçma bir kafadasın / Sonra kuşları çağır

00:45:00 Kedisini çağırsa geliyor / Mûtezile kafası / Bir âyet öncesini okumuyor musun? / Ölüleri nasıl dirilteceksin? / Ölüyü diriltmekle ne alâkası var / Önce yanına al / Allâh-u Te’âlâ böyle suâle böyle cevap verir mi?

00:46:00 Samsun İlâhiyât / Memleketi bu hâle getirdiler / Dünyâlık işlerde / Allâh’ın dînine istediği kadar / Lidere sadâkat

00:47:00 Allâh-u Te’âlâ / Nasıl oldu / Dağın birinde / Oraya monteleniyor / Bir dağda horoz / Kafalarını kestiğinde / Ama cüzleri kendinde

00:48:00 Her birinin parçaları / Kafaları nerede / Kafasız kuşları / Ölüler nasıl diriltilecek? / Allâh’ın kudreti ile yapışıyor

00:49:00 Bakara Sûresi’nin âyeti / Anlat kullarıma! / Mustafa İSLAMOĞLU / Temsîl diyor / ‘Uzeyr Aleyhisselâm / Yüz sene / Temsîl: Tiyatro

00:50:00 Bütün insanlar / Kırk yaşında / Allâh-u Te’âlâ onu öldürdü / Torunları var / Yüz sene ölü bıraktı / Âyet bunlar

00:51:00 Son insan da öldükten sonra / Kırk sene geçecek / İkinci nefha / Kemiği bile yok / Kadının erkeğin suyu gibi / Yağmur yağdıracak

00:52:00 Meniye benzeyen / Onu yağdıracak / Bütün her yer mezarlık olmuş / Nüfus çoğalacak / Dünyâ her tarafı mezarlık olacak bu durumda / Ey çürümüş cesedler

00:53:00 Ey paramparça olmuş / Kıllara varıncaya kadar / Kulak kemiği / Alın kemiği / Niye bu kemik duyuyor da bu kemik duymuyor

00:54:00 Dostu düşmanı ayırmak / Herkesin yeri belli olacak / Kalbin ciğerin Mekke’de / Kıtalararası git göm / Kuyruk sokumundaki hücre

00:55:00 Onun üzerine terkîb yapılıyor / Adam aynı kabre konulduğunda / Aslî cüzleri / Pankreas

00:56:00 Hepsi birleşerek yatıyor / Toprak eksiltmeye başlıyor / Ölüsün daha / Ruhlar iskeletleriyle / Tezvîc tâbirini kullanıyor

00:57:00 Damatlar, toplu evlilikler de / Her tarafı açıkta değil ki / Gelinler de karışmış / Düğüne elâleme mi gösterilecek / Çocuklar çok karışıyor / Bu bana benzemiyor

00:58:00 Horoz gidip tavus kuşunun / Dört katır trilyon / Kuşların cansız bedeni / O rûh da / İnsan öldükten sonra

00:59:00 Sûr da dâireler var / Kırk tâne dünyâ eder / Hepsinin odaları var / Gidiyor, geliyor, geziyor / Rızık ne

01:00:00 Kâfir, fâsık / Kendilerine hâs bulundukları / Adam ölürken yanında değil misin / Küt gidenleri gösteriyor

01:01:00 Peki o adam canlı değil mi / Konuşma yapıyor adam / Ben bunu gördüm / O anda öleni de gördüm / Niye böyle oldu şimdi

01:02:00 Ananın karnında / Bir damla sudan / Bir çiğnem etten / Ultrason / Ölü bir pıhtı kan / Ağza sığacak kadar bir et

01:03:00 Önce nutfeydiniz / Et sonra / Deri / Yine cansız / Beden kısmıydı / Doğacak olanların ruhları

01:04:00 Ruhları diri / Biz melek vâsıtasıyla / Başladı kıpırdaşmaya / Bir vuruyor anasının karnına

01:05:00 İâde edilecek / Allâh-u Te’âlâ yoktan vâr eden / Cisimleri ile iâde edecek / Mûtezile / Kerrâmiye

01:06:00 Yaşar Nuri / Git kabri aç bakalım / Kur’ân’ın meâlini yapmış adam / Çürümüş kemikleri kim diriltecek diyordu / O çok gülen kadının programında

01:07:00 Âhiret günü nereden başlıyor / Haşr günü / Berzâh âlemi bitiyor / Gümüşten bir arazi

01:08:00 Bir günah bile işlenmemiş / Gökler de başka göğe dönüşecek / Beyaz bir bulutla / Bütün meleklerin yerleri kalmadığından / Muhtelif âyetlerde var

01:09:00 Mahşere çıkış ânı / Bâzıları sonsuza kadar demiş / Cennet ehli cennete girince / Genel mânâda / Gün dediğin zaman / Son gün

01:10:00 Dünyâ bitince o başlıyor / Sonsuzlk mefhûmu devreye giriyor / Amel defterleri alınacak / Bu noktada kalıyoruz / Amellerin tartılacağı

01:11:00 Oradan nereye bağlıyor / Çünkü Kur’an’da var / Allâh-u Te’âlâ / Ağırlaşmasından bahsediyor / Düşünce bazında olamaz ki / Önümüzdeki ders çok mühim / Âmentü esâsları

01:12:00 Ehli Sünnet ve’l-Cemaat / Nasıl bu esâslara inandılarsa / Duâ

01:13:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ